rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky
13,54 €Cena bez DPH
Do košíka

Konkurenčná výhoda: Design Thinking - od dizajnu produktov k dizajnu skúseností spotrebiteľov

Predstavte si toto. Pracujete ako primátor mesta, ktorého historické centrum svojou rozlohou pripomína väčšie nákupné centrum (okolo 10 000 m2). Napriek bohatým historickým súvislostiam, dominantám architektúry, kultúrnemu a sociálnemu vyžitiu či širokému sortimentu predajní svetových značiek, je tu jeden problém. Návštevnosť tohto centra mesta je veľmi nízka.  
Okrem nárazových udalostí ako sú vianočné trhy alebo špeciálne výročia sa centrum mesta nikdy nezaplní. Bez ľudí sa centrum stáva oázou bez vody, miestom, kde kedysi prúdil život, ale dnes tam už nikto nechodí. 
Pár jednotlivcov, ktorých priťahuje k mestu silná životná emócia sa nájde, ale rozprúdiť život novou generáciou návštevníkov v centre sa nedarí.


Ako by ste riešili túto situáciu a oživili centrum mesta väčšou návštevnosťou ľudí? Z dlhodobého hľadiska je situácia kritická a úbytok ľudí v centre predstavuje aj odchod významných obchodných značiek a firiem. Ľudia čoraz viac preferujú návštevu nákupných centier vzdialených niekoľko desiatok kilometrov od centra mesta. Rovnako univerzity majú na okraji mesta svoje campusy, ktoré sa už podobajú viac-menej malému mestečku a študenti nemajú záujem „trepať sa" do centra.

Takto znelo zadanie primátora môjho študentského mesta nášmu tímu v študentskej súťaži.

Čo urobíte?


NAUČTE SA RIEŠIŤ PROBLÉMY INAK: DOBRÝ DESIGNÉR RIEŠI PROBLÉM


Design Thinking predstavuje iteračný (opakujúci sa) rámec praktického a kreatívneho riešenia problémov. Tento koncept existuje už niekoľko desiatok rokov, ale len posledných päť až desať rokov povýšila IDEO – konzultačná spoločnosť v oblasti designu – tento proces ako alternatívu k čisto analytickému riešeniu problémov. Ako hovorí prezident IDEO Tim Brown: „Poslaním Design Thinking-u je pretlmočiť pozorovanie do náhľadov a náhľady do produktov a služieb, ktoré zlepšia životy."

Náhľad alebo inými slovami vhľad (z angl. insight, inner sight, wisdom)  predstavuje presné a hlboké pochopenie vzťahových súvislostí niekoho alebo niečoho. V tomto prípade to znamená vytvoriť si názor na základe pozorovania prítomných prvkov v danej situácii.

Zlepšovať životy je dôležitým výstupom celého Design Thinking procesu. V skutočnosti o tom Design Thinking je: nájsť čerstvé, kreatívne riešenia problémov, ale spôsobom, ktorý uprednostňuje ľudí a ich potreby na prvom mieste. Ide o tzv. Human Centric Design (HCD – design zameraný na človeka). Tim Brown dodáva: „Design Thinking čerpá z nástrojov, ktoré integrujú ľudské potreby, možnosti technológií a požiadavky úspešného podnikania."

Vo vyššie spomínanom probléme bolo teda niečo, čo dostatočne nenapĺňalo potrebu ľudí v centre mesta. Aké riešenia sme navrhovali sa dočítate ďalej.


TRADIČNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV VS. DESIGN THINKING


Tradičné riešenie problémov sa väčšinou snaží nasledovať precízne metódy, až vedecké postupy. Začína sa veľmi presným označením problému, definovaním konkrétnych krokov a nástrojov, exaktným zadefinovaním riešenia, ktoré sa rozdelí do podrobného plánu dúfajúc, že sa dostaneme k želanému riešeniu. Navyše v mnohých prípadoch ide o postup riešenia nie v teréne ale od stola, v horšom prípade na diaľku cez konferenčné telefonáty bez osobného stretnutia.

Takéto metódy sú veľmi jednoduché, ale na druhej strane nie vždy pružné a efektívne, s možnosťou vnášať nové náhľady a inovácie do celkového procesu riešenia. Čo ak sa nám nepodarí správne pomenovať problém? A čo keď nedosiahneme želané riešenie?

Namiesto toho, aby sme začali s problémom, Design Thinking začína pozorovaním. Ide o pochopenie kontextu a kultúry v pozadí problému s dôrazom na to, čo ľudia potrebujú, viac ako len o snahu čo najlepšie pomenovávať problém. 

V našom zadaní zatraktívnenia mestského centra sme vedeli, že riešenie nevznikne rozpitvávaním vzniknutého problému nízkej návštevnosti centra. Naopak, vyžaduje si hlbšie a detailnejšie pozorovanie v teréne.
So skupinkou ľudí žijúcich v meste, ale profilovo z rôznych profesijných oblastí od filozofie, práva, ekonómie, sociálnych vied, umenia až po oblasť záhradnej architektúry sme skutočne odhalili ozajstné problémy.


DESIGN THINKING: 5 KĽÚČOVÝCH ZÁSAD


Zakladateľ IDEO a Inštitútu Designu (d.school) na Stanfordovej univerzite David Kelley rozdelil Design Thinking proces do piatich nasledujúcich princípov. Publikum v našom prípade predstavuje cieľovú skupinu alebo zákazníka.1. EMPATIA: Porozumej svojmu publiku
Každý problém začína ľuďmi. Empatia v Design Thinking procese znamená poznať a pochopiť predpoklady, potreby a hodnoty dôležité pre vaše publikum. Empatia vyžaduje pozorovanie, načúvanie a interakciu s publikom, zapojenie používateľov alebo zákazníkov.

V našom prípade sme pozorovaním dospeli k tomu, že dostupnosť v sledovanom centre mesta a dostupnosť okrajových častí za účelom nakupovania a spoločenského vyžitia je veľmi rozdielna.


2. DEFINOVANIE PROBLÉMU: Vytvor si pohľad na vec

Druhý krok vedie k vyhodnoteniu toho, čo sme sa naučili pozorovaním publika. Ide o prepájanie poznatkov, vytvorenie náhľadov a vzorov, čo majú spoločné informácie, ktoré sme zozbierali. V jednoduchosti ide o prepojenie vlastností návštevníka s jeho potrebami. 

V centre mesta je veľký problém s parkovaním, najbližšie možné parkovisko je od centra vzdialené pár kilometrov. Mestská doprava síce ponúka komfortnú prepravu, ale je drahá v porovnaní s dopravou do okrajových častí mesta, kde nákupné centrá disponujú autobusmi zadarmo.


3. GENEROVANIE NÁPADOV: Zameraj sa na možné riešenia
Cieľom tohto princípu je prísť s čo najviac nápadmi na riešenie. Nesnažiť sa oddeliť tie s potenciálom fungovať od tých na prvý pohľad menej perspektívnych, ani sa nesnažiť nájsť jedno dokonalé riešenie. Veľkým benefitom tohto kroku je zapojenie a spolupráca ľudí z rôznych odborov a s rôznymi pohľadmi či skúsenosťami. 

Komplexné problémy sa najlepšie riešia v spolupráci ľudí. 


Východiskovým bodom tohto procesu bolo v našom prípade zameranie sa na dostupnosť mestského centra nielen vlastným automobilom, ale predovšetkým alternatívnymi spôsobmi, napr. aj mestskou dopravou za vhodných cenových podmienok.


4. PROTOTYPE: Vyskúšaj riešenia v teréne 
Tento krok má za úlohu vybrať najlepšie riešenia a vytvoriť ich prototyp, inými slovami - minimálne životaschopný produkt. Podľa d.school Stanfordovej univerzity môže byť prototypom čokoľvek od náčrtov na flipchartoch, cez post-ity na stenách až po fyzické alebo digitálne modely či interaktívne aktivity. 

Pre nás slúžil ako prototyp práve fungujúci model dostupnosti iných nákupných centier v meste. Nešlo o jeho kopírovanie, ale spojenie toho, čo funguje: sieť električiek a autobusov v meste s niečím novým, k čomu sme dospeli prostredníctvom spätnej väzby od  ľudí a ich skúsenosti aj z iných miest.


5. TESTUJ:  Nájdi najlepšie riešenie 
Samotné testovanie nás učí viac o našom navrhovanom riešení a tiež viac o našom publiku. Testovaním sa môžeme vrátiť späť k niektorým z predchádzajúcich krokov a zistiť, že niektoré z nich potrebujeme vylepšiť alebo lepšie prepracovať. 

V testovacej fáze bolo publiku predstavené riešenie parkovacieho domu, ktorý disponuje tiež len určitou kapacitou, a preto bolo toto riešenie rozvinuté o návrh zníženia cien mestskej dopravy na cenu parkovacieho lístka alebo ju ponúkať úplne zadarmo. Naďalej sme sledovali reakcie ľudí a ich spätnú väzbu a dávali sme im možnosť pýtať sa. 


6. IMPLEMENTUJ:  Realizuj riešenie v praxi 

Poslednú fázu Design Thinking procesu je možné rozdeliť na samostatnú časť – implementácia. V tomto kroku je potrebné uistiť sa, či je naše riešenie schopné presadiť sa v praxi a priniesť hľadané benefity pre naše publikum. 


Design Thinking proces je navrhnutý tak, aby bolo kedykoľvek možné pracovať s ktoroukoľvek jeho časťou. Nejde podľa striktne definovaných noriem, ale naopak umožňuje flexibilne reagovať a pridávať nové požiadavky publika, zmeny v prostredí alebo v projekte.

V centre mesta sa začalo s výstavbou parkovacieho domu a posilnila sa frekvencia spojov. Hoci cenové nastavenie a doprava zadarmo zostáva naďalej výzvou pre mestské zastupiteľstvo, situácia v meste sa zlepšila aj vďaka väčšej spolupráci mesta s obchodnými a kultúrnymi aktérmi v mestskom centre. Vyhlásenie tohto projektu a záujem mesta o potreby jeho obyvateľov vyvolali vlnu záujmu aj zo strany jeho obyvateľov, ktorí sa dodnes hrdo podieľajú na zaujímavých projektoch v meste a cítia sa jeho súčasťou.


DESIGN THINKING: ZAČÍNAME


Firmy zväčša merajú svoju úspešnosť rastom produktivity, ale udržať dlhodobo takýto stav sa nie vždy darí. Popri tom je dôležité rozvíjať aj zručnosti a schopnosti ľudí v tímoch. 

K tomu sa stal Design Thinking nástrojom, ktorý pomáha firmám a organizáciám v mnohých oblastiach dostať sa zo zaužívaných koľají. Ako novú výzvu u firiem, s cieľom zvyšovať dlhodobú úspešnosť a spokojnosť spolupracovníkov a aj dodávateľov, vidím v prepájaní podnikov. Myslím tým nielen prepájanie kultúr z výrobných a nevýrobných podnikov, ale aj prepájanie technického a kreatívneho myslenia, práve cez Design Thinking
Takéto úsilie sa prejavuje v čase, ale zato vedie k udržateľnej tímovej spolupráci a dôvere vo firme.

„Najlepší spôsob ako zmeniť budúcnosť je vytvoriť si ju." 
M. Cobanli


V rámci Podnikateľskej univerzity (www.podnikatelskauniverzita.sk) sa tejto téme dlhodobo venuje Ján Košturiak. Dostupný je aj 8-hodinový workshop, kde priblížime to, ako môže Design Thinking prispieť k rozvoju vašej firmy. Workshop je možné absolvovať u nás v IPA Slovakia alebo priamo vo vašej firme. 
Prihlasovanie cez info@ipaslovakia.sk

Čítajte viac takýchto článkov medzi prvými a objednajte si časopis Průmyslové inženýrstvíZdroje:

1. Teoretický podklad - Janie Kliver: Design Thinking: Leand How to Solve Problems Like Designer: https://designschool.canva.com/blog/design-thinking/ 
A Sarah Gibbons: https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/ 

2. Praktická časť vlastná práca v súťaži MUNISS. 

3. IDEO.com

4. Obrázok 1: https://www.barrie.ca/Doing%20Business/PlanningandDevelopment/Policies-Strategies/Pages/City-Centre-Revitalization.aspx  

5. Obrázok 2: https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/ Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved