rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Tréningové programy pre rozvoj personálneho oddelenia

Na nasledovných stránkach nájdete aktuálnu ponuku rozvoja personalistov. Ponuka obsahuje dva rozvojové bloky:

-prvých 8 modulov (2.1 – 2.8) je určených personalistom – úroveň začiatočník / pokročilý

-druhých 8 modulov (2.9 – 2.16) je určených personalistom – úroveň expert


1 Motivácia a systémy odmeňovania zamestnancov

Popis problému:

 • Čo by sa malo a čo nie odmeňovať? 
 • Máte problém s motiváciou zamestnancov? 
 • Je váš systém odmeňovania pre zamestnancov motivujúci? 
 • Využívate individuálne i tímové odmeňovanie?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa dozvedia rozdiel medzi stimuláciou a motiváciou. Na základe vlastnej skúsenosti budú vedieť identifikovať rozličné motivačné faktory ovplyvňujúce spokojnosť zamestnancov. Budú schopní navrhnúť na základe príkladov z úspešných firiem a našej praxe motivujúci systém odmeňovania.

Postup riešenia:

 • rozdiel medzi stimuláciou a motiváciou
 • čo zamestnancov motivuje a čo nie - teórie motivácie
 • systémy odmeňovania zamestnancov
 • na čo by sme nemali zabudnúť pri vytváraní systému odmeňovania
 • faktory tvoriace mzdu zamestnanca
 • finančné a nefinančné formy odmeňovania
 • špecifiká vonkajších a vnútorných foriem odmeňovania
 • tvorba motivujúceho systému odmeňovania
 • mzda a očakávané výsledky práce
 • individuálne a tímové odmeňovanie
 • výhody a nevýhody individuálneho a tímového odmeňovania

2 Personálna stratégia a starostlivosť o zamestnancov

Popis problému:

 • Ako by mal prebiehať proces plánovania ľudských zdrojov? 
 • Čo pre zamestnancov znamená pracovať v atraktívnej firme? 
 • Aké faktory vplývajú na tvorbu dobrej firemnej značky očami zamestnancov?

Tréningové prínosy:

Účastníci získajú najnovšie informácie týkajúce sa plánovania ľudských zdrojov, budú schopní vytvoriť vlastný program stratégie riadenia ľudských zdrojov. Školenie sa zameriava ina budovanie „dobrej značky" podniku a na celkové formovanie pracovného prostredia. Časť školenia je venovaná riadeniu kariéry kľúčových zamestnancov a na marketingové aktivity personálneho oddelenia.

Postup riešenia:

 • plánovanie ľudských zdrojov
 • tvorba programu riadenia a stratégie plánovania ľudských zdrojov
 • riadenie a starostlivosť o kľúčových zamestnancov
 • tvorba pozitívnej pracovnej klímy
 • nastavenie a aplikácia intervenčných stratégii na elimináciu negatívnej pracovnej atmosféry
 • budovanie „dobrej značky" podniku
 • marketing personálneho oddelenia
 • formovanie pracovného prostredia
 • pracovný režim zamestnancov
 • personálne informácie o zamestnancoch.
 • personálna evidencia - aké informácie o zamestnancoch by malo personálne oddelenie zisťovať a systematicky zhromažďovať?

 

3 Riadenie pracovného výkonu zamestnancov

Popis problému:

 • Viete aké by mali byť ciele hodnotenia zamestnancov?
 • Ako vytvoriť a zaviesť systém riadenia pracovného výkonu?
 • Aké sú možnosti použitia personálneho contollingu?
 • Ako by mal prebiehať hodnotiaci rozhovor?

Tréningové prínosy:

Účastníci získajú informácie týkajúce sa riadenia pracovného výkonu, oboznámia sa s metódami a kritériami hodnotenia výkonu v úspešných firmách. Naučia sa správnym spôsobom viesť hodnotiaci rozhovor, vytvoria si vlastnú agendu hodnotiaceho formulára.

Postup riešenia:

 • význam riadenia pracovného výkonu zamestnancov
 • základné charakteristiky riadenia pracovného výkonu
 • neformálne a formálne hodnotenie zamestnancov
 • personálny contolling a hodnotenie pracovného výkonu
 • meranie výkonnosti zamestnancov
 • kritériá hodnotenia pracovného výkonu zvoliť
 • metódy hodnotenia zamestnancov.
 • hodnotenie na základe výsledkov (podľa stanovených cieľov)
 • špecifiká hodnotenia na základe plnenia noriem
 • firemný hodnotiaci formulár
 • výsledok hodnotenia zamestnanca
 • hodnotiaci pohovor
 • význam hodnotenia pre zamestnanca, pre nadriadeného a pre organizáciu

4 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Popis problému:

 • Prečo je vzdelávanie pracovníkov neoddeliteľnou súčasťou personálnej práce?
 • Akú formu vzdelávania zvoliť?
 • Pre koho je vhodný kaučing, tréning, školenie a individuálne poradenstvo?
Tréningové prínosy:

Účastníci nadobudnú znalosti z oblasti rozvoja zamestnancov, budú schopní identifikovať vzdelávacie potreby a následne správne zvoliť vhodnú formu alebo metódu rozvoja definovaných schopností a zručností. Zároveň budú vedieť ako zistiť prínosy z realizovaných rozvojových vzdelávacích projektov.

Postup riešenia:
 • význam vzdelávania
 • oblasť odborného vzdelávania, prehlbovanie si kvalifikácie, rekvalifikácia a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
 • identifikácia vzdelávacích potrieb zamestnancov
 • metódy zisťovania vzdelávacích potrieb a aké formuláre na to použiť
 • formy a metódy vzdelávania zamestnancov
 • vzdelávanie nových pracovníkov
 • výber dodávateľov vzdelávacích aktivít
 • hodnotenie výsledkov vzdelávania
 • prínosy z realizovaných foriem vzdelávania
 • monitoring výsledkov vzdelávania
 • vzdelávanie s obmedzenými rozpočtami
 • školenie, koučing, poradenstvo, tréning
 • personalista ako kouč a tréner – tréning trénerov
 • personalista ako hodnotiteľ – tréning assessorov

 

5 Vyhľadávanie a výber zamestnancov

Popis problému:

 • Čo sa dá merať, meniť a čo nie?
 • Akým spôsobom vytvoriť profil ideálneho kandidáta?
 • Ako definovať kritériá ponuky pracovného miesta?
 • Ako by mal prebiehať výber zamestnancov?

Tréningové prínosy:

Účastníci nadobudnú nie len teoretické, ale i praktické skúsenosti týkajúce sa tvorby popisu pracovného miesta a definovaním ideálneho kandidáta. Nácvikom možných foriem výberu budú schopní zvoliť a zrealizovať pre nich najvhodnejšiu formu výberu zamestnanca smerom k obsadzovaným pracovným pozíciám.

Postup riešenia:

 • psychológia osobnosti
 • identifikácia kandidátových schopností
 • model spôsobilostí kandidáta
 • popis pracovného miesta - základný kameň pre vytvorenie profilu ideálneho kandidáta
 • profil ideálneho kandidáta z hľadiska: odbornosti, pracovných skúseností, osobných charakteristík, špeciálnych schopností, zvláštnych schopností
 • tvorba ponuky pracovného miesta
 • kritériá ponuky pracovného miesta
 • formy výberu zamestnancov
 • spôsoby náboru – výberu ľudí
 • výhody a nevýhody interného a externého náboru ľudí
 • špecifiká výberu zamestnancov z vnútorných zdrojov
 • špecifiká výberu väčšieho zamestnancov z inej firmy
 • výber zamestnancov s pomocou agentúry a na základe odporučenia od zamestnanca


6 Testovanie osobnosti

Popis problému:

 • Čo sa dá testovať a čo nie?
 • Ako vytvoriť správny dotazník?
 • Aké testy zvoliť a kde ich možno získať?
 • Ako vytvoriť profil testovanej osoby?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa oboznámia so základmi a možnosťami diagnostiky a testovania osobnosti kandidáta. Získajú prehľad o tom, aké sú na trhu dostupné metódy a s akými metódami je vhodné pracovať. Na základe pripravenej testovej batérie budú schopný používať, interpretovať niektoré z testov s cieľom stanovenia osobnostného profilu kandidáta.

Postup riešenia:

 • metodológia pracovnej psychológie
 • metodológia psychologického a sociologického výskumu
 • základy diagnostiky osobnosti a psychodiagnostika osobnosti dospelého človeka
 • testovanie kandidáta
 • s akými testami môže personálny manažér (nie psychológ) pracovať
 • ako zvoliť spomedzi veľkého počtu existujúcich testov také, ktoré majú pre naše ciele najväčšiu vypovedateľnú hodnotu
 • ako jednotlivé testy interpretovať
 • nácvik administrácie a interpretácie vybraných testov
 • rozdiely medzi rôznymi spôsobmi realizácie posúdenia kandidátových schopností
 • kedy, akým spôsobom a v akých situáciách voliť prijímací rozhovor, psychologickú diagnostiku, kombinovanú metódu, assessment and developing centre, metódu 360° spätnej väzby
 • formálny výstup z posúdenia kandidáta
 • ako vyhodnotiť prijímacie konanie
 • ako vytvoriť správu – vyhodnotenie výsledkov (profil kandidáta)


7 Vedenie prijímacieho rozhovoru

Popis problému:

 • Ako sa pripraviť na výberový rozhovor?
 • Aké otázky používať pri prijímacom rozhovore?
 • Ako vyhodnotíme prijímací rozhovor?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia profesionálne viesť prijímací rozhovor, budú vedieť jasne definovať otázky smerujúce k zisteniu vopred definovaných charakteristík, zručností alebo schopností. Simulovaním rôznych druhov prijímacích rozhovorov zároveň rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti a schopnosť empatie.

Postup riešenia:
 • príprava na výberový rozhovor
 • tvorba škrtací záznamový hárok (checklist)
 • prístupy vedenia výberového rozhovoru
 • behaviorálny, kaučujúci alebo stresový prístup vedenia rozhovoru
 • otázky pri výberovom rozhovore
 • techniky kladenia otázok pri prijímacom rozhovore
 • čoho sa vyvarovať pri kladení otázok
 • čo sa pýtať, keď chceme zistiť kandidátove odborné znalosti, jeho pracovné skúsenosti, motiváciu zamestnanca, sociálne zručnosti a spôsoby vedenia, zvládanie pracovnej záťaže
 • poskytovanie spätnej väzby a hodnotenie pri prijímacom rozhovore
 • akú spätnú väzbu a aký druh hodnotenia používať pri prijímacom rozhovore

8 Zamestnanecké vzťahy

Popis problému:

 • Aká je úloha personálneho oddelenia v ovplyvňovaní pracovných vzťahov?
 • Ako zabrániť odchodom kľúčových zamestnancov?
 • Ako zabezpečiť riešenie problémov v zmysle zdola nahor?
 • Ako by malo prebiehať kolektívne vyjednávanie so zamestnancami?

Tréningové prínosy:

Účastníci získajú informácie o najnovších metódach merania spokojnosti zamestnancov. Na základe pripravených metodických podkladov budú schopní vytvoriť retenčné programu slúžiace k stabilizácii zamestnancov. Získajú zručnosť kolektívneho vyjednávania s možnosťou využívania naučených argumentačných a vyjednávacích techník.

Postup riešenia:

 • kolektívne pracovné vzťahy
 • tvorba sústavy pravidiel a štandardov správania sa v rámci skupiny či tímu
 • meranie spokojnosti zamestnancov
 • metódy merania zamestnaneckých vzťahov
 • metodika retenčných faktorov na zabezpečenie stability zamestnancov
 • faktory výpovedí zamestnancov a systém podpory kohéznych faktorov súdržnosti
 • tvorba systému stabilizácie zamestnancov
 • analýza súčasného stavu a rizík odchodov
 • vyjednávanie so zamestnancami – nácvik vybraných techník
 • systém komunikácie so zamestnancami
 • zisťovanie názorov pracovníkov na vznikajúce zmeny v podnikovej kultúre a systéme práce
 • aké komunikačné stratégie sú vhodné aké nie sú vhodné v komunikácii so zamestnancami používať

9 Talent manažment

Popis problému:

Kto je to talent? Čo sa dá testovať a čo nie? Aké testy zvoliť a kde ich možno získať? Ako vytvoriť profil testovanej osoby? Ako nastaviť kariérny a osobnostný rozvoj? Ako talenty podporovať a udržať si ich?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa oboznámia so základmi a možnosťami diagnostiky a testovania osobnosti kandidáta. Získajú prehľad o tom, aké sú na trhu dostupné metódy a s akými metódami je vhodné pracovať. Na základe pripravenej testovej batérie budú schopní používať, interpretovať niektoré z testov s cieľom stanovenia osobnostného profilu kandidáta. Zároveň získajú cenné informácie týkajúce sa práce s talentovanými pracovníkmi.

Postup riešenia:

 • identifikácia talentov – voľba metódy
 • kritériá hodnotenia vybraných kompetencií – odbornosť vs. soft skills
 • hodnotenie rozvojového potenciálu
 • základy diagnostiky osobnosti a psychodiagnostika osobnosti dospelého človeka
 • testovanie kandidáta
 • s akými testami môže personálny manažér (nie psychológ) pracovať
 • ako zvoliť zpomedzi veľkého počtu existujúcich testov také, ktoré majú pre naše ciele najväčšiu vypovedateľnú hodnotu
 • nácvik administrácie a interpretácie vybraných testov
 • kedy, akým spôsobom a v akých situáciách voliť prijímací rozhovor, psychologickú diagnostiku, kombinovanú metódu, assessment and developing centre, metódu 360° spätnej väzby
 • formálny výstup z posúdenia kandidáta
 • ako vytvoriť správu – vyhodnotenie výsledkov (profil kandidáta)
 • ako talenty rozvíjať
 • nastavenie pravideľného systému hodnotenia talentov
 • kariérne a rozvojové plány
 • podpora a udržiavanie talentov

10 Manažment zmeny a zvládnutie odporu

Popis problému:

Prečo nenechať na pokoji to, čo funguje? Ako môžeme ovplyvňovať postoj zamestnancov k zmenám? Aké sú nové prístupy k zmenám v myslení ľudí a pracovných procesov? Ako prebieha zmena myslenia ľudí? Ako začať so zmenou?

Tréningové prínosy:

Oboznámiť účastníkov s novými prístupmi k zmenám v myslení ľudí a pracovných procesov. Odbúrať manažérske pravidlá o udržovaní a fungovaní nepružných zažitých štandardov. Naučiť sa používať metódy a organizačné opatrenia zmeny.

Postup riešenia:

 • typológia osobnosti
 • identifikácia vlastného typu osobnosti
 • temperament ako bazálna vlastnosť osobnosti
 • motivácia v procese zmeny
 • postoj ľudí voči zmenám
 • podstata a princípy manažmentu zmeny
 • úloha komunikácie v procese zmeny
 • príprava na zmenu – čo je potrebné urobiť
 • techniky prekonania odporu

11 Zvládanie záťažových a konfliktných situácií

Popis problému:

Prečo konfliktné situácie sprevádzajú človeka po celý život? Aký vplyv má konflikt na pracovný výkon? Čo sa deje, keď konflikty neriešime? Aké techniky riešenia problémov môžem v praxi používať? Viem sa naučiť ovládať? Prečítal som veľa kníh na túto tému, stále sa mi však v praxi prečítané techniky nedaria aplikovať – pomôžete mi?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia vhodne zvoliť komunikačný správny postup v konflikte s dôrazom na jeho konštruktívne riešenie. Naučiť sa analyzovať rozličné druhy konfliktného správania a zvládnuť rôzne typy konfliktných ľudí v typických pracovných situáciách. Situačne budú vedieť zvoliť vhodný štýl zvládnutia konfliktných pracovných situácií.

Postup riešenia:

 • testovanie tendencie k riešeniu problémov a konfliktov
 • vymedzenie konfliktu a pochopenie pozitívnej stránky konfliktu
 • príčiny konfliktov v pracovných vzťahoch
 • vplyv konfliktu na pracovný výkon
 • základné stratégie pri zvládaní konfliktov – presadenie, prispôsobenie, kompromis, vyhýbanie, konsenzus
 • štýly riešenia konfliktov – vhodnosť ich použitia
 • proces riešenia konfliktov – postup pri riešení problému (pohľad zamestnanca, pohľad nadriadeného, krátky pohovor, dopad problému)

 

12 Tréning trénerov

Popis problému:

Ako sa z personalistu stane profesionálny tréner? K akému typu trénera patríte? Aké najnovšie metódy rozvoja zvoliť? Ako si to má človek všetko zapamätať? Ako pracovať so skupinou? Ktorú metódu vzdelávania a rozvoja zvoliť?

Tréningové prínosy:

Účastníci tréningu získajú potrebné informácie na to, aby samostatne mohli v budúcnosti viesť rozvojové vzdelávacie tréningy. Zážitkovým učením spojeným s mnohými praktickými ukážkami nadobudnú lektorské zručnosti. Budú schopní vybrať a samostatne aplikovať vhodnú formu a metódu rozvoja pri rešpektovaní skupinovej dynamiky vzdelávajúcich sa účastníkov.

Postup riešenia:

 • pamäť a učenie sa – identifikácia štýlu učenia sa
 • štýly učenia sa a prijímanie informácií
 • inovatívne prístupy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
 • tradičné a netradičné prístupy vo vzdelávacej a rozvojovej práci
 • analýza tréningových potrieb
 • akčný plán rozvoja a výber formy vzdelávania
 • médiá a vzdelávacie prostriedky
 • ciele, obsah, priestory tréningu – rady z praxe
 • kognitívne prístupy, hranie rolí, učenie sa praxou, zážitkové učenie
 • frontálne metódy učenia sa
 • participatívne, interakčné a dialogické metódy
 • práca v skupinách, vedenie diskusie, simulácie, prípadové štúdie, hranie rolí, metaplán
 • vedenie diskusie
 • zvládanie obtiažnych situácií v diskusii
 • ukážky a nácvik aktivizačných metód
 • osobnosť trénera a identifikácia trénerského štýlu
 • psychohygiena a mentálna príprava lektora
 • vzdelávanie a profesionalita lektora
 • individuálna a skupinová supervízia

 

13 Tréning assessorov (hodnotiteľov AC and DC)

Popis problému:

Chcete sami vedieť realizovať AC & DC? Viete správne definovať projekt AC & DC? Aké kritériá hodnotenia zvoliť? Na základe čoho mám kategorizovať a urobiť profil posudzovaného kandidáta? Ako profil interpretovať?

Tréningové prínosy:

Účastníci školenia získajú znalosti z realizácie AC & DC. Budú schopní vytvoriť program AC & DC obsahujúci kritériá hodnotenia, priebeh a organizáciu AC & DC a následne zručnosť vytvoriť a interpretovať profil posudzovaného kandidáta. Tréning je obohatený ukážkami rôznych druhov profilov, čo poskytuje inšpiráciu na tvorbu vlastnej metodiky AC & DC.

Postup riešenia:

 • plánovanie hodnotenia – definovanie potreby
 • stanovenie vhodných kritérií hodnotenia
 • identifikácia položiek pre zhromažďovanie dôkazov a informácií na príslušné hodnotené kompetencie
 • identifikácia zdrojov – priame a nepriame dôkazy na zabezpečenie riadneho a spoľahlivého posúdenia
 • posúdenie schopností – výber metód hodnotenia
 • hodnotenie výkonnosti – monitorovanie výkonu
 • hodnotenie znalostí a vedomostí
 • zhromažďovanie dát a efektívne zaznamenávanie
 • tvorba prehľadného záznamu hodnotenia – podklad k dobrému rozhodnutiu
 • výber a kladenie relevantných otázok
 • aktívne počúvanie – nácvik zručnosti
 • rozhodovanie na základe dôkazov a pozorovania
 • podávanie jasnej spätnej väzby – nadobudnutie zručnosti
 • demonštrácia hodnotenia na vopred pripravených simulovaných situáciách
 • zvyšovanie odbornej spôsobilosti posudzovateľa
 • vytvorenie profilu hodnoteného – správa z AC & DC
 • príprava a návrh rozvojových programov
 • interpretácia profilu posudzovaného

 

14 Tréning recruiterov

Popis problému:

Viete správne vybrať vhodného kandidáta? Ako sa pripraviť na výberový rozhovor? Aké otázky používať pri prijímacom rozhovore? Ako vyhodnotíme prijímací rozhovor?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia profesionálne viesť prijímací rozhovor, budú vedieť jasne definovať otázky smerujúce k zisteniu vopred definovaných charakteristík, zručností alebo schopností. Simulovaním rôznych druhov prijímacích rozhovorov zároveň rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti a schopnosť empatie.

Postup riešenia:

 • nové metódy vyhľadávania a výberu kandidátov
 • recruiting mimo hraníc Slovenska
 • online nábor pracovníkov
 • fázy výberového konania
 • analýza pracovnej pozície
 • tvorba efektívnej inzercie
 • vyhľadávanie a výber z vlastných a externých zdrojov
 • filtrácia CV
 • rady a odporúčania z praxe týkajúce sa priameho výberového konania
 • príprava na výberový rozhovor
 • tvorba škrtací záznamový hárok (checklist)
 • prístupy vedenia výberového rozhovoru
 • behaviorálny, kaučujúci alebo stresový prístup vedenia rozhovoru
 • otázky pri výberovom rozhovore
 • techniky kladenia otázok pri prijímacom rozhovore
 • čoho sa vyvarovať pri kladení otázok
 • čo sa pýtať, keď chceme zistiť kandidátove odborné znalosti, jeho pracovné skúsenosti, motiváciu zamestnanca, sociálne zručnosti aspôsoby vedenia, zvládanie pracovnej záťaže
 • poskytovanie spätnej väzby ahodnotenie pri prijímacom rozhovore
 • akú spätnú väzbu aaký druh hodnotenia používať pri prijímacom rozhovore
 • riešenie prípadových štúdií

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Ako dosiahnuť a udržať ozajstný systém ...Viedol stovky projektov Kaizen v čase, keď sa publikácie ...

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť ...Pozvánky na nové konferencie dostávate takmer každý ...

Výrobný manažment inšpiruje ako ...Konferenciu Výrobný manažment organizuje spoločnosť ...

Najnovšie články

Vychádza preklad knihy Toyota Kata, ...Na rozdiel od ostatných kníh o Lean v nej nájdete odpoveď ...

Časopis Prumyslové inženýrství v ...Prečítajte si na čo sa môžete tešiť v najnovšom vydaní ...

„Vojna odborárov. Avizujú ostrý ...V posledných dňoch počúvame z médií o ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved