rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Spolupráce a soutěživost při práci týmu, Janka Balušíková

Trhové prostředí a sílící konkurence nutí společnosti k neustálému zlepšování se a hledání cest na získání konkurenční výhody.
[15.6.2008, Moderní řízení / Jana Balušíková]

Produktivitu a efektivnost podniků v trhové ekonomice ovlivňují faktory, jako úroveň technologie, podniková kultura, stupeň využívání informačních systémů, ale rozhodujícím faktorem jsou právě lidé a schopnost podniku využít jejich potenciál. Právě týmová práce je chápaná jako jeden z významných faktorů konkurenceschopnosti podniku. Budování a rozvoj týmů je jednou z cest, jak podpořit větší angažovanost pracovníků v jejich pracovním úsilí, jak zvýšit zodpovědnost lidí za odvedenou práci, za jejich kvalitu a efektivitu a jak nastavit jasná pravidla pro odměňování. Vynikající jednotlivci podnikům už nestačí, potřebují vynikající pracovníky schopné pracovat v týmovém duchu.

Významným faktorem právě při budování týmového ducha je spolupráce a soutěživost v životě týmu. V tomto článku chci poukázat na to, jak důležitou úlohu sehrává spolupráce a soutěživost při práci týmu a proč je tak důležité zabývat se těmito aspekty.

Spolupráce
Co je vlastně spolupráce? Už samotný název nás navádí k odpovědi "spolu - práce", čili společně na něčem pracovat. Z toho nám vyplývá, že ke spolupráci jsou potřební minimálně dva lidé, proto je spojená právě s týmovou prací. Dobrá spolupráce vychází z dobrých vztahů a důvěry. Jejím výsledkem je směřování k jednomu cíli, dobré výsledky, převládá pozitivní atmosféra, vzájemná otevřenost, čestnost, vzájemný respekt. Spolupráce nevznikne tak, že ji někdo nařídí, ale naopak, lidé jsou motivováni spolupracovat. Způsob, jakým můžeme pomoci ke vzniku spolupráce mezi lidmi, je vytvořit vhodné podmínky pro to, aby se týmu oplatilo spolupracovat.

Soutěživost

Za soutěživostí stojí přirozená lidská potřeba vítězit, dokazovat vlastní výjimečnost. Týmové vítězství chutná lépe než individuální výhra. Motivace být lepším, nejlepším, být vítězem vyvolává soutěživost.

Na jednoduchém příkladu poukáži na to, jak se může projevit spolupráce a soutěživost v podniku.
1. případ: Manažer ve výrobě vyhlásí : „Kdo splní výkon na 100% dostane odměnu." Mezi pracovníky vyvoláme soutěživost. Bude se projevovat tak, že se budou pracovníci dívat pouze na svůj výkon, problémy kolegů ho nebudou zajímat, případně se z nich bude těšit, protože odměnu získá on. A co docílí firma tímto způsobem? Jen to, že mezi pracovníky bude vládnout zlá nálada a získá dobré výsledky (100 % výkon) jen na jednom stroji. Ostatní pracovníci zůstanou demotivovaní, budou nahněvaní a budou se obviňovat, on to splnil proto, protože má lepší stroj, lepší podmínky a tiše si budou závidět.

2. případ: Manažér vyhlásí: „Který tým splní výkon na 100 % dostane odměnu." Mezi týmy vyvoláme zdravou soutěživost. Ta je bude vést k tomu, že začnou uvnitř týmu spolupracovat, aby byli nejlepší. Budou pomáhat kolegovi, začnou se radit, začnou sdílet know-how, aby dosáhli požadovaný výkon. Dobrý výsledek už není lokalizovaný jen na jeden stroj.

Využijme tyto dva aspekty - spolupráci i soutěživost při budování efektivního týmu. Faktory, které mají vliv na spolupráci a soutěživost mohou být následující:
 • složení týmu,
 • počet týmů,
 • cíle týmu,
 • lídr týmu,
 • odměna týmu,
 • vizualizace výsledků týmu,
 • trénink týmu.
Složení týmu
Při tvorbě týmu je podstatná jeho velikost. Optimální velikost týmu je 5 až 15 lidí (sportovní družstva, kde se vyžaduje maximální spolupráce hráčů, mají velikost fotbal – 11 hráčů, hokej – 6 hráčů, basketbal – 5 hráčů).
Při vyšším počtu členů týmu může dojít:
 • k vytváření podskupin,
 • k nedostatečnému využití potenciálu, myšlenek každého člena,
co má negativní dopad na vztahy, důvěru, čili můžeme narušit spolupráci v týmu.
Dalším významným faktorem při složení týmu je odbornost pracovníků a s ní spojené funkce v týmu. Každá funkce v týmu má svůj význam a jen spoluprací můžeme tyto funkce naplno využít.
Individuální zručnost dosahuje svůj plný potenciál v kombinaci s jinými individuálními zručnostmi. Žádná ze zručností není důležitější než ty druhé. Při týmové práci platí rovnocennost. Někdy dokonce není důležité, aby každá zručnost byla vynikající - důležité je, aby byla v plném rozsahu k dispozici tehdy, když ji tým potřebuje.
Můžeme si to představit například v letectví. V tomto případě se jako nejdůležitější funkce jeví letec. To, že jsou okolo něho mechanici, kteří udržují letadla, pozemní kontrola i navigátor, to bereme obvykle jako samozřejmost a nazýváme je „podpůrnými" zručnostmi. Ale představte si, že pouze jedna z těchto profesí selže. Nač bude ten nejlepší letec, když se jeho letadlo neodlepí od země nebo když se mu během letu rozpadne trup pod nohami?

Počet týmů
Pro spolupráci a soutěživost je dobré, nachází-li se v podniku více než jeden tým. Máme-li dva a víc týmů, potom mezi nimi může vzniknout zdravá soutěživost. Týmy se mohou porovnávat, začnou být vnitřně motivované stát se lepšími. Právě tu si členové uvědomí nutnost spolupráce uvnitř týmu, která je potřebná k získání vítězství a bude platit známé pořekadlo „víc hlav, víc rozumu".

Lídr týmu
Stejně tak, jako má sportovní tým svého kapitána/trenéra, tak i pracovní tým má svého vedoucího. Lídr týmu sehrává významnou úlohu v životě týmu a má velký vliv na jeho fungování. Jestliže by tým neměl lídra, vypadalo by to jak na obr.1. Každý člověk v týmu by měl svoje směřování, zaměření, cíle. Docházelo by k „překřikování", každý by se chtěl prosadit. Tímto způsobem by tým nedospěl ke spolupráci a požadovaným výsledkům.Obr. 1 Fungování týmu bez lídra


Lídr týmu musí mít schopnost soustředit různé zájmy k jednomu společnému cíli (obr. 2).
Obr. 2 Fungování týmu s lídrem

Současně by měl zvládnout koordinaci týmu, moderování v týmu, zastupování týmu, reprezentování týmu. Tyto požadavky si vyžadují od vedoucího týmu, aby měl vhodné komunikační zručnosti, schopnost lidi vést, moderační zručnosti, schopnost „udržet všechny v hře", schopnost řešit konflikty, schopnost názorného vyjadřování se (např. vizualizace za pomoci flipchartu, projektoru), schopnost vytvářet prostředí pro důvěru, otevřenost.
Je důležité klást důraz na výběr správného vedoucího pro týmy. Efektivní metodou je Assessment Centre, jehož cílem je vybrat takového kandidáta, který bude vyhovovat nejen po stránce odborné, ale i osobnostní, co přispěje ke zkvalitnění týmové práce poskytující možnost zvýšení pracovního výkonu ve prospěch podniku.

Cíl týmu
Práce v týmu, kde není jasný cíl, může být jen těžko efektivní. K tomu, aby tým mohl spolupracovat, je potřebné správně definovat cíl. Cíl by měl plnit základní parametry, a to: specifičnost, měřitelnost, akceptovatelnost, časovou ohraničenost a reálnost. Je dobré, když se tým spolupodílí na definování svého cíle. Potom je velká pravděpodobnost, že se s cílem ztotožní a udělá všechno proto, aby cíl dosáhl. Vyhodnocení splnění/nesplnění cíle musí být transparentní a správně odkomunikované. Nejistota, pocit nespravedlivosti při vyhodnocení splnění cíle by mohly vést k různým otazníkům, dohadům, nedůvěře, co při budování týmu není správná cesta.

Vizualizace výsledků týmu

Vizualizace je silným nástrojem motivace pro fungování týmů. Týmové tabule jsou jedním z osvědčených prostředků sdílení informací. Tato forma vizualizace správně „nabudí" týmy ke zdravé soutěživosti. Jak se začne projevovat? Týmy začnou navzájem porovnávat výsledky, začnou diskutovat o tom, proč jsou ostatní lepší než oni, jak to dělají že jsou lepší. Členové týmu si uvědomí, že zvítězit mohou pouze tehdy když začnou spolupracovat.
Vizualizované výsledky reprezentují výhru nebo prohru týmů. Nechejme týmům vychutnat si pocit vítězství, ale i porážky, pomůže jim to zlepšit vztahy, atmosféru, otevřenost, nastartovat spolupráci.

Systém odměňování

Jasně definované, jednoduché a transparentní podmínky systému odměňování jsou velmi důležité pro vytvoření spolupráce. To, jaká pravidla nastavíme v systému odměňování se nám bude odrážet v chování jednotlivých týmů. Základem při týmové práci je týmová odměna. Tým jako celek dostane určitou odměnu za určité výsledky. Musíme si vyjasnit, co od týmu požadujeme. Co chceme odměnou dosáhnout? Potřebujeme zvýšit produktivitu, zlepšit kvalitu, zkrátit termín dodávky, plnit plán. Propojení na tyto ukazatele s odměnou týmu, však zvolme maximálně 3 - 5 ukazatele, abychom dokázali zabezpečit přehlednost, jednoduchost výpočtu a transparentnost.

Trénink pracovníků

K budování týmové spolupráce a pochopení jejího významu pomůže i trénink pracovníků. Během tréninku si pracovníci na různých případových studiích a hrách vyzkoušejí jaké výsledky se dostaví, resp. nedostaví, když tým spolupracuje a nespolupracuje. Nespolupráce v týmu bývá důsledkem toho, že:
 • si nezvolí svého vedoucího týmu,
 • pracovníci různě pochopili cíle (individualisti chtějí jít různými směry, každý se snaží prosadit),
 • pasivní členy nemá kdo „zatáhnout do hry",
 • je nevhodná, resp. žádná vizualizace během řešení,
 • a další.
Spolupráce se projeví v komunikaci mezi účastníky, která je směřovaná k cíli, v zapojení všech členů (nikdo po skončení úlohy nemá pocit „zbytečnosti") a v úspěšném vyjádření úlohy.

Závěr
Klíčem k úspěchu v životě týmů, ať už sportovních nebo pracovních, je spolupráce v rámci týmu. Je-li soutěž uvnitř týmu, nemůže tým úspěšně soutěžit navenek. Když lidé v týmu navzájem soutěží, je velký předpoklad, že tým prohraje.
Spolupráce a zdravá soutěživost je důležitá v životě týmů a má vliv na výsledky, a to z hlediska plnění cílů, kvality, produktivity, zkrácení času. Nastavme proto vhodné podmínky pro fungování našich týmů.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved