rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

ABC analýza

Jeden zo základných ukazovateľov efektívnosti systému riadenia zásob.


ABC analýza je založená na princípe, že len niekoľko faktorov podstatne ovplyvňuje celkový problém. Základným princípom ABC analýzy je skutočnosť, ktorá vyplýva z tzv. Paretovho pravidla. Toto pravidlo hovorí, že „80% všetkých dôsledkov spôsobuje len asi 20% príčin".
Samostatným problémom rozboru výrobného programu je definovanie reprezentantov výrobkových skupín. Reprezentanti sa využívajú vo viacerých ďalších fázach projektu (napr. hrubé kapacitné prepočty pre reprezentantov, rozbor materiálových tokov, simulácia výroby pre reprezentantov).
 
Okrem tvarovej podobnosti by mal reprezentant spĺňať i nasledujúce kritéria:
 1. Typický sled operácií (výrobný postup) obsahujúci všetky dôležité výrobné prostriedky.
 2. Vysoký podiel na objeme výroby (časť A v ABC analýze).
 3. Vysoký časový podiel na výrobe (normohodiny).
 4. Charakteristická výrobná dávka a opakovateľnosť výroby.

Prečo je to dôležité?

V súbore nemajú jednotlivé položky rovnaký vplyv na sledovaný jav. V takomto prípade je účelné zoradiť položky podľa ich vplyvu na sledovaný jav a rozdeliť ich do určitých kategórií. Práve v tejto oblasti sa používa ABC analýza (Paretova analýza), ktorá spočíva v rozdelení položiek do troch kategórií, podľa ich percentuálneho podielu na celkovej hodnote zvoleného parametra. Ak napríklad analyzujeme výrobný program podniku, tak zistíme, že 75% ročného obratu tvorí iba malá skupina výrobkov (napr.10%) a na druhej strane existuje rozsiahla skupina výrobkov (napr.70%), ktorá sa však na celkovom obrate firmy podieľa iba nepatrne (napr.10 %).
Ak podrobíme výrobný program podniku takejto analýze, je možné obyčajne rozdeliť výrobky do troch základných skupín:
 • A - významné výrobky s ohľadom na obrat podniku (10 % výrobkov, 75 % obratu). Patria sem položky s najväčším podielom na obrate. Im je venovaná najväčšia pozornosť. Pri ich nákupe je potrebný detailný prieskum dodacích podmienok (kvalita, cena, dodacia lehota) pre každú položku zvlášť. Veľkosť potrieb je určovaná analyticky na základe výrobných plánov, kusovníkov a noriem spotreby materiálu. Objednávanie je realizované v kratších časových intervaloch. Aj nepatrné zníženie stavu zásob má výrazný dopad na zníženie nákladov na skladovanie.
 • B - menej "významné" výrobky (20 % výrobkov, 15 % obratu). Patria sem položky so strednou výškou obratu. Pozornosť venovaná týmto materiálom je obvykle orientovaná na jednotlivé materiálové skupiny (nie na jednotlivé druhy materiálov). Veľkosť potrieb môže byť určovaná aj analyticky, ale väčšinou postačuje štatistický odhad (forecasting). Pri riadení zásob sú objednávané vo väčších objednávacích cykloch, pretože zvýšenie priemernej úrovne zásob u tejto skupiny položiek nemá až taký výrazný vplyv na výšku skladovacích nákladov ako u položiek skupiny A.
 • C - "nevýznamné" výrobky (70% výrobkov, 10 % obratu). Do tejto skupiny patria nízkoobrátkové položky. Tieto sú obstarávané vždy až na základe priamych požiadaviek.

ABC analýza
sa využíva i pri rozbore výrobných zásob, kde sledovaným parametrom nie je obrat, ale priemerná výška zásob jednotlivých položiek v hodnotovom vyjadrení. Z hľadiska takejto ABC klasifikácie získavame nasledovné tri skupiny položiek:
 • A - Položky s najväčším podielom na celkovej zásobe. Z hľadiska redukcie zásob predstavujú najväčší potenciál možného znižovania úrovne zásob.
 • B - Pri týchto komponentoch je možné vytvárať určité zásoby v nadväznosti na výrobný plán. Položky s priemernou výškou zásoby a priemerným potenciálom redukcie.
 • C - Do tejto skupiny patria položky s nízkou zásobou v sklade. U týchto položiek je obvykle potenciál ich možnej redukcie buď nulový alebo zanedbateľne malý, preto z hľadiska redukcie zásob sú prakticky bezvýznamné.
Prínosom ABC analýzy je prehľad o tom, ktoré položky najviac prispievajú k hospodárskemu výsledku firmy, a teda sú pre nás najdôležitejšie, musí im byť venovaná najväčšia pozornosť a pre ich riadenie musia byť použité najprecíznejšie systémy, respektíve prehľad o podiele jednotlivých položiek na celkovej zásobe.

Kde a kedy sa to používa?

ABC analýza je jednou z úvodných analýz výrobného programu pri projektovaní výrobného systému. Malo sa by k nej pristúpiť vtedy, keď existuje snaha:
 1. Zmeniť organizačnú štruktúru - snaha o bunkovú výrobu, modulárny podnik, holonický podnik, fraktálový podnik, zmenu layoutu výrobnej dielne a iné 
 2. Znížiť zásoby
 3. Znížiť výrobné náklady
 4. Zmeniť systém distribučnej logistiky
 5. Zmeniť systém riadenia,
 6. Zvýšiť kvalitu a iné
Neobmedzuje sa iba na finálne výrobky, má široké možnosti uplatnenia i pri rozbore nakupovaných komponentov a materiálov alebo rozbore výrobných zásob.
 1. Skladovanie – uloženie položiek v sklade v závislosti na ich obrátkovosti
 2. Náklady - rozdelenie nákladových položiek podľa podielu na celkových nákladoch
 3. Zákaznícky servis – diferenciácia parametrov dodacieho servisu v závislosti od významnosti odberateľa a ziskovosti výrobku
 4. Distribučná logistika - ABC analýza odberateľských miest (rozdelenie odberateľských miest podľa frekvencie ich obsluhy)
 5. Výroba - klasifikácia príčin prestojov podľa ich početnosti a dĺžky trvania prestojov
 6. Údržba - klasifikácia podľa početnosti jednotlivých typov alebo príčin porúch
 7. Kvalita - Paretova analýza príčin nezhodností výrobkov

Ako sa používa?

Všeobecný postup pri klasifikácii položiek podľa metódy ABC je nasledovný:
 • Zvoliť parameter, ktorý najlepšie vystihuje podstatu sledovaného problému
 • Vypočítať percentuálny podiel každého prvku na celkovej hodnote parametra a na celkovom počte prvkov
 • Zoradiť prvky vzostupne podľa percentuálneho podielu na sledovanom parametre
 • Zostaviť graf v súradniciach „% podiel na celkovom počte prvkov - % podiel na celkovej hodnote parametra"
 • Rozdeliť položky do skupín A, B, C podľa nasledovného pravidla:
Grafická prezentácia výsledkov ABC analýzy je realizovaná pomocou tzv. Lorenzovej krivky.
 
  Grafická prezentácia výsledkov ABC analýzy je realizovaná pomocou tzv. Lorenzovej krivky.


Z hľadiska riadenia zásob sa ako kritérium klasifikácie položiek používa podiel položiek na celkovom obrate:
 • Skupina A: asi 70 - 80% podiel na celkovej hodnote parametra, asi 10 - 15% podiel na celkovom počte prvkov
 • Skupina B: asi 15 - 20% podiel na celkovej hodnote parametra, asi 15 - 20% podiel na celkovom počte prvkov
 • Skupina C: asi 5 - 10% podiel na celkovej hodnote parametra, asi 60 - 80% podiel na celkovom počte prvkov

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved