rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Ukončili sme prvý beh nového tréningu Expert normovač

Koncom júna bol úspešne ukončený novo otvorený kurz Expert normovač, ktorý absolvovalo 14 účastníkov. 10-dňového kurzu sa zúčastnili zástupcovia českých a slovenských výrobných podnikov.

Tréning expert normovač pozostávala z piatich dvojdňových stretnutí t.j. spolu 10 tréningových dní. Tento prvý beh začal koncom apríla a ukončený bol záverečným testom 27. júna.

Obsah vzdelávania                  

Hlavné ciele tohto cyklu sme postavili na základných požiadavkách pre proces normovania:

 • systematicky postupovať pri analýze práce
 • stanoviť objektívnu normu spotreby práce
 • posúdiť ergonómiu pracoviska a navrhnúť nápravné opatrenia
 • systematicky postupovať pri znižovaní prácnosti

 

 1. Metodika tvorby pracovného systému a normovania

Úvodné dva dni boli venované podstate normovania a popisu pracovného systému. V tejto časti účastníci získali poznatky o výpočte noriem, naučili sa definovať jej zložky, popisovať pracovnú úlohu a pod.

Základné body prvého bloku:

 • Základy analýzy a organizácie práce, popis pracovného systému, analýza pracovných úloh a metodika REFA (operácie, úseky, úkony, pohyby,...)
 • Členenie a štruktúra spotreby času v priebehu pracovnej zmeny a metodika výpočtu normy spotreby času
 • Stanovenie prirážok k norme spotreby času (vecné konštantné a variabilné pomerné časy, osobný pomerný čas)

Účastníci počas tohto celého cyklu riešili úlohu, ktorej hlavným cieľom bola objektivizácia vybranej operáciu vo svojom podniku, overiť vedomosti priamo na pracovisku a súčasne sa pokúsiť o zlepšenie vybranej operácie priamo počas vzdelávania. Pri jednotlivých stretnutiach bol priestor na konzultáciu a čiastočnú prezentáciu svojich „miniprojektov", a zadanie ďalšieho postupu.

 

Príklad analýzy operácie účastníkom

 

 1. Časové štúdie

Táto časť bola venovaná zberu dát z pracoviska. Hlavná náplň tohto bloku pozostávala z nasledovných bodov:

 • Základy časových snímok vo výrobe
 • Posudzovanie tempa práce – stanovenie výkonu
 • Vykonávanie a vyhodnocovanie časových snímok – používanie stopiek
 • Snímka pomerných časov
 • Plánované časy – normatívy

Tento blok mal aj praktickú časť, ktoré bola vykonaná vo výrobnom podniku v blízkosti Žiliny. Účastníci si na vybraných operáciách mohli vyskúšať rozbor operácie, používanie stopiek, posúdenie tempa práce, posúdenie pracovného postupu a vyhodnotenie nameraných hodnôt.

 

  

Meranie vo výrobe a následné spracovanie výsledkov

 

Následne po návrate na IPA Slovakia účastníci spracovali namerané výsledky a prezentovali svoje postrehy ako napr. posúdenie pracovného postupu, objektívnosť spotreby času a možnosti zvýšenia produktivity

3. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)

Tretiu časť sme venovali  metóde vopred určených časov, konkrétne metodike BasicMOST. Táto metóda je vhodná hlavne pre montáž a vysoko štandardizované pracoviská. Obsah pozostával z nasledovných tém:

 

 • Význam a uplatnenie metód vopred určených časov
 • Najproduktívnejší systém merania práce BasicMOST
 • Normovanie práce všeobecným a riadeným premiestnením
 • Normovanie práce pri použití ručného náradia

Účastníci si na tento blok natočili videa vybranej operácie na svojom pracovisku a následne sme v praktickej časti vykonávali rozbor pohybov pri danej operácií, posúdili sme rozdiel vypočítaného času s aktuálnou časovou normou.

 

4. Pracovná ergonomika

Ergonomické posúdenie pracoviska je pri normovaní dôležitou súčasťou práce. Na nevhodnom pracovisku pracovník nemôže dlhodobo podávať stabilný výkon. Rôzna forma zaťaženie pri práci je skoro v každom podniku. Účastníci si doniesli na tréning niekoľko príkladov ergonomických nedostatkov, na ktoré sa pracovníci sťažujú. Základné body, ktoré sme riešili boli:

 • Zaťaženie, námaha pracovníka a ich dôsledky – význam pracovnej ergonómie
 • Zásady navrhovania rozmerových charakteristík pracoviska – prac. výšky, prac. poloha, dosahy, manipulačné vzdialenosti, antropometria
 • Hodnotenie zaťaženia pri manipulácií s bremenami
 • Navrhovanie pracoviska s ohľadom na pracovné okolie

   

Príklad ergonomického zhodnotenia operácie účastníkom z automobilového priemyslu –metodika RULA

 

5. Systematický postup znižovania prácnosti

 

V záverečnej časti sme sa zamerali na zvyšovanie produktivity. Pre pracovníka zodpovedného za stanovenie spotreby času je dôležité poznať spôsoby jeho znižovania t.j. zvyšovania produktivity. Hľadanie plytvania pri operácii, ktoré nepridáva hodnotu je kľúčová úloha pri objektivizácii spotreby času.

 

Na konci cyklu účastníci prezentovali výsledky praktickej aplikácie poznatkov na pracovisku. Dôležitou súčasťou práce normovača je nielen pripraviť správny výstup, ale ho aj presvedčivo odprezentovať. Pripravené výstupy v dohodnutej forme prezentovali účastníci nielen lektorom, ale aj sebe navzájom.

 

  

Pezentácia praktickej časti

 

Posledným krokom k udeleniu certifikátu o absolvovaní tréningu bol test, ktorý obsahoval základné otázky a prípady na výpočet noriem. Všetci úspešne obe časti skúšky, praktickú aj teoretickú úspešne zložili.

Na záver je potrebné poznamenať, že účastníci dostali  všetky prezentácie, formuláre a výpočty na CD, ktoré môžu následne používať pri objektivizácie noriem vo svojom podniku.

Na jeseň 9. októbra spúšťame ďalší beh Experta normovača. Podrobné informácie o termínoch, mieste, platobných a ďalších podmienkach získate na našej stránke: http://www.ipaslovakia.sk/udalost_view.aspx?id_u=423

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved