rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Naberte poznatky – naštartujte príležitosti – zveľaďujte podniky

Už od roku 2001 realizujeme Master štúdium priemyselného inžinierstva. „Čerství" Mastráci 2016 obhajovali Master projekty pred odborníkmi priemyselného inžinierstva - Doc. Ing. Róbertom Debnárom, PhD., Ing. Ľudovítom Boledovičom, PhD., Ing. Romanom Bače, PhD. Po ukončení obhajoby si študenti vydýchli pri bowlingu, ochutnali pivo majiteľa reštaurácie z vlastnej produkcie, či oboznámili sa s technológiou výroby piva. Deň obhajoby ukončili slávnostnou večerou a pozvánkou do Master klubu, ktorý sa koná dvakrát ročne.

Isto, štúdium nie je ľahké! Už len preto, že človek v dnešnej dobe, ak má robiť niečo naviac, vyžaduje si to častokrát aj čas nad rámec bežných pracovných povinností. Preto kľúčové pri Master štúdiu je na začiatku správny výber témy a pridelenie relevantného projektového manažéra z IPA Slovakia, s ktorým študent rieši a konzultuje zadanie. Štúdium je spojené s praktickými tréningami priamo vo výrobných spoločnostiach. Študenti pochádzali z rôznych priemyselných oblastí. Každý z nich mal vyhradený čas na obhajobu Master práce 10 minút - prezentoval ciele, predstaviteľa optimalizácie, analyzoval súčasný stav a navrhol nové riešenie projektu s reálnymi ekonomickými či neekonomickými prínosy.

Vychutnajte si teda malú ukážku Master projektov:

#1 Zvýšenie produktivity vybraného procesu na produkte UM

Cieľom Master práce bolo pomocou vhodných lean nástrojov optimalizovať prácu riadiacich pracovníkov na linke UM montáž D. Hlavné ukazovatele pre zhodnotenie prínosov realizovaných v rámci Master práce riešiteľ stanovil: 1. úsporu počtu riadiacich pracovníkov – zoraďovačov, 2. úspora mzdových nákladov a 3. zvýšenie parciálnej produktivity na danej linke. Optimalizáciu riešiteľ dosiahol analýzou procesov prostredníctvom časových snímok zoraďovačov a cez BasicMosty. Po analýze časových snímkov vypracoval riešiteľ návrh na rozdelenie činnosti pre jednotlivých pracovníkov. Z porovnaní zistil, že celkové zlepšenie je možné vo všetkých sledovaných ukazovateľoch, ktoré vplývajú na samotnú produktivitu: 1. zníženie počtu pracovníkov – 1 pracovník/zmena, 2. zvýšenie využitia pracovníkov o 23,79 % a 3. zvýšenie parciálnej produktivity na jedného pracovníka/zmena o 85 ks. Master prácou poukázal na 58 % potenciálne úspory nákladov prerozdelením činností pracovníkov na jednotlivých pracovných miestach a v efektívnejšom využití potenciálu pracovníkov na jednotlivých výrobných linkách. Riešiteľ dospel k záveru, že pre úspešné fungovania procesov v budúcnosti jej podrobné detailné zmapovanie jednotlivých procesov s prerozdelením činností, tak aby sa vyhli činnostiam, ktoré neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu. Zároveň skonštatoval, že všetky zmeny je možné realizovať s kontinuálnym vzdelávaním riadiacich pracovníkov.

Riešiteľ: Jozef Boško, BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, dcérska spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH, zameraná na vývoj a výrobu elektromotorov a ovládacej a riadiacej elektroniky pre bielu techniku. Spoločnosť pravidelne využíva služby IPA Slovakia pre rozvoj zamestnancov v oblasti vzdelávania a projektového poradenstva.


#2 Vypracovanie nového systému údržby

Riešiteľ navrhol inovačný systém údržby s jeho následnou implementáciou. Vzhľadom na rozsah témy bolo vybrané pracovisko zváracieho robota. V podrobnej analýze výpadkov systému údržby sa manuálne evidovali a vyhodnocovali poruchy stroja. Takto sa podarilo zaviesť jednoduchý systém na evidenciu problémov stroja s následnými krokmi riešenia koreňovej príčiny a opatreniami na zamedzenie opakovania vzniku chýb.

Zmena systému údržby dopomohla k odhaleniu nedostatkov vo výrobných procesoch firmy:

  •  zavedenie sledovania efektívnosti, pravidelná klasifikácia a evidencia porúch zváracieho robota viedla k zvýšeniu ročnej dostupnosti zváracieho robota o 5 %
  •  optimalizáciou údržby brúsok sa zvýšila ich dostupnosť a tým aj produktivita pracovníkov zvarovne, zvýšilo sa percento horenia oblúka pri zváraní,
  • sledovaním údržby na tryskacej kabíne a spôsob priebehu opráv sa zvýšila ich dostupnosť o 5 %,
  • pri horizontálnych frézach bol zavedený sprísnený systém údržby horizontálnych fréz, ktorý viedol k zvýšeniu výkonu o 7,76 %,
  • bola naskenovaná papierová dokumentácia k jednotlivým zariadeniam do elektronickej formy ako príprava na projekt zavedenia elektronickej dokumentácie,
  • znížil sa počet hodín, ktoré trávia zamestnanci montáže vykonávaním opráv z 2685h na 755,57h.

Nárast výkonnosti predstavoval celkovú úsporu 47 095 €. Podnik sa zaoberá zákazkovou výrobou preto nárast vs. pokles výkonnosti je daný z veľkej miery zákazkovou náplňou v danom časovom období tj. 30 % ušetrených prostriedkov je možné priradiť k podniknutým opatrenia a 70 % k zákazkovej náplni. Veľkým prínosom by bolo, ak by sa všetky údaje o chode stroja, vzniknuté chyby a poruchy zaznamenávali pomocou digitálnych zariadení, aby sa predišlo nepresnostiam spôsobeným ľudským faktorom, skonštatoval riešiteľ.

Riešiteľ: Peter Ďurčo, KUENZ-SK, s.r.o., so sídlom v Kechneci, dcérska spoločnosť rakúskej firmy Künz, ktorá sa zaoberá výrobou žeriavov a strojov na čistenie vtokov vodných elektrární.


#3 Zvýšenie výkonu a stability CT v rámci materiálového toku pre vybraný produkt

Riešiteľka sa zamerala na zvýšenie stability a výkonnosti CT pre zabezpečenie požiadaviek zákazníka a globálneho štandardu spoločnosti Nemak prostredníctvom vytvorenia lepších podmienok pre výrobný proces odstránením plytvania, ktoré znižujú stabilitu a výkonnosť CT a zlepšením štandardov. Zostavila tím zložený zo slovenských kolegov a využila aj kolegov v rámci korporácie. Boli zadefinované problémy: nesprávne nastavené ideálne cyklové časy, nestabilný čas operátora, čakanie naberačky, nevhodná klieština, mechanické pohyby stroja, zatváranie bezpečnostnej závory. Dôležitým vstupným bodom bolo práve stanovenie ideálneho cyklového času, od ktorého sa odvíjali následne návrhy riešenia. Aplikácia NORIS bola dôležitou súčasťou metodiky, kde boli zaznamenávané všetky CT na zariadeniach a definovaných 20 najkratších CT pre produkt a dané zariadenie.

master klub

master praca

Po zavedení riešenia controling vyčíslil celkove úspory zrealizovanými zlepšeniami v hodnote 33 289,98 € s ročnou návratnosťou.

Riešiteľ: Martina Paalová, spoločnosť Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom, člen skupiny NEMAK so sídlom v Monterrey, v Mexiku - najväčší dodávateľ hláv valcov a blokov motorov na svete.

 

#4 Zvýšenie prevádzkyschopnosti rotačných pecí

Hlavným dôvodom Master projektu bolo: 1. nájsť kritické strojné zariadenia, ktoré spôsobujú najväčšie prestoje rotačných peci, 2. znížiť náklady na prestojoch a 3. znížiť poruchovosť týchto zariadení. Vhodným riešením bola metóda DMAIC, brainstorming, brainwritingu 6 – 3 – 5 , FTA a Paretov diagram (Obr.5).

Obr.5 Pareto diagram znázorňuje početnosť porúch na konkrétnych strojných zariadeniach RP v sledovanom období november 2015 – marec 2016

Navrhované riešenia sa týkali nielen strojných zariadení, ale aj personálu, ktorí sa o tieto zariadenia stará. Základom pre výpočet boli vypočítané straty v pôvodnom a novom stave evidované v informačnom podnikovom systéme. Z nazbieraných údajov sa určili strojné zariadenia, ktoré výpadky spôsobujú. Na prevádzke rotačných pecí sa nápravnými opatreniami ušetrili straty znížením prestojov v hodnote 26 897 €.

Riešiteľ: Ján Chlebuš, SMZ, a. s., Jelšava, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM".#5 Inovácia riadenia medzioperačnej kvality

Master práca spočívala vo vytvorení nového funkčného modelu medzioperačnej kontroly kvality, zhodnotení, analyzovaní a inovácii existujúceho kontrolného systému svetového automobilového dodávateľa. Z analýz riešiteľ dospel k záveru, že medzioperačná kvalita (MOK) vo výrobe spojkového zariadenia kladie dôraz na zaznamenávanie parametrov výrobku do DKVO, čo je z časového hľadiska neefektívne a nevykazuje žiadnu skutočnú hodnotu. Ďalším záverom bola zle nastavená komunikácia medzi výrobou a kontrolou, čo malo za následok nedostatok informácií o problémových miestach vo výrobe a zbytočne zdĺhavé riešenie výrobných problémov. Riešením bolo vytvorenie nových dokumentov ZKK a RACI.

RACI matica umožnila zamestnancom pružnejšie reagovať na nečakané situácie vo výrobe. Dokumenty boli zavedené do skušobného procesu a stretli sa s kladným ohlasom zo strany kontroly a výroby.

*Z dôvodu ochrany osobných údajov mena riešiteľa a názov spoločnosti nie je uvedený.#6 Optimalizácia výroby Veka X-tend

Master práca bola zameraná na zvýšenie produktivity pracovísk predmontáže veka Xtend za 1 rok, zavedenie štandardu 5S na pracoviskách predmontáže a montáže, zavedenie štandardu TPM a zavedenie systému ZF Automotion+. Pri navrhovanom riešení presunu montáže veka XTend na automatizovanú linku V6 sa vyprodukuje o 24 % viac viek ako pri rovnakom obsadení linky V1. Pri dvojzmennej prevádzke je to o 240 ks viek viac denne t.j. o 1200 ks viac týždenne, čo znamená navýšenie tržieb o 26.664 € týždenne.

Riešiteľ: Ján Bakaj, ZF Slovakia, a.s. - dcérska spoločnosť ZF Holding Austria GmbH v mestách Trnava a Levice. Vyrába komponenty hnacieho ústrojenstva a podvozku pre osobné automobily.#7 Zavádzanie TPMATP na montážnej linke ML3

Cieľom práce bolo zefektívnenie montážnej linky číslo 3, ktorá je strategickým zariadením v spoločnosti a teda najviac ovplyvňuje náklady firmy. Zefektívnenie montážnej linky bol proces neustáleho zlepšovania, prostredníctvom odhalenia skrytého potenciálu a jeho lepšieho využitia, čo umožnilo radikálne znížiť náklady a zvýšilo mieru uspokojenia požiadaviek zákazníkov. Prvým krokom k zefektívneniu montážnej linky číslo bolo vytvoriť a navrhnúť metodiku postupného zlepšovania, odhalenie koreňových príčin, ktoré znižovali efektívnosť linky a prijatie nápravných opatrení na zlepšenie stavu. Riešiteľ preto efektívne využil nástroje lean manažmentu - kategorizáciu pojmov a činností, zber údajov,  analýzu a syntézu získaných poznatkov, skúmanie údajov a ukazovateľov. Na komplexnú charakteristiku a analýzu montážnej linky použil IPO diagram. Na zvyšovanie efektívnosti využil Pareto analýzu a na určenie koreňových príčin nízkej výkonnosti aplikoval Ishikawa diagram a metódu 5 krát Prečo (5Why).

Projekt bol zameraný na zvýšenie efektivity práce údržby tak, aby boli dosiahnuté zlepšenia v čiastkových ukazovateľoch dostupnosti a poruchovosti s prínosom do celkového OEE (Overall Equipment Effectiveness), ktorý detailne hodnotí efektívnosť strojného zariadenia, výkonnosť pracovníkov a kvalitu vyrábaných produktov. Celková úspora predstavovala 24 000 €.

Riešiteľ: Marcel Vizina, ZF Slovakia, a.s.#8 Optimalizácia logistického plánovania a údajov v SAP-e

Master práca bola zameraná na aktualizáciu a optimalizáciu kmeňových údajov ovplyvňujúcich plánovací proces v informačnom systéme, zlepšenie procesu plánovania na prevádzke. V projekte išlo o to, aby sa znížili náklady na expresné prepravy externým zákazníkom z dôvodu chýbajúcich komponentov, znížilo sa množstvo sklzov jednotlivých komponentov vyrábaných na prevádzke, optimalizovala sa výška zásob a zaviedlo sa sekvenčné plánovanie na oddelení Kaliareň.

Za účelom splnenia cieľov bolo po dohode s vedúcim prevádzky Montáž spojky a vedúcim prevádzky Komponenty rozbehnutýprojekt, ktorého súčasťou bolo: 1. zlepšovanie procesov ovplyvňujúcich výšku sklzov a expresných prepráv, 2. zapojenie v čo najväčšom počte kľúčových pracovníkov zodpovedných za optimálne fungovanie procesov. Súčasťou projektovej práce bolo jednoznačné zhodnotenie ekonomických prínosov navrhnutých a zrealizovaných opatrení v celkovej výške 37 949 €. Projekt priniesol aj neekonomické prínosy a to: zlepšenie spolupráce ľudí z viacerých oddelení, zvýšenie vzájomnej komunikácie, odovzdanie si vedomostí a učenie sa navzájom, pochopenie procesov na iných oddeleniach, či chuť pre riešenie aktuálnych problémov. Týmto projektom sa vytvorili základy pre ďalšie zlepšovanie procesov a optimalizáciu celého systému.

Riešiteľ: Ľubor Príbiš, ZF Slovakia, a.s.#9 Vývoj dynamického procesu kapacitného manažmentu

Cieľom Master práce bolo vyvinúť dynamický proces a nástroj pre plánovanie kapacít v podniku na Slovensku a kontinuálne v ostatných dcérskych podnikoch vo svete. Dôvodom takéhoto rozhodnutia boli neustále narastajúce náklady na špeciálne transporty, znižovanie dodávateľskej spôsobilosti zákazníkov, pokles spokojnosti zákazníkov, neskoré relokácie pre potreby existujúcich dodávateľov. Kapacitný manažment sa preto mal stať dennou rutinou všetkých zamestnancov. Riešiteľka predstavila projektový plán, vybudovala tímy, navrhla časový plán. Vytvorila a zaviedla do praxe elegantný jednoduchý softvér na kapacitné plánovanie, ktorého súčasťou bolo vytvorenie novej pracovnej pozície, simulácia cez makra dáta v Exceli, zavedenie pravidelných porád a hodnotiacich procesov.  Celkový tzv. Cost Avoidence špeciálnych transportov predpokladal úsporu v hodnote 8,6 mil. €.

Riešiteľ: Michaela Kiabová, ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce, člen ZKW Group, významný producent svetlometov pre automobilový priemysel.

certifikat master studium


To boli v skratke popísané Master projekty 2016. Veríme, že sme Vás čiastočne inšpirovali. Práve vďaka štúdiu sa niektorým zamestnancom naskytla príležitosť zmeny vyššej pracovnej pozície. Získali väčšiu dôveru zo strany manažmentu. „Je to štúdium, ktoré posúva - otvára cestičku po schodíkoch vo vnútri firmy. Chceme, aby ste po tej ceste išli a videli jej zmysel aj za 2, 3, či 5  rokov, aby nabraté poznatky tu – ste naštartovali a zveľaďovali ďalej," povedal v závere Ing. Ľudovít Boledovič, PhD. , IPA Slovakia.

V každom výrobnom procese vieme nájsť zlepšenie a je len na nás, ako ho vieme pretaviť do správneho fungovania procesov. Master štúdium priemyselného inžinierstva je jedna z metód ako vedieť odhaliť potenciály výrobných procesov a vedieť ich efektívne využiť.

„Stojí to za to! Byť členom rodiny Mastrákov priemyselného inžinierstva" - je odkaz Master riešiteľov 2016 pre ďalších, ktorí hľadajú optimálne riešenia pre zoštíhľovanie výrobných procesov.


master štúdium


Článok publikovaný v časopise Průmyslové inženýrství 4/2016
Autor: Jana Žifčáková


 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved