rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Tréningové programy pre rozvoj nákupných zručností

1 Organizácia predaja a plánovanie práce nákupcu

Popis problému:

 • Darí sa vám získať nových dodávateľov?
 • Máte dobrý systém práce a nie ste v časovom strese?
 • Dosahujete vytýčené obchodné ciele?
 • Máte čas aj na oddych, rodinu a koníčky?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia efektívne organizovať svoj pracovný čas, vypracujú si vlastný systém plánovania svojej práce. Tréning je zároveň zameraný na výber vhodnej stratégie získavania nových a udržiavania si existujúcich obchodných partnerov, či klientov.

 

Postup riešenia:

 • filozofia obchodovania
 • najčastejšie chyby obchodovania
 • vytýčenie cieľov obchodovania
 • profesionalita, predpoklady a rozvoj úspešného nákupcu
 • akvizičná činnosť nákupcu
 • vyhľadávanie dodávateľov a budovanie klientely (prospekting)
 • kontaktovanie dodávateľov (telefonicky, písomne, osobne)
 • techniky úspešného dohodnutia obchodného stretnutia
 • práca sdatabázou asklientskymi kartami
 • príčiny straty dodávateľov
 • organizovanie asystém plánovania práce nákupcu
 • dosiahnutie cieľov - stanovenie priorít
 • matica plánovania pracovného času
 • inventár časových strát
 • budovanie vzťahov a starostlivosť o dodávateľov

2 Argumentácia a vyjednávanie nákupcu

Popis problému:

 • Ako pracovať s tým, keď dodávateľ namieta? 
 • Ako reagovať na nesprávne argumenty dodávateľa? 
 • Ako dostať odpovede od dodávateľa? 
 • Ako komunikovať s rôznymi typmi klientov / dodávateľov? 
 • Viete úspešne viesť dialóg? 

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia komunikovať s rôznymi typmi zákazníkov / dodávateľov. Získajú teoretické, ale i praktické skúsenosti voľby vhodnej metódy vyjednávania, budú vedieť vytvoriť silný argument. Tréning je taktiež zameraný na zvládnutie námietok komunikačného partnera.

Postup riešenia:

 • umenie argumentácie a vyjednávanie
 • sociálna percepcia a filtre vnímania
 • zákony a princípy obchodnej komunikácie
 • verbálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie a spätná väzba
 • techniky kladenia otázok
 • prekážky efektívneho počúvania
 • zdolávanie námietok, výhovoriek a argumentov
 • reagovanie na nesprávne argumenty zákazníka / dodávateľa
 • techniky zmenšovania odporu a vyvracania námietok
 • sebapoznanie v rámci typológie osobnosti
 • komunikácia s rôznymi typmi zákazníkov / dodávateľov
 • nácvik obchodných komunikačných techník
 • zlepšenie argumentačných a vyjednávacích schopností


3 Obchodné rokovanie zo strany nákupcu

Popis problému:

 • Viete úspešne viesť obchodné rokovanie? 
 • Robí vám problém diskusia o cene? 
 • Viete odhadnúť zákazníka / dodávateľa na základe jeho neverbálneho prejavu? 
 • Ako sa pripravujete na obchodné rokovanie?
Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia viesť obchodné rokovanie simulované s rôznymi druhmi dodávateľov. Budú vedieť viesť obchodný rozhovor v zmysle dodržiavania obchodného protokolu. Naučia sa používať rokovacie a predajné techniky.

Postup riešenia:

 • fázy obchodného rokovania (príprava, priebeh, záver)
 • typológia zákazníkov a rôzne prístupy k nim
 • analýza rokujúcich strán v obchodnom rokovaní
 • inventár vlastností prejavujúcich sa pri obchodnom rokovaní
 • rozhodovanie a voľba cieľov obchodného rokovania
 • psychológia prvého kontaktu so zákazníkom / dodávateľom
 • spoločenský protokol a budovanie „image nákupcu"
 • techniky vedenia rozhovoru
 • konfrontácia záujmov rokujúcich strán
 • nácvik rokovacích a predajných techník
 • metódy uzatvárania obchodu
 • diskusia o cene produktu/služieb
 • vhodné, nevhodné a neprípustné v obchodnom rokovaní
 • nový klient / dodávateľ – kontaktná fáza
 • video - tréning vedenia obchodného rozhovoru


4 Profesionálne telefonovanie

Popis problému:

 • Darí sa vám dohodnúť stretnutie alebo vybaviť nejaký problém cez telefón?
 • Viete cez telefón vhodne formulovať svoje myšlienky?
 • Poznáte etiketu obchodného telefonovania?

Tréningové prínosy:

Účastníci získajú nástroj, ako efektívne formulovať svoje myšlienky cez telefón. Na základe vhodnej prípravy budú vedieť viesť udržiavací alebo akvizičný rozhovor. Vytvoria si svoj vlastný štýl telefonickej argumentácie s vhodnou voľbou otázok smerujúcich k dosiahnutiu vytýčeného obchodného cieľa.

Tematické zameranie:

 • príprava telefonických rozhovorov
 • pravidlá telefonického kontaktu
 • analýza osobných dispozícií pre správne telefonovanie
 • príprava na dôležitý telefonický rozhovor
 • vzbudenie záujmu a vytvorenie správneho dojmu
 • technika telefonovania a argumentácia
 • telefonické dohodnutie termínu stretnutia
 • techniky kladenia otázok po telefóne
 • voľba melódie hlasu, akcentu a správneho tempa rozhovoru
 • komunikácia s problémovým obchodným partnerom – reakcia na sťažnosti
 • etiketa obchodného telefonovania
 • úlohy, ktoré možno vybaviť telefonicky
 • najčastejšie chyby pri telefonovaní – čoho sa treba vystríhať
 • záznam z telefonického rozhovoru
 • vytvorenie vlastného efektívneho štýlu telefonovania


5 Riešenie problémov a zvládanie konfliktov

Popis problému:

 • Aká je pozitívna stránka konfliktu v obchodnej praxi?
 • Čo sa deje, keď sa konfliktom vyhýbame?
 • Ako vyjednávať s dodávateľom o vzájomných ziskoch?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia vhodne zvoliť komunikačný správny postup v konflikte s dôrazom na jeho konštruktívne riešenie s dodávateľom. Naučiť sa analyzovať rozličné druhy konfliktného správania a zvládnuť rôzne typy dodávateľov. Situačne budú vedieť zvoliť vhodný štýl zvládnutia konfliktných obchodných situácií.

Postup riešenia:

 • testovanie tendencie k riešeniu problémov a konfliktov
 • vymedzenie konfliktu a pochopenie pozitívnej stránky konfliktu
 • identifikovanie konfliktných vzorcov obchodného správania
 • vyjasnenie cieľov konfliktu v obchodnom rokovaní (ciele spolupráce)
 • vplyv konfliktu na pracovný výkon
 • základné stratégie pri zvládaní konfliktov – presadenie, prispôsobenie, kompromis, vyhýbanie, konsenzus
 • vyhýbanie sa riešeniu konfliktných obchodných situácií
 • zmierňovanie konfliktu – model kontroly konfliktu
 • odpúšťanie a zmierenie v kontexte obchodného konfliktu
 • štýly riešenia konfliktov – vhodnosť ich použitia v obchodnej praxi
 • vyjednávanie o vzájomných ziskoch ako súčasť riešenia konfliktu


6 Stres manažment a syndróm "burn-out"

Popis problému:

 • Ako vplýva stres na udržanie obchodnej úspešnosti?
 • Prečo je dôležité naučiť sa brániť voči stresu?
 • Viete zvládať stresové situácie počas obchodného rozhovoru?
 • Aká je vaša schopnosť znášať pracovné zaťaženie?
 • Viete relaxovať alebo naopak sa aktivovať?

Tréningové prínosy:

Účastníci sa naučia zvládať stresové a záťažové pracovné situácie. Nácvikom techník zvládania stresu sa naučia lepšie kontrolovať svoje emócie a tým aj celkové správanie sa. Časť tréningu je zameraná na zvládnutie stresu pri obchodnom rokovaní.

Postup riešenia:

 • úskalia práce obchodníka (sociálne a obchodné odmietanie)
 • príčiny a následky stresu
 • hlavné stresory a druhy stresu
 • vonkajšie a vnútorné sily pôsobiace na vznik stresu
 • negatívne emócie – hlavné faktory stresu
 • pracovný výkon a udržiavanie obchodnej úspešnosti
 • krivky výkonnosti práce obchodníka a biorytmus – osobné limity
 • zvládanie a prevencia stresu pri obchodnom rokovaní
 • riešenie stresových faktorov počas obchodného rozhovoru
 • ako čeliť obchodnému vyhoreniu „syndróm burn out"
 • optimalizácia práce v náročných pracovných situáciách
 • adaptačné mechanizmy – prevencia a odbúravanie pracovného stresu
 • mobbing a bossing
 • prevencia voči stresu
 • analýzy konkrétnych stresových pracovných situácií
 • nácvik vybraných antistresových, aktivačných a relaxačných techník
 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Fórum kvality 2018: Kvalita v našom ...Fórum predstavuje možnosť vzájomnej výmeny poznatkov ...

O svete spolupráce a integrácie budeme ...Prichádza svet, v ktorom nestačí úzka špecializácia a ...

Čo je zdravé pracovisko?V poslednej dobe zaznamenávam od našich zákazníkov zvýšený ...

Najnovšie články

Prvé tohtoročné číslo časopisu ...Témy, ktoré vás zaujímajú nájdete v ...

Šetrením ešte nikto nezbohatolNiekoľko postrehov pre manažérov, ktorí zasvätili ...

Konkurenčná výhoda: Design Thinking - ...Predstavte si toto. Pracujete ako primátor mesta, ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved