rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Kríza ako očistný proces

Iná konferencia o iných témach - inovácie v procesoch, produktoch, podnikateľských systémoch, manažmente a v našom myslení a nazeraní na svet
28. - 29. 5. 2009
Hotel Družba, Demänovská dolina


Inovácie v procesoch, produktoch, podnikateľských systémoch, manažmente a v našom myslení a nazeraní na svet

V dňoch 28. - 29. 5. 2009 organizujeme konferenciu s názvom Kríza ako očistný proces (dimenzie inovácií v podnikoch a v spoločnosti).


Doliehajú na nás a našich spoluobčanov dôsledky finančnej a začínajúcej hospodárskej krízy. Som presvedčený, že tieto krízy sú následkom nerozumného správania sa ľudí, porušovania princípov a rovnováhy vo vzťahoch, v spoločenstve, v ktorom žijeme. Myslím si, že hľadanie východísk si vyžaduje prekročenie hraníc našich odborov a špecializácií a uvedomenie si toho, že zisky a rast podnikov musia byť v rovnováhe s rozvojom morálky, dôvery, vzťahov medzi ľuďmi, ochranou životného prostredia a hodnôt, na ktorých stojí tento svet.

G. K. Chesterton hovorí: "Pokrok by mal znamenať, že meníme svet, aby sme sa priblížili ideálu. Namiesto toho neustále meníme ideály." Je možno práve ten správny čas, aby ľudia obnovili svoje ideály, ktoré obetovali "pokroku".


Predbežný program:
 1. Milan Zelený, profesor Fordham University: Kríza ako očistný proces
 2. Olga Girstlová, podnikateľka Flexibuild: Zmyslom podnikania nie je iba zisk
 3. Ján Košturiak, profesor Fraunhofer IPA Slovakia: Stratégie v dobe krízy
 4. Ján Chaľ, konzultant Fraunhofer IPA Slovakia: Dimenzie inovácií
 5. Josef Šmajs, profesor Masarykova Univerzita: Kríza? Finančná, hodnotová, kultúrna alebo ekologická?
 6. Ivan Baťka, podnikateľ Fosfa a Rádio Impuls: Hodnoty a rozvoj ľudí. Biznis musí byť etický a ekologický.
 7. Ladislav Kučkovský, katolícky kňaz, Univerzita Salzburg: Morálna teológia a morálna inteligencia. Potrebujú podnikatelia a lídri spiritualitu?
 8. Anton Srholec, katolícky kňaz, Domov Resota: Svet má aj iné problémy ako bohatstvo - chudobných a opustených
 9. Zoltán Demján, kauč, tréner a horolezec, Franklin Covey: Cesty k vrcholom vychádzajú z princípov
 10. Ladislav Laho, prednosta Kliniky pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny: Príbeh zdravotníctva - gangstri a filantropi
 11. Miroslav Saniga, Ústav ekológie lesa SAV: Zachráňme človeka pred človekom...
 12. Peter Krištofovič, majiteľ Salve Group a Arca Capital: Vybudujme ľudí a oni vybudujú firmu
 13. Marek Kudzbel, riaditeľ FIMEX Capital, Branislav Habán, podpredseda predstavenstva FIMEX Capital: Investovanie v čase krízy - spoluvytváranie hodnoty so zákazníkom.


Večerný program:

Miroslav Saniga: Poézia prírody. Obrázky z prírody vo všetkých ročných obdobiach.Prednášatelia:

Milan Zelený
je profesorom manažérskych systémov na Fordham University v New Yorku. Tituly Master of Science a PhD. získal na University of Rochester. Je tiež profesorom na Xidian University v čínskom Xi’an, Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a tiež v programe BiMBA na Peking University. V súčasnosti tiež pôsobí na Fu Jen University v Taipei a na Indian Institute of Technology v Kanpur. Je autorom viac ako 400 odborných článkov, šéfredaktorom časopisu Human Systems Management a členom edičných rád časopisov Information Technology and Decision Making, Innovation and Learning, Operations and Quantitative Management a ďalších. Je autorom okolo 30 kníh vydaných v mnohých krajinách sveta.

Olga Girstlová
Absolvovala Elektrotechnickú fakultu VUT v Brne. Spolumajiteľka a viceprezidentka spoločnosti GiTy, a.s. a majiteľka spoločnosti Flexibuild, s.r.o. V roku 1995 bola vyhlásená Manažérkou roku, o dva roky neskôr obdržala cenu Krištáľové srdce za etiku v podnikaní. Ako prvá Češka získala v Monaku v roku 1999 ocenenie Vedúca podnikateľka sveta. Dlhodobo usiluje o vytváranie prostredia pre podnikanie žien a podporuje aktivity Moravské asociace podnikatelek a manažerek (MAPM).Ján Košturiak
Prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia. Vyštudoval odbor strojárska technológia na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. V roku 1997 ho vymenovali za profesora na Žilinskej univerzite v Žiline a v roku 2001 za profesora na ATH Bielsko Biala.  Pôsobí aj ako honorárny profesor na FH Ulm. V roku 1990 začal pracovať ako konzultant pre priemyselné podniky. V roku 1995 založil Inštitút priemyselného inžinierstva v Žiline, ktorý v roku 2000 spojil s aktivitami Fraunhofer IPA Stuttgart v spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia.

 

Ján Chaľ
Absolvoval Strojnícku fakultu STU Bratislava. Pôsobil na nej ako odborný asistent. Pracoval ako projektový manažér v spoločnosti SEVIS reeng, a.s., kde sa venoval reštrukturalizácii firiem. Od roku 2000 pôsobí v spoločnosti WOIS Institute Slovakia, nemeckej poradenskej spoločnosti pre oblasť inovácií a strategického manažmentu. Absolvoval  viacero zahraničných stáží na University of Salford, TU of Denmark a Fachhoschule Coburg. Je spoluautorom viacerých medzinárodných patentov a publikácií. Realizoval viaceré projekty Six Sigma (Sauer-Danfoss, BSH, PSL, Continental Matador) a projekty rastu: Finidr, Elcom, Vital, Leoni, Borcad.


Josef Šmajs
Od r. 1979 pôsobí na katedre filozofie Filozofickej fakulty MU a od r. 2003 taktiež na Ekonomicko-správnej fakulte MU v Brne. Prednáša základy filozofie, ontológie, gnozeológie, filozofie techniky a problém vzťahov prírody a kultúry. Je popredným odborníkom v odbore ekologická filozofia a autorom viacerých publikácií, napr. Kultura proti přírodě, Ohrožená kultura, Drama evoluce, Evoluční ontologie (spolu s J. Krobem). Pre svetovú encyklopédiu Encyclopedia of Atnthropology spracoval heslá Culture, Nature, Technology, Environmental Philosophy. V roku 2008 vyšla jeho kniha Potřebujeme filosofii přežití? (nakladateľstvo Doplněk) a súborná monografia Filosofie – obrat k Zemi (nakladateľstvo Academia). V zahraničí bol v r. 2008 vydaný jeho originálny koncept evolučná ontológia Evolutionary Ontology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture. (nakladateľstvo Rodopi).

Ivan Baťka
Vyštudoval VŠE, odbor zahraničný obchod. Od roku 1990 je súkromný podnikateľ. V roku 1998 založil rádio Impuls - najúspešnejšiu celoplošnú stanicu v ČR. V rokoch 1999 - 2002 bol obchodným riaditeľom energetickej spoločnosti ČEZ, a.s. Od roku 2002 je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti FOSFA.
 

Ladislav Kučkovský
V roku 2003 absolvoval štúdium Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Nitre. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu u Univ. Prof. Dr. Hansa Paarhammera na Katolícko-teologickej fakulte Univerzity Salzburg, odbor Praktická teológia, oblasť cirkevné právo. Vykonáva kňazskú činnosť v hlavnej diecéze Salzburg (kooperátor v Seekirchene, zastupujúci kňaz v Seehame).

 

 

 

Anton Srholec
Slovenský rímskokatolícky kňaz, spisovateľ a charitatívny pracovník. V roku 1951 sa pokúsil ilegálne prekročiť hranice za účelom študovať teológiu. Za tento trestný čin strávil 10 rokov vo väzení, počas ktorých pracoval prevažne v Jáchymovských koncentračných táboroch. V Ríme neskôr dokončil teologické štúdium a v r. 1970 ho Pápež Pavol VI. vysvätil za kňaza. Od roku 1992 sa venuje bezdomovcom, pre ktorých zriadil domov RESOTA v Podunajských Biskupiciach, za ktorý nesie zodpovednosť. Je to neštátne občianske združenie, ktoré žije zo sociálnych príspevkov bezdomovcov a pomocou dobrodincov. Otec Srholec sa stará o dôstojné bývanie marginálnych ľudí a stále viac sa hlásia k nemu i tí, ktorí sú na okraji v spoločnosti, v cirkvi, alebo inakšie postihnutí občania. Je autorom viacerých kníh, ktoré vyšli v rôznych krajinách.Zoltán Demján
Vyštudoval geológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Absolvoval manažérske kurzy v Japonsku, vo Švajčiarsku a na Slovensku. V rámci profesionálnej kariéry pôsobil ako lektor na horolezeckej škole, športový kouč, školiteľ manažérov vo funkcii personálneho riaditeľa (Hirocem), líder a kouč top manažérov vo funkciách generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva (Holcim Slovensko), ako prednášateľ na seminároch FranklinCovey CZ či líder a kouč v rámci osobnostných rozvojových programov. Patrí k legendám slovenského horolezectva. V roku 1984 vystúpil bez použitia kyslíkových prístrojov na vrchol Mount Everestu. Od roku 2002 je členom výkonného výboru SHS James.Ladislav Laho
Od ukončenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1976) pracuje v Banskej Bystrici (KÚNZ, Nemonica F. D. Roosevelta, Detská fakultná nemocnica). Celý čas sa venuje kritickým stavom v pediatrii, špeciálne mozgovým poraneniam. V rokoch 2005-2008 bol riaditeľom DFN v Banskej Bystrici a tiež šéfredaktorom nemocničného časopisu "Novinky". V súčasnosti je prednostom Kliniky pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFNsP v Banskej Bystrici a hosťujúcim docentom Slovenskej zdravotníckej univerzity.


Miroslav Saniga
Po vysokoškolských štúdiách pracoval „priamo" pri ochrane prírody v Národnom parku Malá Fatra. V roku 1993 prechádza pracovať na Ústav ekológie lesa Slovenskej akdémie vied. Na poli vedeckom publikoval 65 samostatných vedeckých príspevkov, o živote murárika červenokrídleho napísal samostatnú vedeckú monografiu. Aktuálne pozorovania z prírody vhodnou formou tlmočí aj širokej verejnosti, a to v podobe krátkych príspevkov v masovokomunikačných prostriedkoch. Spolu so Slovenskou televíziou spolupracoval na filmoch o prírode Veľkej Fatry a o živote murárika červenokrídleho a tetrova hlucháňa. Najnovšie poznatky z výskumu prírodných procesov tlmočí autor aj vysokoškolským študentom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde externe prednáša predmety „Systém živočíchov", „Ornitológia" a „Etológia živočíchov".   

 

Peter Krištofovič
je absolventom Ekonomickej Univerzity – fakulty Podnikového manažmentu v Bratislave. V roku 1996 založil vlastnú poradenskú spoločnosť AFS SK a.s., školiacu spoločnosť Allschola s.r.o. a Nadáciu Salve slúžiace predovšetkým na podporu vzdelávania. Je tiež zakladateľom spoločnosti SALVE GROUP, kde je majoritným akcionárom, spolumajiteľom private equity spoločnosti Arca Capital. Po desiatich rokoch úspešného pôsobenia na trhu finančného poradenstva v súčasnosti podniká na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine a v Rumunsku a svoje aktivity plánuje rozšíriť aj do Bulharska a Ruska. Absolvoval viacero odborných stáží v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a USA. Patrí k špičkovým školiteľom, motivátorom a k veľkým obdivovateľom myšlienok Tomáša Baťu. Je autorom publikácie „Moja kniha cieľov".
 

 

Marek Kudzbel
spolumajiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti FIMEX Capital o.c.p., a.s., majiteľ vydavateľskej a poradenskej spoločnosti Marada Capital Services a.s., internetového portálu www.mojuspech.sk zameraného na sebazdokonaľovanie, dosahovaie úspechu a finančnej nezávislosti a spolumajiteľom stránky www.batamanagementsystem.com. Je predsedom prezídia medzinárodnej konferencie "In Search of New Europe". Je tiež popredným odborníkom na Baťov systém riadenia, ktorému sa venuje už viac ako 10 rokov. Je autorom viac ako 150 článkov a publikácií.

 

 

Branislav Habán
V súčasnosti pôsobí v spoločnosti FIMEX Capital o.c.p., a.s. ako podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie obchodovania. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil v spoločnostiach - Istro Asset management, správ. spol., a.s., KD Investments, správ. spol., a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s. a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG vo Viedni na pozíciách portfólio manažéra investičných rozhodnutí a senior tradera na svetových burzách. Je certifikovaným maklérom na najväčšej európskej derivátovej burze Eurex. Je autorom viacerých článkov v rôznych odborných printových médiách.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved