rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Teambuilding – áno či nie?

Podstata a zmysel teambuildingu vo firme

Často sa v praxi stretávame s tým, že pri analýze problémových oblastí (úzkych miest) vo firme sa ako koreňové príčiny zistia nedostatky v rámci kvality medziľudských vzťahov a neznalosť firemných cieľov a hodnôt, a to napríklad zlé vzťahy medzi ľuďmi, slabá spolupráca medzi oddeleniami, nepochopenie zmyslu práce jednotlivých oddelení, nedostatočná firemná kultúra, neznalosť firemných cieľov, neefektívna komunikácia medzi sebou, aj medzi oddeleniami atď.

Nevyhnutným predpokladom k tomu, aby firma napredovala a výkonnosť ľudí rástla, je mať vo firme také pracovné tímy, ktoré sú efektívne a funkčné vo vnútri aj medzi sebou navzájom. Tieto tímy poznajú firemnú kultúru, hodnoty a ciele firmy a sú s nimi stotožnené.

Kvalitní ľudia a funkčné a efektívne pracovné tímy sú najväčším bohatstvom pre firmy!

Na budovanie funkčného a efektívneho pracovného tímu, ale aj na jeho udržiavanie, existuje veľmi účinná a praxou overená zážitková tréningová forma, ktorá je označovaná vo firemnom vzdelávaní termínom TEAMBUILDING.

teambuilding

Čo je nevyhnutné dodržiavať, aby bol teambuilding úspešný?

TEAMBUILDING ako zážitková tréningová forma má veľký zmysel, ale je nevyhnutná kvalitná príprava všetkých vstupov:

 • Cieľová skupina
 • Dôvod teambuildingu – popis situácie – východisková situácia
 • Cieľ
 • Rozsah
 • Termín
 • Miesto
 • Návrh obsahu podľa definovanej vzdelávacej aktivity – cielené aktivity
 • Metodiky tréningu
 • Forma vedenia tréningu
 • Profil lektora


Ak si zákazník objedná u dodávateľa vzdelávacích služieb TEAMBUILDING, je potrebné v prvom rade zistiť CIEĽOVÚ SKUPINU, DȎVOD a CIEĽ, ktorý sa má touto zážitkovou formou vzdelávania dosiahnuť.

KTO sa na teambuildingu zúčastní?

PREČO je dobré teambuilding u tejto cieľovej skupiny realizovať?

ČO chceme teambuildingom dosiahnuť?Cieľová skupina, ktorá sa zúčastňuje na TEAMBUILDINGU v rámci jednej firmy (výrobného závodu) môže byť:

 • samostatné oddelenie (napr. personálne oddelenie, logistika, finančné oddelenie, výroba – teamleader a pracovníci alebo majster a teamleadri alebo vedúci výroby a majstri, ak má firma pobočky – zástupcovia určeného oddelenia zjednotlivých pobočiek – napr. pracovníci reklamácií…)
 • manažment (napr. celý stredný manažment, top manažment, ak má firma pobočky - manažéri jednotlivých pobočiek )
 • dve oddelenia medzi sebou (napr. technické oddelenie s obchodným oddelením, alebo technológia s výrobou, údržba s výrobou atď.)
 • celá firma spoločne


Dôvody na realizáciu teambuildingu vyplývajú z popisu východiskovej situácie a to:

 •  súčasný stav je potrebné zlepšiť - východisková situácia je nedostatočná
 • súčasný stav je potrebné udržať - východisková situácia je dobrá


Je potrebné, aby firma zabezpečovala aj udržiavanie dosiahnutej kvality pracovníkov a kvality tímov formou cielených motivačných stimulov.

 • ZMENA - blížia sa zmeny alebo vysporiadanie sa so zmenou, ktorá nastala

Je potrebné, aby cieľová skupina prijala zmeny tak, ako je požadované (napr: cieľovú skupinu čaká náročné pracovné tempo, ktoré súvisí s osvojením si nových technológií), alebo zmena už nastala - cieľová skupina sa ľahšie stotožní so zmenou, ktorá nastala (napr: zmenil sa vedúci tímu – je potrebné spoznať sa a určiť si nové pravidlá).


Ciele teambuildingu sú vždy špecifické a sú „šité" priamo na cieľovú skupinu a popis východiskovej situácie.

V praxi sa najčastejšie stretávame s týmito cieľmi teambuildingu:

 • Budovanie alebo zlepšovanie firemnej kultúry
 • Posilnenie tímového ducha, dôvery a spolupráce – tím dobre nespolupracuje, v tíme nastali personálne zmeny
 • Zlepšenie kvality komunikácie v tíme
 • Možnosť stretnúť sa mimo pracovného prostredia a porozprávať sa "bez kravaty" – popis slabých a silných stránok fungovania tímu a hľadanie ciest na zlepšenie súčasnej situácie
 • Nabiť tím energiou – „znovunakopnutie" tímu. Keď je tím už demotivovaný alebo prešiel náročným obdobím a ľudia sú unavení
 • Zlepšenie skupinovej motivácie
 • Zvýšenie angažovanosti ľudí vtíme
 • Zodpovednosť za ciele tímu
 • Eliminácia konfliktov - riešenie/predchádzanie konfliktom – rozličnosť pohľadov na problémy
 • Pochopenie práce druhého oddelenia – výmena rolí scieľom „naštartovať" efektívnu spoluprácu
 • Odmena za výsledky, ktoré dosiahla cieľová skupina – utuženie kolektívu


V teambuildingu účastníci realizujú CIELENÉ AKTIVITY, ktoré vedú k dosiahnutiu stanoveného CIEĽA. Tieto aktivity sa realizujú v uzavretom priestore (indoor) a v otvorenom priestore (outdoor). Najčastejšie je to kombinácia indoor a outdoor aktivít. Niekedy sa realizuje aj v netradičnom priestore ako je napríklad jachta.

Pri zvolených cielených aktivitách sa používa kombinácia rôznych metód a foriem vedenia teambuildingu tak, aby bola zabezpečená interaktivita a dosiahnutý cieľ.

Aktivity sú zamerané na psychický aj fyzický potenciál a limity účastníkov, pozitívny emočný tímový zážitok, dobrodružstvo.

aktivity


ROZSAH 
teambuildingu musí vychádzať z cieľu a aktivít, ktoré boli navrhnuté.

V praxi sa najčastejšie stretávame s dvojdňovým teambuildingom, pretože v rámci večera je pre účastníkov obvykle pripravený program, ktorý má za cieľ uvoľniť atmosféru a dopriať účastníkom pocit oddychu a zmeny. Napr. wellness, varenie guláša, opekačka, degustácia vína, nezávislé rozhovory a iné.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležitý aj výber MIESTA, kde sa bude teambuilding konať. Miesto ovplyvňuje až 40 – 50 % celkového úspechu teambuildingu. Samozrejme, že miesto musí byť prispôsobené cieleným aktivitám.

Termín je dobré zvoliť tak, aby počasie na zvolené aktivity bolo priaznivé. Je potrebné tiež zohľadniť pracovnú vyťaženosť počas roka a zvoliť termín, v ktorom si to bude môcť „užiť" väčšina účastníkov.

Posledným vstupom, ktorý ovplyvní kvalitu teambuildingu je výber lektorov. Je potrebné sa zamyslieť nad počtom lektorov (inštruktorov – pri náročných outdoorových) aktivitách a tiež nad osobnostným typom lektorov, ktorí budú viesť cieľovú skupinu.

Ak budú kvalitne pripravené všetky vstupy, je veľký predpoklad, že teambuilding dopadne dobre a určený cieľ bude splnený!

Kedy to nedopadne dobre?

Z praxe poznáme viac dôvodov, kedy teambuilding nedopadne dobre.

Je veľmi dôležitá kvalitná príprava všetkých vstupov!

Najčastejšie dôvody, prečo teambuilding nedopadol dobre boli:

 • kríza vo firme – udalosť, ktorá sa stala až po tom, ako bol teambuilding naplánovaný a dohodnutý
 • účasť/neúčasť nadriadeného
 • zle zvolené cielené aktivity – náročnosť, nesúviselo to s cieľom
 • zle zvolené miesto
 • nepružnosť lektorov – zlá dynamika, nepripravenosť iných variantov aktivít pri zmene počasia
 • cieľ teambuildingu nebol presne stanovený – minulo sa to účinku
 • zle stanovený rozsah – napr. jeden deň a večer domov – chýbala „večerná" časť na uvoľnenie atmosféry
 • večerná aktivita sa „preženie" - účastníci nie sú schopní na druhý deň zvládnuť pripravené aktivity v požadovanej kvalite, teda zmysel teambuildingu sa stráca.

To, či bol teambuilding úspešný, sa dá relevantne zistiť po ubehnutí doby minimálne troch mesiacov, keď si vie dodávateľ aj zadávateľ porovnať súčasnú situáciu s východiskovou situáciou a relevantne posúdiť SPLNENIE/NESPLNENIE stanoveného cieľa.


Zdroj: 
Průmyslové inženýrství

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved