rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Master štúdium štíhlej administratívy (lean office)

3 400,00 €cena bez DPH
4 080,00 € s DPH
Zlepšenie nevýrobných oblastí s merateľnými výsledkami pomocou lean office.

Termín konania: 20. 03. 2017 - 16. 02. 2018
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

ÚvodPrínosy
Cieľ:

Systematické zlepšovanie nevýrobných procesov

Štíhla administratíva má v porovnaní s oblasťou výroby oveľa väčší potenciál efektivity. Vybrali sme to najlepšie z 15. ročných skúseností z Master štúdia priemyselného inžinierstva a vytvorili sme jedinečný koncept zameraný na kvalitu a zefektívnenie nevýrobných procesov.

Čo získate?

 • zručnosti ako odbúrať zbytočnú byrokraciu a znížiť čas trvania nevýrobných procesov
 • zvýšite reakčnú schopnosť na požiadavky zákazníka
 • získate vedomosti, ako zabezpečiť stabilné procesy s vysokou kvalitou
 • prehĺbite si schopnosti v oblasti efektívnej komunikácie a zvládania konfliktov
 • rozviniete svoje silné stránky pri spolupráci s kolegami
 • prehĺbite si vedomosti o systematickom riešení problémov
 • obohatíte sa o praktické skúsenosti lektorov aj ostatných účastníkov
 • získate nové inšpirácie počas stretnutí v spoločnostiach účastníkov
 • prehĺbite si pri písaní Master práce schopnosť premietnuť získané znalosti či skúsenosti do svojej vlastnej praxe

Prečítajte si

Nebojme sa lean administratívy alebo FAQ Master štúdia

Štíhla administratíva v praxi - prípadová štúdia

Program:

Modul

Obsah

Rozsah

1 Úvod Lean v administratíve
(filozofia)**
Prečo je dôležitá štíhlosť v administratívnych procesoch?
Trvalá snaha o plynulý tok hodnoty k zákazníkovi
Ako vyzerá firma, ktorá rešpektuje princípy lean
Postup implementácie lean do administratívy
1 deň
20.3.2017
Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci**   
Práca s časom a lepšie rozdeľovanie práce
Hlavné príčiny preťaženia operatívou - zložitosť, plytvanie, ignorovanie abnormalít, chronické problémy, ktoré paralyzujú našu výkonnosť
Čo sú dôležité veci? Od popisovania k akcii, od zložitého plánovania k agilite, od byrokracie k realizácii
Ako pracovať menej a dosahovať lepšie výsledky?
1 deň
21.3.2017
2 Manažment zmeny a zvládnutie odporu**
Čo všetko obnáša zmena?
Ako zlomiť odpor voči zmenám?
Komunikačná a informačná kampaň
Harmonogram realizácie zmeny (definovanie zmeny, plán činností)
2 dni
25.-26.4.2017
3 Mapovanie toku hodnôt*
Čo je pridaná hodnota v administratíve?
Identifikácia hodnotového toku
Segmentácia a výber predstaviteľov
Vytvorenie mapy súčasného toku hodnôt a budúceho toku hodnôt
2 dni
29.-30.5.2017
4 Efektívna komunikácia a tímová práca**
Vedieť podať a prijať spätnú väzbu
Ako pracovať s otázkami?
Efektívne počúvanie
Predpoklady na nadviazanie tímovej spolupráce
2 dni
13.-14.9.2017
5 Zvládanie konfliktov a záťažových situácií**
Pozitívne stránky konfliktov
Typológia konfliktov
Štýly zvládania konfliktov
Čo sa deje, keď konflikty neriešime
1 deň
12.10.2017
Systematické riešenie problémov v procesoch**
Správne definovanie problému
Systém postupného riešenia problému
Nástroje a metódy riešenia problémov
Hľadanie príčin problémov a ich riešenie
1 deň
13.10.2017
6 Meranie výkonnosti procesov (analýza a meranie procesov)*
Objektívne posúdenie vyťaženia pracovníkov
Metódy zisťovania spotreby času
Výpočet normy spotreby času
Ergonómia v administratíve
1 deň
7.11.2017
Štandardizácia a vizualizácia v administratíve*
Princípy štíhleho usporiadania v administratíve
Štandardizácia administratívy (oddelenie, moje pracovisko, PC)
Štandardizácia a vizualizácia procesov v administratíve
Možnosti usporiadania kancelárií (trendy, slobodná firmy, open space,....)
1 deň
8.11.2017
7 Kvalita v administratívne*
Význam pojmu kvalita v administratíve
Základné súvislosti zvyšovania úrovne kvality
Ako zabezpečiť kvalitu výstupu administratívnych procesov
Riešenie nekvality v administratívnych procesoch
2 dni
18.-19.1.2018
8 Prezentačné zručnosti**
Príprava presvedčivej prezentácie
Realizácia presvedčivej prezentácie
Kritické miesta počas prezentácie, prekonávanie trémy
Prezentácie seba a firmy
1 deň
15.2.2018
Moderovanie workshopov a porád**
Priemyselná moderácia
Zručnosti moderátora
Efektívna organizácia porád (cieľ, účastníci, obsah, frekvencia,...)
Moderovanie porád a workshopov
1 deň
16.2.2018

Odovzdanie Master práce                                                    
30.4.2018
Konzultácia k Master práci - priamo vo firme účastníka
1 deň
Obhajoba Master práce, odovzdanie certifikátu
máj 2018
* Modul organizovaný v spoločnostiach účastníkov
** Modul organizovaný v spoločnosti IPA Slovakia, s.r.o.


Organizácia Master štúdia

 • V spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje účastník štúdia projekt s konkrétnymi očakávanými prínosmi.
 • Účastníkovi sa pridelí osobný profesionálny konzultant zo strany IPA, ktorý mu je poradcom a konzultantom pri projektu.
 • Realizácia soft kills tréningov v priestoroch IPA Slovakia.
 • Realizácia praktických tréningov priamo v spoločnostiach účastníkov.
 • Práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu.
 • Výsledkom štúdia je vyriešenie projektu pre firmu a jeho spracovanie formou Master práce.
 • Prezentácia výsledkov projektu a úspešné ukončenie Master štúdia s certifikátom.


Aký je systém našej práce?

Základným princípom je kontinuita školení (vedomostí) a tréningov (zručností). Počas štúdia kombinujeme HARD a SOFT SKILLS.
Výučba prebieha systémom:

 • Krátke teoretické vstupy lektora
 • Práca s tréningovým materiálom
 • Test – sebapoznanie
 • Práca so spätnou väzbou
 • Aplikačné flipcharty
 • Príklady z praxe
 • Diskusia
 • Riešenie vybraných pracovných situácii
 • Prečo je dôležitá štíhlosť v administratívnych procesoch?
 • Trvalá snaha o plynulý tok hodnoty k zákazníkovi
Cieľová skupina:
Pracovníci a vedúci pracovníci nevýrobných oddelení.
Účastníci sú najčastejšie na týchto pozíciách:
- HR manažér
- špecialista pre rozvoj
- vedúci finančného útvaru
- managing partner
- manažér úžívateľskej podpory
- manažér kvality
- manažér logistiky
Miesto konania:
Termín konania: 20. 03. 2017 - 16. 02. 2018
 • 11 dní - IPA Slovakia, s.r.o., Žilina
 • 7 dní - V spoločnostiach účastníkov v rámci Slovenskej a Českej republiky.
Poznámka k cene:
3 400 Eur bez DPH/ osoba

Platca štúdia uhradí polovicu účastníckeho poplatku zálohovo pred začiatkom každého polroka. Prvá splátka sa uhradí po podpise zmluvy o štúdiu, druhá splátka sa uhradí pred zahájením druhého semestra.

V poplatku je zahrnutá:
 • Účasť na štúdiu
 • Účasť na exkurziách
 • Konzultácie k Master projektu
 • iPad
 • Študijné materiály v elektronickej podobe
 • Organizačné náklady
 • Občerstvenie a obedy
 • Prístup do IPA knižnice
 • Ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství
 • Odborné brožúrky v elektronickej verzii
Ubytovanie nie je v cene účastníckeho poplatku. Ubytovanie si rezervuje a hradí každý účastník sám. Vieme vám odporučiť hotely.

V prípade záujmu viacerých účastníkov z jednej spoločnosti otvoríme firemné Master štúdium priamo u Vás.
Ohlasy účastníkov:

„Ponúknutá možnosť študovať tento odborný program bola zaujímavá hlavne pre porovnanie výroby vs. administratívy (aký je rozdiel medzi štíhlou administratívou a štíhlou výrobou). Vnímam to ako výbornú možnosť naučiť sa a vyskúšať si aplikáciu rôznych nástrojov LEAN + zdieľanie skúseností s kolegami iných firiem. Obsah štúdia je praktický, ako ekonomika, zlepšovanie procesov, zvládanie konfliktov, tímová práca… Každý deň sa dá niečo prakticky využiť."

Ing. Anton Madleňák, Manažér kvality, HERN s.r.o.

  

„Štíhla administratíva, alebo workflow – riadenie toku práce je u nás vo firme aktuálna téma. Za seba môžem povedať, že ma oslovil obsah programu. Bol postavený komplexne a ponúkal riešenia. Kombinácia sebarozvoja, praktických informácií, inšpirácií z exkurzií a zdieľaní skúseností so spolužiakmi a na koniec vlastný projekt v spolupráci so skúseným mentorom, bola veľkou výzvou. Štúdium je pre mňa inšpiratívne, prínosné, komplexné, praktické a účelné. Myslím, že sme výborná skupinka zanietených ľudí s bohatými skúsenosťami a chuťou pracovať na sebe i za firmu. Vždy sa teším na stretnutie s nimi a spoločné debaty pri obede, kávových prestávkach, či teambuildingoch po tréningu. Pri témach KAIZEN v administratíve, Ekonomické minimum to bolo o opakovaní a utvrdení si vedomostí a občas sa našlo aj niečo, čo prekvapilo. Témy ako Efektívna komunikácia a Zvládanie konfliktov išli pod kožu. Zážitky a zistenia z týchto aktivít silno rezonujú dodnes. Každodenne uplatňujem mnohé poznatky zo štúdia v práci i v súkromí."

Mgr. Silvia Mokošáková, Špecialista pre rozvoj, HERN s.r.o.

 

„V našej firme sa aktívne zaoberáme témou zlepšovania procesov. Obsah Master štúdia štíhlej administratívy ponúkal skvelú možnosť načerpať nové poznatky mimo našej zabehnutej koncernovej kultúry. Neustále zlepšovanie procesov kdekoľvek v rámci firmy je nevyhnutné pre úspech. Administratíva má svoje špecifiká. Plytvanie a neefektívne procesy nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Štúdium naplnilo moje očakávania. Každá téma bola profesionálne spracovaná a prezentovaná fundovanými odborníkmi. Tiež som privítal možnosť networkingu s firmami z výroby. Ako maloobchodná sieť tak máme možnosť konfrontovať a diskutovať naše postupy s kolegami z priemyslu, čo je rozhodne príjemným obohatením celého štúdia. Vo svojej praxi využívam najmä vizualizáciu procesov."

Jaroslav Horký, Manažér podpory používateľov, dm drogerie markt, s.r.o.

O svoje skúsenosti sa podelí:
Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJán Košturiak, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJozef Krišťak, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraĽudovít Boledovič, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraRóbert Debnár, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJana Musilová, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJán Burieta, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraHenrich Chomist, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraLukáš Richter, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraMartina Jankolová

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved