rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Štíhle riadenie a zdravotníctvo

V médiách pravidelne zaznievajú hlasy po zmene zdravotného systému „zhora", zmenami v legislatíve a modelu zdravotného systému, čo je však akosi stále v nedohľadne. Položme si ale otázku: Je to skutočne jediná cesta v zlepšovaní situácie zdravotných zariadení a v kvalite poskytovanej starostlivosti u nás? Som presvedčený, že nie je. V tomto článku sa pokúsim predostrieť iný pohľad na túto zaujímavú problematiku. Začnime však najskôr niekoľkými mrazivými číslami zo štatistík. Keďže sa na Slovensku mnohé relevantné dáta nesledujú, či sú neúplné alebo dokonca zavádzajúce, tak si pre vytvorenie predstavy vystačíme so štatistikami zo zahraničia.

Úmrtia pacientov zdôvodu zbytočných chýb a bezpečnosť pacienta

Podľa Institute of Medicine zomiera v USA každý rok od 44 000 do 98 000 pacientov z dôvodu medicínskej chyby. Štúdia americkej vlády ukazuje, že približne 15 000 pacientov zomrie každý mesiac čiastočne kvôli tomu, že dostanú neadekvátnu zdravotnícku starostlivosť. Z toho 44 % boli práve chyby, ktorým sa dalo predísť. Institute for safe medication practices udáva, že z celkového množstva chýb tvoria 26 % až 32 % chyby administratívne, pričom väčšinu chýb spôsobujú sestry, keďže pri ich práci je i najviac príležitostí pre ich vznik. Ďalej zdôrazňuje, že väčšina týchto chýb nie je vôbec zachytená a nie je zabránené ich opakovaniu do budúcnosti.Obr. 1: Aj k takýmto chybám dochádza. 
(Zdroj: http://listverse.com/)

Štúdia od California HealthCare foundation ide do väčšej hĺbky a analyzuje príčiny a ich kategórie. Zmieňovanými kategóriami sú: 22 % slabé poznanie lieku (spôsob použitia, dostupné veľkosti balenia a pod.) a jeho identifikácia, 14 % nedostatok informácií o pacientovi (výsledky laboratórnych testov, alergie, súčasná liečba a pod.), 10 % neštandardný postup, 9 % zabudnutie, 9 % chyby pri predpisovaní liekov, 7 % chyby pri identifikácií lieku, 5 % nedostatočná komunikácia medzi oddeleniami, 5 % chyby pri kontrole balenia lieku (chýbajúca kontrola, či ide o správny liek a pod.), 4 % nedostatočné monitorovanie životných funkcií, 3 % problémy s dodávaním liekov (neúplné, meškajúce, stratené a pod.), 3 % chyby pri príprave (numerické chyby), 2 % nedostatočná štandardizácia (chýbajúce harmonogramy, štandardizované koncentrácie liekov a pod.), 7 % ostatné chyby. Tu vidíme, že mnohé príčiny úzko súvisia s organizáciou a neštandardne fungujúcim systémom práce. Nasledujúce obrázky ilustrujú vybrané príčiny spomínaných chýb.

Obr. 2: Dokážete prečítať tento predpis? Tegretol alebo Tequin? Oba majú 400 mg silu.
(Zdroj: Institute for safe medication practices - Medication safety alert – 2003)Obr.3: Na prvý pohľad takmer identické označenie liečiv,
ale pri bližšom pohľade sú vidieť isté rozdiely.
Trazodone 50 mg je na liečbu depresie, Tramadol 50 mg je na tíšenie bolesti.
(Zdroj: Berntsen - The Patient’s Guide to Preventing Medical Errors – 2004)


Obr. 4: Podobný príklad ďalších dvoch liečiv:
Duricef (antibiotikum) a Carbatrol (silný liek pre záchvatové poruchy).
(Zdroj: Berntsen - The Patient’s Guide to Preventing Medical Errors – 2004)


Podľa Agency for healthcare research and quality je každý dvadsiaty piaty hospitalizovaný pacient zranený v nemocnici. V inej štúdií sa uvádza, že je to až 18 % pacientov, čo pre 2,4 % z nich znamená smrť, resp. výrazné dopomáhanie k nej. Toto všetko však nie je lacná záležitosť! Podľa Milliman Inc. medicínske chyby stali štát v roku 2008 približne 17,1 mld. USD.
Podobné šokujúce čísla nájdeme aj v štúdiách z Austrálie, Bulharska, Holandska, Kanady, Nemecka, Veľkej Británie a pod. Nič nás nenecháva na pochybách, že na Slovensku bude situácia minimálne podobná, prípadne ešte horšia.

A čo takto štíhle riadenie?

Na spomínaných faktoch je šokujúca skutočnosť, že zatiaľ čo (A) moderné fabriky merajú svoje chyby často na zlomky percent, existujú u nich vypracované štandardy, akýkoľvek náznak abnormality sa snažia ihneď zachytiť a riešiť, či už individuálne alebo vrámci na to vytvorených projektových tímov a navrhnuté opatrenia systematicky zavádzať a merať ich účinnosť, (B) zdravotnícke zariadenia tieto abnormality často ani nezachytávajú (ak zachytávajú, tak hodnoty sú často v percentách až desiatkach), mnohé štandardy prakticky neexistujú, prípadné problémy sa často skrývajú a tímové riešenie systémových problémov v mnohých prípadoch ani neexistuje, a pritom tu hovoríme o ľudskom zdraví či dokonca životoch. Pripočítajme si ktomu ešte vynakladanie vysokých nákladov spojených s liečbou a prevádzkou samotných zariadení. Áno, jedná sa o špecifické prostredie, ktoré nemožno priamo porovnávať s nejakou automobilkou alebo siným typom výrobnej firmy, avšak mnohé prvky, ktoré už boli vymyslené a fungujú inde, môžu a sú vhodnými kandidátmi pre inšpiráciu aj v zdravotníctve.

Preto aj do tejto oblasti preniká najmä v posledných dvoch desaťročiach snaha o efektívne riadenie, využitím princípov filozofie štíhleho riadenia (ang. Lean Hospital, Lean Healthcare). V tomto prístupe zohráva kľúčovú rolu orientácia na pacienta, zvyšovanie pridanej hodnoty pre neho prostredníctvom systematického odstraňovania príčin nepotrebných činností, t.j. plytvaní. Medzi hlavné patria: omeškanie, opakovaná práca, nadbytočná práca, pohyb a transport, chyby, plytvanie schopnosťami, elánom a zručnosťami) v celom zdravotníckom zariadení. Cieľmi sú spokojný pacient a zároveň efektívne fungujúce zdravotné zariadenie. Tieto ciele môžu pôsobiť zdanlivo protichodne. Dôkazom toho, že sa dajú takéto ciele zároveň napĺňať, sú azda už stovky príkladov zdravotníckych zariadení. Opäť aj tu platí podmienka, že je potrebné vytvoriť ucelený systém riadenia a citlivo zvoliť a prispôsobiť jednotlivé prvky štíhleho riadenia tak, aby pomohli práve konkrétnym špecifikám daného zariadenia. Zásadnou otázkou je práca s personálom, dôsledné vysvetlenie a ich zapojenie do celého procesu zmeny, ktorého nutnou (ale nie postačujúcou) podmienkou úspechu je aj postupná zmena kultúry v danom zariadení.

Ukážky uplatnenia štíhleho riadenia v zdravotníctve a dosiahnuté prínosy

Jasnými dôkazmi, že štíhle riadenie nachádza svoje uplatnenie aj v takomto špecifickom prostredí a prináša zaujímavé výsledky, sú aj nasledujúce ukážky. Často riešenými oblasťami sú: chybuvzdornosť a kvalita procesov, zmena dispozície (layoutu) a integrácia oddelení, zlepšenie zásobovania a logistiky, zlepšovanie procesov na oddelení pohotovosti, vyťažovanie operačných sál a drahých zariadení (CT, RTG), zlepšovanie procesov v laboratóriách a administratívnych procesoch, sledovanie dôležitých ukazovateľov, zavádzanie tímovej práce, zmeny podnikovej kultúry a  najmä zavádzanie systémov riadenia na úrovni celých zariadení. Poďme sa teda pozrieť na vybrané ukážky.
Od roku 2000 boli realizované rozsiahle projekty v štyroch nemocniciach vo Wisconsine, zamerané na zlepšovanie efektivity a kvality procesov. Tímy zložené z lekárov a konzultantov dokázali znížiť počty prípadov pooperačných komplikácií zo 4 % v roku 2002 na 0,8 % v roku 2009 pri nezmenenom počte a štruktúre pacientov. Táto iniciatíva tiež priniesla zvýšenie výkonnosti procesov a ich výraznú zmenu, čo malo v neposlednom rade za dôsledok radikálne zníženie počtu chýb. Bez zmeny na strane tržieb bol zvýšený prevádzkový zisk týchto zariadení v priemere o 2,5 % v roku 2003 na hodnotu 6 % v roku 2009.

Zmiešaný tím odborníkov v centre srdcovo-cievnych ochorení v Methodist Hospiral v St. Louis sa v rámci projektu zameral na analýzu: tokov pacientov, lekárov, liečiv, ostatných zásob, zariadení, informácií a procesov. Prvým krokom bolo definovanie zmien procesov z perspektívy pacienta. Tieto procesy boli podporené počítačovou simuláciou a časovými snímkami. Navrhnuté riešenia sa vzájomne porovnali. Prostredníctvom zorganizovaných workshopov boli jednotlivé návrhy upravované a integrované do uceleného konceptu zmeny. Zrealizované zlepšenia priniesli zníženie chôdze pacienta o 73 % a personálu o 30 %. Aj vďaka tomu klesli celkové náklady o 400 000 USD, z toho personálne náklady o 140 000 USD a zvýšenie využitia kapacít prinieslo zisky 2 500 000 USD ročne.
V Mayo Clinic’s Rochester Transplant Center sa podarilo vďaka zlepšeniu plánovania a reorganizácie procesov znížiť dobu od momentu prvého kontaktu s pacientom po vykonanie potrebných vyšetrení zo 45 dní na 3 dni. Nemocnica St. Joseph’s Hospital zmenením toku pacientov na oddelení pohotovosti, elimináciou zbytočných procesných krokov a čakania zvýšila svoju kapacitu oviac ako 10 000 pacientov ročne.
Nasledujúce obrázky sú ukážkami niektorých výstupov z projektov štíhleho riadenia.


Obr. 5: Ukážka výmeny informácii v rámci personálu počas 79 dňového pobytu pacienta v nemocnici. Je takáto komunikácia skutočne potrebná?  
(Zdroj: ICaT Group – LLC – 2010)


Obr. 6: Zásuvky na vzduch a kyslík sú odlíšené farebne a zároveň obsahujú malé diery pre kolíky, ktoré sú na zástrčke. Vďaka tomu pasuje zástrčka vždy len do správnej zásuvky.
(Zdroj: MMPP - wikispaces.com – 2007)


Obr. 7: Ukážka vizualizačnej tabule "toku pacientov" v rámci procesov v nemocnici.
Tabuľa umožňuje ihneď získať predstavu o tom, koľko a ktorých pacientov sa nachádza
v jednotlivých fázach a tiež identifikovať problémy v prípade komplikácií.
(Zdroj: John Toussaint – Lean summit 


Záver

Ako máme možnosť vidieť, uplatnením prístupu štíhleho riadenia v zdravotníctve je možné dosahovať zaujímavé výsledky už na úrovni rôznych oddelení či až celých zdravotníckych zariadení. Práve systematická eliminácia plytvania, hoci jeho existencia je často mnohými zdravotníkmi spochybňovaná, má kľúčový význam pri zvyšovaní úrovne zdravotníckych zariadení. Ako dokazujú mnohé analýzy a štúdie, je možné zároveň zvyšovať kvalitu a znižovať náklady a z dosiahnutých výsledkov profitujú spravidla všetky zainteresované strany: od pacienta, cez personál, lekárov až po manažment a vlastníkov daného zariadenia. Riešenia existujú a fungujú, a tak už chýbajú len zdravotnícki manažéri, ktorí by boli ochotní vykročiť na prínosnú cestu štíhleho riadenia.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Ako dosiahnuť a udržať ozajstný systém ...Viedol stovky projektov Kaizen v čase, keď sa publikácie ...

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť ...Pozvánky na nové konferencie dostávate takmer každý ...

Výrobný manažment inšpiruje ako ...Konferenciu Výrobný manažment organizuje spoločnosť ...

Najnovšie články

Vychádza preklad knihy Toyota Kata, ...Na rozdiel od ostatných kníh o Lean v nej nájdete odpoveď ...

Časopis Prumyslové inženýrství v ...Prečítajte si na čo sa môžete tešiť v najnovšom vydaní ...

„Vojna odborárov. Avizujú ostrý ...V posledných dňoch počúvame z médií o ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved