rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Brali by ste 48 500 Eur?

Priemerný prínos z realizovaných projektov počas Master štúdia priemyselného inžinierstva v roku 2012 dosiahol 48 500 Eur na účastníka.

Často bývajú problémy s vyhodnotením návratnosti vzdelávania. Napriek tomu, že sa hovorí o vzdelávaní ako o investícii, pri nesprávnom výbere tomu môže byť presne naopak. Býva to najmä v prípadoch, kedy nie je vzdelávanie prepojené na podnikovú prax a vedú ho neskúsení lektori.

Na druhej strane, ak sa postaví špeciálny program zameraný na vyriešenie typických problémov vo výrobe (zníženie nepodarkovosti, rast produktivity, znižovanie nákladov alebo zlepšovanie dodávateľskej schopnosti), ktorý sa skombinuje s kolektívom skúsených profesionálov a projektovým prístupom, výsledkom môže byť garancia úspechu.

Návratnosť investície počas štúdia

Master štúdium priemyselného inžinierstva je ročné praktické štúdium určené pre manažérov v oblasti výroby, logistiky, kvality, projektových manažérov a priemyselných inžinierov. Štúdium je rozdelené do dvoch častí. Prvá časť sa venuje osobnostnému rozvoju účastníka. Druhá časť sa venuje praktickým tréningom a implementácii vybraných metód, ktoré prebiehajú priamo na dielňach v spoločnostiach účastníkov. Po absolvovaní sú účastníci schopní odovzdávať získané poznatky smerom k nižším úrovniam riadenia, získajú prehľad o nových trendoch, metódach a princípoch priemyselného inžinierstva a na mnohých príkladoch a ukážkach z firiem si hneď ukážu prínosy a úspory vznikajúce po ich zavedení. Získané poznatky a praktické skúsenosti môžu študenti okamžite aplikovať vo svojom podniku. Táto forma vzdelávania zabezpečí návratnosť investícií už počas štúdia. 

Na základe dohody so svojim zamestnávateľom si účastník v úvode štúdia vyberá tému svojej Master práce, ktorá vychádza z reálnych potrieb firmy. Takto zadaná práca má vyčíslené očakávané prínosy a stanovený časový harmonogram jednotlivých míľnikov. V priebehu štúdia je spracovávaný priebežný reporting  o priebehu štúdia a plnení harmonogramu.Študijný program je koncipovaný tak, aby ho časovo zvládli aj vyťažení manažéri a špecialisti. 

Účastníci Master štúdia 2012 pri obhajobe Master práce.


Reálne prínosy Master projektov

 

Obhajoby záverečných prác študentov Master štúdia priemyselného inžinierstva sa konali 5. 9.2012 v Žiline s nasledovnými výsledkami.

Prvý projekt Master práce sa zaoberal optimalizáciou montážnej linky. Medzi hlavné prínosy práce patrili:

 • Zníženie taktovacieho času o 13% s potenciálom rastu predaja o viac ako 500 tis. Eur ročne
 • Skrátenie zoraďovacieho času s prínosom 53 tis. Eur
 • Zníženie počtu interných zmätkov v operácií s prínosom 22 tis. Eur
 • Zavedená štandardizácia linky metódou 5S

Znížením počtu nekvalitných výrobkov na montážnom zariadení sa zoberal ďalší projekt. Po dôkladnej analýze a aplikácií konkrétnych opatrení sa podarilo znížiť počet nepodarkov z 2,65% na 0,6% s finančným prínosom po odrátaní investícií vo výške 27 tis. Eur.

Ďalší projekt bol zameraný na zníženie času prestavenia pre striekací automat. V rámci projektu sa podarilo zmeniť organizáciu práce a implementovať viacero technických opatrení, ktorými sa skrátil čas na prestavenie o 44%, čo predstavovalo finančný ročný prínos vo výške 84 tis. Eur.

Veľmi zaujímavý projekt sa týkal zníženia spotreby materiálu. Ako kľúčová príčina bola vydefinovaná nadspotreba niektorých dodávaných komponentov, ktorá bola spôsobená nekvalitou vo výrobnom procese. Aplikáciou viacerých opatrení sa podarilo znížiť ročnú nadspotrebu materiálov takmer o 44 tis. Eur.

Znížením času zoradenia pre montážnu linku sa zaoberal ďalší projekt. Vďaka aplikácií metódy SMED sa podarilo dosiahnuť zníženie zoraďovacieho času o 18% s finančným prínosom po odrátaní investícií viac ako 18 tis. Eur.

Implementáciou štíhleho layoutu sa zaoberal projekt aplikovaný v automobilovom priemysle. Aplikáciou mapovania toku hodnôt, 5S, one piece flow a princípov Lean sa podarilo dosiahnuť nasledovné výsledky:

 • Znížiť manipulačné toky o 80%
 • Znížiť potrebnú plochu o 30%
 • Znížiť prácnosť o 17%
 • Skrátiť priebežný čas výroby o 10%

Celková úspora projektu presiahla 50 tis. Eur.

Komplexným projektom zameraným na zvýšenie ziskovosti podniku sa venoval ďalší účastník Master štúdia. Zameraním sa na zvýšenie produktivity vo výrobe, elimináciu režijných činností a znížením nákladov sa podarilo dosiahnuť zvýšenie zisku spoločnosti. Kľúčovými projektami zmien boli projekty zníženia nákladov, nový motivačný systém a definované ciele, ktoré podporujú procesné riadenie. Celkové priame prínosy projektu presiahli 65 tis. Eur.

Témou ďalšej Master práce bolo zvýšenie OEE na kritických strojoch. Projekt bol zameraný na identifikáciu kľúčových prestojov a návrh nápravných opatrení. Riešili sa štandardy údržby pre operátorov a údržbárov, organizácia údržby a systém ukazovateľov pre údržbárov. Kľúčové aktivity smerovali k zníženiu počtu väčších porúch a zníženiu nákladov na opravu. Aplikáciou analytických nástrojov a implementáciou diagnostiky sa podarilo dosiahnuť radikálneho zníženia počtu vybraných porúch aj o 80%. Finančné prínosy projektu presiahli 81 tis. Eur.

Zvýšením OEE linky sa zaoberal aj ďalší účastník Master štúdia. Po vykonaní analýzy sa zameral hlavne na zvýšenie dostupnosti formou redukcie zoraďovacích časov. Zmenou organizácie práce a aplikáciou nových rýchloupínacích prípravkov sa podarilo skrátiť čas prestavenia o 43%. Finančný prínos predstavuje takmer 33 tis. Eur.

Posledná práca sa zaoberala hlavne zmenou organizácie práce v spoločnosti a smerovala aj k zmene organizačnej štruktúry smerom k štíhlej organizácii. V rámci práce došlo k poklesu neproduktívnych činností u stredného manažmentu, zlepšeniu riadenia projektu a zásahu do systému odmeňovania s prínosom minimálne 6 tis. Eur.


Reakcie účastníkov na uplatniteľnosť Master štúdia v praxi.

 

„Napriek môjmu pesimizmu ohľadom implementácie metód Lean v málosériovej a kusovej výrobe som počas štúdia zistil, že väčšina metód je vhodná aj pre našu výrobu a s úspechom som ich implementoval." I.Boháč / Kuenz - SK, s.r.o.

„Ak sa začnú v praxi používať princípy priemysleného inžinierstva a DMAIC postupne dosiahneme prekvapivo dobré výsledky." J.Hromádka / Nemak Slovakia, s.r.o.

„Lakovňa bola našim úzkym miestom a dnes vďaka projektu je už minulým úzkym miestom." Ľ.Novák / ZF Sachs Slovakia, a.s.


 

A čo hovoria manažéri podnikov na výsledky, ktoré dosiahli ich master študenti?

 

„Toto dielo nie je „master práca pre master prácu". Je to použiteľný návod, ktorý bol aj reálne využitý v rámci postupných zmien v spoločnosti." J. Berith / VRM, a.s.

„Výše dosažených úspor má zasadní vliv na ekonomiku provozu." D.Molin / KOVONA SYSTEMS, a.s.

„Úspechom práce je fakt, že v pomerne krátkom čase vďaka zvoleným postupom boli prínosy aj reálne viditeľné." M.Minda / Nemak Slovakia, s.r.o.

„Myšlienku spojenia dvoch protichodných tém hodnotím veľmi pozitívne. Projekt jasne poukázal na reálne možnosti zvýšenia zisku vo firme." H.Weiss / Kuenz - SK, s.r.o.

„Navrhnutým riešením sa podarilo dosiahnuť veľmi vysokú úsporu a riešenie sa medzičasom vynikajúco overilo a obstálo v praxi." M.Daniš / ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

„Dva z cieľov boli dosiahnuté a boli identifikované hlavné oblasti, ktoré spôsobujú problémy." V.Janko / ECCO Slovakia, a.s.

„Téma Master práce zodpovedá súčasnému trendu, ktorým sa spoločnosť uberá. Veľká časť opatrení je realizovaná a priniesla úsporu." P.Lukáč / ZF Sachs Slovakia, a.s.

Odovzdávanie certifikátov absolventom Master štúdia.


11. ročník Master štúdia sumárne:

 

 • priemerné úspory 48.500 Eur na jedného účastníka,
 • počet úspešne ukončených absolventov10,
 • 3 účastníci školenia počas štúdia postúpili na vyššie pozície.

V tomto roku sa otvorili dva ročníky Master štúdia priemyselného inžinierstva: 6. 9. 2012 v Žiline a 13. 9. 2012 v Přerově. Prajeme účastníkom štúdia veľa nových inšpirácií, nových kontaktov a hlavne nových znalostí, ktoré budú môcť využiť vo svojej práci.

Výber účastníkov do ďalšieho ročníka Master štúdia prebieha od novembra 2012. Viac informácií Vám poskytne Roman Bače, bace@ipaslovakia.sk, +421 917 570 435.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved