rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Lean Six Sigma – Black Belt

1 800,00 €cena bez DPH
2 160,00 € s DPH
10 školiacich dní
180 Eur bez DPH/ 1 školiaci deň

Termín konania: 21. 05. 2019 - 29. 11. 2019
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

ÚvodTréningové hry
Cieľ:
 • Pochopiť filozofiu Six Sigma a jej uplatnenie v praxi
 • Naučiť sa základné princípy definovania a merania procesov a ich variability
 • Pochopiť základné štatistické veličiny používané v Six Sigma
 • Naučiť sa tímovým spôsobom navrhovať komplexné riešenia
 • Získať prehľad o Six Sigma metódach a súvislostiach medzi nimi
 • Získať všetky potrebné informácie pre implementáciu Six Sigma vo svojej firme
 • Prostredníctvom nadobudnutých znalostí zlepšiť systém riadenia a zabezpečovania  kvality, zlepšiť podnikové procesy a zvýšiť produktivitu.
Program:
Podmienkou účasti je preukázanie sa už nadobudnutým certifikátom pozície programu Six Sigma Green Belt. Predložený certifikát musí uvádzať meno a dosiahnutú certifikovanú úroveň Six Sigma. Pozrite si program Green Belt.

Prečítajte si, aké témy riešili účastníci programu Lean Six Sigma Black Belt.

Six Sigma je ucelený systém na dosahovanie, udržiavanie a maximalizáciu podnikateľského úspechu spoločnosti. Prečítajte si výhody Six Sigma pre podnik a čo Vám môže priniesť.


1. Modul DEFINUJ

Stratégia firmy a Six Sigma
21. - 22. 5. 2019

 • Six Sigma verzus Design for Six Sigma
 • Charakteristika a výber Six Sigma projektov
 • QFD Quality Function Deployment
 • Kano model

Manažment zmeny a riadenie tímu
19. - 20. 6. 2019

 • Úvod do manažmentu zmeny
 • Motivácia v procese zmeny
 • Podstata a princípy manažmentu zmeny
 • Podniková kultúra
 • Postoj ľudí voči zmenám
 • Úloha komunikácie v procese zmeny
 • Tímová práca a proces zmeny
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Efektívna komunikácia a zvládanie konfliktov

 • Komunikácia ako obojsmerný proces
 • Efektívne kladenie otázok, otázky zamerané na riešenie
 • Aktívne počúvanie na obsahovej a emočnej úrovni
 • Minimalizovanie konfliktu formou správneho zadávania úloh
 • Účinná argumentácia
 • Spôsoby vyjednávania a smerovanie k dohode pri konfliktných situáciách
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Moderovanie workshopov

 • Úvod do workshopov
 • Postup pri moderovaní diskusie
 • Zručnosti moderátora
 • Role počas workshopu
 • 11 krokový cyklus moderovaného workshopu
 • Praktické cvičenia moderovania workshopu, video analýza a spätná väzba

2. a 3. Modul MERAJ a ANALYZUJ
18. - 20. 9. 2019 (3 dni)


VSM - Mapovanie toku hodnôt - krok za krokom
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia

Analýza spôsobilosti meracieho systému

 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému (spojité údaje)
  • Bias, linearita, stabilita
  • Type 1 gage study
  • Gage R&R
 • MSA – Meranie spôsobilosti meracieho systému (atributívne údaje)
  • Attribute Agreement Analysis
  • Attribute Gauge Study (analytical method)
 • Tréningová hra MSA
 • Precvičenie v prostredí software Minitab

Matematická štatistika

 • Overenie normality - rekapitulácia
 • Identifikácia typu rozdelenia
 • Testovanie hypotéz
 • Precvičenie v prostredí software Minitab

DOE - Plánovanie experimentov

 • Návrh a tvorba experimentov
 • Príklady z praxe
 • Precvičovanie príkladov software Minitab


4. Modul ZLEPŠUJ
17. 10. 2019

 • Kreatívne metódy zlepšovania
 • Systematické zlepšovanie cez inovácie
 • Inovácie produktu
 • Štíhly layout a organizácia výroby v bunkách
 • Príklad z praxe
 • Praktické cvičenia


5. Modul RIAĎ
18.  10. 2019

 • Audity a hodnotenie výkonnosti procesov a podnikových útvarov
 • Produktivita a vplyv na ukazovatele podniku
 • Zmenové riadenie
 • Finančné vyhodnocovanie projektov
 • Odovzdávanie a vyhodnocovanie projektov
 • Príklady z praxe
 • Praktické cvičenia


Certifikácia BLACK BELTS
29.  11. 2019

 • Overovanie získaných znalostí písomným testom
 • Prezentácia výsledkov riešených projektov Six Sigma
 • Odovzdanie certifikátov o absolovaní tréningu Six Sigma - BLACK BELTUČEBNÉ POMÔCKY A TRÉNINGOVÉ HRY

Statapult

Tréningová hra Statapult pomáha simulovať priebeh procesu zberu údajov potrebných pre vyhodnotenie úrovne sigma a výpočtu spôsobilosti procesu. Základom je vykonanie potrebného počtu výstrelov zo statapultu a následného zaznamenania presnosti každého výstrelu. Počet výstrelov a spôsob zaznamenávania výstrelov presne kopíruje požiadavky na zber dát definované procedúrou merania SPC (Statistical Process Control). Získané námery sa ďalej použijú ako dáta vstupujúce do procedúry výpočtu úrovne sigma a následného vyhodnotenia spôsobilosti procesu.   

MSA

Cieľom hry je pochopiť ako správne pristupovať k procesu merania a vyhodnocovania spôsobilosti meracieho systému. Hra prebieha vo viacerých kolách, kde sa sleduje vplyv presnosti použitého meracieho systému  a vplyv presnosti operátora na vyhodnotenie každého realizovaného námeru. Výsledkom štúdie je vyhodnotenie schopnosti meracieho systému adekvátne merať požadované parametre, ktoré sa v ďalšej fáze použijú ako základné hodnoty výpočtu úrovne sigma.

Minitab

Software Minitab predstavuje v súčasnosti najrozšírenejšiu softwarovú aplikáciu pre podporu programu Six Sigma. Je to program špeciálne vyvinutý pre požiadavky kladené programom Six Sigma. Obsahuje množstvo nástrojov a procedúr využiteľných v celom spektre systémov manažérstva kvality.  Spoločnosť IPA Slovakia je partnerom spoločnosti Minitab a má zmluvné oprávnenie obchodne ponúkať software Minitab.
Účastníkom kurzu ponúkame možnosť inštalácie plnohodnotnej tréningovej licencie Minitab (v aktuálne najnovšej verzii) po dobu trvania kurzu  resp. max 6. mesiacov, za dodatočný poplatok cca. 260 GBP ( British Pound) v závislosti od aktuálneho kurzu meny.
Cieľová skupina:
 • manažéri a riadiaci pracovníci podnikových útvarov, 
 • pracovníci riadenia a zabezpečovania kvality, 
 • priemyselní inžinieri, 
 • vybraní pracovníci výrobných a ostatných útvarov, 
 • koordinátori projektov zlepšovania

Zúčastniť kurzu Lean Six Sigma Black Belts sa môže len účastník, ktorý sa preukáže existujúcim certifikátom Lean Six Sigma Green Belts, nie starším ako 4 roky, od dôveryhodnej certifikačnej organizácie.
V prípade certifikátu vystaveného pred týmto dátumom bude účastník vyzvaný pred nastúpením na kurz Black Belt o absolvovanie re-certifikačnej písomnej skúšky Green Belt s jednorazovým poplatkom 30€.
Spolu s predložením certifikátu musí úchádzač predložiť k nahliadnutiu A3 report projektu riešeného v pozícii Green Belts s potvrdením vedenia spoločnosti, v ktorej ho realizoval. 
Miesto konania:

Banka Žilina
Legionárska 221/1
01001 Žilina

Parkovanie v areáli Banky Žilina je nutné rezervovať aspoň dva dni vopred prostredníctvom e-mailukavecka@vtpzilina.sk.
Parkovacie miesto je spoplatnené v sume 6 €/deň, resp. je možnosť parkovať aj v OC Mirage, kde je cena za parkovacie miesto 2 €/deň. OC Mirage je vzdialené 4 min. chôdze od Banka Žilina.

Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát o úspešnom ukončení programu Six Sigma Black Belt.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Stornovanie objednávky:
  • 21 dní pred začiatkom akcie  je možné uskutočniť bezplatné storno. 
  • 20 - 16 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 30 % z ceny. 
  • 15 - 8 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny. 
  • 7 - 1 dní pred začiatkom akcie sa účtuje storno poplatok vo výške 75 % z ceny. 
  • Pri neúčasti prihláseného zákazníka na akcii sa účtuje 100 % -tný storno poplatok. 
  • Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@ipaslovakia.sk.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

Pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov získate túto zľavu:

 • 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E)
 • 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2)

Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz, alebo to uveďte pri objednaní seminára do poznámky. Uvedené zľavy neplatia pre konferencie, fóra a komplexné rozvojové programy.

Ohlasy účastníkov:


Absolventi vzdelávacieho programu Lean Six Sigma Black Belt
05 - 10/2016

"Dobre organizované v dobrom prostredí s dobrým kolektívom a profesionálnym prístupom školiteľov. Osobne pre seba hodnotím ako pozitívny krok vpred."
Ing. Marian Balážik, Slovenské magnezitové závody, a.s.


"Školenie hodnotím ako pozitívne. Mal som možnosť riadiť projekt z pozície Black Belt s tímom Green Beltov, čo bolo v podstate zmyslom školenia. Pozitívne hodnotím nové metodiky, rozšírenie znalostí v Minitabe."
Ing. Róbert Marek, Boge Elastmetall Slovakia a.s.


"Školenie bolo plné do praxe využiteľných informácií, ktoré boli dobre odprezentované a vysvetlené. Ako plusy by som uviedla lektorov, priestory, študijné materiály."
Ing. Monika Vyskočová, Boge Elastmetall Slovakia a.s.


Otvorené a firemné školenie v oblasti Six Sigma si vybrali tieto firmy: Alfa Bio, Askoll Slovakia, Boge Elastmetall Slovakia, Bonatrans, Continental Matador Truck Tires, Contitech Vibration Control Slovakia, Elcom, Elektrokarbón, Embraco Slovakia, Faurecia Slovakia, Finidr, Hanil E-Hwa Automotive Slovakia, Hörle Wire, Knauf Insulation, Kuenz-SK, Nemak Slovakia, Power One, Rodenstock, Samsung Electronics Slovakia, Sauer Danfoss, Schneider Electric Slovakia, Slovenské magnezitové závody, SPC International, Unomedical, Witte Nejdek, ZF Levice, ZF Sachs Slovakia a ďalší.

O svoje skúsenosti sa podelí:

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 


Radi odpovieme na Vaše otázky ku školeniu

Napíšte nám e-mail: info@ipaslovakia.sk
Zavolajte na tel.: +421 41 23 99 080 / 90 a tel. faktúry: +421 41 23 99 081 (8:00 - 16:30)Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved