rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Tréningové programy pre rozvoj obchodných a predajných zručností

1 Organizácia predaja a plánovanie práce

Popis problému:

 • Darí sa vám získavať nových zákazníkov? 
 • Máte dobrý systém práce a nie ste v časovom strese? 
 • Dosahujete vytýčené obchodné ciele? 
 • Máte čas aj na oddych, rodinu, či koníčky?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia efektívne organizovať svoj pracovný čas, vypracujú si vlastný systém plánovania svojej práce. Tréning je zároveň zameraný na výber vhodnej stratégie získavania nových a udržiavania si existujúcich obchodných partnerov, či klientov.

Postup riešenia:

 • filozofia obchodovania
 • najčastejšie chyby obchodovania
 • vytýčenie cieľov obchodovania
 • profesionalita, predpoklady a rozvoj úspešného obchodníka
 • akvizičná činnosť obchodníka
 • vyhľadávanie zákazníkov a budovanie klientely (prospekting)
 • kontaktovanie zákazníkov (telefonicky, písomne, osobne)
 • techniky úspešného dohodnutia obchodného stretnutia
 • práca s databázou a s klientskymi kartami
 • príčiny straty zákazníkov
 • organizovanie a systém plánovania práce obchodníka
 • dosiahnutie cieľov - stanovenie priorít
 • matica plánovania pracovného času
 • inventár časových strát
 • budovanie vzťahov a starostlivosť o zákazníkov

 

2 Argumentácia predaja obchodníka

Popis problému:

 • Ako pracovať s tým, keď klient namieta? 
 • Ako reagovať na nesprávne argumenty klienta? 
 • Ako dostať odpovede od klienta? 
 • Ako komunikovať s rôznymi typmi klientov? 
 • Viete úspešne viesť dialóg?  

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia komunikovať s rôznymi typmi zákazníkov. Získajú teoretické, ale i praktické skúsenosti voľby vhodnej metódy vyjednávania, budú vedieť vytvoriť silný argument. Tréning je taktiež zameraný na zvládnutie námietok komunikačného partnera. 

Postup riešenia:

 • umenie argumentácie a vyjednávanie
 • sociálna percepcia a filtre vnímania
 • zákony a princípy obchodnej komunikácie
 • verbálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie a spätná väzba
 • techniky kladenia otázok  prekážky efektívneho počúvania
 • zdolávanie námietok, výhovoriek a argumentov
 • reagovanie na nesprávne argumenty zákazníka
 • techniky zmenšovania odporu a vyvracania námietok
 • sebapoznanie v rámci typológie osobnosti
 • komunikácia s rôznymi typmi zákazníkov
 • nácvik obchodných komunikačných techník
 • zlepšenie argumentačných a vyjednávacích schopností

 

3 Obchodné rokovanie

Popis problému:

 • Viete úspešne viesť obchodné rokovanie?
 • Robí vám problém diskusia o cene? 
 • Viete odhadnúť zákazníka na základe jeho neverbálneho prejavu? 
 • Ako sa pripravujete na obchodné rokovanie? 

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia viesť obchodné rokovanie simulované s rôznymi druhmi zákazníkov. Budú vedieť viesť obchodný rozhovor v zmysle dodržiavania obchodného protokolu. Naučia sa používať rokovacie a predajné techniky.

Postup riešenia:

 • fázy obchodného rokovania (príprava, priebeh, záver)
 • typológia zákazníkov a rôzne prístupy k nim
 • analýza rokujúcich strán v obchodnom rokovaní
 • inventár vlastností prejavujúcich sa pri obchodnom rokovaní
 • rozhodovanie a voľba cieľov obchodného rokovania
 • psychológia prvého kontaktu so zákazníkom
 • spoločenský protokol a budovanie „image obchodníka"
 • techniky vedenia rozhovoru
 • konfrontácia záujmov rokujúcich strán
 • nácvik rokovacích a predajných techník
 • metódy uzatvárania obchodu
 • diskusia o cene produktu/služieb
 • vhodné, nevhodné a neprípustné v obchodnom rokovaní
 • nový klient - kontaktná fáza a prezentácia ponuky
 • video - tréning vedenia obchodného rozhovoru

 

4 Profesionálne telefonovanie

Popis problému:

 • Darí sa vám dohodnúť stretnutie alebo vybaviť nejaký problém cez telefón? 
 • Viete cez telefón vhodne formulovať svoje myšlienky? 
 • Poznáte etiketu obchodného telefonovania?

Tréningové prínosy:

Účastníci získajú nástroj, ako efektívne formulovať svoje myšlienky cez telefón. Na základe vhodnej prípravy budú vedieť viesť udržiavací alebo akvizičný rozhovor. Vytvoria si svoj vlastný štýl telefonickej argumentácie s vhodnou voľbou otázok smerujúcich k dosiahnutiu vytýčeného obchodného cieľa.

Tematické zameranie:

 • príprava telefonických rozhovorov
 • pravidlá telefonického kontaktu
 • analýza osobných dispozícií pre správne telefonovanie
 • príprava na dôležitý telefonický rozhovor
 • vzbudenie záujmu a vytvorenie správneho dojmu
 • technika telefonovania a argumentácia
 • telefonické dohodnutie termínu stretnutia
 • techniky kladenia otázok po telefóne
 • voľba melódie hlasu, akcentu a správneho tempa rozhovoru
 • komunikácia s problémovým obchodným partnerom – reakcia na sťažnosti
 • etiketa obchodného telefonovania
 • úlohy, ktoré možno vybaviť telefonicky
 • najčastejšie chyby pri telefonovaní – čoho sa treba vystríhať
 • záznam z telefonického rozhovoru
 • vytvorenie vlastného efektívneho štýlu telefonovania

 

5 Prezentácia produktov a služieb

Popis problému:

 • Viete vhodne prezentovať svoje myšlienky a nápady? 
 • Ako hovoriť nepripravený? 
 • Čo robiť, keď máte pred alebo počas prezentácie trému a trasú sa vám ruky alebo sa vám chveje hlas? 
 • Čo hovorí vaše telo a čo váš hlas?

Tréningové prínosy:

Program je zameraný na kľúčové prvky dobrej prezentácie, rozvoj potrebných sociálnych zručností, zvládanie trémy a stresu, ktoré sú jej prirodzenou súčasťou. Ústredným cieľom tréningu je dosiahnuť reálnu zmenu v komunikácii a správaní pri profesionálnej prezentácii. Časť tréningu je venovaná osobnému plánu ďalšieho rozvoja prezentačných zručností.

Postup riešenia:

 • sebaprezentácia alebo prezentácia firmy
 • ako pripraviť efektívnu prezentáciu
 • aktivácia a motivácia poslucháčov – techniky
 • prezentácia postupu alebo stratégie
 • prezentácia správy alebo nepríjemnej správy
 • konverzačné maximá pri prezentácii
 • mimoslovné prejavy a neverbálna komunikácia pri prezentácii
 • zvládanie obtiažných situácií pri prezentácii
 • vedenie diskusie
 • ukážky rôznych druhov prezentácií
 • najčastejšie chyby pri prezentácii
 • rétorika a paraverbálny prejav pri prezentácii
 • ako hovoriť nepripravený
 • video - tréning prezentácie produktu/služieb

 

6 Asertívny predaj

Popis problému:

 • Stali ste sa obeťou manipulácie? 
 • Robí vám problém požiadať zákazníka o láskavosť alebo bez výčitiek svedomia mu povedať nie vtedy, keď sa vám to žiada? 
 • Chcete vedieť ako si vhodným spôsobom povedať o to, na čo máte nárok? 
 • Čo robiť, keď cítite, že vás zákazník manipuluje?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia identifikovať rozličné druhy správania sa, získajú nástroje ako lepšie pracovať so svojimi emóciami. Budú vedieť vhodným spôsobom vyjadrovať svoje myšlienky a formulovať ich na požiadavky. Nácvikom asertívnych techník sa stanú odolným voči manipulácii.

Postup riešenia:

 • čo je to asertívne správanie
 • prečo by sme sa mali správať asertívne
 • identifikácia štýlu obchodného správania 
 • (pasívny, agresívny, manipulatívny, asertívny zákazník)
 • nácvik vybraných asertívnych techník - tréning
 • presadzovanie oprávnených požiadaviek v obchodnom vzťahu
 • zlepšenie schopnosti požiadať o láskavosť v obchodnom vzťahu
 • podávanie a prijímanie kritiky v pracovných a osobných vzťahoch
 • nácvik schopnosti povedať „nie" v obchodných vzťahoch
 • rozdiel medzi asertívnymi a manipulatívnymi technikami
 • nácvik zručností ako odolávať v obchodnej manipulácii
 • (asertivita – stop manipulácii - techniky)

 

7 Riešenie problémov a zvládanie konfliktov

Popis problému:

 • Aká je pozitívna stránka konfliktu v obchodnej praxi?
 • Čo sa deje, keď sa konfliktom vyhýbame? 
 • Ako so zákazníkom vyjednávať o vzájomných ziskoch?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia vhodne zvoliť komunikačný správny postup v konflikte s dôrazom na jeho konštruktívne riešenie so zákazníkom. Naučiť sa analyzovať rozličné druhy konfliktného správania a zvládnuť rôzne typy zákazníkov. Situačne budú vedieť zvoliť vhodný štýl zvládnutia konfliktných obchodných situácií.

Postup riešenia:

 • testovanie tendencie k riešeniu problémov a konfliktov
 • vymedzenie konfliktu a pochopenie pozitívnej stránky konfliktu
 • identifikovanie konfliktných vzorcov obchodného správania
 • vyjasnenie cieľov konfliktu v obchodnom rokovaní (ciele spolupráce)
 • vplyv konfliktu na pracovný výkon
 • základné stratégie pri zvládaní konfliktov – presadenie, prispôsobenie, kompromis, vyhýbanie, konsenzus
 • vyhýbanie sa riešeniu konfliktných obchodných situácií
 • zmierňovanie konfliktu – model kontroly konfliktu
 • odpúšťanie a zmierenie v kontexte obchodného konfliktu
 • štýly riešenia konfliktov – vhodnosť ich použitia v obchodnej praxi
 • vyjednávanie o vzájomných ziskoch ako súčasť riešenia konfliktu

 

8 Stres manažment a syndróm "burn-out"

Popis problému:

 • Ako vplýva stres na udržanie obchodnej úspešnosti? 
 • Prečo je dôležité naučiť sa brániť voči stresu? 
 • Viete zvládať stresové situácie počas obchodného rozhovoru? 
 • Aká je vaša schopnosť znášať pracovné zaťaženie? 
 • Viete relaxovať alebo naopak sa aktivovať?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia zvládať stresové a záťažové pracovné situácie. Nácvikom techník zvládania stresu sa naučia lepšie kontrolovať svoje emócie a tým aj celkové správanie sa. Časť tréningu je zameraná na zvládnutie stresu pri obchodnom rokovaní.

Postup riešenia:

 • úskalia práce obchodníka (sociálne a obchodné odmietanie)
 • príčiny a následky stresu
 • hlavné stresory a druhy stresu
 • vonkajšie a vnútorné sily pôsobiace na vznik stresu
 • negatívne emócie – hlavné faktory stresu
 • pracovný výkon a udržiavanie obchodnej úspešnosti
 • krivky výkonnosti práce obchodníka a biorytmus – osobné limity
 • zvládanie a prevencia stresu pri obchodnom rokovaní
 • riešenie stresových faktorov počas obchodného rozhovoru
 • ako čeliť obchodnému vyhoreniu „syndróm burn out"
 • optimalizácia práce v náročných pracovných situáciách
 • adaptačné mechanizmy – prevencia a odbúravanie pracovného stresu
 • mobbing a bossing
 • prevencia voči stresu
 • analýzy konkrétnych stresových pracovných situácií
 • nácvik vybraných antistresových, aktivačných arelaxačných techník

 

9 KAM - Key Account Management

Popis problému:

 • Odchádzajú vám zákazníci ku konkurencii? 
 • Zisťovali ste, či sú vaši zákazníci spokojní? 
 • Máte vypracovaný systém starostlivosti o kľúčových zákazníkov?

Tréningové prínosy:

Účastníci si na základe nových vedomostí vypracujú plán starostlivosti o kľúčových zákazníkov. Budú vedieť používať nástroje zisťovania spokojnosti zákazníkov. Naučia sa akým spôsobom je možné podporiť a budovať harmonicky fungujúce obchodné vzťahy.

Postup riešenia:

 • osobný prístup obchodníka k zákazníkovi
 • imidž obchodníka a rozšírený imidž spoločnosti
 • komunikácia obchodníka s kľúčovými zákazníkmi
 • prvky marketingovej a zákony obchodnej komunikácie
 • kľúčoví klienti a rôzne prístupy k nim
 • zisťovanie potrieb kľúčového zákazníka
 • nástroje sledovania a vyhodnocovania spokojnosti kľúčových zákazníkov
 • vytváranie a rozvoj vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • návrh optimálnej stratégie riadenia vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • konkurenčné stratégie (ako sa presadiť v konkurenčnom prostredí)
 • chyby, ktoré nás môžu pripraviť o kľúčového zákazníka
 • kontaktovanie kľúčových zákazníkov (písomne, osobne, telefonicky)
 • spracovanie osobného plánu (štruktúra) skvalitňovania služieb klientom
 • vypracovanie plánu udržovania kontaktu s kľúčovými zákazníkmi

 

10 8 krokov úspešného predaja

alebo Efektívna návšteva zákazníka

Popis problému:

 • Ako sa pripraviť na rokovanie so zákazníkom a byť pripravený?    
 • Ako zvládnuť prvé okamihy stretnutia? 
 • Ako si udržať vedenie počas celého stretnutia?
 • Ako si udržať pozornosť zákazníka?
 • Ako úspešne ukončiť stretnutie?
 • Ako predať a byť pre zákazníka užitočný?

Tréningové prínosy:

Účastníci prostredníctvom 8 krokov (Príprava – Zahájenie – Zisťovanie potrieb – Prezentácia ponuky – Prekonávanie námietok – Uzatváranie obchodu – Spracovanie informácií – Analýza) získavajú dôležité základy a princípy umenia predávať. Od poznania a porozumenia zákazníka a jeho potrieb, zručnosť prezentovať ponuku až po prácu s námietkami a schopnosť v ten pravý moment obchod uzatvárať. Účastníci dostávajú teoretické vedomosti a súčasne praktický precvičujú krok za krokom, aby v závere výcviku dosiahli kompaktnosť vo využívaní 8 krokov

Postup riešenia:

 • 8 krokov ako proces, vyzdvihnutie závislostí krokov medzi sebou
 • Príprava – význam a dopad prípravy, čo je možné si pripraviť, čo nie, praktický nácvik prípravy na reálne zadanom zákazníkovi
 • Zahájenie stretnutia – prvých 10 slov a sekúnd, psychológia prvého dojmu, ako odstraňovať bariéru, ako naopak, úskalia nadbytočnej sebaprezentácie, dôvod návštevy môže rozhodnúť, a ďalšie užitočné detaily, praktický nácvik za pomoci kamery
 • Zisťovanie potrieb - význam a presah celého kroku, nácvik „otvárania" otázok, technika „lievik", aktívne počúvanie za účelom porozumenia, schopnosť zachytiť kľúčové slová, vnímať v presahu „čo (mi) zákazník hovorí", praktický nácvik v rozhovoroch
 • Prezentácia ponuky – „Sirup" štruktúra, prienik medzi produktom a potrebou, Produkt má svoje Vlastnosti, Výhody a Benefity, používať slová zákazníka, zapájať všetky zmysly, miesto pre prevenciu námietky, skúšobné uzatvorenie, praktický nácvik Prezentácie ponuky so spätnou väzbou
 • Prekonávanie námietok – Čo je to námietka, druhy námietok a ich diagnostikovanie, námietka ako kúpny signál, prijatie a porozumenie námietky, praktický nácvik častých príp. špecifických námietok
 • Uzatváranie – Kedy uzatvárať, ako často uzatvárať, akým spôsobom uzatvárať, ako si vypýtať o obchod, o objednávku, úskalia zbytočného zdráhania sa, rekapitulovať až potom...
 • Spracovanie a analýza informácií – ťažiskové body stretnutia, čo sa podarilo, čo nie, ako postupovať ďalej, nastavenie nových cieľov, stratégií

11 Psychológia zákazníka a komunikácia s ním

Popis problému:

 • Prečo si v rozhovore nerozumieme?    
 • Keď zákazníci reagujú rôzne?
 • Ako zákazníkom porozumieť?
 • Podľa čoho sa zákazníci rozhodujú?
 • Ako ustáť keď sa zákazníci sťažujú, hnevajú?
 • Ako viesť skutočný rozhovor so zákazníkmi?

Tréningové prínosy:

Cez porozumenie rôznych typov osobnosti dokázať sa viac priblížiť k zákazníkom, viac im porozumieť a naopak byť pre zákazníka viac zrozumiteľný a presvedčivý. Efektívnejšie viesť predajný rozhovor. Lepšie porozumieť „reči" zákazníka, rozdielnym motívom ich rozhodovania a spôsobe komunikovania. Spoznať vlastné benefity aj úskalia - stereotypy v komunikovaní s ostatnými. Efektívnejšie zvládnuť záťažové rozhovory, sťažnosti a reklamácie.

Postup riešenia:

 • 4 typy osobnosti - čo je pre každý typ v správaní charakteristické, ako ich rozpoznať a ako s nimi komunikovať efektívnejšie, aký je môj typ temperamentu, čo každý typ motivuje, stimuluje a čo naopak, na čo "počuje" lepšie a na čo "horšie",konflikty protichodných typov a odporúčania pre lepšiu komunikáciu,ako typológiu zákazníka prakticky využiť v krokoch ako je Zahájenie návštevy, Prezentácia riešenia.
 • Typológia nákupných motívov – motívy rozhodovania, podľa čoho sa zákazníci rozhodujú, čo je v pozadí ich rozhodovania, 6 základných motívov rozhodovania, ako ich rozpoznať, ako ich zákazníci „komunikujú", ako motívy rozhodovania v rozhovore zachytiť a„ brať ich vážne", ako ich zapracovať do Prezentácie riešenia.
 • Manipulácia - čo je manipulácia, prečo tak „funguje", kedy so zákazníkom manipulujeme a kedy on s nami, škodlivosť a straty manipulácie, ako sa vymedziť manipulácii
 • Asertivita - čo je asertívne a čo agresívne, kde je hranica, ako byť v rozhovore so zákazníkom asertívny a zotrvať, aj keď som „v úzkych", sila otázok v predajnom rozhovore, aktívne počúvanie a prečo nepočujeme, keď sa zákazník cíti „videný a počutý" a naopak.
 • Zvládanie sťažností a reklamácií - keď sa zákazník hnevá, práca s emóciami, sonda do vlastných výhovoriek, od výhovoriek k riešeniam, repertoár použiteľných riešení, aby sťažnosti posúvali, praktický nácvik postupov pri sťažnostiach, reklamáciách.

12 Vedenie obchodného tímu

alebo Ako byť koučom pre obchodných zástupcov

Popis problému:

 • Ako byť pre tím obchodných zástupcov užitočný? 
 • Byť pre svoj tím rešpektovaný a zároveň vytvárať partnerské vzťahy. 
 • Ako podnecovať spoluprácu a tímovosť medzi nimi? 
 • Ako stimulovať, zvyšovať a udržiavať výkonnosť OZ?
Tréningové prínosy:

Tréning je určený pre manažérov obchodných tímov. Osvojiť si zručnosť koučovania OZ. Porozumieť a vymedziť koučovanie od ostatných štýlov riadenia. Prakticky si ukázať a precvičiť prístup koučovania napr. počas spoločných návštev u zákazníkov. Menej prikazovať, viacej inšpirovať. Dokázať zrozumiteľne poskytnúť OZ spätnú väzbu a nastaviť ciele, ktoré posúvajú.

Postup riešenia:

 • vodcovstvo azákladné paradigmy vedenia ľudí
 • som viac manažér alebo líder
 • motivácia – čo nás poháňa, motivačné nástroje vpráci manažéra
 • situačné riadenie – 4 formy riadenia
 • koučing, princípy arozdiely od ostatných foriem riadenia
 • koučovací prístup kľuďom
 • koučovací rozhovor – ukážka, nácvik
 • koučovanie spoločných návštev uzákazníkov
 • hodnotenie výkonu – hodnotiaci rozhovor
 • kritika aocenenie
 • komunikácia a prístup k celému tímu
 • spoločné stretnutia
 • komunikácia zmien
 • výber ľudí do tímu
 • kondícia tímu a znovu naštartovanie


13 Call Centrum - hlas firmy

Popis problému:

 • Ako poskytovať starostlivosť o zákazníka po telefóne?
 • Ako si so zákazníkom vytvoriť a udržať vzťah po telefóne? 
 • Ako hlasom reprezentovať firmu a byť pre ňu skutočnou devízou? 
 • Ako ustáť sťažnosti a reklamácie po telefóne? 
 • Ako vytvárať dobré vzťahy aj s internými zákazníkmi, kolegami?

Tréningové prínosy:

 

Praktický výcvik určený pre pracovníkov call centra. Ako komunikovať a vytvárať vzťah so zákazníkom. Ako zákazníka naozaj počúvať. Ako sa zbaviť slovnej vaty a prílišnej prezentácie. Ako zistiť zákazníkovu potrebu a urobiť ponuku, ako predávať po telefóne. Ako prijať a riešiť sťažnosti a reklamácie. Nácvik prebieha aj pri reálnych tel. rozhovoroch.

Postup riešenia:

 • straty a prínosy Call centra
 • ako zákazník vníma call centrum
 • štruktúra rozhovoru po telefóne
 • predstavenie po telefóne, menej je viac
 • ako klásť otázky a zaujímať sa o zákazníka
 • ako dať najavo, že zákazník je vypočutý
 • ako odbúrať slovné vaty, klišé afrázy
 • ako netlačiť a byť pre zákazníka užitočný v konkrétnych riešeniach
 • ako reagovať na hnev, agresivitu a neskĺznuť do nej
 • ako sa sústrediť a zistiť zákazníkovu potrebu
 • ako netlačiť a byť pre zákazníka užitočný v konkrétnych riešeniach
 • ako predať po telefóne
 • práca s hlasom a verbálne vyjadrovanie – individuálna spätná väzba

14 Kvalitná starostlivosť o zákazníka prostredníctvom zákazníckého centraCall Centrum - hlas firmy

Rozvojový program pre zákaznícke oddelenie.
Vhodné pre pracovníkov prvého kontaktu, ktorý poskytujú služby zákazníkom a pracujú v zákazníckom centre (vodárne, elektrárne, pracovníci recepcií, pracovníci úradov…..)

Popis problému:
 • Ako si organizovať svoju prácu a všetko vybaviť tak, aby boli zákazníci spokojní? 
 • Ako zvládnuť komunikáciu aj s náročným zákazníkom? 
 • Ako „byť v pohode" aj keď nemám svoj deň? 
 • Ako vedieť pracovať so stresom? 
 • Ako sa nenechať zatlačiť do kúta? 
 • Aké sú tie správne argumenty? 
 • Ako vzbudzovať rešpekt a profesionalitu? 
 • Ako ostať profesionálom aj pri riešení nepríjemných záležitostí/reklamácií?

Tréningové prínosy:

 

Účastník školenia získa praktické rady a návody, ako si efektívne organizovať svoju prácu, teda skĺbiť administratívne činnosti s komunikáciou osobnou, písomnou aj telefonickou so zákazníkmi.
Naučí sa zásady osobnej, telefonickej aj písomnej komunikácie. Zistí ako pracovať pod tlakom a ako zvládať náročných zákazníkov tak, aby boli vybavení a pracovník vzbudzoval rešpekt a profesionalitu.

Postup riešenia:

 • zákaznícke centrum a organizácia práce
 • úloha pracovníka zákazníckeho centra
 • metódy a techniky zvyšovania profesionality pracovníkov zákazníckeho centra
 • aktívne počúvanie a efektívne pýtanie sa
 • argumentácia - konštrukcia argumentov a ich načasovanie
 • používanie "pozitívneho jazyka" a význam pozitívneho prístupu
 • schopnosť "čítať" partnera vkomunikácií
 • zvládanie námietok a prekvapení
 • zvládanie problematických zákazníkov a klientov
 • určenie hraníc v komunikácií so zákazníkmi
 • jednanie v zložitejších situáciách
 • zvládanie neférového jednania druhej strany
 • zvládanie stresu a práce pod tlakom
 • riešenie sťažností

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Ako dosiahnuť a udržať ozajstný systém ...Viedol stovky projektov Kaizen v čase, keď sa publikácie ...

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť ...Pozvánky na nové konferencie dostávate takmer každý ...

Výrobný manažment inšpiruje ako ...Konferenciu Výrobný manažment organizuje spoločnosť ...

Najnovšie články

Vychádza preklad knihy Toyota Kata, ...Na rozdiel od ostatných kníh o Lean v nej nájdete odpoveď ...

Časopis Prumyslové inženýrství v ...Prečítajte si na čo sa môžete tešiť v najnovšom vydaní ...

„Vojna odborárov. Avizujú ostrý ...V posledných dňoch počúvame z médií o ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved