rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Logistika 4.0

Téma štvrtej priemyselnej revolúcie vznikla cca pred desiatimi rokmi v Nemecku s cieľom vytvoriť tzv. smart factory (chytrú továreň). Technologickým základom pre túto chytrú továreň mali byť kyberneticko-fyzikálne systémy a Internet vecí (IoT). Desať rokov uplynulo ako voda a v súčasnej dobe tieto továrne už aj reálne existujú.

Aby takáto továreň dokázala fungovať a vyrábať hotové výrobky, nemenej dôležitou súčasťou výroby sa samozrejme stáva aj logistika. Mohli by sme mať zakúpené tie najdokonalejšie roboty a zariadenia na svete, ale pokiaľ by napríklad komponenty do závodu neprišli, tak v konečnom dôsledku by len zbytočne stáli a nemali by čo vyrábať, alebo iná situácia, keby už sme aj mali komponenty v závode a neboli by sme schopní ich vychystať v správnom množstve a správnom čase dopraviť na jednotlivé výrobné pracoviská, tak isto by dochádzalo len k zbytočným prestojom, čo by v konečnom dôsledku bola pre podnik strata.

Kedysi logistika nebola považovaná za nejak „extra" dôležitú, častokrát bola podceňovaná a riešila sa vo väčšine prípadov až ako posledná. V dnešnej dobe, v čoraz väčšej miere sa zvyšujúcej úrovne automatizácie logistických a skladovacích systémov, sa veľký dôraz kladie na efektívnu úroveň logistiky. Podniky sa snažia automatizovať svoje procesy nie kvôli úspore pracovných síl, ale je to hlavne z dôvodu rýchlosti jednotlivých procesov a eliminácie chýb napr. pri pickovaní. Dôsledok tejto zvyšujúcej sa úrovne automatizácie procesov je neustále narastajúci tlak zo strany zákazníkov na spoľahlivé dodávky tovarov a materiálov do výrobných závodov. Predpokladám, že s pribúdajúcim počtom závodov hlavne v automobilovom priemysle bude dopyt po automatizovaných riešeniach v logistike neustále narastať.

Zabezpečenie materiálov a komponentov do výrobného závodu nám v širšom slova zmysle zabezpečuje logistika ako taká, resp. jednotliví dodávatelia ktorí sú súčasťou daného dodávateľského reťazca. V súčasnosti, hlavne v automobilovom priemysle, je bežný štandard dodávky dielov v režime Just-In-Time, resp. v „dokonalejšej" forme v režime Just-In-Sequence. V tomto prípade sa bavíme o dodávkach komponentov na linky práve vtedy, kedy sú reálne potrebné vo výrobnom procese (JIT) a v takom poradí, ako ide sekvencia jednotlivých produktov na linke (JIS). Vo väčšine prípadov sú takýmto spôsobom dopravované na linky veľké komponenty ako sedačky, nárazníky a rôzne ďalšie diely, ktoré by za normálnych podmienok pri linke zaberali veľa miesta a predstavovali by obmedzenie pre zásobovanie ostatných komponentov na jednotlivé takty. Dôležitou súčasťou pri danom režime dodávok do výrobných závodov je človek. Či už je to v samotnom procese, ale samozrejme dodávka daných dielov je už len výsledok rôznych činností a aktivít, ktoré boli vykonané ešte predtým. Prvotnou aktivitou pri tomto procese je vznik nejakej potreby. Táto potreba väčšinou vychádza z výrobných plánov v závodoch, ktorým predchádzajú ešte ďalšie potreby, a to sú potreby zákazníkov, ktorí si chcú zakúpiť konkrétny typ automobilu, v požadovanej výbave s danou motorizáciou, farbou a pod. Na základe týchto požiadaviek sa vytvára výrobný plán, plánujú sa výrobné kapacity, ľudské, materiálové zdroje, termíny ukončenia výroby a pod.

Kedy sa však „klasická" logistika stáva Logistikou 4.0?

Ako už bolo spomenuté, dôležitou súčasťou týchto procesov je samotný človek. Vízia Logistiky 4.0 je daný proces a mnohé ďalšie procesy v čo najväčšej miere automatizovať, čiže eliminovať ľudský faktor. Ku kontaktu človeka s človekom by dochádzalo, keď napríklad zákazník príde do daného showroomu s autami a vyberie si konkrétny model. Pracovník v predajni zadá požiadavku so všetkými parametrami do systému a odošle ju na spracovanie do výrobného závodu. Podnikový informačný systém danú objednávku spracuje a automaticky pošle report, že bola zaevidovaná a pracuje sa s ňou ďalej. Ďalší modul tohto podnikového systému vytvorí výrobný plán, rozplánuje výrobné zákazky a zároveň pickovacie listy na materiál zo skladu, ktorý má byť na tieto zákazky vyskladnený. Ďalšia „akcia", ktorú tento informačný systém vykoná je, že po vyskladnení týchto položiek pošle odvolávky na dodávateľov, ktorí dodávajú komponenty, ktoré boli vyskladnené na danú výrobnú zákazku. Výhodou je, že celý tento proces je plne automatický, čiže nedochádza k zásahu človeka. Ďalšia akcia tohto systému by bola odoslanie požiadaviek na dodávateľov, ktorí vyrábajú diely, ktoré sú zásobované v režime JIT, resp. JIT.

Logistika 4.0

 

V čom sa Logistika 4.0 odlišuje od „klasickej" logistiky, ako ju dnes všetci poznáme?

Na úvod treba povedať, že kľúčovým prvkom v týchto chytrých továrňach je dokonalý prehľad o toku jednotlivých materiálov a komponentov naprieč celým výrobným závodom. Dnes niektoré automobilky vyžadujú 100%-nú traceabilitu pohybu nielen jednotlivých výrobkov a komponentov, ale stratégia do budúcnosti bude taká, že tieto automobilky budú vyžadovať tiež 100%-nú traceabilitu pohybu operátorov, ktorí na daných výrobkoch pracovali. Inými slovami, nie len že musíme mať dokonalý prehľad o tom, kde sa nám ktorá paleta alebo položka nachádza, ale v budúcnosti bude potrebné vedieť povedať aj to, kto tu paletu chytil do ruky, odkiaľ kam ju presunul, prečo to urobil a čo to spôsobilo. Túto „sledovateľnosť" nebude možné dosiahnuť pokiaľ nebudú zavedené dokonalé informačné systémy, ktoré samozrejme musia byť naplnené kvalitnými a správnymi dátami. Tieto „master data" v súčasnosti považujem za veľmi kľúčovú vec nie len pri traceabilite, ale pri všetkých ostatných logistických činnostiach, či sa bavíme o skladových operáciách, návozoch materiálu na výrobné linky a pracoviská, ale aj pri spätnom toku z výroby smerom do skladu.

Ďalšia vízia, resp. výzva ktorej bude potrebné čeliť je, že vďaka online sledovateľnosti a okamžitému prístupu k informáciám je možné tieto logistické procesy vo veľkej miere zlepšovať. Dnes si dovolím tvrdiť, že už takmer v každej spoločnosti existuje nejaký informačný systém. Tie špičkové firmy už disponujú softvérmi, ktoré umožňujú okrem plánovania samotných prepráv aj zadať miesto a čas vykládky a tento systém dokáže na základe zhromaždených dát efektívne plánovať trasu kamiónu aj s ohľadom napr. dopravných obmedzení a pod. Vďaka tomu spoločnosti šetria nie len prevádzkové náklady, ale tiež im to umožňuje skracovať termíny dodávok. V niektorých, hlavne automotive spoločnostiach, sa za bežný štandard považuje to, že vybavenie objednávky spolu s doručením komponentov v rámci Európy nesmie presiahnuť viac ako 24 hodín.

Je to zabezpečené tým, že dané firmy majú, o.i. implementované plne automatizované bezobslužné skladovacie systémy, kde ku kontaktu človeka s tovarom prichádza v momente vykládky tovaru z kamiónu na prekládkovú plochu a uloženiu na automatický dopravník resp. pri vyskladnení komponentov do prepravnej jednotky a naloženiu na kamión. Všetko ostatné sa „samé".

Stále sa však bavíme o tom, že musí v danom procese dôjsť k nejakému zásahu, ktorý vykonáva človek. Vízia Logistiky 4.0 je založená na komplexnom prepojení nákladných áut, plánovacích, výrobných a skladovacích softvérov spolu s napr. s online dátami o dopravnej situácií, čo by umožňovalo plánovať daný proces plne automaticky. Nevyhnutnosťou tohto systému je teda dokonalý prehľad o tom, kde a v akom množstve sa daný komponent práve nachádza.

Čo, resp. kto nám napr. v internej logistike umožňuje mať prehľad o daných komponentoch, ktoré vstupujú do výrobného procesu?

Samozrejme je to nejaký spôsob označovania a snímania informácií v rámci celého výrobno-logistického toku. Preto v súčasnej dobe, ale aj v budúcnosti budú dôležitú úlohu zohrávať systémy a zariadenia, ktoré budú schopné čítať napríklad čiarové kódy, QR kódy, alebo dnes už v niektorých spoločnostiach používané RFID tagy. Samozrejme pri používaní čiarových kódov je nevyhnutné si zvoliť správny typ skenovacieho zariadenia. Ďalšou dôležitou súčasťou je samotný systém, ktorý tieto informácie dokáže spracovávať a poskytovať adekvátne výstupy. Optimálny spôsob, kedy je možné šetriť náklady na označovanie jednotlivých komponentov je, keď už prichádzajú priamo označené napr. z „matky" a vtedy odpadá proces štítkovania a olepovania každej položky. Dnes už existuje veľa firiem ktoré dokážu dodať ako hardvérové, tak aj softvérové vybavenie potrebné na označovanie a snímanie daných položiek. Dané systémy sú vo väčšine prípadov modulárne, takže sa vedia prispôsobiť konkrétnym požiadavkám zákazníka. Ďalšou výhodou je to, že vďaka určitému rozhraniu dokážu komunikovať s podnikovým ERP systémom a vzniká tak komplexný systém, umožňujúci sledovanie množstva a pohybu jednotlivých komponentov.

Ďalšou vecou, na ktorú sa treba pri Logistike 4.0 zamerať sú samotné dáta, ktoré jednotlivé zariadenia generujú. Pri rozširovaní výroby z hľadiska napr. nových zákaziek, nedostatočnej kapacity súčasných strojov je dôležité sa zamerať na integráciu. Integrácia v tomto význame znamená možnosť prepojenia nového zariadenia s ostatnými, ktoré sa už nachádzajú v danom závode. V dnešnej dobe dokáže každý stroj počítať vyrobené kusy, dokážu odvádzať výrobu podľa výrobných príkazov, každý vysokozdvižný vozík dokáže počítať koľko km najazdil počas pracovnej zmeny, napr. aj to, koľko ton zmanipuloval, ale aj kadiaľ všade sa pohyboval. S príchodom nových modernejších systémov sa toto množstvo dát ešte zniekoľkonásobí. Podľa istej štúdie sú denne generované dáta v objeme 2,5 – 3 exabyty. Pre názornosť 1 exabyte = 1.000.000.000.000.000.000 bytov. S nárastom objemu dát prichádza ďalšia otázka, a to, kde a ako tieto dáta uchovávať, resp. „skladovať". Do úvahy prichádzajú rôzne cloudové úložiská, čo však môže byť v niektorých spoločnostiach problém z hľadiska ochrany svojich dát. Dnes sa bežne stretávame s tým, že firmy majú zakázané zdieľať svoje interné dáta akéhokoľvek charakteru na rôzne externé úložiská, USB kľúče a pod. napríklad v prípade ak riešime nejaký spoločný projekt a potrebujeme rôzne údaje na jeho vypracovanie.

Okrem nárastu dát ktoré budú generované rôznymi strojmi a zariadeniami nemenej dôležitým krokom na ceste k Logistike 4.0 je elektronická výmena dát medzi odberateľom a dodávateľom, resp. EDI. Niektoré firmy sa často mylne domnievajú že EDI predstavuje aj písanie emailov a odosielanie objednávok elektronickou poštou. Podľa dát českého štatistického úradu len 10% malých podnikov, 15% malých a stredných podnikov a približne 30% veľkých podnikov využívajú v súčasnosti systém EDI na výmenu dát so svojimi dodávateľmi. Na danom prieskume je vidno, ako vzdialená je vízia Logistiky 4.0 v súčasnej realite.

Podľa môjho názoru, väčšina firiem na Slovensku ešte nie je celkom pripravená na aplikáciu myšlienok a technológií koncepcie Logistiky 4.0. Samozrejme ťahúňom v tomto smere je automobilový priemysel. V tomto segmente sa už môžeme stretnúť s prvkami Logistiky 4.0. Automatické zásobovanie dielmi na montážne linky pomocou AGV, robotizované pracoviská, plne automatické zváracie linky sa dajú dnes vidieť napríklad v bratislavskom VW. Tieto a rôzne ďalšie prvky chytrej logistiky sa dajú nájsť aj v iných firmách, ktoré v drvivej väčšine predstavujú dodávateľov pre segment automotive. Otázka zostáva, čo ostatné firmy? Naskočia aj oni na vlnu „Industry 4.0, resp. Logistiky 4.0? Dovolím si tvrdiť, že v časovom horizonte 3 až 5 rokov k zásadnej zmene nedôjde. Myslím, že sa budú vyskytovať nejaké pilotné projekty napr. na automatické zásobovanie liniek (ktoré sa riešia aj v súčasnosti), ale nepredpokladám masové rozšírenie. Rád by som sa mýlil, ale myslím, že taká situácia nenastane.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

TOP články

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Naštartujte zlepšovanie na Fóre ...Zlepšovanie procesov je nutnou podmienkou prežitia skoro ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved