rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky
4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

3,75 €Cena bez DPH
Do košíka

SMED (Single Minute Exchange of Die), Peter Kormanec

Rýchlosť, zmena, čas, zisk. Slová, ktoré dnes neustále počúvame.
Vyjadrujú to, čo poznáme zo starého známeho príslovia: ,,Čas sú peniaze’’. Otázka rýchlosti a rýchlej reakcie sa dnes netýka len športu. Schopnosť rýchlo reagovať na akékoľvek zmeny vo svojom okolí aj vo vnútri podniku je jednou z charakteristík podniku svetovej triedy.
Zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi ovládalo umenie byť rýchly v napĺňaní požiadaviek zákazníkov len niekoľko podnikov, v súčasnosti dosiahla rýchlosť taký význam, že sa pre mnohé podniky stala otázkou bytia, či nebytia. Stále platí totiž pravidlo, že rýchly pohltí pomalého a rýchlejší predbehne pomalšieho. Rýchlosť teda predstavuje priamu a účinnú zbraň v boji proti tvrdej konkurencii.
Veľkú príležitosť pre zrýchlenie vo výrobe predstavujú zmeny sortimentu a s tým spojené výmeny nástrojov a častí zariadení. Význam rýchlosti v tejto oblasti možno prirovnať k výmene kolies v depe u F1. Aj seba lepší jazdci na najvýkonnejších strojoch prehrávajú totiž závody, pokiaľ nemajú k dispozícii tím, ktorý v prípade potreby dokáže veľmi rýchlo reagovať a koleso vymeniť. Inými slovami, výkonnosť strojov sama o sebe nič neznamená a v žiadnom prípade nezaručuje úspech v trhovej súťaži.Súčasný svet pozná dve odpovede na výsledok - byť medzi prvými alebo zo závodu odstúpiť. Jediná istota súčasnosti je len istota zmien, ktoré budú stále častejšie. Každá zmena jednej činnosti na druhú nás stojí vždy nejaké duševné či fyzické úsilie naviac. Ak použijeme pohľad z perspektívy priemyslového podniku, zmena nás vždy stojí vyššiu spotrebu zdrojov a stratu času.
Spotrebovaným časom a činnosťami pri zmenách a výmenách výrobkov nepridávame žiadnu hodnotu. Preto treba tento stratený čas vnímať ako plytvanie. Máme v podstate dve možnosti, ako plytvanie znížiť, či v lepšom prípade eliminovať úplne.
? Redukovať rozsah vyrábaného a teda aj ponúkaného sortimentu
? Eliminovať plytvania v procesoch
Prvá možnosť je zaistiť čo najmenej zmien sortimentu, čo je však vzhľadom na súčasný charakter trhu, trhové podmienky a neustále sa meniace požiadavky zákazníka priveľké riziko dlhodobejšej prosperity, či vôbec ďalšej existencie podniku. V praxi to znamená združovanie výrobných dávok (teda to, čo majú radi hlavne pracovníci z oblasti výroby). Konečným efektom sa však stáva nárast zásob, priebežnej doby výroby, rozpracovaných výrobkov a vysoké výrobné náklady. Doba, kedy sa dlhodobo dodávali veľké série malého sortimentu je neodvratne preč.
Kľúčom k úspechu je v tomto prípade druhá možnosť, ktorá predstavuje skracovanie časov pre realizáciu zmien a výmen sortimentu výrobkov.
Pri snahe skrátiť dobu výmeny nástroja, či zmeny sortimentu, si treba uvedomiť, že je skutočne možné dosiahnuť výrazného zlepšenia, čomu odpovedajú naše praktické skúsenosti v mnohých slovenských a českých podnikoch rôzneho priemyselného zamerania.
Ako dosiahnuť radikálnu zmenu času?
Metodika SMED ( Single Minute Exchange of Die) vedie k optimalizácii celého procesu pretypovania. Je to metodika dlhoročne overená v praxi, ktorej podstatou je napĺňanie filozofie ako realizovať proces pretypovania v čase kratšom ako 10 minút. Dotýka sa rovnako samotného pracovného postupu, pomôcok a náradia, ktoré pracovník pre vykonávanie činností využíva, ako aj optimalizácie organizácie práce, t.z. akým spôsobom možno realizovať činnosti pretypovania viacerých pracovníkov súčasne tak, aby neboli vykonávané duplicitne, v nesprávnom poradí a aby bola zabezpečená výpomoc spolupracovníka tam, kde je to v danom čase nevyhnutné.
Pri prvom vypočutí vety: ,,Rozbiehame projekt pre skrátenie času pretypovania stroja, či linky’’, sa vo väčšine podnikov stretávame s búrlivou diskusiou z radu operátorov strojov. Okamžité reakcie typu: ,,To sa nedá, my už to máme rokmi odskúšané, už niet čo zlepšovať ’’ alebo ,,Už teraz nič nestíhame, tak to už začneme asi okolo stroja behať ’’ sú logickou spätnou väzbou pracovníkov na akúkoľvek pripravovanú zmenu, či v horšom prípade odozvou na vnútropodnikovú klímu.
Tu však treba veľmi citlivo pripraviť pracovníkov na celý projekt a detailne im vysvetliť podstatu metodiky a vôbec nevyhnutnosť jej implementácie pre podnik a v konečnom dôsledku pre nich samých. Pracovníci si musia uvedomiť, že zisk nevzniká v kanceláriách finančného oddelenia, ale priamo na pracoviskách vo výrobe.
Optimalizácia pracovného postupu pretypovania, resp. skrátenie času nie je podmienené v prevažnej väčšine prípadov zmenou pracovného tempa (spraviť viac za rovnaký čas), ale v plnej miere kopíruje známe: ,,Viac urobiť a menej sa narobiť!’’.
Naplniť toto smelé vyhlásenie je potom možné dvoma spôsobmi. Prvá možnosť predstavuje svojím spôsobom zmenu technológie, čo si však vyžaduje vysoké investičné náklady (nový stroj, automatizácia niektorých častí,...), čo pre mnohé podniky nie je v danom okamihu a podmienkach akceptovateľné.
Druhou možnosťou je sústrediť sa veľmi detailne na celý proces pretypovania a hľadať rezervy ako za daných podmienok, s potrebnými (finančne neporovnateľnými) úpravami dosiahnuť časovú úsporu. Rezervy sú v tomto prípade reprezentované plytvaním, ktoré je spôsobené rovnako človekom, zariadením, procesom (predchádzajúcim, nasledujúcim a tiež obslužným, doplnkovým), či pravidlami pracoviska. Optimalizácia potom v priamej súvislosti znamená redukciu, prípadne úplné odstránenie tohto plytvania.
Pre elimináciu plytvania je však prvoradé ho identifikovať a kvantifikovať, preto základným kameňom metodiky SMED je detailná analýza rozboru celého pracovného postupu, kde sa činnosť po činnosti skúma - ako, čím, kde a kým je vykonávaná.Tu potom vzniká priestor pre tvorivosť, poznatky a skúsenosti všetkých členov projektového tímu, ale najmä operátorov strojov, ktorí musia na súčasný stav reagovať a hľadať možnosti, ako danú činnosť vykonávať v súlade s tak odvážne prezentovaným - ,,viac urobiť a menej sa narobiť’’.
Ak základným kameňom optimalizácie je analýza súčasného pracovného postupu, potom jadrom býva eliminácia plytvania, nápravné opatrenia a formulovanie nového zlepšeného postupu. Strechou metodiky je štandardizácia a všetky prvky s ňou súvisiace.
Štandardizácia musí odstrániť pôvodné odchýlky vo vykonávaní pracovného postupu, kedy operátori na rôznych zmenách vykonávajú pretypovanie odlišnými spôsobmi a teda aj s odlišnou dĺžkou trvania. Štandardizovaný postup sa musí stať pevnou mierou pre všetkých pracovníkov vykonávajúcich pretypovanie t.z., že novo navrhnutý postup musí byť dosiahnuteľný všetkými operátormi, na všetkých zmenách s rovnakým výsledkom. Štandardizácia musí v sebe zahŕňať aj kontrolné prvky, ktoré budú systematicky zabraňovať tomu, aby sa definovaná miera dodržiavala a celý postup vykonávania činností sa nevrátil opäť do pôvodných koľají. Preto je veľmi dôležité sledovať vývoj časov pretypovania a naviazať ho na existujúci motivačný, resp. represívny hodnotiaci systém.Ukážka štandardu pre postup pretypovania

Metodika SMED je použiteľná na výrobných zariadeniach v takmer všetkých odvetviach priemyslu bez rozdielu, najmä tam, kde charakter výroby je poznačený častou zmenou vyrábaného sortimentu a kde čas prechodu výroby z jednej dávky na druhú predstavuje v priamej súvislosti množstvo stratenej produkcie. Posledný riešený projekt v strojárskom závode ukázal, že pri čo len 10% skrátení pretypovania na jednom lise, stroj vyprodukuje ročne o 2,3 milióny výliskov naviac.
Dosiahnuté úspory času na pretypovanie na nami realizovaných projektoch sú na úrovni 35 až 60%. Redukcia časov na pretypovanie môže znamenať značnú úsporu výrobných nákladov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 60 – 80%.
Okrem kvantitatívnych ukazovateľov treba spomenúť aj ďalšie efekty, ktoré priamo, či nepriamo ovplyvňujú výsledný efekt. Medzi najdôležitejšie patrí zvyšovanie know-how pracovníkov, ich zapojenia do účasti na zmenách podnikových procesov, čím sa výrazne zvyšuje ich akceptácia samotnej zmeny – stávajú sa spolutvorcami zmeny.
SMED a pretypovanie nemusí byť čisto vnímané ako výrobná záležitosť. Ak budeme pojem pretypovanie chápať širšie, potom môže pretypovanie predstavovať všetky činnosti spojené s prípravou realizácie určitého procesu. V takomto prípade procesom môže byť napr. spracovanie objednávky zákazníka, objednanie materiálu, činnosti technickej prípravy výroby a pod.
Je teda len na samotnom podniku, ktorú z alternatív si zvolí vzhľadom na svoje problémy vo výrobných, či nevýrobných procesoch. Miera úspechu je potom priamoúmerná tomu, ako dôkladne projektový tím implementuje požiadavky kladené na jednotlivé kroky, metodiky.

M. Hammer: ,,Jedine podniky, ktoré chcú byť najlepšie a snažia sa predstihnúť ostatných, majú nádej prežiť vo svete, kde sa každý snaží o to isté’’.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved