rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Tréningové programy pre rozvoj personálneho oddelenia

Na nasledovných stránkach nájdete aktuálnu ponuku rozvoja personalistov. Ponuka obsahuje dva rozvojové bloky:

-prvých 8 modulov (2.1 – 2.8) je určených personalistom – úroveň začiatočník / pokročilý

-druhých 8 modulov (2.9 – 2.16) je určených personalistom – úroveň expert


1 Motivácia a systémy odmeňovania zamestnancov

Popis problému:

 • Čo by sa malo a čo nie odmeňovať? 
 • Máte problém s motiváciou zamestnancov? 
 • Je váš systém odmeňovania pre zamestnancov motivujúci? 
 • Využívate individuálne i tímové odmeňovanie?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa dozvedia rozdiel medzi stimuláciou a motiváciou. Na základe vlastnej skúsenosti budú vedieť identifikovať rozličné motivačné faktory ovplyvňujúce spokojnosť zamestnancov. Budú schopní navrhnúť na základe príkladov z úspešných firiem a našej praxe motivujúci systém odmeňovania.

Postup riešenia:

 • rozdiel medzi stimuláciou a motiváciou
 • čo zamestnancov motivuje a čo nie - teórie motivácie
 • systémy odmeňovania zamestnancov
 • na čo by sme nemali zabudnúť pri vytváraní systému odmeňovania
 • faktory tvoriace mzdu zamestnanca
 • finančné a nefinančné formy odmeňovania
 • špecifiká vonkajších a vnútorných foriem odmeňovania
 • tvorba motivujúceho systému odmeňovania
 • mzda a očakávané výsledky práce
 • individuálne a tímové odmeňovanie
 • výhody a nevýhody individuálneho a tímového odmeňovania

2 Personálna stratégia a starostlivosť o zamestnancov

Popis problému:

 • Ako by mal prebiehať proces plánovania ľudských zdrojov? 
 • Čo pre zamestnancov znamená pracovať v atraktívnej firme? 
 • Aké faktory vplývajú na tvorbu dobrej firemnej značky očami zamestnancov?

Tréningové prínosy:

Účastníci získajú najnovšie informácie týkajúce sa plánovania ľudských zdrojov, budú schopní vytvoriť vlastný program stratégie riadenia ľudských zdrojov. Školenie sa zameriava ina budovanie „dobrej značky" podniku a na celkové formovanie pracovného prostredia. Časť školenia je venovaná riadeniu kariéry kľúčových zamestnancov a na marketingové aktivity personálneho oddelenia.

Postup riešenia:

 • plánovanie ľudských zdrojov
 • tvorba programu riadenia a stratégie plánovania ľudských zdrojov
 • riadenie a starostlivosť o kľúčových zamestnancov
 • tvorba pozitívnej pracovnej klímy
 • nastavenie a aplikácia intervenčných stratégii na elimináciu negatívnej pracovnej atmosféry
 • budovanie „dobrej značky" podniku
 • marketing personálneho oddelenia
 • formovanie pracovného prostredia
 • pracovný režim zamestnancov
 • personálne informácie o zamestnancoch.
 • personálna evidencia - aké informácie o zamestnancoch by malo personálne oddelenie zisťovať a systematicky zhromažďovať?

 

3 Riadenie pracovného výkonu zamestnancov

Popis problému:

 • Viete aké by mali byť ciele hodnotenia zamestnancov?
 • Ako vytvoriť a zaviesť systém riadenia pracovného výkonu?
 • Aké sú možnosti použitia personálneho contollingu?
 • Ako by mal prebiehať hodnotiaci rozhovor?

Tréningové prínosy:

Účastníci získajú informácie týkajúce sa riadenia pracovného výkonu, oboznámia sa s metódami a kritériami hodnotenia výkonu v úspešných firmách. Naučia sa správnym spôsobom viesť hodnotiaci rozhovor, vytvoria si vlastnú agendu hodnotiaceho formulára.

Postup riešenia:

 • význam riadenia pracovného výkonu zamestnancov
 • základné charakteristiky riadenia pracovného výkonu
 • neformálne a formálne hodnotenie zamestnancov
 • personálny contolling a hodnotenie pracovného výkonu
 • meranie výkonnosti zamestnancov
 • kritériá hodnotenia pracovného výkonu zvoliť
 • metódy hodnotenia zamestnancov.
 • hodnotenie na základe výsledkov (podľa stanovených cieľov)
 • špecifiká hodnotenia na základe plnenia noriem
 • firemný hodnotiaci formulár
 • výsledok hodnotenia zamestnanca
 • hodnotiaci pohovor
 • význam hodnotenia pre zamestnanca, pre nadriadeného a pre organizáciu

4 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Popis problému:

 • Prečo je vzdelávanie pracovníkov neoddeliteľnou súčasťou personálnej práce?
 • Akú formu vzdelávania zvoliť?
 • Pre koho je vhodný kaučing, tréning, školenie a individuálne poradenstvo?
Tréningové prínosy:

Účastníci nadobudnú znalosti z oblasti rozvoja zamestnancov, budú schopní identifikovať vzdelávacie potreby a následne správne zvoliť vhodnú formu alebo metódu rozvoja definovaných schopností a zručností. Zároveň budú vedieť ako zistiť prínosy z realizovaných rozvojových vzdelávacích projektov.

Postup riešenia:
 • význam vzdelávania
 • oblasť odborného vzdelávania, prehlbovanie si kvalifikácie, rekvalifikácia a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
 • identifikácia vzdelávacích potrieb zamestnancov
 • metódy zisťovania vzdelávacích potrieb a aké formuláre na to použiť
 • formy a metódy vzdelávania zamestnancov
 • vzdelávanie nových pracovníkov
 • výber dodávateľov vzdelávacích aktivít
 • hodnotenie výsledkov vzdelávania
 • prínosy z realizovaných foriem vzdelávania
 • monitoring výsledkov vzdelávania
 • vzdelávanie s obmedzenými rozpočtami
 • školenie, koučing, poradenstvo, tréning
 • personalista ako kouč a tréner – tréning trénerov
 • personalista ako hodnotiteľ – tréning assessorov

 

5 Vyhľadávanie a výber zamestnancov

Popis problému:

 • Čo sa dá merať, meniť a čo nie?
 • Akým spôsobom vytvoriť profil ideálneho kandidáta?
 • Ako definovať kritériá ponuky pracovného miesta?
 • Ako by mal prebiehať výber zamestnancov?

Tréningové prínosy:

Účastníci nadobudnú nie len teoretické, ale i praktické skúsenosti týkajúce sa tvorby popisu pracovného miesta a definovaním ideálneho kandidáta. Nácvikom možných foriem výberu budú schopní zvoliť a zrealizovať pre nich najvhodnejšiu formu výberu zamestnanca smerom k obsadzovaným pracovným pozíciám.

Postup riešenia:

 • psychológia osobnosti
 • identifikácia kandidátových schopností
 • model spôsobilostí kandidáta
 • popis pracovného miesta - základný kameň pre vytvorenie profilu ideálneho kandidáta
 • profil ideálneho kandidáta z hľadiska: odbornosti, pracovných skúseností, osobných charakteristík, špeciálnych schopností, zvláštnych schopností
 • tvorba ponuky pracovného miesta
 • kritériá ponuky pracovného miesta
 • formy výberu zamestnancov
 • spôsoby náboru – výberu ľudí
 • výhody a nevýhody interného a externého náboru ľudí
 • špecifiká výberu zamestnancov z vnútorných zdrojov
 • špecifiká výberu väčšieho zamestnancov z inej firmy
 • výber zamestnancov s pomocou agentúry a na základe odporučenia od zamestnanca


6 Testovanie osobnosti

Popis problému:

 • Čo sa dá testovať a čo nie?
 • Ako vytvoriť správny dotazník?
 • Aké testy zvoliť a kde ich možno získať?
 • Ako vytvoriť profil testovanej osoby?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa oboznámia so základmi a možnosťami diagnostiky a testovania osobnosti kandidáta. Získajú prehľad o tom, aké sú na trhu dostupné metódy a s akými metódami je vhodné pracovať. Na základe pripravenej testovej batérie budú schopný používať, interpretovať niektoré z testov s cieľom stanovenia osobnostného profilu kandidáta.

Postup riešenia:

 • metodológia pracovnej psychológie
 • metodológia psychologického a sociologického výskumu
 • základy diagnostiky osobnosti a psychodiagnostika osobnosti dospelého človeka
 • testovanie kandidáta
 • s akými testami môže personálny manažér (nie psychológ) pracovať
 • ako zvoliť spomedzi veľkého počtu existujúcich testov také, ktoré majú pre naše ciele najväčšiu vypovedateľnú hodnotu
 • ako jednotlivé testy interpretovať
 • nácvik administrácie a interpretácie vybraných testov
 • rozdiely medzi rôznymi spôsobmi realizácie posúdenia kandidátových schopností
 • kedy, akým spôsobom a v akých situáciách voliť prijímací rozhovor, psychologickú diagnostiku, kombinovanú metódu, assessment and developing centre, metódu 360° spätnej väzby
 • formálny výstup z posúdenia kandidáta
 • ako vyhodnotiť prijímacie konanie
 • ako vytvoriť správu – vyhodnotenie výsledkov (profil kandidáta)


7 Vedenie prijímacieho rozhovoru

Popis problému:

 • Ako sa pripraviť na výberový rozhovor?
 • Aké otázky používať pri prijímacom rozhovore?
 • Ako vyhodnotíme prijímací rozhovor?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia profesionálne viesť prijímací rozhovor, budú vedieť jasne definovať otázky smerujúce k zisteniu vopred definovaných charakteristík, zručností alebo schopností. Simulovaním rôznych druhov prijímacích rozhovorov zároveň rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti a schopnosť empatie.

Postup riešenia:
 • príprava na výberový rozhovor
 • tvorba škrtací záznamový hárok (checklist)
 • prístupy vedenia výberového rozhovoru
 • behaviorálny, kaučujúci alebo stresový prístup vedenia rozhovoru
 • otázky pri výberovom rozhovore
 • techniky kladenia otázok pri prijímacom rozhovore
 • čoho sa vyvarovať pri kladení otázok
 • čo sa pýtať, keď chceme zistiť kandidátove odborné znalosti, jeho pracovné skúsenosti, motiváciu zamestnanca, sociálne zručnosti a spôsoby vedenia, zvládanie pracovnej záťaže
 • poskytovanie spätnej väzby a hodnotenie pri prijímacom rozhovore
 • akú spätnú väzbu a aký druh hodnotenia používať pri prijímacom rozhovore

8 Zamestnanecké vzťahy

Popis problému:

 • Aká je úloha personálneho oddelenia v ovplyvňovaní pracovných vzťahov?
 • Ako zabrániť odchodom kľúčových zamestnancov?
 • Ako zabezpečiť riešenie problémov v zmysle zdola nahor?
 • Ako by malo prebiehať kolektívne vyjednávanie so zamestnancami?

Tréningové prínosy:

Účastníci získajú informácie o najnovších metódach merania spokojnosti zamestnancov. Na základe pripravených metodických podkladov budú schopní vytvoriť retenčné programu slúžiace k stabilizácii zamestnancov. Získajú zručnosť kolektívneho vyjednávania s možnosťou využívania naučených argumentačných a vyjednávacích techník.

Postup riešenia:

 • kolektívne pracovné vzťahy
 • tvorba sústavy pravidiel a štandardov správania sa v rámci skupiny či tímu
 • meranie spokojnosti zamestnancov
 • metódy merania zamestnaneckých vzťahov
 • metodika retenčných faktorov na zabezpečenie stability zamestnancov
 • faktory výpovedí zamestnancov a systém podpory kohéznych faktorov súdržnosti
 • tvorba systému stabilizácie zamestnancov
 • analýza súčasného stavu a rizík odchodov
 • vyjednávanie so zamestnancami – nácvik vybraných techník
 • systém komunikácie so zamestnancami
 • zisťovanie názorov pracovníkov na vznikajúce zmeny v podnikovej kultúre a systéme práce
 • aké komunikačné stratégie sú vhodné aké nie sú vhodné v komunikácii so zamestnancami používať

9 Talent manažment

Popis problému:

Kto je to talent? Čo sa dá testovať a čo nie? Aké testy zvoliť a kde ich možno získať? Ako vytvoriť profil testovanej osoby? Ako nastaviť kariérny a osobnostný rozvoj? Ako talenty podporovať a udržať si ich?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa oboznámia so základmi a možnosťami diagnostiky a testovania osobnosti kandidáta. Získajú prehľad o tom, aké sú na trhu dostupné metódy a s akými metódami je vhodné pracovať. Na základe pripravenej testovej batérie budú schopní používať, interpretovať niektoré z testov s cieľom stanovenia osobnostného profilu kandidáta. Zároveň získajú cenné informácie týkajúce sa práce s talentovanými pracovníkmi.

Postup riešenia:

 • identifikácia talentov – voľba metódy
 • kritériá hodnotenia vybraných kompetencií – odbornosť vs. soft skills
 • hodnotenie rozvojového potenciálu
 • základy diagnostiky osobnosti a psychodiagnostika osobnosti dospelého človeka
 • testovanie kandidáta
 • s akými testami môže personálny manažér (nie psychológ) pracovať
 • ako zvoliť zpomedzi veľkého počtu existujúcich testov také, ktoré majú pre naše ciele najväčšiu vypovedateľnú hodnotu
 • nácvik administrácie a interpretácie vybraných testov
 • kedy, akým spôsobom a v akých situáciách voliť prijímací rozhovor, psychologickú diagnostiku, kombinovanú metódu, assessment and developing centre, metódu 360° spätnej väzby
 • formálny výstup z posúdenia kandidáta
 • ako vytvoriť správu – vyhodnotenie výsledkov (profil kandidáta)
 • ako talenty rozvíjať
 • nastavenie pravideľného systému hodnotenia talentov
 • kariérne a rozvojové plány
 • podpora a udržiavanie talentov

10 Manažment zmeny a zvládnutie odporu

Popis problému:

Prečo nenechať na pokoji to, čo funguje? Ako môžeme ovplyvňovať postoj zamestnancov k zmenám? Aké sú nové prístupy k zmenám v myslení ľudí a pracovných procesov? Ako prebieha zmena myslenia ľudí? Ako začať so zmenou?

Tréningové prínosy:

Oboznámiť účastníkov s novými prístupmi k zmenám v myslení ľudí a pracovných procesov. Odbúrať manažérske pravidlá o udržovaní a fungovaní nepružných zažitých štandardov. Naučiť sa používať metódy a organizačné opatrenia zmeny.

Postup riešenia:

 • typológia osobnosti
 • identifikácia vlastného typu osobnosti
 • temperament ako bazálna vlastnosť osobnosti
 • motivácia v procese zmeny
 • postoj ľudí voči zmenám
 • podstata a princípy manažmentu zmeny
 • úloha komunikácie v procese zmeny
 • príprava na zmenu – čo je potrebné urobiť
 • techniky prekonania odporu

11 Zvládanie záťažových a konfliktných situácií

Popis problému:

Prečo konfliktné situácie sprevádzajú človeka po celý život? Aký vplyv má konflikt na pracovný výkon? Čo sa deje, keď konflikty neriešime? Aké techniky riešenia problémov môžem v praxi používať? Viem sa naučiť ovládať? Prečítal som veľa kníh na túto tému, stále sa mi však v praxi prečítané techniky nedaria aplikovať – pomôžete mi?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia vhodne zvoliť komunikačný správny postup v konflikte s dôrazom na jeho konštruktívne riešenie. Naučiť sa analyzovať rozličné druhy konfliktného správania a zvládnuť rôzne typy konfliktných ľudí v typických pracovných situáciách. Situačne budú vedieť zvoliť vhodný štýl zvládnutia konfliktných pracovných situácií.

Postup riešenia:

 • testovanie tendencie k riešeniu problémov a konfliktov
 • vymedzenie konfliktu a pochopenie pozitívnej stránky konfliktu
 • príčiny konfliktov v pracovných vzťahoch
 • vplyv konfliktu na pracovný výkon
 • základné stratégie pri zvládaní konfliktov – presadenie, prispôsobenie, kompromis, vyhýbanie, konsenzus
 • štýly riešenia konfliktov – vhodnosť ich použitia
 • proces riešenia konfliktov – postup pri riešení problému (pohľad zamestnanca, pohľad nadriadeného, krátky pohovor, dopad problému)

 

12 Tréning trénerov

Popis problému:

Ako sa z personalistu stane profesionálny tréner? K akému typu trénera patríte? Aké najnovšie metódy rozvoja zvoliť? Ako si to má človek všetko zapamätať? Ako pracovať so skupinou? Ktorú metódu vzdelávania a rozvoja zvoliť?

Tréningové prínosy:

Účastníci tréningu získajú potrebné informácie na to, aby samostatne mohli v budúcnosti viesť rozvojové vzdelávacie tréningy. Zážitkovým učením spojeným s mnohými praktickými ukážkami nadobudnú lektorské zručnosti. Budú schopní vybrať a samostatne aplikovať vhodnú formu a metódu rozvoja pri rešpektovaní skupinovej dynamiky vzdelávajúcich sa účastníkov.

Postup riešenia:

 • pamäť a učenie sa – identifikácia štýlu učenia sa
 • štýly učenia sa a prijímanie informácií
 • inovatívne prístupy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
 • tradičné a netradičné prístupy vo vzdelávacej a rozvojovej práci
 • analýza tréningových potrieb
 • akčný plán rozvoja a výber formy vzdelávania
 • médiá a vzdelávacie prostriedky
 • ciele, obsah, priestory tréningu – rady z praxe
 • kognitívne prístupy, hranie rolí, učenie sa praxou, zážitkové učenie
 • frontálne metódy učenia sa
 • participatívne, interakčné a dialogické metódy
 • práca v skupinách, vedenie diskusie, simulácie, prípadové štúdie, hranie rolí, metaplán
 • vedenie diskusie
 • zvládanie obtiažnych situácií v diskusii
 • ukážky a nácvik aktivizačných metód
 • osobnosť trénera a identifikácia trénerského štýlu
 • psychohygiena a mentálna príprava lektora
 • vzdelávanie a profesionalita lektora
 • individuálna a skupinová supervízia

 

13 Tréning assessorov (hodnotiteľov AC and DC)

Popis problému:

Chcete sami vedieť realizovať AC & DC? Viete správne definovať projekt AC & DC? Aké kritériá hodnotenia zvoliť? Na základe čoho mám kategorizovať a urobiť profil posudzovaného kandidáta? Ako profil interpretovať?

Tréningové prínosy:

Účastníci školenia získajú znalosti z realizácie AC & DC. Budú schopní vytvoriť program AC & DC obsahujúci kritériá hodnotenia, priebeh a organizáciu AC & DC a následne zručnosť vytvoriť a interpretovať profil posudzovaného kandidáta. Tréning je obohatený ukážkami rôznych druhov profilov, čo poskytuje inšpiráciu na tvorbu vlastnej metodiky AC & DC.

Postup riešenia:

 • plánovanie hodnotenia – definovanie potreby
 • stanovenie vhodných kritérií hodnotenia
 • identifikácia položiek pre zhromažďovanie dôkazov a informácií na príslušné hodnotené kompetencie
 • identifikácia zdrojov – priame a nepriame dôkazy na zabezpečenie riadneho a spoľahlivého posúdenia
 • posúdenie schopností – výber metód hodnotenia
 • hodnotenie výkonnosti – monitorovanie výkonu
 • hodnotenie znalostí a vedomostí
 • zhromažďovanie dát a efektívne zaznamenávanie
 • tvorba prehľadného záznamu hodnotenia – podklad k dobrému rozhodnutiu
 • výber a kladenie relevantných otázok
 • aktívne počúvanie – nácvik zručnosti
 • rozhodovanie na základe dôkazov a pozorovania
 • podávanie jasnej spätnej väzby – nadobudnutie zručnosti
 • demonštrácia hodnotenia na vopred pripravených simulovaných situáciách
 • zvyšovanie odbornej spôsobilosti posudzovateľa
 • vytvorenie profilu hodnoteného – správa z AC & DC
 • príprava a návrh rozvojových programov
 • interpretácia profilu posudzovaného

 

14 Tréning recruiterov

Popis problému:

Viete správne vybrať vhodného kandidáta? Ako sa pripraviť na výberový rozhovor? Aké otázky používať pri prijímacom rozhovore? Ako vyhodnotíme prijímací rozhovor?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia profesionálne viesť prijímací rozhovor, budú vedieť jasne definovať otázky smerujúce k zisteniu vopred definovaných charakteristík, zručností alebo schopností. Simulovaním rôznych druhov prijímacích rozhovorov zároveň rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti a schopnosť empatie.

Postup riešenia:

 • nové metódy vyhľadávania a výberu kandidátov
 • recruiting mimo hraníc Slovenska
 • online nábor pracovníkov
 • fázy výberového konania
 • analýza pracovnej pozície
 • tvorba efektívnej inzercie
 • vyhľadávanie a výber z vlastných a externých zdrojov
 • filtrácia CV
 • rady a odporúčania z praxe týkajúce sa priameho výberového konania
 • príprava na výberový rozhovor
 • tvorba škrtací záznamový hárok (checklist)
 • prístupy vedenia výberového rozhovoru
 • behaviorálny, kaučujúci alebo stresový prístup vedenia rozhovoru
 • otázky pri výberovom rozhovore
 • techniky kladenia otázok pri prijímacom rozhovore
 • čoho sa vyvarovať pri kladení otázok
 • čo sa pýtať, keď chceme zistiť kandidátove odborné znalosti, jeho pracovné skúsenosti, motiváciu zamestnanca, sociálne zručnosti aspôsoby vedenia, zvládanie pracovnej záťaže
 • poskytovanie spätnej väzby ahodnotenie pri prijímacom rozhovore
 • akú spätnú väzbu aaký druh hodnotenia používať pri prijímacom rozhovore
 • riešenie prípadových štúdií

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Fórum kvality 2018: Kvalita v našom ...Fórum predstavuje možnosť vzájomnej výmeny poznatkov ...

O svete spolupráce a integrácie budeme ...Prichádza svet, v ktorom nestačí úzka špecializácia a ...

Čo je zdravé pracovisko?V poslednej dobe zaznamenávam od našich zákazníkov zvýšený ...

Najnovšie články

Prvé tohtoročné číslo časopisu ...Témy, ktoré vás zaujímajú nájdete v ...

Šetrením ešte nikto nezbohatolNiekoľko postrehov pre manažérov, ktorí zasvätili ...

Konkurenčná výhoda: Design Thinking - ...Predstavte si toto. Pracujete ako primátor mesta, ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved