rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Druhý ročník Fóra Kvality inšpiroval nielen kvalitárov

Fórum kvality s mottom Efektívne riadenie procesov, ktoré sa konalo 29. - 30. 5. 2018 v Žiline, opäť prepojilo kvalitárov a priaznivcov kvality. Jednotlivé prednášky inšpirovali účastníkov nielen priamo v oblasti kvality, systémov manažérstva kvality, metrológie, noriem, ale aj praktických riešení nekvality metodikou Six Sigma a ďalšími nástrojmi. Zaujímavé tiež boli prednášky z oblasti služieb, zdravotníctva a diskusia, ktorá umožnila nahliadnutie do riadenia firmy a kvality Baťových závodov prostredníctvom absolventov Baťovej školy práce.

Ján Burieta, IPA Slovakia
Ján Burieta, jeden z odborných garantov a moderátorov konferencie, IPA Slovakia, s.r.o.
Ako prvý vystúpil Igor Boháč, Vedúci výroby, Kuenz - SK, s.r.o., ktorý vo svojej prednáške Kvalita v malosériovej výrobe veľkorozmerných zváraných konštrukcií poukázal na dosahovanú vysokú kvalitu. Vo firme ju definujú vetou: „Náš produkt a jeho miera schopnosti uspokojiť zákazníka (konštrukčné a výrobno-technické charakteristiky)." Kontrola kvality je začlenená priamo do výrobných procesov. Prednášajúci zdôraznil, že zváranie je technológia, ktorá produkuje v závislosti od miery zvládnutia definovanú úroveň chýb. Zvar je výsledkom komplikovaného tepelne-deformačného cyklu, ktorého jednotlivé časti je možné ovládať iba do určitej miery (stabilita procesu). Prípustná úroveň zvaru je daná použitím. Vo firme majú veľmi dobre zvládnutý proces zvárania a vyrábajú aj produkty s vysokou mierou rizika (EXC3-EXC4).

Igor Boháč, Kuenz
 Igor Boháč, Kuenz - SK, s.r.o.
Zavádzanie štruktúry Six Sigma v BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. bola téma Vladimíra Kollára, ktorý pracuje na pozícii Lean Six Sigma Master Black Belt. V prednáške sa venoval prierezu vývoja Six Sigma za uplynulé 3 roky. Ukázal aj vybrané projekty Six Sigma s uvedením postupu riešenia cez DMAIC a dosiahnutými výsledkami. Veľmi zaujímavé bolo vidieť hĺbkové analýzy a rozbory, ktorých príčiny boli často potvrdzované štatistickými testami hypotéz. Na záver boli uvedené aj nemalé finančné úspory pre každý projekt (v rokoch 2015 – 2017 celkom 534 448 €), čo bolo pre mnohých účastníkov veľkou inšpiráciou.

Štefaň Proň, konateľ, Q-System, s.r.o. je aj certifikačným audítorom a pozná požiadavky noriem, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou priemyslu. Téma „Pozor na najčastejšie „chyby" na auditoch" bola zaujímavá nielen pre podniky v automotive. Chyby sa netýkali iba systému auditovania, zásad auditovania, „štábnej kultúry" auditovania, ale tiež zákonných požiadaviek, na ktoré sa zabúda. Prednášajúci vypichol aj hlavné body z normy, ktoré podniky nemajú zvládnuté. Jedná sa najmä o vodcovstvo (napr. chýba podpora vedenia, komunikácia je realizovaná iba jedným smerom - dole, norma IATF – nie sú identifikovaní vlastníci procesov), ale tiež o plánovanie (napr. v norme IATF - nevykonáva sa analýza rizík, zmeny QMS sú neriadené (účel, integrita...)), príp. podporu (napr. pracovníci nespĺňajú spôsobilosť určenú organizáciou, infraštruktúra nie je riadená,...). Na záver spomenul aj základnú chybu, že sa neaplikuje princíp trvalého zlepšovania – systém sa zaviedol, ale nikto ho „nekontroluje" a „neaktualizuje".

Ďalším prednášajúcim bol Pavol Plevják, Country Manager / DQS-Auditor, DQS-Slovakia s.r.o. s témou: „IATF 16949 požiadavky, alebo ako sa to dá zvládnuť". Na začiatku prednášky ukázal aktuálne výsledky auditov a stav certifikácie ISO/TS / IATF 16949, kde bolo poukázané na aktuálny stav firiem z pohľadu certifikácie a ktoré krajiny sveta majú najväčší nárast certifikácii (napr. Čína o 8,1% viac v roku 2017 oproti 2016). Ďalšia časť bola venovaná internej logike ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 a požiadavkám normy (analýza rizík, bezpečnosť produktu, podporné miesta (remote location)), externé poskytované procesy / služby, efektívnosť a účinnosť procesu, proces výberu dodávateľov, rozvoj dodávateľov, štúdia vyrobiteľnosti (feasibility study), riadenie zmien, dočasné zmeny / alternatívne metódy, riadenie prepracovaného / opravovaného produktu, preskúmanie manažmentom, nezhoda a nápravné opatrenie, najčastejšie oblasti nezhôd, nezhody z certifikačných auditov). Na záver prednášky p. Plevják spomenul aj certifikačné pravidlá.

Dvakrát meraj a raz rež! To bola prednáška od Mareka Poláka, vývojového inžiniera, SENSODRIVE GmbH, zameraná na kvalitu vo vývoji produktov. Keďže vo firme navrhujú roboty, coboty, medicínsku techniku, ale tiež force-feedback simulátory (haptika), tak je veľmi dôležitá kvalita už na začiatku vo vývoji. A to nielen kvalita produktu, ale aj vývojového procesu, vývojárov a prostriedkov. Kvalitu rozdelil na to, čo chceme (očarenie zákazníka, zvýšenie predaja, zníženie nákladov, zmena svetu k lepšiemu) a na to, čo musíme (splnenie noriem, získanie certifikácie, zaručenie ekonomickosti, neškodenie zdraviu a prostrediu). Výzvy vo vývojovej fáze, s ktorými sa stretáva sú: komplexita, dôležité rozhodnutia, limitujúce faktory. Softvér je najväčší problém. Vývojový proces popísal aj s príkladom na V-modeli, kde na jednej strane je nápad / zadanie, na druhej strane produkt / prototyp. Keďže aj vývojári musia akceptovať meniaci sa svet, používa agilný vývoj a aj známe metódy ako Six Sigma, FMEA, Poka-Yoke, Kaizen, Kanban, Lean, štandardizácia, modularita, Design Thinking.

Martin Blažek, riaditeľ odboru organizácie a procesného riadenia, Tatra banka, a.s. vo svojej prednáške Lean Six Sigma v procese poskytovania retailových úverov uviedol chápanie kvality v uvedenom procese, koncept kontinuálneho zlepšovania, ale aj jednotlivé príklady zlepšovateľských aktivít. Zaujímavé bolo chápanie kvality ako klientskeho zážitku a s ním súvisiacich charakteristík (úverové riziko, realita, percepcia, trvanie, regulatórne požiadavky a pod.). Variabilita vstupov je spôsobená aj ich dodávateľmi (napr. klient, úverový register, sociálna poisťovňa, daňový úrad, kataster, znalci v oblasti stavebníctva, iné banky). Metriky, ktoré sa používajú v banke sú veľmi podobne, ako pri klasickom zlepšovaní priemyselných procesov (napr. Wing To Wing / End To End, Lead Time = Time To Yes / TTY, Backlog (Work In Process), First Pass Yield Time To Yes / FPY TTY). Na záver prednášky p. Blažek porovnal LSS v banke vs. vo výrobe. Princípy platia rovnako, efekty prináša LSS aj v banke, typy problémov a používané nástroje sa líšia, používané sú aj behaviorálne teórie.

Martin Blažek, Tatra banka
Martin Blažek, Tatra banka, a.s. 

Kvalita v personálnej práci v SMZ, a. s. Jelšava bola téma Ivana Nemetha, podpredsedu predstavenstva a organizačno-personálneho riaditeľa, SMZ, a. s. Jelšava. Prvou zaujímavosťou bola časová os vývoja personálnej práce vSMZ, kde boli zmapované jednotlivé míľniky z hľadiska personalistiky. Kvalitu v personálnej práci definoval p. Nemeth ako činnosť personalistov - plnenie úloh zo Zákonníka práce, ..., ale aj ako kvalitného zamestnanca - predmet, ktorým sa personalisti zaoberajú. Využitie Ulrichovho modelu pre personálnu prácu bolo veľmi dôležité pre určenie stratégie v personalistike. Na jeho základe bola vypracovaná myšlienková mapa pre prácu v 4 oblastiach (administratívne činnosti, styk so zamestnancami, riadenie zmeny, stratégia). Prienikom osobnej kvality pracovníka a kvality firmy je definovaný výkonný zamestnanec. P. Nemeth ukázal aj pomer jednotlivých profesií, ktoré vo firme majú v podzemí, alebo v úpravárenských procesoch. Veľmi zaujímavo bol rozpracovaný aj program rozvoja zamestnancov (v oblastiach osobnej motivácie, spokojnosti, motivačných procesoch, hodnotách, organizačnej štruktúre, schopnostiach a pod.).

Keďže kvalita veľmi súvisí aj so zdravím každého človeka, prednášku na takúto tému mala Edita Soláriková, vrchná sestra na Urologickom oddelení, FNsP Žilina. V prednáške Kvalita života človeka po 40-tom roku života v súvislosti s poklesom pohlavných hormónov sa zamerala na hladinu testosterónu v súvislosti s vekom a následky jeho poklesu. Často možno vidieť príznaky, ako zmena charakteru osobnosti, nevýkonný a depresívny "frfľoš", strata pôvodného nadšenia, únava, prednosť knihe a televízii pred ženskou náručou, výrazný úbytok svalstva, hromadenie tuku v oblasti brucha a bokov, redšie ochlpenie a fúzy, zmenšenie semenníkov, zväčšenie prsníkov, suchá koža. Bolo spomenuté, čo dokáže testosterón (podľa Leon Seltzer PhD.). Mladí muži s vysokým testosterónom majú zvyčajne vodcovské sklony, lepší prospech v škole, sú vodcovia gangov, majú problém s uznávaním autorít, slabú empatiu, impulzívnosť a netrpezlivosť, bezohľadnosť pri rokovaní, tiež je u nich pozorovaná prehnaná cieľavedomosť, nerešpektovanie rozkazov, pokynov, neschopnosť udržať vzťah a častá zmena zamestnania.

Počas večerného programu bol vytvorený veľký priestor na spoznanie zaujímavých ľudí nielen z radu prednášajúcich, ale aj z radu účastníkov z rôznych priemyselných a nevýrobných odvetví. V diskusii si účastníci vymieňali názory na prednášky, zdieľali know-how a tiež diskutovali trendy.


Diskusia - forum kvality
Diskusia s rečníkmi konferencie

Netradičná diskusia

Druhý deň konferencie pokračovala dvomi diskusiami. Prvá bola s absolventmi Baťovej školy práce. O svoje neoceniteľné životné aj pracovné skúsenosti z prostredia dobových Baťových závodov a vtedajšieho riadenia kvality sa počas druhého dňa podelili členovia klubu ABŠP - Jan Viktora, Alois Láznička, Alois Langer a Sylva Knedlová. Klub vznikol už pred 80. rokmi a stále združuje ľudí, ktorí zdieľajú a podporujú rovnaké hodnoty ako Tomáš Baťa, pričom mnohí na vlastnej koži túto skúsenosť zažili. Počas diskusie odznievali rôzne názory nielen na prácu v Baťových závodoch, ale hlavne aj na osobné zážitky s Baťom, vyžadovanou disciplínou, prácou, neustálym učením sa, zlepšovaním a tiež rozvojom seba, ako človeka, rozvojom závodu, ale aj celého mesta a komunity. Druhá diskusia bola venovaná doplňujúcim otázkam od účastníkov na prednášajúcich.

forum kvalita ABŠ 
Diskusia s členmi klubu absolventov Baťovej školy práce


Fórum kvality je už stabilnou konferenciou spájajúcou odborníkov ale aj laikov, ktorí sa zaujímajú o kvalitu vo všetkých oblastiach. Účastníci hodnotili konferenciu veľmi pozitívne (vysoká úroveň prednášajúcich s profesionálnym prístupom, skvelé moderovanie, vhodne zvolená štruktúra prednášok pre rôzne oblasti, príjemná a priateľská atmosféra a pod.).

 


Hodnotenie účastníkov Fóra kvality

O tom, že aj 2. ročník bol úspešný svedčia aj konkrétne ohlasy jednotlivých účastníkov.

„Odchádzame s presvedčením, že okrem zdravého rozumu je potrebné držať krok s digitalizáciou a automatizáciou – ako je zber dát, vyhodnocovanie, analýzy. Moderovaná diskusia s členmi klubu Absolventov Baťovej školy práce o neoceniteľných životných i pracovných skúsenostiach z prostredia dobových Baťových závodov a vtedajšieho riadenia kvality bola pre nás všetkých veľmi prínosná. „Baťovci" by mohli rozprávať a inšpirovať nás aj každý rok..."

„Z konferencie mám veľmi príjemný a pozitívny dojem. Odchádzam s presvedčením že okrem zdravého rozumu je potrebné držať krok aj vďaka digitalizácii a automatizácii... ako aj zberu dát, ich vyhodnocovaniu a analýzam."

Peter Ďalog, ERNSTPROFIL, spol. s r.o.

„Velice zajímavá část interních auditů, poučný náhled na implementaci nástrojů kvality v bankovním sektoru. Výrobná prezentace dlouhodobé personální práce ve směru zlepšování kvality výroby. Prezentace paní Solárikové bylo třešničkou na dortu."

Bohumil Peiker, M.L.S. Holice, spol. s r. o.

„Konferencie splnila max. moje očekávaní. Obohatili mně zkušenosti jak přednášejícich, tak účastníků konference."

Tomáš Gociek, Slévárny Třinec, a.s.

„Veľmi dobrý, príjemný priebeh, organizácia, zmysluplné témy, efektívne využitý čas, skvelé moderovanie."

Dana Činčalová, Hanes Global Supply Chain Slovakia a.s.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved