rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu?

Svet je každý rok síce o niečo rýchlejší, na druhej strane my všetci sme bohatší o nové skúsenosti, poznania a múdrosti. Dôležité je nájsť si pravidelne vhodný čas na vzájomnú diskusiu. Navzájom sa inšpirovať a posúvať zachytené trendy do reálnej praxe. Aj tak by sa dalo jednoducho zhrnúť všeobecné posolstvo z diskusií, ktoré zaznievali počas konania 8. ročníka konferencie Výrobný manažment. Ak by som chcel byť konkrétnejší, určite by išlo o kombináciu dvoch kľúčových oblastí. Zaregistroval som radikálny nástup nových technológií hlavne pre riadenie procesov a zároveň oveľa prepracovanejšie modely pre rozvoj ľudí.

Tento rok sa konferencia riadila sloganom: „Nie techniky, ale vášeň vytvára rozdiely". Dominantnými témami boli preto diskusie o nasledovných otázkach:

  • Ako ďalej zlepšovať výkonnosť výrobných systémov a ako uspieť aj v čase neustálych zmien a doposiaľ nevídaného nedostatku kvalifikovaných ľudí?
  • Aké trendy ovplyvnia váš biznis?
  • Ako následne vytýčiť správne smerovanie firmy?
  • Ako zapojiť do procesu zmien viac ľudí? A ako neustále zlepšovať urobené?

Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu?

„Víťazi nekopírujú. Majú vlastné riešenia, ktoré ich posúvajú dopredu."
- František Kall, Whirlpool Slovakia

Z FYZICKÉHO DO SVETA DIGITÁLNEHO

Požiadavky zákazníkov sa stále viac spájajú s digitálnou konektivitou. Mobilný telefón by mal byť podľa môjho názoru premenovaný na univerzálny ovládač. Ak si zanalyzujete, ako využívate mobilný telefón, tak zistíte, že na telefonovanie ho nepoužívate v priemere ani desať percent. Väčšinou nám slúži ako otvárač k digitálnemu obsahu, či už na webe, alebo čoraz častejšie aj ako ovládač rozličných aplikácií. Telefónom vieme ovládať robotické vysávače, televíznu obrazovku a aj mnohé funkcie automobilu. Podobné funkcie môžeme očakávať aj pri riadení výrobných procesov a stáva sa z neho hlavný komunikačný prostriedok. Prostredníctvom mobilu sa dá dnes dostať k väčšine podnikových informácií rýchlo a jednoducho.

Digitálny podnik však nie je iba o mobiloch. Viaceré firmy (Protherm, Whirpool, OMS, Danfoss Power Solutions) predstavili svoj vlastný koncept ako si predstavujú svoju digitálnu budúcnosť. Základom je nielen definovať si digitálnu architektúru, ale aj zapojiť do tohto procesu ľudí. Preto sa musí upraviť aj spôsob, ako sa vytvárajú jednotlivé funkčné aplikácie. Ak to bolo dodnes doménou šikovných programátorov, tak budúcnosť by mala byť o vytváraní nových aplikácií na základe jednoduchých princípov modelovania z predpripravených blokov, ktoré sa dajú ľahko customizovať aj ľuďmi, ktorí nie sú špecialistami na programovanie, ale na procesy. Zaujímavé riešenia v tomto smere predstavil Ivan Gallo zo spoločnosti EastGate na príklade Mobile Application Development Platform.


 Pri transformácii k Smart factory sa zamerajte na spojenie ľudí a dát." 
- Marcel Dubec a Jozef Hamar, Danfoss Power Solutions


Trend digitalizácie ovplyvňuje všetkých výrobcov. Dnes najčastejšie z pohľadu užívateľov riešení pre lepšie riadenie a optimalizáciu svojich výrobno-logistických procesov. Čo možno očakávať smerom k budúcnosti, je práve snaha integrovať digitálny svet do svojich fyzických produktov a prepojiť tak možnosti využitia vlastných produktov v rýchlo rastúcom digitálnom svete. Zaujímavé riešenia prezentoval Radovan Slíž zo spoločnosti OMS, ktorej doménou je oblasť svietidiel. Ak si uvedomíme, že svietidlo je v každej miestnosti, je stále zapojené v sieti, je umiestnené v správnej výške a začneme premýšľať, aké iné funkcie by mohlo teda plniť, otvoria sa nám široké obzory. Zistíme, že minimálne môže zbierať rozličné dáta, môže slúžiť aj ako bezpečnostný senzor, požiarny senzor, detektor hluku. Môže zbierať informácie o kvalite vzduchu v miestnosti. Rovnako môže monitorovať aj pohyb ľudí a tovaru vo výrobných priestoroch atď. A keď mu pridáme aj trochu inteligencie, zistíme, že už nepredávame svietidlá, ale zbierame a riadime miestnosti, výrobné haly. Čo je oveľa vyššia pridaná hodnota ako svetlo.

Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu?

„Transformujte sa z výrobcu na dodávateľa smart riešení." 
- Radovan Slíž, OMSRÝCHLEJŠIE A PRESNEJŠIE ROZHODNUTIA

Všetci chceme lepšie výsledky, viac pridanej hodnoty a menej plytvania. K tomu však potrebujeme rýchlejšie rozhodnutia na všetkých úrovniach od operátora, až po najvyšší manažment. Ak hovoríme o rýchlosti, ide predovšetkým o odstránenie časového sklzu medzi realitou a jej odrazom v informačnom systéme. Z toho vyplýva požiadavka na online riešenie zberu dát. Ak chceme presnejšie rozhodnutia, musíme redukovať subjektívny vplyv človeka na rozhodnutia. Vedie to k autonómnym prvkom zabudovaným do výrobného systému, ktoré sú schopné rozhodovať sa s ohľadom na celok aj bez priameho vplyvu človeka.

Dnes už pravdepodobne neexistuje dobrá firma, ktorá by nemala vyskúšaných aspoň niekoľko nových digitálnych riešení. Najčastejšie ide o oblasť riadenia parametrov výrobných procesov, implementácie riešení pre oblasť logistiky a návozu materiálov (elektronické kanbany, vychystávacie tabule,...), ale aj snaha o elimináciu papierových protokolov, denných reportov.

Drvivá väčšina z predstavených aplikácií preukázala svoj zmysel a prínos pre riadenie. Hlavným problémom však väčšinou býva izolovanosť jednotlivých lokálnych systémov, čo znemožňuje naplno využiť ich synergicky. Podobne často chýba aj funkčné prepojenie medzi ERP systémami a MES systémami. Veľmi užitočné boli preto príspevky spoločnosti EastGate a OMS o budovaní vlastného interface medzi aplikáciami tretích strán a štandardným informačným systémom.150 ročnú históriu nemôžete mať bez toho, aby ste motivovali ľudí. Pre nás je to srdcová záležitosť." 
- Pavol Ježík

ZVLÁDNITE ĽUDSKÝ ROZMER AUTOMATIZÁCIE

Kto čítal knihu Georga Orwella 1984, ktorú napísal krátko po skončení druhej svetovej vojny, si uvedomuje, ako blízko sme jeho vykreslenej fikcii. Pojem „Veľký brat ťa sleduje" nachádza svoje konkrétne uplatnenie v dnešnom digitálnom svete. Všetky senzory umiestnené či už na strojoch, v mobilných telefónoch, alebo v rozličných kamerách, GPS, umožňujú zozbierať okrem technických informácií aj množstvo osobných informácií o ľuďoch, ktorí tam pracujú. K ich zneužitiu pod tlakom rastu produktivity, alebo ešte lepšie zabezpečenia kvality a bezpečnosti, nie je ďaleko.

Najskôr začneme tieto dáta porovnávať s ideálnym modelom správania pracovníka v práci. Pri riešení týchto odchýlok nepochybne vznikne tlak na potlačenie osobnej slobody človeka. A blížime sa k fikcii Orwella, keď každá ľudská individualita začne byť trestaná ako zločin. Nezačnú potom ľudia chodiť do práce ako roboti? Neprestanú myslieť, tvoriť a vymýšľať? Ako odolať pokušeniu manažérov byť „Veľkým bratom" sa stáva veľkou témou aj v súvislosti so snahou zaviesť daň z robotov.

FLEXIBILNÉ RIEŠENIA ZVYŠUJÚ KONKURENCIESCHOPNOSŤ

Riešenia Lean sú známe už desiatky rokov. Ideálne sa aplikujú v prostredí vysoko opakovanej, sériovej výroby. Nie je však rozumné automatizovane aplikovať prístupy z automotive sveta (Toyota Production System) do prostredia malosériovej výroby. Hlavným spojivom medzi týmito dvoma svetmi je eliminácia plytvania a redukcia prestavovacích časov. Práve na tomto princípe je založený Flexible Production Method, koncept firmy Porta Solution, ktorá sa snažila vyriešiť pri návrhu strojov dilemu ako flexibilne vyrábať s nízkymi nákladmi aj v prostredí mimo automotive.

Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu? 
„Multicentrá môžu štvornásobiť vašu produktivitu." 

Mauricio Porta, Porta Solutions

Namiesto snahy o zvyšovanie veľkosti dávok sa pokúsili o dizajn strojov takým spôsobom, aby spojili do jedného celku viacero operácií, čo umožnilo realizovať koncept výrobnej bunky. Takto nahradili niekoľko CNC obrábacích strojov jedným strojným zariadením. Zákazníci ušetria drahú výrobnú plochu, budú potrebovať menej operátorov, znížia náklady na energie a k tomu dramaticky skrátia aj Lead Time. Zároveň obmedzili veľkosť zoraďovacích časov do štvrťhodiny. V tejto kombinácii sú schopní vyrábať svoje stroje sériovým spôsobom, čo ďalej zlacňuje ich výrobu.

Podobné problémy s flexibilitou rieši každá montážna linka. Napríklad vo firme Protherm sú schopní sériovo vyrábať na jednej montážnej linke aj viac ako sto rôznych druhov výrobkov. Prvým predpokladom pre zvýšenie flexibility býva odčlenenie predmontáži od hlavnej montáže. Umožní to v odôvodnených prípadoch pracovať mimo taktu hlavnej linky.

Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu?

„Po nahradení fyzických výsledkových tabulí elektronickými nezabudnite na úlohu človeka potvrdiť výsledok."

- Tomáš Šlambora a Juraj Hornáček, Protherm Production

Často je hlavným problémom, ako zabezpečiť štandardný výkon montážnej linky situácia, ak chýba operátor. Zaujímavým riešením môže byť snaha naučiť operátorov dvom susedným taktom, čo umožní zaradiť do linky jednu prázdnu pozíciu. Operátori po dokončení predchádzajúceho výrobku sa postupne posunú proti smeru materiálového toku práve o jednu prázdnu pozíciu. Keď sa postupne posunie aj posledný pracovník na predchádzajúci takt, v následnom cykle zaujmú svoje pôvodné pracovné pozície.

ODVAHOU SA ZRODÍ VÁŠ BUDÚCI ÚSPECH

Dnes sa darí takmer všetkým a tí najlepší sa pripravujú na ťažšie časy. V neformálnych diskusiách zazneli viaceré prípady prepadu veľkosti objednávok ku koncu roka, čo zjavne signalizuje aj spomalený rast v celej európskej únii a potrebu pripraviť sa na novú situáciu iným spôsobom. Myslím, že určite budeme prekvapení, keď zistíme, že jednoducho kopírované riešenia z minulej krízy nefungujú a situácia bude vyžadovať odlišný prístup ako naposledy.

Zaujímavým príspevkom boli myšlienky Miroslava Galušku, ktorý porovnal túto situáciu na vzťahu majiteľa a manažéra. Nový manažér prichádza do firmy majiteľa, až keď si majiteľ pripustí, že sám na všetko nestačí a potrebuje niekoho zvonku. Hlavnou úlohou nového manažéra, by malo byť doplniť súčasne používané systémy riadenia o efektívnejšie. Záleží na situácii, v ktorej sa firma nachádza, aký bude správny prístup. Ak má firma dobré finančné výsledky, zmena by mala byť iba v problémových oblastiach. Pri finančných problémoch je potrebné okamžite začať sanačné zmeny.

Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu? 

„Zisk je len dôsledkom predchádzajúcich rozhodnutí a aktivít. Nie Alfou a Omegou." 
- Miroslav Galuška

Najťažšie sa však opúšťajú staré postupy, ktoré dlhodobo fungovali a priniesli v minulosti výborné výsledky. Podvedome síce cítime, že so súčasným spôsobom riadenia firmy sme narazili na hranice a budeme musieť niečo zmeniť, avšak nie sme ochotní ani krátkodobo obetovať súčasnú výkonnosť pri prechode na nový systém práce v záujme budúceho úspechu. Veľkosť strát je v tomto prípade úmerná neochote a neschopnosti rýchlo sa prispôsobiť novému štýlu práce.

Príkladom môže byť podľa Róberta Gregorovicsa aj firma IBM alebo General Motors, ktoré v minulosti patrili medzi lídrov svojho segmentu. Ak by sme mali analyzovať, aké zlé rozhodnutia firmy v minulosti urobili, tak by sme ťažko objavili nejaké veľké prešľapy. Hlavnou chybou bolo, že pokračovali vtom, čo robili dobre. Ako hovorí Jim Collins: „Dobrý je nepriateľ skvelého". Verím preto, že nájdete odvahu aplikovať nové prístupy, aj keď ich ešte nebudete existenčne potrebovať.

Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu?

„Ak máte aj najnižšie náklady na svete, ale problémy s termínmi a kvalitou, seriózny zákazník si od vás nikdy neobjedná." 
- Róbert Gregorovics, HF NaJUSVYTVORTE SI SYSTÉM PRE ROZVOJ SCHOPNOSTI VAŠICH ĽUDÍ

Ak chceme vybudovať špičkovú spoločnosť, nestačí implementovať „best practise" a zaviesť rutinné postupy neustáleho zlepšovania. Špičková spoločnosť nemôže byť odkázaná na zapojenie širšej skupiny ľudí, ale musí sa snažiť rozvíjať požadované vzorce správania u všetkých ľudí vo firme. A úplne super by bolo, ak by sa každý zlepšoval každý deň. Ak zvážime, že najväčší vplyv na správanie ľudí majú ich nadriadení, prvým krokom je zamyslieť sa nad systémom, ako naši manažéri pracujú s ľuďmi. Veľakrát mám pocit, že chceme meniť chovanie množstva ľudí „pod sebou", len akosi zabúdame na zmenu chovania manažmentu a prístupu k riadeniu. Od spôsobu príkaz - kontrola sa musíme dostať ku kreatívnemu štruktúrovanému dialógu, ktorý prebudí u ľudí túžbu každý deň sa naučiť niečo nové, prostredníctvom správne naplánovaných experimentov.

V príspevku Michala Šašváryho a Rasťa Majeríka zo spoločnosti Schaeffler bolo vidieť, že úspech spoločnosti nie je založený na náhode, ale systematickom premyslenom prístupe. Od definovanej vízie vytvorenia kultúry a prostredia neustáleho zlepšovania, až po jej poctivú realizáciu za podpory KATA koučingu. Manažér v tomto prípade plní aj rolu trénera ľudí, ktorého cieľom je aktivizovať potenciál človeka a zvýšiť jeho schopnosti systematicky riešiť problémy vo firme. Či už ide o denné problémy na shopfloor mítingu, alebo o veľké zlepšovacie projekty. Ak sa podarí udržať koučovací rozhovor obsahovo flexibilný a kreatívny, posúva to obe strany. Výsledkom je prostredie, ktoré prináša funkčné riešenia.

Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu? 
„Rozvíjajte kultúru koučingu pre podporu schopnosti neustále zlepšovať."

- Rastislav Majerík a Michal Šašváry, Schaeffler KysuceAJ VEĽKÉ ZMENY SA ZAČÍNAJÚ JEDNODUCHÝMI RIEŠENIAMI

Ako sa dá zjesť slon? No predsa po kúskoch. Veľakrát zabúdame, že každá veľká zmena je dotvorená mozaikou množstva drobných zmien. Východiskovým bodom je práca s faktami a dátami namiesto predsudkov a pocitov. Veľmi ma zaujal pohľad Františka Kalla, ktorý poukázal na význam hierarchického rozpadu nákladov pri zlepšovaní. Ak chceme ovplyvniť výsledné náklady, musíme sa pozrieť na detaily. Často až na piatu úroveň, keď identifikujeme straty na úrovni jednotlivých pohybov.

Podobne jednoduché princípy, ktoré zásadne ovplyvnili spokojnosť zákazníka, predstavila aj Miriam Kasanická pri optimalizácii administratívnych procesov. Koreňové príčiny v nevýrobných procesoch môžeme hľadať najmä vo variabilite vstupov. Ide najmä a vysokú variabilitu príchodu jednotlivých úloh medzi dňami týždňa alebo týždňami roka, často musíme spracovávať nekorektné, alebo chýbajúce dáta od zákazníka, prípadne musíme do procesu integrovať aj tretie strany. Z toho vyplývajú, na rozdiel od výrobných procesov, obmedzené možnosti ako riadiť vstupy procesov atak zabezpečiť štandardný výstup. Preto hlavná pozornosť je logicky venovaná riadeniu a monitorovaniu výkonu úzkeho miesta v procese. Ak sa nám tu podarí zamerať pozornosť ľudí, zväčša prídu s mnohými zlepšeniami, počínajúc elimináciou rôznych duplicít, zbytočných úkonov, cez tvorbu jednoduchých makier v exceli a končiac automatizáciou mnohých rutinných činností.

 Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu? 
„Princípy Lean platia aj v nevýrobných procesoch."

- Miriam Kasnická, Tatra Banka

Veľa inšpirácií prichádza aj z odvetví mimo výrobu. Všetci si veľmi dobre spomíname na príbeh Kanban, ktorý sa zrodil v amerických supermarketoch a stal sa štandardom pre priemyselné podniky. Podobné inšpirácie sa dajú hľadať aj v športovom prostredí. Tento rok nás svojou účasťou potešil Richard Lintner, ktorý sa podelil o svoje skúsenosti ako budovať vzťahy v tíme a rozvíjať zodpovednosť hráčov. Veľakrát sa ľudia trápia celkovou výkonnosťou firmy a bývajú frustrovaní, ak to nedokážu zmeniť. Podobne je to aj v hokeji. Čo má hráč plne pod kontrolou je spôsob, ako individuálne dodržiava taktiku a realizuje herné situácie. Čo môže ovplyvniť, je výkon jeho „päťky", a to sú situácie, na ktoré sa musí koncentrovať. K tomu pomáhajú aj tradičné aktivity spojené s teambuildingom.

Ako nestratiť kontakt s trendmi výrobného manažmentu? 
„Väčšinou každý úspešný kolektív má aj nenávideného člena." 

- Richard Lintner, Pro-HokejÚčastníci konferencie si odniesli aj množstvo iných nápadov a inšpirácií, ktoré môžu využiť pri riadení svojich procesov. Dôležité je uvedomiť si, že každé zlepšenie sa začína myšlienkou. Vyhraďte si aj vy čas na premýšľanie. Aj preto je najlepším nápadom prihlásiť sa na nasledovný ročník konferencie Výrobný manažment už dnes za zvýhodnenú cenu vstupného. Získate pre seba nové inšpirácie.

Uvidíme sa o rok? www.vyrobnymanazment.sk  

 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

, 08. 12. 2019
Trying to find effective advertising that isn't completely full of it? Sorry to bug you on your contact form but actually that was kinda the point. We can send your advertising message to sites via their contact pages just like you're reading this message right now. You can target by keyword or just start mass blasts to sites in the location of your choice. So let's assume you need to blast an ad to all the plumbing companies in the USA, we'll scrape websites for only those and post your ad message to them. Providing you're promoting some kind of offer that's relevant to that niche then you'll receive an awesome result!

Write a quick note to sarah1916eva@gmail.com for details on how this works
, 02. 12. 2019
Have you had enough of expensive PPC advertising? Now you can post your ad on 5000 advertising sites and it'll only cost you one flat fee per month. Never pay for traffic again! For more information just visit: http://www.instantadsposted.tech
, 20. 11. 2019
Looking for fresh new contacts to email to? Want to give your business a boost?

Buy complete email address files for any country or a selection, based on keywords (with a maximum of 20 keywords).

Right now, every order comes with free online marketing courses and free updates after 6 and 12 months.

Special offer: Only €15

More info:

http://bit.ly/addressking

Any question: info@address-king.com
, 20. 11. 2019
Unlimited FREE Traffic + Website On Autopilot

Imagine making $50,000+ PER MONTH WITHOUT the need to have a mailing list to get started or any experience…

...and doing it in just 20 MINUTES a day.

That's EXACTLY what you'll learn how to do when you pick up Lazee Profitz.

click here---->> http://bit.ly/unlimitedwebtrafficandfreesite

Learn the same system that made them $50,000+ PER MONTH...

click here--->> http://bit.ly/unlimitedwebtrafficandfreesite

Jason and Mosh are exposing a top SECRET software for making money online that is super EASY…

Forget about wasting your time with the same rehashed garbage that you're sick and tired of seeing…

When you pick this up, you'll be able to start getting results in just 30 mins/day.

To your continued success,

lazee profitz

http://bit.ly/unlimitedwebtrafficandfreesite
, 17. 11. 2019
Trying to find effective advertising that isn't full of crap? Sorry to bug you on your contact form but actually that's exactly where I wanted to make my point. We can send your promotional copy to websites through their contact pages just like you're reading this note right now. You can target by keyword or just start bulk blasts to sites in the country of your choice. So let's say you need to send a message to all the contractors in the USA, we'll grab websites for only those and post your ad message to them. As long as you're advertising a product or service that's relevant to that niche then you'll be blessed with awesome results!

Write a quickie email to eliza3644will@gmail.com to get details about how we do this
, 17. 11. 2019
We're looking for website owners like yourself who want to automate their existing business and make some extra income... Continuous Residual Income and the product practically sells itself on auto pilot. Check out: http://trimurl.co/AutomateAnyBusiness.
, 10. 11. 2019
Do you want more people to visit your website? Get thousands of keyword targeted visitors directly to your site. Boost your profits super fast. Start seeing results in as little as 48 hours. For more info send a reply to: michael4621gre@gmail.com
, 03. 11. 2019
Do you want to promote your advertisement on 1000's of Advertising sites every month? One tiny investment every month will get you virtually unlimited traffic to your site forever! Check out our site for details: http://increasesales.myadsubmissions.xyz
, 01. 11. 2019
Hi,
Want to reach new clients?

We are personally inviting you to join one of the leading influencer and affiliate networks on the web.
This network finds influencers and affiliates in your niche who will promote your products/services on their sites and social network channels.
Advantages of our program include: brand name exposure for your business, increased trustworthiness, and possibly more clients.

It is the best, simplest and most efficient method to increase your sales!

What do you think?

Find out more here: http://success.socialinfluencermarketing.xyz
, 24. 10. 2019
Do you want to submit your ad on 1000's of Advertising sites monthly? Pay one flat rate and get virtually unlimited traffic to your site forever! To find out more check out our site here: http://lotsofadsposted4u.dealz.site
, 24. 10. 2019
Good day! Since you're reading this message then you're living proof that contact form advertising works! We can send your advertisement to people via their feedback form on their website. The best part of this type of promotion is that messages sent through feedback forms are automatically whitelisted. This dramatically improves the probability that your ad will be opened. No PPC costs! Pay a one time fee and reach millions of people. To get more info send a message to: william4212sau@gmail.com
, 17. 10. 2019
Hi,
Would you like to reach new customers?

We are personally welcoming you to sign up with one of the leading influencer and affiliate networks on the web.
This network finds influencers and affiliates in your niche who will promote your products/services on their websites and social network channels.
Advantages of our program include: brand name recognition for your company, increased credibility, and possibly more customers.

It is the best, most convenient and most effective method to increase your sales!

What do you think?

Visit: http://bit.ly/influenceradvertising
, 15. 10. 2019
Looking for fresh buyers? Get hundreds of people who are ready to buy sent directly to your website. Boost revenues fast. Start seeing results in as little as 48 hours. To get info reply to: paul5854sau@gmail.com
, 05. 10. 2019
Hi! By reading this message then you're living proof that advertising through contact forms works! We can send your advertisement to people via their contact us form on their website. The advantage of this kind of promotion is that messages sent through feedback forms are inherently whitelisted. This improves the probability that your ad will be opened. Never any Pay per click costs! Pay one flat rate and reach millions of people. For more information send a message to: pia3543bro@gmail.com
, 24. 08. 2019
Would you like to submit your business on 1000's of Advertising sites monthly? One tiny investment every month will get you virtually unlimited traffic to your site forever!For more information just visit: http://lotsofadsposted.ddns.net

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved