rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Štíhly logistický koncept, Marek Kyseľ

Článok je sumarizáciou našich skúseností z oblasti zavádzania štíhlych logistických konceptov v oblasti automobilového priemyslu posledných rokov. Budovanie konceptu je spôsob myslenia, ktoré sa na nižších úrovniach rozpadá na viacero princípov a metód.
[7-8/2009, Strojárstvo / Strojírenství, Marek Kyseľ]


Úsilie o zoštíhlenie logistických procesov definujeme v piatich krokoch. Kľúčovým parametrom pre hodnotenie štíhlosti logistického konceptu je synchronizácia logistických tokov. Miera synchronizácie je defi novaná počtom zdržaní prepravovaného materiálu v zásobách, od vstupného skladu, cez expedíciu až k zákazníkovi. Čím je počet prerušení nižší, tým je logistický tok cez podnik plynulejší.
Myšlienku budovania logistického konceptu je možné rozdeliť do dvoch základných fáz:
  • vytváranie logistického konceptu vnútri podniku (kroky 1 a 2);
  • budovanie logistického konceptu vo vzťahu k externému dodávateľovi a zákazníkovi (kroky 3 – 5).

1. krok
Analýza bodov prerušenia toku materiálu

Ide o najčastejší obraz logistiky v podniku. Zásoba materiálu je uložená na niekoľkých miestach v skladoch a výrobe. Chýba definícia výšky zásoby. Veľkosť zásoby je obyčajne defi novaná maximálnou dostupnou plochou (výroba), resp. maximálnym počtom paletových miest (sklad). Typickým dôsledkom takéhoto spôsobu riadenia zásob sú palety s materiálom, umiestnené pred skladom (z dôvodu jeho 100 % vyťaženia), resp. palety s materiálom v uličkách výrobných hál (keď už materiál nie je kde ukladať). Tomuto spôsobu hovoríme tzv. neriadená zásoba.

2. krok
Zavádzanie myšlienok supermarketu a milk-run systému
Ciele tohto kroku: odstrániť všetky zbytočné zásoby, to znamená body prerušenia toku materiálu; definovať hodnoty maxima a minima pre všetky ostávajúce zásoby; defi novať efektívny spôsob prepravy materiálu medzi ostávajúcimi zásobami. Odstránenie bodov prerušenia toku materiálu prebieha od procesov, najbližších k zákazníkovi (proti smeru toku materiálu). Predpokladajme, že interným zákazníkom je montážna linka a dodávateľom vstupný sklad. Z troch bodov prerušenia v 1. kroku ostali iba dva, odstránená bola jedna zásoba pri montážnej linke. Definíciou hodnôt minima a maxima sa zmenila ostávajúca zásoba vo výrobe z neriadenej na riadenú. Supermarket je
najčastejšou riadenou formou zásobníka pred montážnou linkou. Je to miesto v regáli alebo na zemi, kde sa nachádza definovaný počet manipulačných jednotiek.
Pri riadení zásoby v supermarkete sa odporúča využívať vratné obaly. Ak sa materiál od zákazníka dodáva v obaloch nevratných, druhou úlohou supermarketu je prebaľovanie materiálu do interných vratných jednotiek. V okamihu vzniku spotreby zodpovedný pracovník vyberie z dodávateľského nevratného obalu iba toľko komponentov, koľko je potrebné doplniť a premiestni ich do vratného obalu. Nevratný obal umiestni späť do supermarketu.
Návoz materiálu do zásobníkov sa najčastejšie uskutočňuje vysoko zdvižným vozíkom (VZV). Spôsob prepravy VZV sa dá prirovnať k taxi službe: keď sa chcete odviesť, zavoláte buď operátorovi alebo priamo šoférovi taxíka; obyčajne budete musieť čakať; využitie taxíka je na úrovni 50 %, späť ide takmer vždy prázdny; cena za taxík býva obyčajne vyššia, pretože musíte zaplatiť i cestu späť; taxík má obmedzenú kapacitu pre maximálne4 cestujúcich.
Z podnikovej praxe vyplýva, že vyťaženie VZV vozíkov sa pohybuje na úrovni 40 – 60 % z celkového času práce. Efektívnejší spôsob prepravy materiálu do supermarketov kopíruje systém mestskej hromadnej dopravy (MHD): na každej zastávke je k dispozícii časový harmonogram príchodov, je možné si naplánovať čas odchodu; ak prídete na zastávku tesne pred časom odchodu, nemusíte čakať; využitie MHD je nepretržite počas celej trasy, na každej zastávke niekto pristúpi a vstúpi; cena za takýto spôsob prepravy je obyčajne nízka, pretože je možné voziť oveľa väčšie počty ľudí ako v taxíku. Tieto výhody viedli k zavedeniu podobného spôsobu prepravy i v podnikoch. Milk – run systém má presne definované časy zastávok, pričom na každej zastávke vyloží plné obalové jednotky a naloží prázdne. Navyše je možné počas každého návozu zmanipulovať väčší počet jednotiek, ako pri využití VZV. V tomto kroku vytvárania logistického konceptu prebieha návoz materiálumedzi vstupným skladom a supermarketom systémommilk – run.

3. krok
Princíp VMI (Vendor Managed Inventory) – dodávateľom
riadená zásoba
Cieľom tretieho kroku je vytvorenie supermarketu vo vzťahu k dodávateľovi (vstupný sklad) a k zákazníkovi (expedičný sklad). Forma riadenia tohto supermarketu sa nazýva dodávateľom riadená zásoba (VMI).
Pri tomto spôsobe skladovania je za veľkosť zásoby u zákazníka zodpovedný dodávateľ. Zákazník vytvára dáta o komponentoch dodávateľov v databáze zásob. Dodávateľ sleduje množstvá a vykonáva dodávku, ak je pokles mimo definovaných hraníc. Materiál je od neho prijímaný rovnako, ako od ostatných. Vystavuje faktúry s prílohou o dodanom množstve. Kontrola fyzického stavu zásob je riešená buď fyzicky alebo systémovo, v závislosti od spôsobu skladovania. Platby za materiál sú riešené konsignáciou alebo prístupom pay – per – build. Stav zásob je dodávateľovi dostupný on-line prostredníctvom internetu. Pri uplatňovaní princípu VMI sa využíva i nový spôsob skladovania
materiálu. Materiál je uskladnený vo vežiach, pričom jeho spotreba a dopĺňanie sú kontrolované informačným systémom.
Medzi základné výhody tohto spôsobu skladovania patria: úspora manipulačných časov pri zaskladňovaní a vyskladňovaní: veža podľa požiadavky z výroby vyskladní požadovaný materiál, aby bol ľahko dostupný manipulantovi; možnosť umiestnenia k stene a kopírovania výšky haly; úspory plochy sú v niektorých prípadoch väčšie až o 1/3 oproti klasickým regálom; každá veža môže mať ľubovoľný počet políc, v závislosti od výšky uskladnených obalov; automatické zrovnávanie políc počas voľných zmien a dní. Medzi hlavné nevýhody patria určité hmotnostné a rozmerové obmedzenia pre skladovanie (šírka veže a váhový limit), ale predovšetkým vysoká cena.

4. krok
Zavedenie princípov logistiky vedľa linky (tzv. shopstocks)
Princíp zvaný i „Zero Muda" (nulové plytvanie), zameraný na odstránenie akéhokoľvek čakania a premiestňovania. Materiál je skladovaný vedľa linky v tzv. shopstocku. Pracovník pripravuje materiál v presne definovanom výrobkovom mixe do sklzov pri montážnej linke. Úroveň zásoby v shopstocku je riadená priamo dodávateľom. Implementácia tohto princípu je vhodná predovšetkým pre podniky s dlhými montážnymi linkami (výrobcovia automobilov, traktorov, pračiek a pod.). Výhodou systému sú kratšie montážne linky, z toho vyplývajúca menšia potreba montážnej plochy, ako aj využitie systému nízkonákladového, automatického zásobovania montážnych liniek.

5. krok
Zavedenie externého milk – run princípu
Cieľom je zapojiť do synchronizácie logistických tokov externých dodávateľov a zákazníkov.
Budovanie logistického konceptu obsahuje dva dôležité faktory: flexibilitu a variantnosť. Flexibilita znamená pružnosť, s ktorou musí firma reagovať na požiadavky zákazníka. Vývoj v oblasti automobilového priemyslu ukazuje, že zákazník v blízkej budúcnosti už nebude ochotný čakať na svoje auto niekoľko mesiacov, ale jeho požiadavka na dodanie sa bude pohybovať v rozpätí niekoľkých dní. Variantnosť hovorí o tom, že zákazník si chce vyberať z neustále väčšieho počtu variantov.
Proces budovania takmer vždy začína problémami na konkrétnom výrobnom procese. Ak sú problémy výroby na tomto procese zvládnuté, začína sa riešiť problém jeho vstupu a výstupu. Následne sa implementácia rozširuje na všetky ostatné výrobné procesy až po hranice podniku (vstupný a expedičný sklad). Ďalšia fáza je rozšírenie implementácie na úroveň vzťahov s dodávateľom a zákazníkom. Posledný stupeň optimalizácie zahŕňa celý dodávateľský reťazec, od okamihu vzniku suroviny, až po hotový produkt v predajni.


Celý článok si môžete prečítať tu: Štíhly logistický koncept.pdf

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved