rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Master štúdium štíhlej administratívy

3 400,00 €cena bez DPH
4 080,00 € s DPH


Termín konania: 02. 02. 2017 - 01. 02. 2018
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

ÚvodPrínosy
Cieľ:

Systematické zlepšovanie nevýrobných procesov

Štíhla administratíva má v porovnaní s oblasťou výroby oveľa väčší potenciál efektivity. Vybrali sme to najlepšie z 15. ročných skúseností z Master štúdia priemyselného inžinierstva a vytvorili sme jedinečný koncept zameraný na kvalitu a zefektívnenie administratívnych činností.

Čo získate?

 • zručnosti ako odbúrať zbytočnú byrokraciu a znížiť čas trvania nevýrobných procesov
 • zvýšite reakčnú schopnosť na požiadavky zákazníka
 • získate vedomosti, ako zabezpečiť stabilné procesy s vysokou kvalitou
 • prehĺbite si schopnosti v oblasti efektívnej komunikácie a zvládania konfliktov
 • rozviniete svoje silné stránky pri spolupráci s kolegami
 • prehĺbite si vedomosti o systematickom riešení problémov
 • obohatíte sa o praktické skúsenosti lektorov aj ostatných účastníkov
 • získate nové inšpirácie počas stretnutí v spoločnostiach účastníkov
 • prehĺbite si pri písaní Master práce schopnosť premietnuť získané znalosti či skúsenosti do svojej vlastnej praxe

Prečítajte si

Nebojme sa lean administratívy alebo FAQ Master štúdia

Štíhla administratíva v praxi - prípadová štúdia

Program:


Organizácia Master štúdia

 • V spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje účastník štúdia projekt s konkrétnymi očakávanými prínosmi.
 • Účastníkovi sa pridelí osobný profesionálny konzultant zo strany IPA, ktorý mu je poradcom a konzultantom pri projektu.
 • Realizácia soft kills tréningov v priestoroch IPA Slovakia.
 • Realizácia praktických tréningov priamo v spoločnostiach účastníkov.
 • Práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu.
 • Výsledkom štúdia je vyriešenie projektu pre firmu a jeho spracovanie formou Master práce.
 • Prezentácia výsledkov projektu a úspešné ukončenie Master štúdia s certifikátom.Modul Obsah Rozsah
1.Semester

Úvod do štíhlej administratívy

Prečo je dôležitá štíhlosť v administratívnych procesoch? Trvalá snaha o plynulý tok hodnoty k zákazníkovi. Ako vyzerá firma, ktorá rešpektuje princípy lean. Postup implementácie lean do administratívy. 1 deň

Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci

Práca s časom a lepšie rozdeľovanie práce. Hlavné príčiny preťaženia operatívou. Od popisovania k akcii, od zložitého plánovania k agilite, od byrokracie k realizácii. Ako pracovať menej a dosahovať lepšie výsledky?   1 deň
Manažment zmeny a zvládnutie odporu Čo všetko obnáša zmena? Ako zlomiť odpor voči zmenám. Komunikačná a informačná kampaň. Harmonogram realizácie zmeny.   2 dni

Mapovanie toku hodnôt - súčasný stav*
Čo je pridaná hodnota v administratíve? Identifikácia hodnotového toku. Segmentácia a výber predstaviteľov. vytvorenie mapy súčasného toku.
1 deň
Mapovanie toku hodnôt - budúci stav*
Identifikácia príležitostí na zlepšenie. vytvorenie mapy budúceho toku hodnôt. Vytvorenie harmonogramu zmeny. Riziká pri realizácii zmien.
1 deň
Neustále zlepšovanie procesov v administratíve - KAIZEN * Aký je základný postup zlepšovania procesov v administratíve. Kaizen a jeho formy. Organizácia zlepšovania v administratíve - proces zlepšovania ako živý organizmus. Tímové a individuálne zlepšovanie. 1 deň
Ekonomické minimum v administratíve* Ekonomické riadenie podniku. Identifikácia nákladov na stredisko, oddelenie. Identifikácia nákladov na administratívne činnosti. Reporting verzus controlling. 1 deň
Efektívna komunikácia a tímová práca Vedieť podať a prijať spätnú väzbu. Ako pracovať s otázkami? Efektívne počúvanie. predpoklady na nadviazanie tímovej spolupráce 2 dni
Zvládanie konfliktov a záťažových situácii Pozitívne stránky konfliktov. Typológia konfliktov. Štýly zvládania konfliktov. Čo sa deje, keď konflikty neriešime.  1 deň
Systematické riešenie problémov v procesoch
Správne definovanie problému. Systém postupného riešenia problému. Nástroje a metódy riešenia problémov. Hľadanie príčin problémov a ich riešenie.  1 deň
2.Semester
Meranie výkonnosti procesov* Objektívne posúdenie vyťaženia pracovníkov. Výpočet normy spotreby času. Ergonómia v administratíve.  1 deň
Plánovanie a riadenie administratívnych procesov* Význam rôznych časových horizontov plánovania. prehľad o možnostiach plánovania v informačných systémoch. Pravidlá pre správne plánovanie činností. Základné metódy riadenia. 
1 deň
Štandardizácia a vizualizácia v administratíve* Princípy štíhleho usporiadania v administratívne. Štandardizácia administratívy. Štandardizácia a vizualizácia procesov v administratíve. Možnosti usporiadania kancelárií. 
2 deň
Kvalita v administratíve* Význam pojmu kvalita v administratíve. Základné súvislosti zvyšovania úrovne kvality. Ako zabezpečiť kvalitu výstupu administratívnych procesov. Riešenie nekvality v administratívnych procesoch. 2 deň
Prezentačné zručnosti Príprava a realizácia presvedčivej prezentácie. Kritické miesta počas prezentácie, prekonávanie trémy. Prezentácia seba a firmy. 
1 dni
Moderovanie workshopov a porád Priemyselná moderácia. Zručnosti moderátora. Efektívna organizácia porád. Moderovanie porád a workshopov. 
1 dni
Konzultácie k Master práci

0,5 dňa
Záverečné skúšky
Overenie získaných znalostí, obhajoba Master práce a odovzdanie certifikátov 1 deň
Rozsah Master štúdia štíhlej administratívy
21,5 dňa


* Označené bloky prebiehajú priamo vo firmách v spoločnostiach účastníkov Master štúdia.


Aký je systém našej práce?

Základným princípom je kontinuita školení (vedomostí) a tréningov (zručností). Počas štúdia kombinujeme HARD a SOFT SKILLS.
Výučba prebieha systémom:

 • Krátke teoretické vstupy lektora
 • Práca s tréningovým materiálom
 • Test – sebapoznanie
 • Práca so spätnou väzbou
 • Aplikačné flipcharty
 • Príklady z praxe
 • Diskusia
 • Riešenie vybraných pracovných situácií
Cieľová skupina:
Pracovníci a vedúci pracovníci nevýrobných oddelení.
Účastníci sú najčastejšie na týchto pozíciách:
- HR manažér
- špecialista pre rozvoj
- vedúci finančného útvaru
- managing partner
- manažér úžívateľskej podpory
- manažér kvality
- manažér logistiky
Miesto konania:
Termín konania: 02. 02. 2017 - 01. 02. 2018
 • 11 dní - IPA Slovakia, s.r.o., Žilina
 • 10 dní - V spoločnostiach účastníkov v rámci Slovenskej a Českej republiky.
Poznámka k cene:
3 400 Eur bez DPH/ osoba

Platca štúdia uhradí polovicu účastníckeho poplatku zálohovo pred začiatkom každého polroka. Prvá splátka sa uhradí po podpise zmluvy o štúdiu, druhá splátka sa uhradí pred zahájením druhého semestra.

V poplatku je zahrnutá:
 • Účasť na štúdiu
 • Účasť na exkurziách
 • Konzultácie k Master projektu
 • iPad
 • Študijné materiály v elektronickej podobe
 • Organizačné náklady
 • Občerstvenie a obedy
 • Prístup do IPA knižnice
 • Ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství
 • Odborné brožúrky v elektronickej verzii
Ubytovanie nie je v cene účastníckeho poplatku. Ubytovanie si rezervuje a hradí každý účastník sám. Vieme vám odporučiť hotely.

V prípade záujmu viacerých účastníkov z jednej spoločnosti otvoríme firemné Master štúdium priamo u Vás.
Ohlasy účastníkov:

„Ponúknutá možnosť študovať tento odborný program bola zaujímavá hlavne pre porovnanie výroby vs. administratívy (aký je rozdiel medzi štíhlou administratívou a štíhlou výrobou). Vnímam to ako výbornú možnosť naučiť sa a vyskúšať si aplikáciu rôznych nástrojov LEAN + zdieľanie skúseností s kolegami iných firiem. Obsah štúdia je praktický, ako ekonomika, zlepšovanie procesov, zvládanie konfliktov, tímová práca… Každý deň sa dá niečo prakticky využiť."

Ing. Anton Madleňák, Manažér kvality, HERN s.r.o.

  

„Štíhla administratíva, alebo workflow – riadenie toku práce je u nás vo firme aktuálna téma. Za seba môžem povedať, že ma oslovil obsah programu. Bol postavený komplexne a ponúkal riešenia. Kombinácia sebarozvoja, praktických informácií, inšpirácií z exkurzií a zdieľaní skúseností so spolužiakmi a na koniec vlastný projekt v spolupráci so skúseným mentorom, bola veľkou výzvou. Štúdium je pre mňa inšpiratívne, prínosné, komplexné, praktické a účelné. Myslím, že sme výborná skupinka zanietených ľudí s bohatými skúsenosťami a chuťou pracovať na sebe i za firmu. Vždy sa teším na stretnutie s nimi a spoločné debaty pri obede, kávových prestávkach, či teambuildingoch po tréningu. Pri témach KAIZEN v administratíve, Ekonomické minimum to bolo o opakovaní a utvrdení si vedomostí a občas sa našlo aj niečo, čo prekvapilo. Témy ako Efektívna komunikácia a Zvládanie konfliktov išli pod kožu. Zážitky a zistenia z týchto aktivít silno rezonujú dodnes. Každodenne uplatňujem mnohé poznatky zo štúdia v práci i v súkromí."

Mgr. Silvia Mokošáková, Špecialista pre rozvoj, HERN s.r.o.

 

„V našej firme sa aktívne zaoberáme témou zlepšovania procesov. Obsah Master štúdia štíhlej administratívy ponúkal skvelú možnosť načerpať nové poznatky mimo našej zabehnutej koncernovej kultúry. Neustále zlepšovanie procesov kdekoľvek v rámci firmy je nevyhnutné pre úspech. Administratíva má svoje špecifiká. Plytvanie a neefektívne procesy nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Štúdium naplnilo moje očakávania. Každá téma bola profesionálne spracovaná a prezentovaná fundovanými odborníkmi. Tiež som privítal možnosť networkingu s firmami z výroby. Ako maloobchodná sieť tak máme možnosť konfrontovať a diskutovať naše postupy s kolegami z priemyslu, čo je rozhodne príjemným obohatením celého štúdia. Vo svojej praxi využívam najmä vizualizáciu procesov."

Jaroslav Horký, Manažér podpory používateľov, dm drogerie markt, s.r.o.

O svoje skúsenosti sa podelí:
Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJán Košturiak, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJozef Krišťak, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraĽudovít Boledovič, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraRóbert Debnár, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJana Musilová, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJán Burieta, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraHenrich Chomist, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraLukáš Richter, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraMartina Jankolová

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved