rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Tréningové programy pre rozvoj obchodných a predajných zručností

1 Organizácia predaja a plánovanie práce

Popis problému:

 • Darí sa vám získavať nových zákazníkov? 
 • Máte dobrý systém práce a nie ste v časovom strese? 
 • Dosahujete vytýčené obchodné ciele? 
 • Máte čas aj na oddych, rodinu, či koníčky?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia efektívne organizovať svoj pracovný čas, vypracujú si vlastný systém plánovania svojej práce. Tréning je zároveň zameraný na výber vhodnej stratégie získavania nových a udržiavania si existujúcich obchodných partnerov, či klientov.

Postup riešenia:

 • filozofia obchodovania
 • najčastejšie chyby obchodovania
 • vytýčenie cieľov obchodovania
 • profesionalita, predpoklady a rozvoj úspešného obchodníka
 • akvizičná činnosť obchodníka
 • vyhľadávanie zákazníkov a budovanie klientely (prospekting)
 • kontaktovanie zákazníkov (telefonicky, písomne, osobne)
 • techniky úspešného dohodnutia obchodného stretnutia
 • práca s databázou a s klientskymi kartami
 • príčiny straty zákazníkov
 • organizovanie a systém plánovania práce obchodníka
 • dosiahnutie cieľov - stanovenie priorít
 • matica plánovania pracovného času
 • inventár časových strát
 • budovanie vzťahov a starostlivosť o zákazníkov

 

2 Argumentácia predaja obchodníka

Popis problému:

 • Ako pracovať s tým, keď klient namieta? 
 • Ako reagovať na nesprávne argumenty klienta? 
 • Ako dostať odpovede od klienta? 
 • Ako komunikovať s rôznymi typmi klientov? 
 • Viete úspešne viesť dialóg?  

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia komunikovať s rôznymi typmi zákazníkov. Získajú teoretické, ale i praktické skúsenosti voľby vhodnej metódy vyjednávania, budú vedieť vytvoriť silný argument. Tréning je taktiež zameraný na zvládnutie námietok komunikačného partnera. 

Postup riešenia:

 • umenie argumentácie a vyjednávanie
 • sociálna percepcia a filtre vnímania
 • zákony a princípy obchodnej komunikácie
 • verbálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie a spätná väzba
 • techniky kladenia otázok  prekážky efektívneho počúvania
 • zdolávanie námietok, výhovoriek a argumentov
 • reagovanie na nesprávne argumenty zákazníka
 • techniky zmenšovania odporu a vyvracania námietok
 • sebapoznanie v rámci typológie osobnosti
 • komunikácia s rôznymi typmi zákazníkov
 • nácvik obchodných komunikačných techník
 • zlepšenie argumentačných a vyjednávacích schopností

 

3 Obchodné rokovanie

Popis problému:

 • Viete úspešne viesť obchodné rokovanie?
 • Robí vám problém diskusia o cene? 
 • Viete odhadnúť zákazníka na základe jeho neverbálneho prejavu? 
 • Ako sa pripravujete na obchodné rokovanie? 

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia viesť obchodné rokovanie simulované s rôznymi druhmi zákazníkov. Budú vedieť viesť obchodný rozhovor v zmysle dodržiavania obchodného protokolu. Naučia sa používať rokovacie a predajné techniky.

Postup riešenia:

 • fázy obchodného rokovania (príprava, priebeh, záver)
 • typológia zákazníkov a rôzne prístupy k nim
 • analýza rokujúcich strán v obchodnom rokovaní
 • inventár vlastností prejavujúcich sa pri obchodnom rokovaní
 • rozhodovanie a voľba cieľov obchodného rokovania
 • psychológia prvého kontaktu so zákazníkom
 • spoločenský protokol a budovanie „image obchodníka"
 • techniky vedenia rozhovoru
 • konfrontácia záujmov rokujúcich strán
 • nácvik rokovacích a predajných techník
 • metódy uzatvárania obchodu
 • diskusia o cene produktu/služieb
 • vhodné, nevhodné a neprípustné v obchodnom rokovaní
 • nový klient - kontaktná fáza a prezentácia ponuky
 • video - tréning vedenia obchodného rozhovoru

 

4 Profesionálne telefonovanie

Popis problému:

 • Darí sa vám dohodnúť stretnutie alebo vybaviť nejaký problém cez telefón? 
 • Viete cez telefón vhodne formulovať svoje myšlienky? 
 • Poznáte etiketu obchodného telefonovania?

Tréningové prínosy:

Účastníci získajú nástroj, ako efektívne formulovať svoje myšlienky cez telefón. Na základe vhodnej prípravy budú vedieť viesť udržiavací alebo akvizičný rozhovor. Vytvoria si svoj vlastný štýl telefonickej argumentácie s vhodnou voľbou otázok smerujúcich k dosiahnutiu vytýčeného obchodného cieľa.

Tematické zameranie:

 • príprava telefonických rozhovorov
 • pravidlá telefonického kontaktu
 • analýza osobných dispozícií pre správne telefonovanie
 • príprava na dôležitý telefonický rozhovor
 • vzbudenie záujmu a vytvorenie správneho dojmu
 • technika telefonovania a argumentácia
 • telefonické dohodnutie termínu stretnutia
 • techniky kladenia otázok po telefóne
 • voľba melódie hlasu, akcentu a správneho tempa rozhovoru
 • komunikácia s problémovým obchodným partnerom – reakcia na sťažnosti
 • etiketa obchodného telefonovania
 • úlohy, ktoré možno vybaviť telefonicky
 • najčastejšie chyby pri telefonovaní – čoho sa treba vystríhať
 • záznam z telefonického rozhovoru
 • vytvorenie vlastného efektívneho štýlu telefonovania

 

5 Prezentácia produktov a služieb

Popis problému:

 • Viete vhodne prezentovať svoje myšlienky a nápady? 
 • Ako hovoriť nepripravený? 
 • Čo robiť, keď máte pred alebo počas prezentácie trému a trasú sa vám ruky alebo sa vám chveje hlas? 
 • Čo hovorí vaše telo a čo váš hlas?

Tréningové prínosy:

Program je zameraný na kľúčové prvky dobrej prezentácie, rozvoj potrebných sociálnych zručností, zvládanie trémy a stresu, ktoré sú jej prirodzenou súčasťou. Ústredným cieľom tréningu je dosiahnuť reálnu zmenu v komunikácii a správaní pri profesionálnej prezentácii. Časť tréningu je venovaná osobnému plánu ďalšieho rozvoja prezentačných zručností.

Postup riešenia:

 • sebaprezentácia alebo prezentácia firmy
 • ako pripraviť efektívnu prezentáciu
 • aktivácia a motivácia poslucháčov – techniky
 • prezentácia postupu alebo stratégie
 • prezentácia správy alebo nepríjemnej správy
 • konverzačné maximá pri prezentácii
 • mimoslovné prejavy a neverbálna komunikácia pri prezentácii
 • zvládanie obtiažných situácií pri prezentácii
 • vedenie diskusie
 • ukážky rôznych druhov prezentácií
 • najčastejšie chyby pri prezentácii
 • rétorika a paraverbálny prejav pri prezentácii
 • ako hovoriť nepripravený
 • video - tréning prezentácie produktu/služieb

 

6 Asertívny predaj

Popis problému:

 • Stali ste sa obeťou manipulácie? 
 • Robí vám problém požiadať zákazníka o láskavosť alebo bez výčitiek svedomia mu povedať nie vtedy, keď sa vám to žiada? 
 • Chcete vedieť ako si vhodným spôsobom povedať o to, na čo máte nárok? 
 • Čo robiť, keď cítite, že vás zákazník manipuluje?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia identifikovať rozličné druhy správania sa, získajú nástroje ako lepšie pracovať so svojimi emóciami. Budú vedieť vhodným spôsobom vyjadrovať svoje myšlienky a formulovať ich na požiadavky. Nácvikom asertívnych techník sa stanú odolným voči manipulácii.

Postup riešenia:

 • čo je to asertívne správanie
 • prečo by sme sa mali správať asertívne
 • identifikácia štýlu obchodného správania 
 • (pasívny, agresívny, manipulatívny, asertívny zákazník)
 • nácvik vybraných asertívnych techník - tréning
 • presadzovanie oprávnených požiadaviek v obchodnom vzťahu
 • zlepšenie schopnosti požiadať o láskavosť v obchodnom vzťahu
 • podávanie a prijímanie kritiky v pracovných a osobných vzťahoch
 • nácvik schopnosti povedať „nie" v obchodných vzťahoch
 • rozdiel medzi asertívnymi a manipulatívnymi technikami
 • nácvik zručností ako odolávať v obchodnej manipulácii
 • (asertivita – stop manipulácii - techniky)

 

7 Riešenie problémov a zvládanie konfliktov

Popis problému:

 • Aká je pozitívna stránka konfliktu v obchodnej praxi?
 • Čo sa deje, keď sa konfliktom vyhýbame? 
 • Ako so zákazníkom vyjednávať o vzájomných ziskoch?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia vhodne zvoliť komunikačný správny postup v konflikte s dôrazom na jeho konštruktívne riešenie so zákazníkom. Naučiť sa analyzovať rozličné druhy konfliktného správania a zvládnuť rôzne typy zákazníkov. Situačne budú vedieť zvoliť vhodný štýl zvládnutia konfliktných obchodných situácií.

Postup riešenia:

 • testovanie tendencie k riešeniu problémov a konfliktov
 • vymedzenie konfliktu a pochopenie pozitívnej stránky konfliktu
 • identifikovanie konfliktných vzorcov obchodného správania
 • vyjasnenie cieľov konfliktu v obchodnom rokovaní (ciele spolupráce)
 • vplyv konfliktu na pracovný výkon
 • základné stratégie pri zvládaní konfliktov – presadenie, prispôsobenie, kompromis, vyhýbanie, konsenzus
 • vyhýbanie sa riešeniu konfliktných obchodných situácií
 • zmierňovanie konfliktu – model kontroly konfliktu
 • odpúšťanie a zmierenie v kontexte obchodného konfliktu
 • štýly riešenia konfliktov – vhodnosť ich použitia v obchodnej praxi
 • vyjednávanie o vzájomných ziskoch ako súčasť riešenia konfliktu

 

8 Stres manažment a syndróm "burn-out"

Popis problému:

 • Ako vplýva stres na udržanie obchodnej úspešnosti? 
 • Prečo je dôležité naučiť sa brániť voči stresu? 
 • Viete zvládať stresové situácie počas obchodného rozhovoru? 
 • Aká je vaša schopnosť znášať pracovné zaťaženie? 
 • Viete relaxovať alebo naopak sa aktivovať?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia zvládať stresové a záťažové pracovné situácie. Nácvikom techník zvládania stresu sa naučia lepšie kontrolovať svoje emócie a tým aj celkové správanie sa. Časť tréningu je zameraná na zvládnutie stresu pri obchodnom rokovaní.

Postup riešenia:

 • úskalia práce obchodníka (sociálne a obchodné odmietanie)
 • príčiny a následky stresu
 • hlavné stresory a druhy stresu
 • vonkajšie a vnútorné sily pôsobiace na vznik stresu
 • negatívne emócie – hlavné faktory stresu
 • pracovný výkon a udržiavanie obchodnej úspešnosti
 • krivky výkonnosti práce obchodníka a biorytmus – osobné limity
 • zvládanie a prevencia stresu pri obchodnom rokovaní
 • riešenie stresových faktorov počas obchodného rozhovoru
 • ako čeliť obchodnému vyhoreniu „syndróm burn out"
 • optimalizácia práce v náročných pracovných situáciách
 • adaptačné mechanizmy – prevencia a odbúravanie pracovného stresu
 • mobbing a bossing
 • prevencia voči stresu
 • analýzy konkrétnych stresových pracovných situácií
 • nácvik vybraných antistresových, aktivačných arelaxačných techník

 

9 KAM - Key Account Management

Popis problému:

 • Odchádzajú vám zákazníci ku konkurencii? 
 • Zisťovali ste, či sú vaši zákazníci spokojní? 
 • Máte vypracovaný systém starostlivosti o kľúčových zákazníkov?

Tréningové prínosy:

Účastníci si na základe nových vedomostí vypracujú plán starostlivosti o kľúčových zákazníkov. Budú vedieť používať nástroje zisťovania spokojnosti zákazníkov. Naučia sa akým spôsobom je možné podporiť a budovať harmonicky fungujúce obchodné vzťahy.

Postup riešenia:

 • osobný prístup obchodníka k zákazníkovi
 • imidž obchodníka a rozšírený imidž spoločnosti
 • komunikácia obchodníka s kľúčovými zákazníkmi
 • prvky marketingovej a zákony obchodnej komunikácie
 • kľúčoví klienti a rôzne prístupy k nim
 • zisťovanie potrieb kľúčového zákazníka
 • nástroje sledovania a vyhodnocovania spokojnosti kľúčových zákazníkov
 • vytváranie a rozvoj vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • návrh optimálnej stratégie riadenia vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • konkurenčné stratégie (ako sa presadiť v konkurenčnom prostredí)
 • chyby, ktoré nás môžu pripraviť o kľúčového zákazníka
 • kontaktovanie kľúčových zákazníkov (písomne, osobne, telefonicky)
 • spracovanie osobného plánu (štruktúra) skvalitňovania služieb klientom
 • vypracovanie plánu udržovania kontaktu s kľúčovými zákazníkmi

 

10 8 krokov úspešného predaja

alebo Efektívna návšteva zákazníka

Popis problému:

 • Ako sa pripraviť na rokovanie so zákazníkom a byť pripravený?    
 • Ako zvládnuť prvé okamihy stretnutia? 
 • Ako si udržať vedenie počas celého stretnutia?
 • Ako si udržať pozornosť zákazníka?
 • Ako úspešne ukončiť stretnutie?
 • Ako predať a byť pre zákazníka užitočný?

Tréningové prínosy:

Účastníci prostredníctvom 8 krokov (Príprava – Zahájenie – Zisťovanie potrieb – Prezentácia ponuky – Prekonávanie námietok – Uzatváranie obchodu – Spracovanie informácií – Analýza) získavajú dôležité základy a princípy umenia predávať. Od poznania a porozumenia zákazníka a jeho potrieb, zručnosť prezentovať ponuku až po prácu s námietkami a schopnosť v ten pravý moment obchod uzatvárať. Účastníci dostávajú teoretické vedomosti a súčasne praktický precvičujú krok za krokom, aby v závere výcviku dosiahli kompaktnosť vo využívaní 8 krokov

Postup riešenia:

 • 8 krokov ako proces, vyzdvihnutie závislostí krokov medzi sebou
 • Príprava – význam a dopad prípravy, čo je možné si pripraviť, čo nie, praktický nácvik prípravy na reálne zadanom zákazníkovi
 • Zahájenie stretnutia – prvých 10 slov a sekúnd, psychológia prvého dojmu, ako odstraňovať bariéru, ako naopak, úskalia nadbytočnej sebaprezentácie, dôvod návštevy môže rozhodnúť, a ďalšie užitočné detaily, praktický nácvik za pomoci kamery
 • Zisťovanie potrieb - význam a presah celého kroku, nácvik „otvárania" otázok, technika „lievik", aktívne počúvanie za účelom porozumenia, schopnosť zachytiť kľúčové slová, vnímať v presahu „čo (mi) zákazník hovorí", praktický nácvik v rozhovoroch
 • Prezentácia ponuky – „Sirup" štruktúra, prienik medzi produktom a potrebou, Produkt má svoje Vlastnosti, Výhody a Benefity, používať slová zákazníka, zapájať všetky zmysly, miesto pre prevenciu námietky, skúšobné uzatvorenie, praktický nácvik Prezentácie ponuky so spätnou väzbou
 • Prekonávanie námietok – Čo je to námietka, druhy námietok a ich diagnostikovanie, námietka ako kúpny signál, prijatie a porozumenie námietky, praktický nácvik častých príp. špecifických námietok
 • Uzatváranie – Kedy uzatvárať, ako často uzatvárať, akým spôsobom uzatvárať, ako si vypýtať o obchod, o objednávku, úskalia zbytočného zdráhania sa, rekapitulovať až potom...
 • Spracovanie a analýza informácií – ťažiskové body stretnutia, čo sa podarilo, čo nie, ako postupovať ďalej, nastavenie nových cieľov, stratégií

11 Psychológia zákazníka a komunikácia s ním

Popis problému:

 • Prečo si v rozhovore nerozumieme?    
 • Keď zákazníci reagujú rôzne?
 • Ako zákazníkom porozumieť?
 • Podľa čoho sa zákazníci rozhodujú?
 • Ako ustáť keď sa zákazníci sťažujú, hnevajú?
 • Ako viesť skutočný rozhovor so zákazníkmi?

Tréningové prínosy:

Cez porozumenie rôznych typov osobnosti dokázať sa viac priblížiť k zákazníkom, viac im porozumieť a naopak byť pre zákazníka viac zrozumiteľný a presvedčivý. Efektívnejšie viesť predajný rozhovor. Lepšie porozumieť „reči" zákazníka, rozdielnym motívom ich rozhodovania a spôsobe komunikovania. Spoznať vlastné benefity aj úskalia - stereotypy v komunikovaní s ostatnými. Efektívnejšie zvládnuť záťažové rozhovory, sťažnosti a reklamácie.

Postup riešenia:

 • 4 typy osobnosti - čo je pre každý typ v správaní charakteristické, ako ich rozpoznať a ako s nimi komunikovať efektívnejšie, aký je môj typ temperamentu, čo každý typ motivuje, stimuluje a čo naopak, na čo "počuje" lepšie a na čo "horšie",konflikty protichodných typov a odporúčania pre lepšiu komunikáciu,ako typológiu zákazníka prakticky využiť v krokoch ako je Zahájenie návštevy, Prezentácia riešenia.
 • Typológia nákupných motívov – motívy rozhodovania, podľa čoho sa zákazníci rozhodujú, čo je v pozadí ich rozhodovania, 6 základných motívov rozhodovania, ako ich rozpoznať, ako ich zákazníci „komunikujú", ako motívy rozhodovania v rozhovore zachytiť a„ brať ich vážne", ako ich zapracovať do Prezentácie riešenia.
 • Manipulácia - čo je manipulácia, prečo tak „funguje", kedy so zákazníkom manipulujeme a kedy on s nami, škodlivosť a straty manipulácie, ako sa vymedziť manipulácii
 • Asertivita - čo je asertívne a čo agresívne, kde je hranica, ako byť v rozhovore so zákazníkom asertívny a zotrvať, aj keď som „v úzkych", sila otázok v predajnom rozhovore, aktívne počúvanie a prečo nepočujeme, keď sa zákazník cíti „videný a počutý" a naopak.
 • Zvládanie sťažností a reklamácií - keď sa zákazník hnevá, práca s emóciami, sonda do vlastných výhovoriek, od výhovoriek k riešeniam, repertoár použiteľných riešení, aby sťažnosti posúvali, praktický nácvik postupov pri sťažnostiach, reklamáciách.

12 Vedenie obchodného tímu

alebo Ako byť koučom pre obchodných zástupcov

Popis problému:

 • Ako byť pre tím obchodných zástupcov užitočný? 
 • Byť pre svoj tím rešpektovaný a zároveň vytvárať partnerské vzťahy. 
 • Ako podnecovať spoluprácu a tímovosť medzi nimi? 
 • Ako stimulovať, zvyšovať a udržiavať výkonnosť OZ?
Tréningové prínosy:

Tréning je určený pre manažérov obchodných tímov. Osvojiť si zručnosť koučovania OZ. Porozumieť a vymedziť koučovanie od ostatných štýlov riadenia. Prakticky si ukázať a precvičiť prístup koučovania napr. počas spoločných návštev u zákazníkov. Menej prikazovať, viacej inšpirovať. Dokázať zrozumiteľne poskytnúť OZ spätnú väzbu a nastaviť ciele, ktoré posúvajú.

Postup riešenia:

 • vodcovstvo azákladné paradigmy vedenia ľudí
 • som viac manažér alebo líder
 • motivácia – čo nás poháňa, motivačné nástroje vpráci manažéra
 • situačné riadenie – 4 formy riadenia
 • koučing, princípy arozdiely od ostatných foriem riadenia
 • koučovací prístup kľuďom
 • koučovací rozhovor – ukážka, nácvik
 • koučovanie spoločných návštev uzákazníkov
 • hodnotenie výkonu – hodnotiaci rozhovor
 • kritika aocenenie
 • komunikácia a prístup k celému tímu
 • spoločné stretnutia
 • komunikácia zmien
 • výber ľudí do tímu
 • kondícia tímu a znovu naštartovanie


13 Call Centrum - hlas firmy

Popis problému:

 • Ako poskytovať starostlivosť o zákazníka po telefóne?
 • Ako si so zákazníkom vytvoriť a udržať vzťah po telefóne? 
 • Ako hlasom reprezentovať firmu a byť pre ňu skutočnou devízou? 
 • Ako ustáť sťažnosti a reklamácie po telefóne? 
 • Ako vytvárať dobré vzťahy aj s internými zákazníkmi, kolegami?

Tréningové prínosy:

 

Praktický výcvik určený pre pracovníkov call centra. Ako komunikovať a vytvárať vzťah so zákazníkom. Ako zákazníka naozaj počúvať. Ako sa zbaviť slovnej vaty a prílišnej prezentácie. Ako zistiť zákazníkovu potrebu a urobiť ponuku, ako predávať po telefóne. Ako prijať a riešiť sťažnosti a reklamácie. Nácvik prebieha aj pri reálnych tel. rozhovoroch.

Postup riešenia:

 • straty a prínosy Call centra
 • ako zákazník vníma call centrum
 • štruktúra rozhovoru po telefóne
 • predstavenie po telefóne, menej je viac
 • ako klásť otázky a zaujímať sa o zákazníka
 • ako dať najavo, že zákazník je vypočutý
 • ako odbúrať slovné vaty, klišé afrázy
 • ako netlačiť a byť pre zákazníka užitočný v konkrétnych riešeniach
 • ako reagovať na hnev, agresivitu a neskĺznuť do nej
 • ako sa sústrediť a zistiť zákazníkovu potrebu
 • ako netlačiť a byť pre zákazníka užitočný v konkrétnych riešeniach
 • ako predať po telefóne
 • práca s hlasom a verbálne vyjadrovanie – individuálna spätná väzba

14 Kvalitná starostlivosť o zákazníka prostredníctvom zákazníckého centraCall Centrum - hlas firmy

Rozvojový program pre zákaznícke oddelenie.
Vhodné pre pracovníkov prvého kontaktu, ktorý poskytujú služby zákazníkom a pracujú v zákazníckom centre (vodárne, elektrárne, pracovníci recepcií, pracovníci úradov…..)

Popis problému:
 • Ako si organizovať svoju prácu a všetko vybaviť tak, aby boli zákazníci spokojní? 
 • Ako zvládnuť komunikáciu aj s náročným zákazníkom? 
 • Ako „byť v pohode" aj keď nemám svoj deň? 
 • Ako vedieť pracovať so stresom? 
 • Ako sa nenechať zatlačiť do kúta? 
 • Aké sú tie správne argumenty? 
 • Ako vzbudzovať rešpekt a profesionalitu? 
 • Ako ostať profesionálom aj pri riešení nepríjemných záležitostí/reklamácií?

Tréningové prínosy:

 

Účastník školenia získa praktické rady a návody, ako si efektívne organizovať svoju prácu, teda skĺbiť administratívne činnosti s komunikáciou osobnou, písomnou aj telefonickou so zákazníkmi.
Naučí sa zásady osobnej, telefonickej aj písomnej komunikácie. Zistí ako pracovať pod tlakom a ako zvládať náročných zákazníkov tak, aby boli vybavení a pracovník vzbudzoval rešpekt a profesionalitu.

Postup riešenia:

 • zákaznícke centrum a organizácia práce
 • úloha pracovníka zákazníckeho centra
 • metódy a techniky zvyšovania profesionality pracovníkov zákazníckeho centra
 • aktívne počúvanie a efektívne pýtanie sa
 • argumentácia - konštrukcia argumentov a ich načasovanie
 • používanie "pozitívneho jazyka" a význam pozitívneho prístupu
 • schopnosť "čítať" partnera vkomunikácií
 • zvládanie námietok a prekvapení
 • zvládanie problematických zákazníkov a klientov
 • určenie hraníc v komunikácií so zákazníkmi
 • jednanie v zložitejších situáciách
 • zvládanie neférového jednania druhej strany
 • zvládanie stresu a práce pod tlakom
 • riešenie sťažností

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Fórum kvality 2018: Kvalita v našom ...Fórum predstavuje možnosť vzájomnej výmeny poznatkov ...

O svete spolupráce a integrácie budeme ...Prichádza svet, v ktorom nestačí úzka špecializácia a ...

Čo je zdravé pracovisko?V poslednej dobe zaznamenávam od našich zákazníkov zvýšený ...

Najnovšie články

Prvé tohtoročné číslo časopisu ...Témy, ktoré vás zaujímajú nájdete v ...

Šetrením ešte nikto nezbohatolNiekoľko postrehov pre manažérov, ktorí zasvätili ...

Konkurenčná výhoda: Design Thinking - ...Predstavte si toto. Pracujete ako primátor mesta, ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved