rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Noví Green Belts v spoločnosti Chemosvit, a.s.


Projektový manažér: Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autora
Spoločnosť: Chemosvit, a.s.
Dátum realizácie: 2013

Produktová oblasť: Analýza a meranie práce
Odvetvie priemyslu: Chemický a farmaceutický priemysel

Spoločnosť Chemosvit, a.s. so sídlom vo Svite, predstavuje skupinu spoločností orientovaných na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných fólií pre obalové účely a pre elektrotechnický priemysel, výrobu a predaj výrobkov z plastov, polypropylénových vlákien a strojárskych výrobkov.

Program Six Sigma bol realizovaný v skupine Chemosvit Fólie, kde nosným predmetom podnikania je výroba, zušľachťovanie a predaj obalových materiálov.

Spoločnosť má vlastné grafické štúdio a realizuje výrobu tlačových foriem pre flexotlač a hĺbkotlač. Certifikované výrobky a produkty sú garanciou pre náročné aplikácie balenia potravín, hygienických a toaletných výrobkov, tabakových výrobkov, záhradníckych potrieb a spotrebného tovaru.

Spusteniu programu Six Sigma predchádzal výber potenciálnych účastníkov pre úroveň Green Belts, ktorí by dokázali prepojiť potrebné teoretické znalosti a princípy  metodiky Lean Six Sigma s ich následnou  aplikáciou  v časti riešenia pridelených projektov.

Obsahovú náplň pre Green Belts absolvovalo napokon 10 vybraných pracovníkov z kľúčových podnikových útvarov. 

Pracovníci Chemosvit Fólie, a.s. a účastníci programu Six Sigma

Predovšetkým išlo o útvary výroby flexotlače a hĺbkotlače, procesov rezania a kašírovania, útvaru logistiky a prípravy výroby, oddelenia kvality, nákupu a finančného oddelenia.

Top manažment spoločnosti a zástupcovia spomínaných útvarov následne vybrali témy projektov, ktoré boli pridelené každému z desiatich účastníkov. Témy projektov kopírovali najväčšie problémy a nedostatky súvisiace s operatívnym, či strategickým fungovaním príslušného podnikového útvaru.

Oddelenie / útvar Téma projektu
Oddelenie predaja a ekonomických činností Dôvody oneskoreného inkasa
Oddelenie nákupu Zlepšenie systému hodnotenia dodávateľov
Logistika Dodržanie 3,5 dňových harmonogramov
Výroba flexotlač Závislosť šírky štočkov a veľkosti zákazky
Výroba hĺbkotlač (príprava farieb) Zlepšenie využívania zmesných farieb
Technológia hĺbkotlač Optimálne nastavenie stroja s cieľom zníženia nekvality a zvýšenia rýchlosti
Technológia rezanie a kašírovanie Predpisovanie mechanických parametrov výroby sortimentov s CS
Kvalita Zmena číselníka nekvality
Laboratórium, výskum a vývoj Predpisovanie fyzikálno-chemických parametrov výroby sortimentov s CS
Výroba - rezanie Predpísanie parametrov rezania pre jednotlivé skupiny sortimentov 

Prehľad riešených projektov a zodpovedností za ich riešenie

Rozsah vzdelávania v programe Six Sigma Green Belts

Pracovníci na pozícii Green Belts absolvovali sériu 2 dňových tréningov v rozsahu 10 dní. Obsahová náplň tréningov bola postavená metodicky na moduloch DMAIC. V každom module boli vyberané nástroje a techniky, ktoré sa svojím charakterom a praktickým využitím najviac hodili pre riešenie vybraných projektov a ich zameranie.

Jednotlivé nástroje boli vysvetlené teoreticky, aby každý pochopil ich význam a použitie. Následne sa precvičili na  modelových situáciách, vo väčšine prípadov však priamo na problémoch konkrétneho projektu a potrieb jeho riešenia. 


Ukážka nástrojov a techník používaných v programe Six Sigma


Ukončenie tréningov a vyhodnotenie úspešnosti riešenia projektov
 

Vzdelávanie a spustenie projektov bolo zahájené koncom februára 2013. Posledný tréningový modul prebehol začiatkom júna a následne pokračovala fáza dokončovania riešenia projektov. Zároveň sa v tomto čase začali všetci účastníci pripravovať na certifikáciu Six Sigma pre pozíciu Green Belt. 

Samotná certifikácia pozostáva z dvoch častí. Prvú časť predstavuje overenie nadobudnutých znalostí z preberanej problematiky Lean Six Sigma, ktorá je vyhodnotená formou písomnej skúšky. Písomná skúška pozostáva z otvorených otázok a jej zvládnutie je jednou zo základných podmienok pre udelenie certifikátu.

Výsledky záverečných skúšok preukázali dostatok teoretických znalostí každého z účastníkov, čo dokazovala aj ich pripravenosť a stupeň vážnosti, akým ku skúške pristúpili.

Ukážka pripravenosti a naštudovania teoretických materiálov.

Druhým dôležitým kritériom na ceste k získaniu certifikátu je schopnosť preukázať, že úroveň nadobudnutých znalostí vedia pracovníci reálne použiť v praktických podmienkach svojej spoločnosti.

Jednotlivý pracovníci prezentovali dosiahnuté výsledky riešených projektov, ktoré mali kvantitatívny a kvalitatívny charakter. Kvantita je vyjadrená množstvom peňazí, ktoré predstavujú priamu úsporu z implementovaných riešení projektu. Kvalita svojím charakterom vyjadruje všetky ostatné prínosy spojené s rozvojom osobného a podnikového know-how, tímovej spolupráce, či naštartovaného a fungujúceho projektového riadenia.

   

Obhajoba riešení pridelených projektov

Pracovníci spoločnosti Chemsovit Fólie, a.s. napokon splnili všetky podmienky pre udelenie certifikátu Six Sigma Green Belts. Tento im bol odovzdaný priamo po ukončení prezentácie projektov. Dosiahnuté výsledky jednotlivých projektov boli schválené a pozitívne potvrdené generálnym riaditeľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Mervartom.

Udelenie certifikátov pracovníkom Chemosvit Fólie  a záverečné zhrnutie výsledkov

Za spoločnosť IPA Slovakia odovzdali certifikát pre pozície Green Belts Ing. Jozef Krišťak, PhD. zástupca riaditeľa a konateľ IPA Slovakia a Ing. Peter Kormanec, projektový manažér a garant programu Six Sigma.


Vyhodnotenie programu Six Sigma Green Belts niektorými úspešnými absloventami

Ing. Michal Husár, výroba rezania
„Je mi cťou, že som mohol absolvovať vzdelávací program realizovaný spoločnosťou IPA Slovakia a oboznámiť sa s metodikou Six Sigma. V dnešnej dobe sa veľa hovorí o podnikovej kultúre ako o veľmi silnej konkurenčnej výhode a tento vzdelávací program, spojený s riešením konkrétneho projektu, výrazne prispel k jej rozvoju v našej spoločnosti. Vidím, že podnik má  záujem o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, o jej zvyšovanie, o celkový osobnostný rast svojich zamestnancov. Ak chce byť firma úspešná, nutne si musí uvedomiť, že jej radoví zamestnanci tvoria jedinečnú podnikovú kultúru, ktorá je predpokladom úspešného plnenia stanovených cieľov. Len vtedy môžeme spoločne zdieľať hodnotový systém podniku a spoločne participovať na plnení strategických cieľov. Zamestnanci sú pilierom a základným elementom rozvoja podniku, oni vytvárajú jedinečnú kultúru, ktorá je pre podnik charakteristická, oni tvoria hodnoty a preto je dôležité, aby sa podieľali na neustálom zlepšovaní podnikových procesov. Vtedy môže byť firma úspešná a napredovať. Byť úspešný znamená ponúkať zákazníkom vysoko kvalitné produkty, v maximálne možnej miere uspokojovať ich potreby, neustále sa prispôsobovať ich náročným požiadavkám, jednoducho vyvinúť obrovské úsilie, aby podnik na trhu obstál. Len vtedy môže organizácia dlhodobo prosperovať a dosahovať zisk, ktorý je motorom a hybnou silou podnikateľskej činnosti.

Projektom sa nám podarilo znížiť variabilitu pracovných činností vo výrobe rezania, stabilizovali sme výrobné operácie, zaviedli sme štandardizované postupy nastavovania technologických parametrov výroby, čím sa podarilo postaviť pevný základ pre ďalšie zlepšenia a neustále zlepšovanie procesov."

 

Marcel Brežina, majster oddelenie flexotlač
„Počas absolvovania štúdia Six Sigma som sa naučil používať metódy a aplikovať ich do praxe. Pomocou týchto metód dokážem lepšie, efektívnejšie a z lepším časovým rozvrhom riešiť pracovné problémy a procesy. Ocenenie Green Belt je pre mňa výzva pre ďalší pracovný rast."

 

Ing. Ján Čelko, technológ tlače
„Chcel by som sa poďakovať za možnosť zúčastniť sa takéhoto typu školenia. V každej firme je potrebné vzdelávať sa v oblastiach, ktoré sú pre danú firmu kľúčové. Vo výrobnej firme ako je naša je potrebné sa venovať zefektívňovaniu. Ako vhodná metóda sa ukázala (Lean) Six Sigma. Táto metóda ma naučila rozmýšľať v širších súvislostiach. Naučila ma pozerať sa na výrobu ako na celok, nie na jednotlivé oddelenia samostatne, a tým môj pohľad dostal inú perspektívu.”

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved