rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

TQM - Totálne riadenie kvality

Total Quality Management

TQM (Totálne riadenie kvality) je systémový prístup k manažmentu, ktorý má za cieľ neustále zvyšovanie hodnoty pre zákazníka, návrhom a neustálym zlepšovaním organizačných postupov a systémov. Ako to už naznačuje slovo totálny, všetko zasahujúci, TQM sa sústreďuje na manažovanie celého systému, a nielen na niektoré podsystémy, izolované procesy alebo funkčné oddelenia.

Princípy TQM

TQM je spôsob premýšľania o cieľoch, organizáciách, postupoch a ľuďoch, aby sa zabezpečilo, že sa najprv urobia správne veci. Tento myšlienkový proces dokáže zmeniť postoje, správanie a teda zlepšiť výsledky. TQM pokrýva citlivé záležitosti ako etika, prístup a kultúra. Inými slovami, TQM je filozofiou pre manažment a organizáciu spôsobom, ktorý umožňuje splniť potreby záujmových skupín a ich očakávania výkonne a účinne bez kompromisu a s ohľadom na etické hodnoty.

Hlavné znaky TQM

 • Dôsledná orientácia na priania, názory a požiadavky zákazníka
 • Zapojenie všetkých podnikových útvarov a všetkých pracovníkov
 • Vytváranie systému "vnútorných" zákazníkov
 • Sústavné úsilie o optimálne, účelne a hospodárne uskutočňovanie všetkých činnosti porovnateľne s najvyspelejšími konkurentmi - princíp "zero defects"

Základné koncepčné prístupy

 • Dokumentovaný a stále rozvíjaný systém kvality, zahŕňajúci všetkých pracovníkov podniku (vrátane pracovníkov vrcholového vedenia) i subdodávateľov. Systém kvality nie je cieľ, ale prostriedok k dosahovaniu stanovených cieľov kvality
 • Trvalé presadzovanie kultúry TQM - podporovať a rozvíjať snahy o zlepšovanie vlastnej práce i kvality výrobku/služby
 • Trvalá orientácia na zákazníkov a ich uspokojenie na prvýkrát a po každýkrát, priebežné spracovanie súčasných aj budúcich prianí atď.
 • Využitie štatistických metód pre zvyšovanie kvality a riadenie procesov - SPC
 • Zameranie na prevenciu - predchádzanie nedostatkom a závadám namiesto následného riešenia ich dôsledkov - FMEA
 • EFQM model excelentnosti organizácie demonštruje význam filozofie TQM
 • Sebahodnotenie analyzuje silné a slabé stránky organizácie a určuje priority pre zlepšovanie
 • ISO dokazuje – TQM posúva dopredu.

Postupy TQM

 • Mäkké postupy TQM sa orientujú na správanie ľudí v organizácii, t.j. kultúru organizácie. Takýto prístup vedie k otvorenému manažérskemu štýlu, k delegovaniu zodpovedností za kvalitu na zamestnancov a k rozvíjaniu ich autonómneho správania sa (Delegovanie, Sebahodnotenie, Krúžky kvality, Tímová práca, Vzdelávacie programy, Učiace sa organizácie, Filozofia ceny za kvalitu, Time management, Zdieľanie informácii, Budovanie Know how...).
 • Tvrdé postupy TQM sa zameriavajú na systematické používanie kvantitatívnych charakteristík kvality procesov a produktov s dôrazom na zavedené procedúry a odporúčané štandardy. Tento prístup dokázateľne vedie k menšej voľnosti správania sa a k nižšej iniciatívnosti zamestnancov pri zlepšovaní kvality (Systém manažérstva kvality podľa noriem, Riadenie podľa cieľov, Manažovanie na základe faktov, Rozvoj funkcií kvality QFD, Štatistické metódy, Nástroje štíhlej výroby...).

Základné podmienky úspešného zavedenia TQM

 1. Manažerské riadenie
 2. Zapojenie všetkých pracovníkov
 3. Firemná kultúra a tímová práca
 4. Aplikácia štatistických metód riadenia procesov
 5. Implementácia nástrojov riadenia a zabezpešovania kvality
 6. Neustála realizácia zlepšovacích návrhov

TOP články

Exkluzívne tréningy s Tilom SchwarzomPosledné voľné miesta v skupine s Tilom ...

Fórum kvality už tento májFórum predstavuje možnosť vzájomnej výmeny poznatkov a ...

Impulzy z nového sveta podnikaniaŽijeme ve světě akcelerující kvalitativní změny. Nejde o ...

Najnovšie články

Ako vybrať Lean zariadenieKritéria výberu nového zariadenia sú ...

Extrovertne? Introvertne?V dnešnom svete riadenia ľudí, riadenia celých ...

Časopis Průmyslové inženýrství 1/2017. ...Zavedieme Vás do modulárneho sveta so Stanislavom ...
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved