rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky
4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

Tréningy vo firme Slovalco

Slovalco a.s. v Žiari nad Hronom je firma, ktorej poslaním je vyrábať hliník moderným ekologickým spôsobom a zušľachťovať ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov z kovu. Vyrábaný hliník a jeho zliatiny sa ďalej používa do rôznych výrobkov, napr. odliatkov v automobilovom priemysle.
V nedávnom období IPA Slovakia realizovala vzdelávanie pre pracovníkov firmy s cieľom oboznámenia sa s vybranými metódami a nástrojmi zlepšovania, ktoré sa bežne používajú v iných firmách. Tréningov sa zúčastnili riadiaci pracovníci výrobných ako aj podporných organizačných jednotiek (interná logistika a údržba) z nasledovných pozícií: vedúci výrobných prevádzok, technológovia, technologickí inžinieri, manažéri spoľahlivosti zariadení, manažér špeciálnej údržby, manažéri prevádzkovej údržby, prevádzkoví bezpečnostní technici, lídri procesných tímov a pod. (obr. č. 1 a 2).Obr. č. 1 Účastníci školenia vo firme Slovalco – 1. skupina s lektoromObr. č. 2 Účastníci školenia vo firme Slovalco – 2. skupina s lektorom

Vzdelávanie bolo rozdelené do piatich blokov. Okrem výkladu lektora boli súčasťou aj tréningové hry, praktické ukážky realizovaných projektov a zlepšení. Vzájomná diskusia dopĺňala celý tréning.

Na začiatku bolo školenie zamerané na veľmi známu metodiku DMAIC, ktorá sa používa ako celkový postup riešenia problémov. Okrem vysvetlenia DMAIC cyklu a jeho využiteľnosti pri riešení problémov boli vkaždej fáze (Definuj, Meraj, Analyzuj, Zlepšuj, Riaď) uvedené aj vybrané metódy a nástroje pre riešenie problémov. Vo fáze Definuj to bolo najmä definovanie problému, cieľov zlepšovania, zadefinovanie projektu cez projektový list, určenie projektového tímu, harmonogramu, zdrojov atď. Fáza Meraj bola zameraná na merateľné parametre procesov, popis procesov, určovanie vzťahov vstupov a výstupov. Metódy fázy Analyzuj boli zamerané na hľadanie príčin nevyhovujúceho stavu a vplyvových faktorov (napr. Ishikawa diagramom, hodnotením spôsobilosti procesov a pod.). Vo fáze Zlepšuj boli uvedené techniky na generovanie nápadov, či už formou brainstormingu alebo systematickým postupom hľadania zlepšení (metódy ako TRIZ, WOIS). Záverečná fáza Riaď nielen štandardizuje zlepšenia a vizualizuje nové postupy, ale mala by predovšetkým zabezpečiť nevratnosť zlepšeného stavu. Každé zlepšovanie projektovou formou cez DMAIC musí mať záverečné finančné aj nefinančné zhodnotenie.Obr. č. 3 Pracovníci firmy Slovalco pri školení DMAIC

Ďalšou témou boli vybrané techniky pre riešenie problémov a metodika na rýchle prestavovanie zariadení SMED. Cieľom bolo predstaviť jednotlivé metódy a do hĺbky prebrať aspoň 5 najvhodnejších pre praktické využitie. Okrem úvodu do systematického riešenia problémov boli detailne precvičené nasledovné nástroje: Pareto diagram, Brainstorming, Afinitný diagram, Relačný diagram, 5 x Prečo, Hodiny príležitostí. Na záver to bola metóda SMED, ktorá bol vysvetlená na konkrétnom príklade skrátenia výmeny Elektrolyzéra, ktorú priamo vo firme realizoval lektor Ing. Ján Burieta, PhD. ako projekt v minulosti.


Obr. č. 4 Lektor so skupinou pri vysvetľovaní metód na riešenie problémov

Ďalší vzdelávací blok bol zameraný na Totálne produktívnu údržbu, Celkovú efektívnosť zariadení a 5S. Včasti TPM boli rozdiskutované pojmy ako údržba, udržiavanie, inšpekcie, opravy. Ďalej boli uvedené jednotlivé stratégie údržby, vývoj údržby, systémy údržby a základné rozdelenie údržby do poruchy a po poruche. Dôraz bol tiež na základné úlohy údržby a obsluhy v rámci TPM. Keďže TPM je vo firme Slovalco zavedené, vznikali v rámci školenia rôzne diskusie ohľadom zodpovedností medzi výrobou a údržbou. Najväčší čas bol venovaný Autonómnej údržbe a jej jednotlivým krokom. Pri Celkovej Efektívnosti Zariadení bol ujasnený správny výpočet CEZ, ďalej boli diskutované možnosti zberu dát (manuálne, automaticky), metodika správneho stanovenia cieľov pre CEZ, zodpovednosti a funkcie v tomto systéme. Lektor zdôraznil aj nápravnú činnosť, ktorá nasleduje za vyhodnotením, pretože v niektorých firmách táto časť systému chýba. Okrem toho boli spomenuté aj prínosy a ukážky z reálnych projektov zavádzania TPM. Záverečná časť tohto školenia bola venovaná štandardizácii a poriadku na pracoviskách – 5S. Detailne boli vysvetlené jednotlivé kroky (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) s praktickými ukážkami z realizácie projektov. Pracovníci si mali možnosť metodiku vyskúšať na tréningovej hre 5S (obr. č. 5).


Obr. č. 5 Účastníci školenia zfirmy Slovalco pri tréningovej hre 5S

Statistical process control bola téma ďalšieho tréningu. Cieľom bolo oboznámiť účastníkov o tom, čo je to SPC, na čo sa používa a čo možno od uvedenej metódy očakávať. Blok začal základmi štatistického spracovania dát, základnými charakteristikami údajov a prvým pohľadom na dáta cez histogram a distribúciu. Nasledovalo určovanie spôsobilosti procesu pre spojité aj diskrétne dáta. Záverečná časť bola venovaná riadiacim grafom. Okrem školenia bola v tejto fáze použitá aj tréningová praktická hra Statapult, kde jednotliví účastníci strieľali loptičku na presnú hodnotu (obr. č. 6). Vzdialenosť sa však merala a zapisovala. Nasledovalo vyhodnotenie spôsobilosti a tým aj uvedomenie si, ako možno realizovať SPC vpraxi.Obr. č. 6 Zapojenie účastníkov školenia SPC do tréningovej hry Statapult

Posledné školenie bolo venované Value Stream Mappingu. Cieľom bolo dozvedieť sa, aké sú základné kroky štíhleho myslenia, čo sú to štíhle procesy, ako ich zmapovať, ktoré činnosti pridávajú hodnotu, ktoré nepridávajú hodnotu, ktoré umožňujú pridávanie hodnoty, prečo zavádzať plynulý tok a podobne. Ďalej bol uvedený celý postup mapovania hodnotového toku vo výrobe s praktickými ukážkami od vhodného výberu reprezentanta pre mapovanie, cez tvorbu mapy až po vytvorenie mapy budúceho stavu a nápravných opatrení uvedených v harmonograme realizácie.

Na záver obe skupiny zhodnotili vzdelávanie a jednotlivé témy ako veľmi prínosné. Viac už vybraní účastníci školenia:

Igor Kúšik, Líder procesného tímu - Transport tekutého kovu:
„Zo školení s IPA Slovakia som sa mohol dozvedieť o niektorých metódach a postupoch o ktorých som veľa nevedel. Prakticky sme si mohli vyskúšať jednotlivé metódy a postupy.
Zaujalo ma hlavne SPC s lektorom Ing. Jánom Burietom, PhD. a rozhodol som sa využiť ho pre zlepšenie kvality riadenia procesu čerpania kovu. Tohto času už pomocou regulačných diagramov a histogramov sledujeme a analyzujeme odchýlky pre presnosť čerpania kovu podľa pracovných zmien, podľa čerpačov a podľa čerpacích vozíkov. Postupne budeme prijímať opatrenia na zlepšenie procesu čerpania kovu."

 Pavol Paučo, technik HSE (prevádzkový bezpečnostný technik):
„Zaujal ma hlavne systém DMAIC ako metóda zlepšovania, ktorá pri dodržaní postupov a využitím rôznych nástrojov v podstate zaručuje dobrý výsledok. Dozvedel som sa o rôznych nástrojoch, ktoré pomáhajú vyvarovať sa chybného záveru a nevymýšľať už vymyslené (ako zdôraznil p. Burieta).
Pri školení ergonómie som získal cenné poznatky a môj pohľad na riešenie určitých vecí je obohatený o tieto informácie, ktoré využijem aj v praxi. Hoci SPC až tak veľmi nevyužijem, zaujalo ma. Je to výborný nástroj pre zlepšovanie."

 Ing. Róbert Poldauf, manažér špeciálnej údržby:
„Školenia, ktoré na SCO prebehli ma svojim obsahom neprekvapili, lebo som väčšinu z nich absolvoval v minulosti. Oceňujem však na nich to, že som si niektoré princípy zopakoval. Hlavne vidím prínos vtom, že bolo umožnené väčšine technikov pochopiť princípy a výhody jednotlivých metód, lebo som presvedčený, že sa tým zdvihlo podvedomie firmy u ľudí, ktorí môžu ovplyvniť efektívnosť firmy práve tým, že uplatnia spomínané princípy v svojej činnosti."

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved