rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Prečo je nevyhnutné rozvíjať Leadership?

Je všeobecne známe, že v súčasnosti na Slovensku máme veľký nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce. Pracovníci sa menej často stretávajú u zamestnávateľov s vetou: „Môžeš ísť, pred bránou stojí veľa iných, ktorí ťa nahradia!" Táto veta bola často používaná na zastrašovanie ľudí v minulosti, keď bola vyššia ponuka pracovnej sily ako jej dopyt a dokonca mala často vo veľkej miere aj stimulačný charakter. Tým, že v súčasnosti je zamestnávateľov veľa a kvalifikovaných pracovníkov málo, začína byť veľký tlak na UDRŽANIE si kvalitného pracovníka do ktorého už zamestnávateľ veľa investoval a jeho výmena by bola veľmi nákladná, ale aj riskantná. Nikde nemáme záruku, že nový uchádzač bude rovnako kvalitný a výkonný ako ten, ktorého ste nechali odísť a ak áno, bude to stáť čas a peniaze.

Posledné tri roky vnímam ako prelomové v oblasti riadenia a vedenia ľudí. Nastal čas takzvanej STABILIZÁCIE, kde sa najväčší dôraz kladie na zvyšovanie výkonu cez rozvoj potenciálu a zlepšenia samostatného myslenia jednotlivcov. Výsledky firmy sa dosahujú cez ĽUDÍ, ktorých riadime a vedieme tak, aby boli samostatní, kvalitní, vedeli a mohli v plnej miere využiť svoj potenciál. NA TO, ako efektívne viesť ľudí a v maximálnej miere využívať ľudský potenciál, NEEXISTUJE ŽIADNY JEDNOZNAČNÝ NÁVOD. Ľudia sú rôzni, nadriadení sú rôzni, situácie a podmienky, v ktorých ľudia pracujú, sú rôzne! ZÁLEŽÍ NA TOM KTO riadi a vedie ľudí a AKO vie použiť vhodný a účinný spôsob riadenia a vedenia ľudí. Ak sa skĺbi kvalita sociálnych kompetencií riadiacej osoby s vhodným a účinným používaním spôsobov riadenia a rozvoja ľudí, DOSIAHNE sa vysoká kvalita firmy cez vysokú výkonnosť ľudí.

leadership plachtenie


Z čoho vychádza LEADERSHIP - pohľad na riadenie a rozvoj ľudí v MINULOSTI

S rozvojom techniky a priemyslu sa na prelome 19. a 20. storočia začal aktívne riešiť pohľad na rezervy vo výkonnosti ľudí a efektívnosti riadenia ľudí. Zisťovali sa dôvody nižšej výkonnosti pracovníkov a možnosti ich ovplyvňovania a tak vznikali rôzne filozofie riadenia a názory na vedenie ľudí. Na prelome 19. a 20. storočia sa brali ľudia iba ako "stroje", ktoré majú produkovať potrebný výkon/normu. Teda riadenie bolo zamerané na efektivitu práce cez fyzický výkon, emócie a sociálne potreby sa nebrali do úvahy. Začiatkom 20. storočia si pán Taylor začal všímať, že pre výsledok je veľmi dôležité, koľko času a pohybov musí urobiť pracovník, aby zvládol určitú pracovnú úlohu. Na základe pozorovaní navrhol metódu zvyšovania efektívnosti práce pod názvom časové a pohybové štúdie – zbytočné a neefektívne pohyby a spôsoby ich odstraňovania. Táto metóda sa dodnes používa a bola rozvinutá do vedeckej disciplíny pod názvom ERGONÓMIA.

 Neskôr sa však začal brať do úvahy iný veľmi dôležitý ľudský faktor pri práci a to sú emócie, teda ako sa pracovník pri práci cíti, aké sú medziľudské vzťahy. Dokázalo sa, že ak pracujú ľudia v dobrých a stabilných kolektívoch, podávajú vyšší výkon a má to veľmi pozitívny vplyv na správanie pracovníkov, aj keď pracovné podmienky sú horšie. Naopak, ak sú aj pracovné podmienky veľmi dobré, ale medziľudské vzťahy sú zlé, výkon klesá. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti dáva veľký dôraz na budovanie kvalitnej SPOLUPRÁCE.

V ďalších rokoch sa pozornosť zameriavala na to, aký vplyv má na ľudí to, či ich práca baví alebo nebaví. Zistilo sa, že ak človeka práca baví, robí ju samostatne a rád, ale ak ho práca nebaví, nerozumie jej, treba ho postrkovať a nútiť. Preto je veľmi dôležité už pri VÝBEROVOM PROCESE a potom neskôr PRI ROZVOJI PRACOVNÍKOV klásť dôraz na tých pracovníkov, ktorí majú predpoklad, že ich pracovná náplň bude baviť a napĺňať a budú mať chuť dobrovoľne na sebe pracovať a aktívne sa rozvíjať.


Názor a pohľad na to, KTO je vhodný na riadenie a vedenie ľudí, mal v minulosti tiež niekoľko vývojových etáp

Začiatkom 20. storočia sa tvrdilo, že dobrým vedúcim sa musíš narodiť. Neskôr sa hovorilo, že úspešnému štýlu riadenia sa môžeš naučiť. Základné kritérium odlíšenia je orientácia na ľudí, orientácia na úlohu. Koncom 60. rokov sa preferoval situacionalistický prístup. Je potrebné správne pochopiť situáciu a podľa nej zvoliť rôzne štýly vedenia. Manažér reaguje na podriadeného podľa zrelosti pracovnej a psychologickej. Začiatkom 80. rokov prišlo tzv. Nové vedenie - (New Leadership) zdôrazňuje sa emocionálna stránka vedenia (charizma, vízia, schopnosť inšpirovať okolie, exkluzivita...). Koniec 90. rokov - Kríza vodcovstva - nedostatok silných vodcov, zameranie sa na vedenie samého seba – vo vnútri (Leadership from Within)


SÚČASNOSŤ

V súčasnosti sú nároky na riadenie a vedenie ľudí oveľa vyššie. Súvisí to: s častými a náročnými zmenami, vývojom technológií,nárokmi na produktivitu práce, nárokmi na kvalitu produktov a práce, nárokmi na odborné a psychologické požiadavky na pracovníkov, zvyšujúcimi sa nárokmi pracovníkov na nadriadených a na pracovné podmienky, so zväčšujúcim sa nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov.  


Veľký dôraz sa kladie na:

Leadership (vodcovstvo - vedenie) sa zameriava hlavne na:

 • formovanie vízií, stratégií, príležitostí a cieľov a získavanie ľudí pre ne.
 • ROZVOJ pracovníkov z pohľadu ich potenciálu, ich jedinečnosti, individuálnej zodpovednosti a vnútornej disciplíny, teda výkon sa dosahuje cez ľudí nie cez čísla!
 • spôsob práce s ľuďmi. Už to nie sú „podriadení", ale spolupracovníci, aktívni, motivovaní a schopní (kompetentní) spolutvorcovia cieľov, ktorí v tíme dokážu nachádzať najvhodnejšie spôsoby a cesty k naplneniu firemnej vízie (predstavy, kam chceme ako firma dôjsť) a stratégie (cesty naplnenia vízie).

 
Managementship (riadenie) sa zameriava hlavne na:

 •  dodržiavanie pravidiel, postupov, noriem, zákonov, kvalitnú dokumentáciu, kontrolu 
 •  systematické riadenie - každodenné a operatívne zadávanie úloh členom skupiny (podriadeným) v záujme toho, aby boli čo najefektívnejšie (s vynaložením čo najmenších nákladov, v čo najkratšom čase a vo vysokej kvalite) dosiahnuté ciele, ktoré pre nich formuloval niekto iný. Dôraz sa kladie aj na kontrolu zadaných úloh
 •  kvalitnú informovanosť a komunikáciu v horizontálnej aj vertikálnej línii firmy 
 • rozvoj medziľudských vzťahov a spolupráce
 • odbornú spôsobilosť ohľadom nových TRENDOV, METODÍK a technológii´
 • vhodné uplatňovanie metód a techník riadenia a vedenia ľudí zamerané na výkonnosť, aktívny prístup a rozvoj potenciálu.Súčasný riadiaci pracovník musí vedieť SPOJIŤ LÍDERSKÉ  S MANAŽÉRSKYM!!! BYŤ IBA MANAŽÉROM UŽ NESTAČÍ!!!

ČO sa požaduje od OSOBY, ktorá riadi a vedie ľudí v 21. storočí?

 • Vysoká miera mentálnej, emocionálnej, fyzickej a morálnej inteligencie (bystrosti, chytrosti, sebareflexie, sebaovládania, empatie, vnútornej motivácie, kvality efektívnej komunikácie, spolupráce, šľachetnosti, veľkorysosti, pokory, skromnosti, spravodlivosti, fyzickej zdatnosti, energie, koncentrácie..)
 • Vedieť vzbudiť svojim správaním, konaním a charizmou prirodzený rešpekt a dôveru
 • Mať jasnú predstavu, kam treba smerovať
 • Chápe ako vyzerá úspech a ako je potrebné ho dosiahnuť
 • Vedieť stanovovať a komunikovať víziu, ciele, hodnoty, príležitosti pre firmu a v súlade s tým nastaviť stratégie na ich dosiahnutie v efektívnom zapojení všetkých ľudí tak, aby jej verili a stotožnili sa s ňou
 • Integrita/Autenticita – prepojenie viditeľných činov a vnútorných hodnôt.
 • Oddanosť – venovať akýkoľvek čas a energiu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov
 • Tvorivosť a kreativita – schopnosť myslieť odlišne, mať nadhľad nad tradičnými, často obmedzujúcimi „škatuľkami"
 • Zmysel pre humor – efektívny lídri vedia ako a kedy využiť humor, aby dodali silu a energiu svojim ľuďom, rozvíjali a starali sa o dobré vzťahy
 • Mať výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Vodcovstvo – sebahodnotenie a ovplyvňovanie, rozhodnosť a duchaprítomnosť
 • Vedieť riadiť a rozvíjať ľudské zdroje – objektívne rozpoznať limity a potenciál seba a iných ľudí, motivovať ľudí, pracovať na kvalitnom formovaní vzťahov a tímov
 • Vedieť nájsť rovnováhu medzi prácou a životom (tzv. work –live balance)
 • Individuálna zodpovednosť za vlastné rozhodnutia, ktoré zohľadňujú vplyv v budúcnosti
 • Efektívne využívanie finančných, ľudských, materiálovo-technických, časových a informačných zdrojov
 • Dobrý stres manažment, self-manažment a časový manažment
 • Schopnosť kvalitne iniciovať, implementovať zmeny so zvládnutím všetkých faktorov
 • Poznať zásady efektívne vedenej porady
 • Poznať zásady účinnej motivácie a dôvody demotivácie
 • Informačná zodpovednosť – schopnosť lepšie prijímať aj odovzdávať nové informácie
 • Kontrola
 • Aktívne vychovávanie si nástupcov a práca na zastupiteľnosti – vedieť si dobre vybrať svojich „hráčov". Mať správnych hráčov určuje 60 až 80 % úspechu každého tímu a každej firmy.
 • Žiť budúcnosťou, nie minulosťou a žiť vo sfére svojho vplyvu.


Pár tipov pre vedúcich pracovníkov:

 • Je nutné začať rozvíjať sám seba aj svojich ľudí. Je podstatné dôverovať sám sebe a svojim ľuďom. 
 • Buďte im príkladom a povedzte im, že sú pre vás a vašu  firmu kľúčoví. 
 • Nebuďte ako niektorí vedúci pracovníci, ktorí o svojich podriadených nechcú toho veľa vedieť. Tí im po boku obvykle nestoja. 
 • Individuálny výkon nemôže byť jediný smer, čo šéfov zaujíma. Je dôležité, kto je za ním, čo všetko prežíva a potrebuje.


Je dôležité začať vzdelávať riadiacich pracovníkov v zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre prácu v 21. storočí. Tento TREND zachytila aj spoločnosť IPA, ktorá začala aktívne v danej oblasti vzdelávať a na najbližšie obdobie pripravila vzdelávacie expertné programy LÍDER EXPERT pre majstrov
LÍDER EXPERT pre stredný manažmentLÍDER EXPERT pre TOP manažment, ktoré sú „šité na mieru" každému stupňu riadenia v spoločnostiach a zameriavajú sa na rozvoj všetkých potrebných zručností a kompetencií. 


Zdroj: Průmyslové inženýrství 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved