rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Lean Six Sigma – Green Belt

1 760,00 €cena bez DPH
2 112,00 € s DPH
11 školiacich dní
160 Eur bez DPH/ 1 školiaci deň

s certifikátom IPA Slovakia

Termín konania: 10. 10. 2019 - 18. 03. 2020
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

ÚvodTréningové hry
Cieľ:
 • Oboznámiť účastníkov s filozofiou a princípmi Lean Six Sigma, ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti všetkých podnikových procesov
 • Účastníci získajú detailné znalosti o použití vybraných nástrojov a metód Lean Six Sigma programu pre Green Belts a ich implementácii do podnikovej praxe
 • Pochopiť filozofiu Six Sigma a jej uplatnenie v praxi
 • Naučiť sa základné princípy definovania a merania procesov a ich variability
 • Pochopiť základné štatistické veličiny používané v Six Sigma
 • Naučiť sa tímovým spôsobom navrhovať komplexné riešenia
 • Získať prehľad o Six Sigma metódach a súvislostiach medzi nimi
 • Získať všetky potrebné informácie pre implementáciu Six Sigma vo svojej firme
 • Prostredníctvom nadobudnutých znalostí zlepšiť systém riadenia a zabezpečovania kvality, zlepšiť podnikové procesy a zvýšiť produktivitu
Program:
Súčasťou programu a certifikácie je riešenie vlastného projektu vo firme.

Prečítajte si
, aké témy riešili účastníci programu Lean Six Sigma Black Belt.

1. Modul DEFINUJ

10. - 11. 10. 2019
8.30 - 16.00

 • Six Sigma koncept – princípy, využitie, porovnanie Six Sigma, Lean a TOC
 • Postup implementácie Six Sigma
 • Projektové riadenie v Six Sigma
 • Postup DMAIC a jednotlivé metódy, dokumentácia 
 • DMAIC a procedúra pre fázu Definuj
 • Definovanie požiadaviek zákazníka – VOC
 • Výber kľúčových kritérií pre kvalitu - CTQ
 • Definícia kvality
 • Popis procesu SIPOC
 • Definovanie projektového zadania
 • Definovanie harmonogramu projektu
 • Príklady a ukážkové štúdie z praxe 

2. Modul MERAJ

19. - 20. 11. 2019
8:30 - 16:00

 • DMAIC a procedúra pre fázu Meraj
 • Základné ukazovatele výkonnosti procesov
 • Princíp merania a ukazovatele výkonnosti procesov
 • Zber údajov pre vyhodnotenie spôsobilosti procesov
  • Možnosti zberu dát (spojité, atributívne údaje)
  • Postup a pravidlá zberu dát
 • Základná charakteristika nameraných údajov – štatistické veličiny a ich výpočet
 • Znázornenie nameraných údajov – DotPlot, BoxPlot, Histogram, Time Series Plot
 • IPO / KNE diagram
 • Procesné mapy
 • Mapovanie toku hodnôt – Základy metodiky VSM
 • Metódy snímkovania procesov
 • Meranie ekonómie a ergonómie pohybov
 • Kalkulácia nákladov na nekvalitu COPQ
 • Príklady z praxe a praktické cvičenia

3. Modul ANALYZUJ

10. - 11. 12. 2019
8:30 - 16:00
 • DMAIC a procedúra pre fázu Analyzuj
 • Vyhodnotenie spôsobilosti procesov
  • Distribúcia, rozdelenie hodnôt
  • Normálne rozdelenie
  • Spôsobilosť procesov – spojité údaje
  • Spôsobilosť procesov – diskrétne údaje
 • Nástroje pre generovanie ahodnotenie príčin problémov
   • Ishikawa diagram, Pareto diagram, Afinitný diagram, Relačný diagram, 5 x Prečo, Matica príčin a účinku, FTA
 • Metódy potvrdenia skutočných vplyvových faktorov
   • Korelácia, Regresná analýza, Odchýlka od štandardov, Expertné hodnotenie, Experimentálne hodnotenie
 • Príklady z praxe a praktické cvičenia

4. Modul ZLEPŠUJ

9. - 10. 1. 2020
8:30 - 16:00                                                        
 • DMAIC a procedúra pre fázu Zlepšuj
 • Základné formy plytvania v procesoch
 • Techniky na generovanie a vyhodnocovanie nápadov
  • Brainstorming, Brainwriting, Brainmailing, Brainwriting 6 – 3 – 5, Hodiny príležitostí, 5W2H, FMEA, POKA – YOKE, ANDON, JIDOKA, LCIA
  • DFMA – základný pohľad
  • Tvorba a riešenie inovačných zadaní – základný pohľad
 • Hodnotenie a prioritizácia zlepšení
  • Párové porovnávanie, Metóda bodová, Metóda N3 / Multivoting, Metóda skóre, Metóda efektívnosti, Metóda splnenia cieľa
 • Testovanie vybraných riešení
 • Príklady z praxe a praktické cvičenia

5. Modul RIAĎ

6. - 7. 2. 2020 
8:30 - 16:00
 • DMAIC a procedúra pre fázu Riaď
 • Ako zavádzať riešenia
 • Systém monitorovania procesu a reakcie na odchýlky
  • Regulačné diagramy pre spojité údaje
  • Regulačné diagramy pre diskrétne údaje
 • Ako merať prínos k cieľu
 • Ako vyhodnotiť projekt
 • Ako odovzdať projekt
 • Štandardizácia a vizualizácia
  • Pochopiť, čo je štandardizácia
  • Pochopiť, čo a ako štandardizovať
  • Pochopiť, prečo štandardizovať procesy
  • Naučiť sa postup štandardizácie
  • Ukázať a precvičiť konkrétne metódy štandardizácie
  • Vizualizácia, princípy a ciele
 • Príklady z praxe a praktické cvičenia

6. Certifikácia GREEN BELTS

18. 3. 2020
8:30 - 16:00

 • Overenie získaných znalostí písomným testom
 • Prezentácia riešených projektov
 • Odovzdanie certifikátov o absolovaní tréningu Six Sigma – GREEN BELT

Učebné pomôcky a tréningové hry

Minitab

Software Minitab predstavuje v súčasnosti najrozšírenejšiu softwarovú aplikáciu pre podporu programu Six Sigma. Je to program špeciálne vyvinutý pre požiadavky kladené programom Six Sigma. Obsahuje množstvo nástrojov a procedúr využiteľných v celom spektre systémov manažérstva kvality. 
Spoločnosť IPA Slovakia je partnerom spoločnosti Minitab a má zmluvné oprávnenie obchodne ponúkať software Minitab.
Účastníkom kurzu ponúkame možnosť inštalácie plnohodnotnej tréningovej licencie Minitab (v aktuálne najnovšej verzii) po dobu trvania kurzu,  resp. maximálne na 6. mesiacov, za dodatočný poplatok cca. 260 GBP (British Pound) v závislosti od aktuálneho kurzu meny.
Cieľová skupina:
 • pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na zavádzaní programu Lean Six Sigma, 
 • pracovníci útvaru riadenia kvality, 
 • riadiaci pracovníci a manažéri podnikových útvarov, 
 • procesní inžinieri,
 • technici a špecialisti podnikových procesov
Miesto konania:

IPA Slovakia, s.r.o.

Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete

Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát o úspešnom ukončení programu Six Sigma Green Belt.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

Ohlasy účastníkov:

Absolventi vzdelávacieho programu Lean Six Sigma Green Belt
10/2015 - 03/2016


"Bylo to mé první setkání se Six Sigma. Byl jsem velmi spokojený s přístupem pána Kormanca. A to ať už odbornými znalostmi, tak i s úrovní prezentace. Nové získané znalosti určitě využiji u nás ve firmě při hledání zlepšení."
Ing. Radmil Tomčík, TON, a.s.

"Jsem se školením velmi spokojený, tento typ vzdělávání mě posunul velmi kupředu v používání a pochopení metodik od hledání projektu po jeho vyřešení. Myslím si, že základní školení Green Belt je pro člověka/firmu vysokou finanční návratnosti. Momentálně jsem o pokračování na Black Belt přesvědčen."
Martin Lačňák, Edwards, s.r.o.


"Bola som veľmi spokojná ako s lektorom, tak aj s obsahom školenia. Pochádzam z prostredia spoločnosti služieb, ale o to viac ma inšpirovala prítomnosť spoluštudujúcich ľudí z prostredia výroby."
Jana Tomčišáková, Global Blue Slovakia s. r. o.
Absolventi vzdelávacieho programu Lean Six Sigma Green Belt
02 - 06/2015

"Školenie prebehlo na vysokej úrovni, čo sa týka získaných znalostí, prístupu lektorov aj školiaceho materiálu, organizačná úroveň bola tiež veľmi dobrá. Dúfam, že bude priestor a čas na ďalšie štúdium, rád sa zúčastním."
Jozef Fujak, Eltek s.r.o.

Ďakujem školiteľom IPA Slovakia za podnetné informácie pri vzdelávaní a tréningu Green Belt. Prístup a školenie prebiehalo v súlade s mojimi očakávaniami, v niektorých oblastiach ich predstihli. Teším sa na ďalšie stretnutie. 
Martin Capko, Eltek s.r.o.


"Školenie mi doplnilo hlavne znalosti štatistických metód, ktoré mi doteraz chýbali pri realizácii projektov. Veľmi dobre pripravené, vynikajúci školitelia. Veľmi dobré!"
Ing. Juraj Žák, Eltek s.r.o.

"Školitelia – výborný prístup, skvelé praktické ukážky, rozsah školenia – dostatočné, výborná nálada počas školenia."
Ondrej Greš, Tytex Slovakia, s.r.o.

"Veľmi kvalitné školenie z hľadiska praktického využitia a použitia získaných poznatkov. Teória podložená praktickými príkladmi, uvedené mnohé riešenia z iných podnikov. Školiace materiály tiež kvalitne spracované, organizácia školenia bez chyby."
Ing. Alena Korenčiaková, Danfoss Power Solutions a.s.Otvorené a firemné školenie v oblasti Six Sigma si vybrali tieto firmy:
 Alfa Bio, Bel Power Solutions, Boge Elastmetall Slovakia, Bonatrans, Continental Matador Truck Tires, Contitech Vibration Control Slovakia, Edwards, Elcom, Elektrokarbón, Eltek, Embraco Slovakia, Faurecia Slovakia, Finidr, Global Blue Slovakia, Hanil E-Hwa Automotive Slovakia, Chemosvit, Johns Manville Slovakia, Knauf Insulation, Kuenz-SK, Nemak Slovakia, Rodenstock, Samsung Electronics Slovakia, Sauer Danfoss, Schneider Electric Slovakia, Slovenské magnezitové závody, SPC International, SPINEA, T.J.SOLUTIONS, TON, Tytex Slovakia, Unomedical, Witte Nejdek, ZF Levice, ZF Slovakia, ZKW Slovakia a ďalší.
O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk


Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved