rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Prečo mať vo firme APQP aj s koordinátorom?

APQP - Advanced Product Quality Planning je pokročilé plánovanie kvality produktu, ktoré má zabezpečiť kvalitu produktu pri jeho spustení do sériovej výroby. Niekedy je táto časť podceňovaná a často aj neriadená, resp. „hodená na krk" pracovníkovi, ktorý má často len minimálnu podporu od ostatných oddelení a ešte menšie právomoci. Dokonca nie je ani navrhnutý systém, ako sa má APQP vypracovať. Nie je sa čo čudovať, že má firma pri SOP problémy. Ako im predísť?

APQP metodika poskytuje obecné smernice zaisťujúce, že moderné plánovanie kvality produktu bude implementované v súlade s požiadavkami zákazníka. Dôležitosť je v predvýrobných etapách, pretože produkt je potrebné vyrobiť kvalitný, aby bol zákazník spokojný a za daný produkt zaplatil. Ak prebehne metodika správne, tak by pri sériovej výrobe nemali byť žiadne problémy. Navrhnuté aktivity v metodike sú zobrazené na obr. č. 1, kde je zároveň aj známe časové hľadisko plánovania kvality produktu.

Časový diagram plánovania kvality produktu

Obr. č. 1 Časový diagram plánovania kvality produktu

Problémy, ktoré sa vo firmách vyskytujú môžu byť spojené so samotnou metodikou, obsahom jednotlivých krokov, ale aj samotnou koordináciou činností, ktorá má zabezpečiť úspešné a včasné dokončenie. Aby sa nevyskytovali takéto problémy, je vhodné urobiť nasledovné aktivity.

1. Preškoliť všetkých zainteresovaných pracovníkov o metodike APQP

Tento bod je veľmi dôležitý, aby všetci zainteresovaní dostali rovnakú informáciu, čo je to APQP, aká je ich úloha, aké sú zodpovednosti, ktorá časť je priamo s daným účastníkom (oddelením) spojená, aké informácie má dostať, aké informácie odovzdáva ďalej. Tím účastníkov by mal byť zložený zo všetkých, ktorí sa na APQP podieľajú, napr. konštruktéri, technológovia, procesní inžinieri, kvalitári, nástrojári, pracovníci logistiky, servisu, ale aj obchodníci, zástupcovia zákazníka, príp. údržbári a pod. Tím by mal byť širší z toho dôvodu, aby členovia videli súvislosti celého procesu a nie len svojej časti. Ak to tak nie je, tak potom uniká podstata prečo sú požadované od nich určité výstupy, informácie.

2. Vytvoriť podporný formulár pre APQP

Zvyčajne po školení, kedy je už metodika známa, je vhodné realizovať workshop tímu a navrhnúť formulár pre riadenie jednotlivých fáz. Uvedený formulár pomáha stanoviť obvyklý postup pri APQP, ktorý následne vedie pracovníkov. Dôležité je si uvedomiť, že činnosti sú na seba nadväzujúce, a teda každý pracovník (príp. oddelenie) potrebuje dostať informácie od predchádzajúcich oddelení, spracovať príslušnú časť a po spracovaní odovzdať informácie ďalej. A to všetko kvalitne a v stanovenom termíne. Veď predsa nemôžeme najskôr vytvárať výrobný postup, ak nemáme výkres výrobku!

3. Stanoviť koordinátora

V prípadoch, ak je potrebné realizovať APQP častejšie (sú firmy, kde sa realizuje metodika niekoľkokrát za mesiac), je vhodné určiť pracovníka, ktorý bude koordinovať jednotlivé APQP. Uvedený koordinátor by mal mať poznať detailne metodiku, mať charakteristiky projektového manažéra a považovať jednotlivé APQP za projekty. To znamená jednoznačne definovať úlohy, stanoviť termíny, kontrolovať vypracovávanie častí, sumarizovať. Je dobré, ak si vedie aj evidenciu jednotlivých APQP, aby mohol včasne zasiahnuť, najmä v prípade meškania, zmien od zákazníka, alebo manažérov firmy. Samozrejme, že by mal byť rešpektovaný tímom a mať právomoci na riešenie a eskaláciu problémov.

4. Určiť zodpovednosti a termíny

Cieľom tímu APQP je vypracovať APQP v požadovanej kvalite, v danom termíne s primerane vynaloženým úsilím. Preto je vhodné určiť priame zodpovednosti za jednotlivé časti aj menovite. Ak je oddelenie väčšie, môže byť jeden človek, ktorý sa prioritne venuje spracovávaniu APQP a problémy konzultuje s kolegami, alebo môže byť oslovovaný priamo člen oddelenia v závislosti od jeho zaradenia. Napríklad na obchode býva jeden pracovník zodpovedný za všetky APQP, po konzultácii s kolegami sumarizuje výsledky, zasiela koordinátorovi. Ale ak sú na konštrukcii jednotliví konštruktéri zodpovední za konštrukciu typovej rady, tak podľa definovanej štruktúry (tabuľky) vie presne koordinátor, od koho má požadovať informácie. Takýmto spôsobom môžu byť rozdelené všetky APQP úmerne, aby nevznikalo preťaženie jedného pracovníka a ostatní sa s metodikou ani nestretli. Komunikácia môže prebiehať aj emailom, hlavne v prípade, ak je firma väčšia a pre správne rozhodnutia je potrebné pripraviť si podklady. Ja však často navrhujem aj pravidelné stretnutia (workshopy), kde sa všetci účastníci oboznámia so stavom riešenia APQP.

5. Sledovanie a úspešné dokončenie

Spokojnosť zákazníka a jeho požiadaviek je to najdôležitejšie, a to nielen pre externého, ale aj interného. Úlohou koordinátora APQP je sledovať všetky rozpracované APQP, aby boli dokončené včas, kvalitne a aby finálny zákazník bol spokojný. Preto je dôležité viesť si evidenciu, aj s termínmi, aby bolo jasné, aká je rozpracovanosť, ktoré sú v termíne, príp. meškajú. Áno, aktivít po sériovú výrobu môže byť veľa. O to dôležitejšie je ich vhodne koordinovať. Dnes existujú rôzne softvérové riešenia, ktoré môžu pomôcť nielen evidovať jednotlivé APQP, ale aj sledovať termíny pre jednotlivé spracovávané časti (oddelenia), príp. prikladať už vypracované dokumenty a tiež vhodne rozvrhovať aktivity na zodpovedných členov tímu pre APQP. Na koordinátorovi je však hlavná zodpovednosť za včasné a správne dokončenie. Preto by mal mať podporný nástroj, ktorý mu pomôže udržať si prehľad. Veď stačí aj obyčajný MS Excel. Moje odporúčanie je, aby sa stanovila aj časová náročnosť spracovania na jednotlivých oddeleniach. Môže byť pevne daná, alebo sa určí na spoločnom stretnutí pre každý prípad zvlášť. Dôležité však je, aby koordinátor mal prehľad o jednotlivých APQP, ich stave a dokončení .

TIP

Úspešnosť firmy závisí od kvalitných produktov, dodávaných včas, v požadovanom množstve za primeranú cenu. Uvedené atribúty sú ale veľmi závislé (zvyčajne až 80%) na návrhu produktu a jeho výroby v predvýrobných (prípravných) etapách. Snažme sa preto zvládnuť proces plánovania kvality produktu v predvýrobných etapách s podporou metód a vhodného koordinovania činností. Odmenou bude menej chýb, slkzov a ďalších operatívnych problémov vo výrobe, teda menej hasenia. Príprava výroby produktov je biznis budúcnosti. Záleží len na nás, ako sa k nemu postavíme.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Skutočne potrebujete do kancelárie ...Práce stále pribúda, ale nie sú ľudia. Získavanie ďalších ...

Prečo je Lean stále dôležité?"Len 2 % spoločností, ktoré majú Lean program, ...

Ako dosiahnuť a udržať ozajstný systém ...Viedol stovky projektov Kaizen v čase, keď sa publikácie ...

Najnovšie články

Vychádza preklad knihy Toyota Kata, ...Na rozdiel od ostatných kníh o Lean v nej nájdete odpoveď ...

Časopis Prumyslové inženýrství v ...Prečítajte si na čo sa môžete tešiť v najnovšom vydaní ...

„Vojna odborárov. Avizujú ostrý ...V posledných dňoch počúvame z médií o ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved