rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Kam sa uberá výrobný manažment

Jednou z úloh lídrov je rozvíjať potenciál ľudí. Súčasne musia rozvíjať aj seba, aby mohli lepšie viesť iných. V dnešnej internetovej dobe to nie je ani tak o objavovaní nových informácií, ako o schopnosti vnímať a pochopiť neviditeľné.

Ideálnou príležitosťou je diskutovať o skúsenostiach pri riešení rozličných situácií v kontakte s inými ľuďmi v novom sociálnom prostredí. Ak si navzájom prepojíme vlastné skúsenosti, budeme múdrejší pri ďalších rozhodnutiach, ktoré na nás čakajú.

„Najušľachtilejšou cestou je hľadanie excelencie a výnimočnosti."

Lyndon B. Johnson

Každoročne patrí medzi najvýznamnejšie udalosti v oblasti výrobného manažmentu konferencia Výrobný manažment. Tento rok prijalo pozvanie diskutovať o hľadaní svojej vlastnej cesty viac ako 180 ľudí z podnikov Českej a Slovenskej republiky. Hlavným cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov pri riešení konkrétnych výziev spojených so zmenami dnešnej doby.

Veľakrát panuje mylná predstava, že sa môžeme inšpirovať hlavne vo svojom odvetví. Je to ako inšpirovať sa sám od seba alebo od ľudí, ktorí sú rovnakí ako my. Podobná absurdita ma napadá, ak by systém nášho zdravotníctva hľadal inšpiráciu vo svojom lokálnom prostredí.  Spomeňme si aj na príbeh Kanbanu. Za jeho vynálezcu sa považuje Taichi Ohno a jeho tím v Toyote. Čo mu bolo inšpiráciou? Pri študijnej ceste po USA chcel načerpať inšpirácie zo systémov riadenia amerických automobiliek. Ako naschvál však našiel inšpiráciu v  amerických supermarketoch, kde bol tovar do políc dopĺňaný na základe systému, ktorý udržiaval zásoby pod kontrolou.

Premýšľanie o vlastných odlišnostiach a hľadanie spôsobov ako aplikovať iné myšlienky a nápady od iných posúva hranice poznania.

V tomto článku by som Vám chcel priblížiť kľúčové posolstvá z jednotlivých vystúpení. Pre tých, ktorí sa zúčastnili to bude osvieženie pamäti, pre ostatných aspoň krátkym zamyslením.  Samozrejme je lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť, a preto môžu byť uvedené myšlienky pre Vás podnetom na návštevu budúcej konferencie, prípadne priame oslovenie prednášajúcich.

  

NESTAČÍ ROBIŤ VECI SPRÁVNE

Veľakrát sa stretávam s príbehmi podnikov, kde sa na prvý pohľad zdá, že všetci usilovne pracujú, robia jeden projekt za druhým, implementujú metódu za metódou, a stále to je len na hrane prežitia. Poznáte to aj vy, že bežíte stále rýchlejšie a rýchlejšie, ale rastú vo Vás obavy, či správnym smerom? Zlepšili ste produktivitu, kvalitu, skrátili lead time, uvoľnili kapacitu a plochy, a stále neprichádzajú sľubované nové zákazky, projekty. Diagnóza je pomerne jednoduchá, nesprávna stratégia.

O viac ako päť ročnej ceste od úzkeho miesta k hľadaniu strategickej konkurenčnej výhody prišiel porozprávať operation riaditeľ zo spoločnosti ACO Industries Pavel Čížek. Najskôr museli vo firme urobiť základný poriadok, a preto ako prvé úlohy riešili optimalizáciu materiálových tokov a zvýšenie prehľadnosti vo výrobe, čo im prinieslo zníženie pracovného kapitálu o 30 % a skrátenie dodacích dôb o 40 %.  Následne sa snažili implementovať štandardné princípy best practices, hlavne v oblasti lean production.

Identifikovali svoj potenciál pre zlepšenie a sériou viacerých projektov sa im podarilo vytvoriť základy pre rozvoj kultúry kontinuálneho zlepšovania a systematického riešenia problémov.

Súčasnosť je však spojená s hľadaním konkurenčnej výhody vo forme redefinovania biznis modelu. Cielene sa im podarilo vyvinúť unikátne patentované hygienické portfólio, ktoré im umožní prienik do oblasti potravinárskeho priemyslu. Okrem toho sa zamýšľali aj nad vytvorením globálneho výrobného konceptu založeného na princípoch hromadnej kastomizácie, čo umožní zvyšovanie sériovosti niektorých prvkov a ďalšie znižovanie výrobných nákladov. Pri väčšine budúcich plánov, hľadajú inšpirácie zo spolupráce s kľúčovými partermi od dodávateľov strojov, materiálov až po servisné a obchodné spoločnosti.

Jemne provokatívne nazval svoju prednášku generálny riaditeľ spoločnosti ZŤS Strojárne Jozef Pisoň. Je rast nutný? Obrat spoločnosti sa po takmer 50% prepade v roku 2009 dostal na predkrízovú úroveň s o 1/3 menším počtom ľudí. Investície v súčasnosti a predchádzajúcich dvoch rokoch dosahujú rekordné hodnoty z absolútneho aj relatívneho pohľadu. Napriek tomu je stále nutné ľuďom pripomínať, čo sa deje a čo sa môže stať. Publikum pobavil najmä obrázok známeho obchodného reťazca na mieste podniku s podtitulom: „Myslíte si, že toto sa nám nemôže stať?". Samozrejme príjemcom tejto informácie sú hlavne ľudia, ktorí pracujú pre Strojárne. Vysvetlenie motívov zmien stratégie s očakávanou úlohou každého jednotlivca napomáha zapojeniu ľudí do realizácie novej ambicióznej stratégie spojenej s dvojnásobným navýšením tržieb v krátkom horizonte.

Pre analýzu stavu firmy využili metodiku analýzy potenciálu IPA Slovakia, na základe ktorej sa im podarilo zjednotiť strategické smery rozvoja postupne od otázky prežitia, cez získanie pozícií kľúčového dodávateľa s víziou posunu pozície do oblasti strategického partnera vo výrobe a vývoji.

 

TVORTE ĽUDÍ, ONI BUDÚ VAŠE VÝROBKY

Tieto slová sú spoločné pre nasledujúce dve prednášky. Je príjemné vidieť, ako sa naše podniky postupne uberajú od mechanického preberania best practices smerom k rozvoju podnikovej kultúry prostredníctvom zlepšovania schopností jednotlivcov.

O spôsobe systematického riešenia problémov prostredníctvom shop floor manažmentu sa prišiel podeliť Peter Debnár, TQM riaditeľ zo spoločnosti Doosan Bobcat Manufacturing. Filozofia BPS (Bobcat Production System) je založená na znižovaní Lead time objednávky elimináciou plytvania a snahou o vytvorenie vhodnej klímy pre zlepšovanie. Víziou je byť najlepší v Lean leadership a viesť ľudí k rozvoju firmy. Začiatočné kroky boli v neakceptovaní výhovoriek ako štandardného zdôvodnenia problémov. Ak je čas na výhovorky, musí byť čas aj na zlepšovanie.   

Najzaujímavejšou časťou jeho prednášky bolo predstavenie transparentného prístupu k riadeniu nielen výrobného tímu, ale aj nadradeného business unit až po úroveň operational. Všetky potrebné dáta o výsledkoch, aktuálnych odchýlkach, prebiehajúcich nápravných opatreniach sú zachytené priamo na vizualizačných tabuliach na dielni (Gemba) s eliminovaním tlačených a prepisovaných formulárov. Ambíciou je mať všetky potrebné informácie pre rozhodovanie vo výrobe ihneď dostupné. Najväčšou výhovorkou býva, že ľudia nemajú čas na zlepšovanie. V Bobcate im ho preto striktne vymedzili. Tento prístup vedie k zmene orientácie riadenia založenom na reportoch a powerpointoch na prístup založený na lepšom pochopení reality v hodnototvorných procesoch. Výsledky nevyhnutne vedú k rýchlejším a účinnejším opatreniam.

Podnetným spôsobom sa v práci s ľuďmi uberajú v Škoda Auto. Radmila Paulová, vedúca Škoda Production System a jej kolega Petr Vokoun sa zaoberali vo svojom príspevku prepojením procesu trvalého zlepšovania na tréning zamestnancov. V roku 2012 bolo vybudované Lean Center na ploche 5,7 tis. m² s investičnými nákladmi 5,3 mil. Euro. V tréningovom centre sa ľudia učia na tréningových hrách zážitkovou formou nielen porozumieť základným princípom Lean, ale aj získať praktické zručnosti potrebné pre prácu vo firme. Ako príklad poslúži tréning práce s ručnou uťahovačkou. Koľkí z nás vedia používať uťahovačku tak, aby si pri profesionálnom používaní nespôsobili syndróm karpálneho tunela? Začína sa správnym držaním uťahovačky, pokračuje sa uťahovaním skrutiek v horizontálnej, vertikálnej a následne naklonenej polohe. Po získaní základných zručností sa prechádza na skrutkovanie na miestach, ktoré sú neviditeľné (po slepiačky) a končí sa skrutkovaním na bežiacom páse s pohybom v smere a proti smeru pohybu pásu. Podobné princípy sú aplikované aj pre ostatné potrebné profesie (zváranie, nanášanie tmelu a i.). Výsledkom je, že na linky sa dostávajú vytrénovaní pracovníci, ktorí nielen chápu základné princípy a hodnoty Škoda Auto, ale ich vedia aj aplikovať na pracoviskách.

 

FLEXIBILITA JE BUDÚCNOSŤ

Ako vyzerajú najlepšie výrobné systémy prišiel ukázať technický riaditeľ spoločnosti Robert Bosch Václav Pixa. Ocenením kvality ich výrobného systému je viacero medzinárodných ocenení nielen v rámci skupiny Bosch, ale aj od VDA.

Mnohí si neuvedomujú, že keď chcú plnohodnotne aplikovať princípy Lean, potrebujú nivelizovanú výrobu, ktorá sa dá jednoducho aplikovať napríklad odpojením zákazníka od hodnotových procesov prostredníctvom supermarketu. Oveľa ťažšie je nadviazať aktívnu spoluprácu so zákazníkmi a aj dodávateľmi a postupne optimalizovať nielen vlastné procesy, ale aj procesy na medzipodnikovej úrovni.

Vzorom nám môžu byť aj prenesené princípy Lean pre navrhovanie zariadení. Každé nové zariadenie sa vyvíja s ohľadom na zabudovanie viacerých známych princípov. Dôsledne sa kontroluje, či je zariadenie Poka Yoke, či neumožňuje omyl pri vkladaní dielov. Ďalšou samozrejmosťou je navrhovanie s ohľadom na flexibilitu zariadenia s cieľom výmeny prípravku v čase taktu, niekedy aj za menej ako 3 sekundy. Najčastejšie sa využíva princíp one touch motion (rýchlospojky, poistné kolíky a i.). Zariadenia musia vyhovovať aj požiadavkám na autonómnu a prediktívnu údržbu. Celkový koncept flexibility je rozvíjaný aj aplikáciou U buniek, ktoré umožňujú rozličný výrobný výkon v závislosti od požiadaviek zákazníka.  

Samozrejmou ostáva podpora transparentnosti nielen vizualizačnými tabuľami, ale aj farebným odlíšením tričiek pracovníkov (agentúrny, zaučuje sa, stabilný, zásobovač a i.). Na každej linke fungujú princípy záchranného lana (stop production), ktoré v prípade odchýlok vedú k okamžitým korektívnym opatreniam. Rozvoj ľudí v smere posilňovania osobnej zodpovednosti a aplikácie princípov choď do procesu, uč sa vidieť (vidieť odchýlku), uč sa porozumieť (objaviť príčinu), uč sa vyriešiť (zlepšiť) sa stáva kľúčom k rozvoju zamestnancov.

 

EFEKTIVITA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU

Ako zmeniť dobrú firmu na výnimočnú, bola téma príspevku Norberta Bratha, generálneho riaditeľa spoločnosti Embraco. Vychádzal z presvedčenia, že každú prácu pozná najlepšie ten, kto ju vykonáva a vo väčšine prípadov ju chce vykonávať dobre. Preto je potrebné zaoberať sa prekážkami, ktoré bránia rozvoju ľudí. Aktivity podporujúce zvýšenie efektivity rozdelil na zmeny procesov (systému práce) a zmeny správania. Iba zvládnutie oboch aspektov prináša trvalo udržateľnú novú výkonnosť.

V oblasti zmeny procesov sa v spoločnosti Embraco koncentrovali najmä na zbúranie „silo" štruktúry a podporu efektívnej komunikácie medzi oddeleniami. Výsledkom bolo zlepšenie zásobovania materiálom, efektívnejšie procesy logistiky, údržby a ďalšie. Zároveň sa intenzívne venovali aj automatizácii administratívnych prác.

Zmenu správania ľudí dosiahli prostredníctvom zladenia cieľov na rozličných úrovniach a zvýšením osobnej zodpovednosti za výsledky. Ako podporné aktivity realizovali program rutinného manažmentu, ktorým zaviedli systematické postupy do hľadania ďalších príležitostí na optimalizáciu.

 

AKO RÁSŤ O DESIATKY PERCENT?

Efektívnym plánovaním v prostredí klasickej strojárskej spoločnosti s dynamicky sa meniacim produktovým mixom sa zaoberal príspevok výrobného riaditeľa Českej zbrojovky Bogdana Heczkaa vedúceho plánovania Jirku Kundratu. Je jasné, že ak má byť proces plánovania efektívny, nutne to vedie k využitiu niektorého z informačných systémov s funkčnosťou APS a do plánovania je potrebné zaradiť celý logistický proces. Na začiatku musí byť dostatočná miera dôvery v systém, že je možné ho konfigurovať na reálne podmienky vlastnej výroby. Prvé výstupy z procesu plánovania väčšinou nezodpovedajú realite, a preto je potrebné vytrvať v úsilí postupne „ladiť" nielen vstupné dáta, ale aj nastavovacie parametre softvéru tak, aby bol na konci želaný predikovateľný výsledok.

Zaujímavé riešenie ukázali aj v oblasti plánovania kapacít. Plánovanie s obmedzenými kapacitami využívajú len na presne stanovené obdobie x týždňov a následne plánujú s neobmedzenými kapacitami. Dôvodom je flexibilita firmy v schopnosti navýšiť výrobné kapacity na požadovanú potrebu v stanovenom časovom intervale.

O kvalite procesu plánovania hovorí aj miera plnenia plánovaných úloh, ktorá sa v spoločnosti zvýšila z jednociferných hodnôt na hodnoty blížiace sa 95 %. K aktivitám, ktoré umožnili výrazné zlepšenie, treba okrem technických opatrení (alternatívne postupy, matice prezoradení, práca s časovými zásobníkmi, priority a i.) zaradiť aj manažérsku prácu pri riadení priechodu výrobných zákaziek v podniku. Začína overovaním príčin denného neplnenia úloh, stanovením nápravných opatrení a korekciou plánu na nasledujúci deň s prepojením na systém odmeňovania. Aj zlepšením plánovania sa im podarilo zvýšiť výrobný výkon spoločnosti o viac ako 40 % v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Obľúbeným rečníkom medzi účastníkmi je Artur Gevorkyan. Nielenže vedie úspešnú dynamickú firmu, ale má aj veľmi vtipné postrehy, ktoré nútia k zamysleniu sa nad budúcnosťou manažmentu výrobných podnikov. Prvým zamyslením je zmysel činnosti každého výrobného podniku. Mnohí sa dostali do sféry formálneho číselného manažmentu a postupne sa im viac a viac vzďaľuje poslanie firmy a dôvod prečo. Ak je cieľom rast alebo len zisk, málokedy to dokáže motivovať „posádku" k nadpriemerným výkonom.

Jedným z riešení vhodným pre viacero firiem, ktoré sa opakovalo u viacerých prednášajúcich, bola práca s „nechcenými" zákazníkmi. Mnohé nadnárodné firmy napríklad zaraďujú do svojich obchodných podmienok priam likvidačné podmienky pre dodávateľa, napriek tomu, že sa hrdia certifikátmi oceňujúcimi partnership s dodávateľmi. Tu si treba uvedomiť známe Paretovo pravidlo, že riešením problémov svojich najlepších zákazníkov a rozvojom vzťahov s nimi väčšinou venujeme len 20 % svojho času a o zvyšných 80 % nás okrádajú problémové spoločnosti (formálne ponuky, naťahovanie sa so splatnosťami, neodobratý objednaný tovar a i.). Dobrý zákazník je dobrý partner a zlých partnerov predsa nikto nechce. Jeho rada je, učte sa povedať nie na všetko, z čoho nemáte dobrý pocit, čo Vám môže ublížiť.

Aplikáciu uvedeného pravidla vidí aj v jasnom "nie" budovaniu firmy podľa medzinárodných príručiek, návodov, certifikátov, ktoré skôr či neskôr zabijú kreativitu a logiku u pracovníkov a následne aj firmu. Firma sa má podľa jeho názoru budovať ako rodina. Potom nedochádza v živote k voľbe - čomu dáte prednosť. Žijete s firmou ako s rodinou. Napriek tomu to nemusí stačiť na trvalý rast, ak neobetuje desiatky rokov nielen Vašej tvrdej práce, ale aj práce Vašich kolegov, konštatuje Artur Gevorkyan na záver svojho príspevku.

 

TECHNOLÓGIE PRE ZVÝŠENIE VÝKONNOSTI

Tak ako sa rýchlo mení svet okolo nás, menia sa aj dostupné technologické možnosti okolo nás. Technický riaditeľ spoločnosti Tatramat Ján Strenk hovoril o koncepte bezpapierovej dokumentácie, ktorú implementovali v spoločnosti spoločne s firmou Anasoft. Premysleným monitorovaním výrobných činností sa zabezpečí zjednotenie pohľadu manažmentu a výroby na dianie na dielni. Odpadnú tak zbytočné diskusie o stave "ako to bolo" a je možné sa venovať riešeniu samotného problému. Zároveň dôjde k zníženiu množstva plytvania pri reportingu a vyhodnocovaní údajov. Výsledkom je 14% zníženie výrobných časov a skrátenie priebežnej doby o 10 %.

Po optimalizácii výroby sa veľakrát problémy prenesú do oblasti logistiky. Práve prepojením sveta logistiky a výroby sa zaoberali aj pri optimalizácii procesu plánovania a realizácie výrobnej zákazky v spoločnosti Siemens Elektromotory. Príspevok vedúceho útvaru plánovania Martina Richtera bol o aplikácii technológie navádzania hlasom. Dôvodom bola snaha o radikálne zníženie chybovosti pri vychystávaní materiálu, najmä prostredníctvom automatizácie niektorých činností, ktoré môže výrazne ovplyvniť človek, ktorý robí omyly. Samotné vychystávanie kitov presne pre výrobné pracoviská však nestačí pre celkovú zmenu logistických tokov. Po doplnení o milk run prostredníctvom automatizovaných vozíkov sa im podarilo výrazne znížiť aj logistické náklady. Zavedením jasných pravidiel pre riadenie poradia spracovania zákaziek na pracoviskách, elimináciou chýbajúceho materiálu a ďalšími opatreniami došlo k zníženiu priebežnej doby výroby o 55 % a zároveň aj k zvýšeniu produktivity o 10 %.

O aplikácii prediktívnych riešení najmä v údržbárskych činnostiach hovoril projektový manažér IBM Marián Hvišč. Podľa jeho skúseností vedie aplikácia prediktívnej údržby k zníženiu nákladov na údržbu o 20 až 30 %. Stav výrobných zariadení je štartovacím bodom k predikcii stavu celých organizácií.

 

AKO ODVRÁTIŤ SKAZU TITANICU

Vždy budú existovať firmy, ktoré počas svojho života upadnú občas aj do krízy. Dôležité je, ako sa s touto situáciou vysporiadajú. Môžu sa len prizerať, prípadne rýchlo opustiť potápajúci sa parník, alebo sa môžu pustiť do tvrdej a náročnej práce oživovania spoločnosti. Výkonný riaditeľ spoločnosti Strojchem Marek Kyseľ upútal pozornosť účastníkov konferencie Výrobný manažment príbehom, ako zmeniť stratovú spoločnosť na ziskovú a úspešnú. Začiatok jeho misie bol odvodený od sloganu „ukáž, čo vieš", kedy hlavným motívom všetkých aktivít bolo prežitie za každú cenu. Bolo to obdobie neúmornej práce a stresu. Po nastavení základných kontrolingových postupov sa ukázalo, že menej je niekedy viac. Na viacerých výrobkoch boli vyššie náklady ako ich tržby a bolo potrebné vyriešiť cenové nastavenie spoločnosti a ich zákazníkov.

Každá zmena vyžaduje silné zapojenie ľudí. Nebolo preto prekvapením, že muselo dôjsť aj k určitým opatreniam v oblasti posunutia správnych ľudí na správne miesta a zabezpečiť realizáciu starého známeho príslovia: „Aká práca, taká pláca".  

Dnes prichádzajú prvé výsledky, ale určite nie koniec práce. Budúcnosť firmy je spojená s nasmerovaním aktivít do získania vyššej flexibility a univerzálnosti. Ide hlavne o využitie synergických efektov spolupráce s rozličnými partnermi. Držme palce.

 

LEAN AKO STRATEGICKÝ NÁSTROJ

Posledný príspevok konferencie od Radoslava Palacku zo spoločnosti Nemak sa niesol v duchu filozofie rozvoja ľudí Lean. Každá firma by mala mať spracovaný súbor princípov, ktorými sa chce prepracovať k operačnej excelencii. Definovaný súbor princípov následne riadi chovanie ľudí v konkrétnych situáciách. Na začiatku by stačilo nastavenie mysle, že každý deň chceme urobiť niečo lepšie ako včera. Ak túžime dosiahnuť takéto chovanie ľudí, pravdepodobne im to nemôžeme prikázať, ale skôr ich musíme strhnúť, aby nás nasledovali, osobným príkladom. Riešenie nie je v tom, aby sme ľuďom hovorili, čo majú robiť, ale aby sme ich naučili používať pri práci svoj mozog a myslieť. Zo šéfov sa musia stať lídri, ktorí vedia, kam smerujú.

Ako podporné nástroje sa okrem klasiky Lean (5S, Kaizen, VSM a i.) využíva hlavne princíp nechať problémy viditeľnými, čo motivuje ľudí hľadať cesty k riešeniu. Jedným spôsobom riešenia sú individuálne zlepšovacie návrhy, druhým je podporný systém. Aby bol proces efektívnejší, využíva sa systematický proces riešenia problémov DMAIC, ktorého jedna forma je skrátená do týždňa. Každý deň prebehne jedna etapa, a tak sa dajú získať rýchle víťazstvá. Bez štipky zábavy by to išlo ťažšie, a preto sa snažia podporovať rozličné tímové súťaže, ktoré zväčšujú mieru zapojenia ľudí.

 

KAM SA UBERÁ VÝROBNÝ MANAŽMENT

Počas dvoch dní sa podarilo vytvoriť atmosféru vzájomnej výmeny skúseností. Prestávky a aj večerný program boli vyplnené intenzívnymi diskusiami a mnohí účastníci si dohodli návštevy v spoločnostiach, ktoré sú pre nich inšpiratívne.  Ak by som mal formulovať kľúčové závery z konferencie, sumarizoval by som ich v nasledujúcich bodoch:

 

  • Pre úspech NESTAČÍ ŠETRIŤ. Správna vízia, nasmerovanie spoločnosti rozhoduje o budúcom úspechu. Väčšina úspešných spoločností pracuje intenzívne na posilnení vlastného vývoja.
  • PREPÁJANIE oddelení – výroba, TPV, vývoj, obchod. Ukazuje sa, že funkčná organizačná štruktúra je definitívne prekonaná. Zvládnutie rastúcich požiadaviek zákazníkov vyžaduje rozvoj flexibility. Rýchlosť reakcie nielen na vonkajšie zmeny (na trhu), ale aj v reakcii na abnormality v procesoch sa stáva kľúčovou schopnosťou úspešných firiem.
  • Nestačí ľudí manažovať a riadiť. Lean Leadership je na výslní. Je  potrebné ich viesť, dať im zmysel práce. ZAPOJENIE ĽUDÍ, rozvoj schopností riešiť problémy zdola vytvára konkurenčnú výhodu v schopnosti podať výnimočný výkon. Rastú požiadavky na ľudí, nielen čo sa týka znalostí, ale aj vnútornej motivácie. Keď práca ľudí baví a majú z nej radosť, napĺňa ich životné poslanie, vytvára sa priestor pre spolupodnikateľstvo.
  • Prienik ELEKTRONICKÝCH riešení na podporu rozhodovania na báze ON-LINEjednoznačne zvyšuje výkonnosť firiem. Požiadavky na reálne dáta z procesov, riadenie na základe faktov je spoločným menovateľom úspešných firiem. Čoraz častejšie sa stretávame s prepracovanými konceptmi vizuálneho riadenia firiem, bez ručného zadávania informácií do informačných systémov.

 

Účastníci konferencie si odniesli množstvo nápadov a inšpirácií. Skôr ako ich budú aplikovať, je dôležité, aby si získali ľudí pre zmenu. V prvom rade sa musia zamerať na vysvetlenie motívov zmeny Prečo? a až potom sa venovať technológii Ako?Čo?.

Aj na budúci rok pripravujeme veľa zaujímavých hostí a možno aj nejaké to prekvapenie navyše. Naším cieľom je vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí sa vedia navzájom podeliť o ich vlastnú cestu. V prípade, ak by ste mali chuť vystúpiť ako prednášajúci, neváhajte ma kontaktovať.

Využite príležitosť už dnes a rezervujte si svoju účasť na konferencii Výrobný manažment 3.-4.11.2015 v Žiline s podtitulom Vlastnou cestou. Čaká Vás množstvo nových kontaktov a inšpirácií pre Vás a Vašu výrobu. Tešíme sa.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Ako dosiahnuť a udržať ozajstný systém ...Viedol stovky projektov Kaizen v čase, keď sa publikácie ...

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť ...Pozvánky na nové konferencie dostávate takmer každý ...

Výrobný manažment inšpiruje ako ...Konferenciu Výrobný manažment organizuje spoločnosť ...

Najnovšie články

Vychádza preklad knihy Toyota Kata, ...Na rozdiel od ostatných kníh o Lean v nej nájdete odpoveď ...

Časopis Prumyslové inženýrství v ...Prečítajte si na čo sa môžete tešiť v najnovšom vydaní ...

„Vojna odborárov. Avizujú ostrý ...V posledných dňoch počúvame z médií o ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved