rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Najlepšie praktiky priemyselného inžinierstva

Štíhla výroba

Štíhly vývoj

Štíhle pracovisko - 5S

Mapovanie toku hodnôt

SMED
Rýchla výmena nástrojov

Štíhla administratíva

Tímová práca

Systémy údržby

Kalkulácie nákladov

Six Sigma

Ergonomika
Analýza a meranie práce


Dielenské plánovanie
a riadenie výroby


Nástroje riadenia kvality
FMEA a Global 8D
Systémy zlepšovania

Simulácia


Zlepšovanie kvality
Bezpečné pracovisko

Odstraňovanie úzkych miest
a obmedzeníPokiaľ zákazník cíti potrebu zlepšiť procesy vo výrobných, ale i nevýrobných oblastiach, je možné jeho požiadavku realizovať troma prístupmi:Prístup „lean" využíva nástroje na hľadanie a elimináciu plytvaní. Prístup „six sigma" využíva nástroje na hľadanie a odstraňovanie variability procesov. Posledný prístup je TOC (Theory of Constraints/teória obmedzení), ktorý má nástroje na hľadanie a odstraňovanie úzkych miest. Každý z prístupov obsahuje celý rad najlepších praktík, ktoré je možné aplikovať.

Jedným z kľúčových problémov, s ktorými sa vo firmách stretávame, je nepochopenie rozdielov v implementácii metód uvedených prístupov. Metódy sú zavádzané nekoncepčne, častokrát je priorita riešenia zameraná na nepodstatné procesy, ktoré v kontexte celého hodnotového toku firmy majú minimálny vplyv. Zavádzaniu týchto metód chýba systém – určitý premyslený sled krokov implementácie, pričom nasledujúci krok nemôže začať bez toho, aby sa predchádzajúci krok neukončil.

Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:
 • Riešite množstvo projektov, no chýba Vám jasná stratégia ich realizácie (čo je výhodnejšie realizovať hneď na začiatku, čo v neskorších fázach)?
 • Chýbajú Vášmu tímu skúsenosti s vedením projektov? Chcete si vychovať vlastných profesionálov?
 • Často sa stretávate s odpoveďou „to sa nedá" a chcete ju zmeniť, využitím naších skúseností?
 • Potrebujete vniesť do riešenia najnovšie poznatky z odvetvia, v ktorom pôsobíte? 

Cesta k Vášmu rozhodnutiu

Správnou aplikáciou metód je možné získať viacero výhod:
 • Benchmarking úspešnosti ich zavedenia – možnosť porovnať sa s podobnými firmami, ako aj so svetovou špičkou 
 • Okamžité zlepšenie vybraných ukazovateľov výrobných, resp. nevýrobných oblastí. Do cca 6 mesiacov zlepšenie ukazovateľov na úrovni celej spoločnosti (v závislosti na aplikovanej metóde a rozsahu implementácie)
 • Je to cesta zvyšovania produktivity procesov s minimálnymi finančnými prostriedkami, oproti niekoľkonásobne vyšším investíciám do techniky, resp. vybavenia. Tento prístup dokáže podporiť alebo vyvrátiť radikálne zlepšenia a inovácie (investície do strojov, zmeny v procese výroby produktov a pod.)
 • Vplyv na podnikovú kultúru, prostredníctvom účasti tímov na zlepšovaní, naprieč všetkými úrovňami podniku 

S implementáciou týchto prvkov je spojená i zmena myslenia, resp. nový pohľad, ktorý je možné definovať nasledovne:
Postup riešenia

Tvorba uceleného konceptu zmeny sa podobá stavbe domu. Piliére nemôžu stáť bez pevných základov, podobne strecha bez podporných piliérov. Aplikácia metód v jednotlivých krokoch je individuálna a šitá na mieru zákazníka.Základy sú vybudované vhodnou kombináciou najlepších metód, využiteľných v akomkoľvek type priemyslu. Piliére riešia dve kľúčové oblasti každej firmy:
 1. Zvyšovanie efektívnosti techniky
 2. A produktivity, kvality a bezpečnosti pracovísk 
Obe oblasti sú špecifické podľa výrobného charakteru firmy. Aby bol materiál piliérov skutočne pevný, prebieha pri ich stavbe systém pravidelných kontrol a auditov. Krov sa skladá z prvkov, ktoré úkolujú, hodnotia a rozvíjajú ľudský potenciál firmy. Položenie strechy predstavuje záverečnú fázu budovania komplexného výrobného systému.  


Spoluprácu pri tvorbe výrobného systému je možné začať troma spôsobmi:
 • Zákazník už niečo realizoval, no chce riešenie oponovať a definovať ďalšie smerovanie 
 • Zákazník má konkrétnu predstavu o realizácii – tz. vie, čo chce riešiť, kde to chce riešiť a čo mu to prinesie, ale chýba mu znalosť, resp. kapacita 
 • Zákazník cíti potrebu niečo zmeniť, no nie je mu jasné, ako to má realizovať 

 1. Prvý krok je telefonický rozhovor alebo osobné stretnutie (uprednostňujeme túto formu začiatku spolupráce), kde sa spresní zadanie. Harmonogram úvodného stretnutia má spravidla nasledovnú štruktúru:
  1. Predstavenie spoločnosti (kto sme a čím sa zaoberáme)
  2. Predstavenie problému – čo bude predmetom zadania 
  3. Prehliadka spoločnosti – pochopenie procesov v súvislosti s riešeným problémom 
  4. Predstavenie prvých myšlienok riešenia 

 2. Po úvodnom stretnutí nasleduje fáza prípravy ponuky spolupráce, ktorá spravidla trvá jeden týždeň. V ponuke sa pripraví rozsah a obsah spolupráce a vyčísli sa cena za vyhotovenie diela. Súčasťou ponuky je i zoznam referencií v danej oblasti a krátka ukážka typických výstupov takéhoto zadania. 

 3. Pokiaľ je ponuka akceptovaná, nasleduje realizácia prác, pri ktorej využívame metodiku DMAIC.  
  1. Výstupom prvej fázy (D/ define/ definuj), je vypracované zadanie projektu (tzv. project charter), v ktorom sú popísané všetky parametre projektu, vrátane vyčíslenia potenciálnych prínosov. Druhým výstupom je časový harmonogram riešenia. 
  2. Po odsúhlasí parametrov projektu, nasleduje fáza meraní (M/ measure/ meraj). V tejto fáze prebieha meranie súčasného stavu – tz. aké parametre vykazuje proces v súčasnosti (napr. čas, vzdialenosť, financie a pod.). Forma zberu dát je rôzna a závisí od riešeného problému (časové snímky, mapy toku hodnôt, procesné diagramy a pod.). 
  3. Výstupy dát sú v následnom kroku analyzované (A/ analysis/ analyzuj). Výstupom analytickej časti sú namerané fakty, zaznačené do grafov, resp. tabuliek. 
  4. Na základe týchto výsledkov prebieha definícia opatrení na zlepšenie súčasného stavu (I/ improve/ zlepši).  Typickým výstupom tejto fázy projektu je katalóg opatrení, rozdelený do troch častí: 
   -   Okamžité opatrenia bez investícií
   -   Opatrenia v horizonte do troch mesiacov, vyžadujúce nižšie investície
   -  Opatrenia v horizonte od troch mesiacov do jedného roka, vyžadujúce vyššie investície na realizáciu. Po odsúhlasení katalógu zmien členmi tímu, nastáva čas ich realizácie. 

 4. Záverečná fáza riešenie sa zameriava na udržanie realizovaných zmien (C/ control/ riaď). Za týmto účelom prebiehajú kontrolné dni, počas ktorých sa analyzujú odchýlky plánu od skutočnosti. Kontrolný plán riešenia býva doplnený eskalačným plánom riešenia neštandardných situácií, ktoré sa môžu objaviť v priebehu realizácie projektu. 


Referencie

Uvedené samostatne pri jednotlivých metódach.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved