rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Škola majstrov vo výrobe

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

ÚvodUkážka domácich úlohUkážky prínosov z domácich úloh
Cieľ:

Praktické zážitkové tréningy na dielni pre osobnostný a odborný rast majstrov

Počas štúdia kombinujeme nielen teoretické a praktické tréningy priamo vo firmách, ale zároveň trénujeme aj mäkké zručnosti majstrov. Jednotlivé moduly vzdelávacieho programu sú definované na základe súčasných trendov, našich skúseností a minimálnych požiadaviek na majstra.


Je dôležitý majster pre firmu?

Pozícia majstra vo firme je kľúčová. Ako tímlíder riadi vo väčšine firiem až 80 percent zamestnancov, je hlavným nositeľom výrobného know-how. Dobrého majstra, ktorý je pre firmu prínosom, definuje nielen jeho odbornosť, ale aj manažérske zručnosti, schopnosť rýchlo vyhodnocovať a riešiť problémy.
Naše zistenia 

 • Degradácia vážnosti pojmu majster.
 • Nedostatok kvalitných majstrov na trhu práce. Školstvo ich „neprodukuje", firmy si ich musia vychovávať sami.
 • Rozdielna úroveň majstrov v jednotlivých firmách.
 • Nesystematický, niekde až absentujúci rozvoj majstrov - nízke investície do vzdelávania.
 • Podceňuje sa výber majstrov, neexistujú jasné  požiadavky na túto úroveň riadenia.
 • Odbornosť majstra prevažuje nad jeho manažérskymi schopnosťami.
 • Operatíva majstrov sa z dôvodu ich nekompetentnosti postupne presúva na vyššie úrovne riadenia.
 • Úroveň majstrov je alarmujúca - spomedzi hodnotených viac ako 300 majstrov v SK a CZ spĺňalo požiadavky necelých 20 %.
 • Majstri majú najčastejšie problémy s riadením a vedením ľudí, organizáciou práce, umením motivovať svojich podriadených, riešením konfliktov, argumentáciou a asertivitou, poznaním nových trendov a systematickým riešením problémov.

Trendy a IPA škola majstrov

 1. Úroveň majstra bude mať čoraz významnejší vplyv na konkurenčnú schopnosť podniku.
 2. Úspešnosť zmeny do veľkej miery ovplyvnia práve zručnosti a schopnosti majstra.
 3. Pozícia majstra bude vyžadovať kvalitné manažérske zručnosti a skúsenosti v oblasti optimalizácie a v riešení problémov.
 4. Majster bude okrem odbornosti zastávať v tíme aj ďalšie role - mentor, tréner, manažér, poradca a zlepšovateľ.
 5. „Dobrých majstrov" si treba vychovať.
 6. Zdroje sa budú investovať iba do majstrov s potenciálom.
 7. Návratnosť zdrojov do vzdelávania bude musieť byť okamžitá – z prínosov počas tréningu.
 8. Majstri budú vykonávať aktivity v reálnom procese v dielni, nie v učebniach.

Prečítajte si

Škola majstrov ušitá na mieru potrebám firmy FINALCAST

Pomôžte majstrom

Program:

 • Dĺžka štúdia je spravidla 1 rok.
 • Časová náročnosť sú 2 dni/ mesiac.
 • Veľkosť skupiny 12 ľudí (max. 15).
 • Školenia prebiehajú vo viacerých výrobných spoločnostiach podľa jednotlivých modulov.
 • V rámci školení riešia účastníci domáce úlohy a aplikujú nadobudnuté znalosti na vlastné pracovisko.
 • Súčasťou štúdia sú kontrolné dni a záverečná prezentácia výsledkov.
 • Certifikát o úspešnom absolvovaní štúdia.

Program 10/2019 - 10/2020


Téma Obsah Rozsah

Úloha majstra 
v procese zmeny

Prečo je zmena dôležitá?
Podstata a princípy manažmentu zmeny
Rola majstra v procese zmeny
Schopnosti a požiadavky na majstra
Postoj ľudí voči zmenám
Základná analýza môjho tímu - P/S diagram
Motivácia v procese zmeny
Úloha komunikácie v procese zmeny
Príprava ľudí na zmenu

1 deň

Vybrané techniky 
riešenia problémov

 

Identifikácia analýza problému
Ishikawa

5x prečo

Pareto analýza

Brainstorming
Praktické riešenie vybraného problému z praxe a následná prezentácia riešení

 

1 deň

Efektívna komunikácia

Aktívne počúvanie - praktický nácvik
Techniky kladenia otázok
Typológia osobnosti a sebapoznanie
Komunikácia s rôznymi typmi osobností

1 deň

Spätná väzba a manažérske rozhovory

Práca so spätnou väzbou - podávanie, prijímanie
Vedenie dialógu
Nácvik vybraných manažérskych rozhovorov - disciplinárny, výpovedný, vstupný, hodnotiaci,...

1 deň

Analýza a zlepšovanie procesov vo výrobe 

Druhy plytvania vo výrobe

Techniky pre analýzu procesov

Základné cykly zlepšovania – PDCA

Praktické riešenie vybraného druhu plytvania

2 dni

Sila argumentácie

Zdolávanie námietok, výhovoriek a argumentov
Nácvik 10 argumentačných, v praxi overených techník
Riešenie vybraných pracovných situácií (prehovorenie na ..., zmena názoru, vydobytie,
obhájenie rozhodnutia, názoru

1 deň
Asertívne správanie
a zvládanie
konfliktov

Nácvik vybraných asertívnych techník
Asertivita - stop manipulácii, dosiahnutie dohody
Nácvik štýlov pre zvládanie konfliktov (kompromis, konsenzus, prispôsobenie sa, vyhýbanie sa, súťaženie)
1 deň
Štandardizácia procesov a vizualizácia Metodika 7S - 5S + BOZP + EMS
Praktické zavedenie 5S na pilotné pracovisko
Význam štandardizácie a vizualizácie
Princíp tvorby štandardov - praktická štandardizácia vybraného procesu vo výrobe
Jednotlivé úrovne formy vizualizácie v rámci podniku
Analýza a návrhy na zlepšenie vizualizácie v danom podniku
2 dni
KONTROLNÝ DEŇ
1 deň
Majster ako líder
Rozdiel medzi riadením a vedením ľudí
Silné a slabé stránky majstra
Riadenie ľudí v praxi - úloha, jednotlivec, tím
Štýly vedenia ľudí v praxi (direktíva, delegovanie, ...)
Riadenie a vedenie problémových typov osobností
1 deň
Motivácia ľudí
Motivácia podľa generácií  (generácie X,Y,Z)
Sebamotivácia
Motivácia druhých
Praktický nácvik vedenia motivačného rozhovoru
1 deň
Kvalita pre majstrov Nástroje na riadenie a zabezpečovanie kvality
Riešenie vybraného kvalitárskeho problému v praxi
1 deň
Organizácia práce majstrov
a časový manažment

Analýza činností a vyťaženia majstra
Časový manažment majstra - typy, možnosti, inšpirácie
Efektívne plánovanie a delegovanie - aplikácia do praxe
Life manažment - ako nevyhorieť a byť produktívny
Eliminácia stresu
Nové trendy v organizácii práce a využívanie digitálnych nástrojov
1 deň
Efektívne rozhodovanie v práci majstra Poznanie a nácvik individuálnych techník rozhodovania
Poznanie a nácvik tímových techník rozhodovania
Praktický nácvik v simulovaných situáciách
1 deň
Budovanie tímu a tímová spolupráca Čo je a čo nie je efektívny tím - charakteristika efektívneho tímu
Optimálna veľkosť tímu a tímové role
Postup budovania tímu a pozitívnej tímovej kultúry
Ako udržať funkčnosť efektívneho tímu
Kritické momenty tímovej spolupráce - riešenie vybraných pracovných situácií
1 deň
Produktívne pracovisko Koncept štíhleho pracoviska
Praktické posúdenie vybraného pracoviska z hľadiska ergonómie
a jeho následná optimalizácia
Analýza a posúdenie vykonávaných prác na vybranom pracovisku
z hľadiska manipulácie
1 deň
Produktívne zariadenie Straty na zariadení a ich vplyv na efektivitu zariadenia
Praktická aplikácia autonómnej údržby na vybrané zariadenie
1 deň
ZÁVEREČNÁ CERTIFIKÁCIA A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV       
1 deň
CELKOM                                                                                    
20 dní
Cieľová skupina:
 • majstri, 
 • supervízori, 
 • tímlídri
Poznámka k cene:
1 účastník: 2 900 Eur bez DPH/ osoba
2 a viac účastníkov: 2 610 Eur bez DPH/ osoba

 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Platca štúdia uhradí polovicu účastníckeho poplatku zálohovo pred začiatkom každého polroka.


Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)
Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

 

Ohlasy účastníkov:

Školu majstrov vo výrobe vnímam ako prínos pre môj osobný rast. V minulosti som absolvoval rôzne školenia, kde som sa stretol so spomínanými metódami a zlepšovaním procesov, no v reálnom svete v tom čase neboli využité tak ako počas tohto školenia. Škola majstrov bola veľmi zaujímavo rozdelená na „soft" a „hard". V softe bola veľkým prínosom časť psychológie, kde som si mohol otestovať svoje zručnosti aj z tejto strany.

Peter Štaffen, Vedúci zmeny, Rademaker Slovakia, s. r. o.

 

Zlepšenie komunikácie so všetkými zamestnancami firmy. Už rozmýšľam, aký správny druh riešenia zvoliť pri vzniknutom probléme. Rozšírenie obzoru a poznatkov o TPM. Keďže sme boli z rôznych firiem, videl som rôzne pohľady a riešenia podobných situácií v závislosti od príslušnosti k firme. Výborní lektori a spolužiaci. 

Michal Gáfrik, Majster, TUBAPACK, a. s.

 

Zistil som o sebe vďaka kurzu veci, ktoré som nepovažoval za podstatné (sebaovládanie, komunikácia, počúvanie...). Zlepšil som sa v riešení problémov. Metodika ako napr. 5S, ktorú som doteraz vôbec nepoznal zmenila môj pohľad na veľa vecí vo firme, kde je stále priestor na zlepšovanie. 

Rudolf Števkov, Vedúci výrobnej skupiny, FF systembau, s. r. o.

 

Lektori a príprava materiálov - naozaj veľmi kvalitne, výstižne pripravené a prezentované. Vedomosti som zužitkovala pri vedení porady (moderátor), a tiež pri osobných pohovoroch. Hard témy – nové informácie, získanie prehľadu o fungovaní iných firiem. Ďakujem celému tímu. 

Alena Bugajová, Majster, Sapa Profily, a. s.

 

Zlepšenie komunikácie smerom k zamestnancom, ale aj k nadriadeným. Pred Školou majstrov som nemal znalosť z oblasti 5S, SMED. Lektori vyučujú na vysokej úrovni, často na spôsob alebo formou zábavy, hier. Výborný kolektív spoluškoliacich. Páčila sa mi návšteva v druhých firmách. Mohli sme porovnať podnikovú kultúru v našej firme. 

Ludvik Husár, Deputy of Die Corrector Manager, Sapa Profily, a. s.

 


Vybrané referencie: Školenia pre majstrov

Bonatrans Group, Brose CZ, Česká zbrojovka, Doka Drevo, Emerson, Eltek, Fosfa, FF Systembau, Finalcast, greiner assistec, Hern, Johnson Controls, Kompan Czech Republic, Küster - Automobilová technika, Koval, LKT, MKEM, Neografia, OMS, Peikko Slovakia, Rademaker, SAPA Profily, Tawesco, Tubapack, Vacuumschmelze, ZF Slovakia a ďalší.

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved