rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Améby

Améba je jednobunkový organizmus, ktorý mení svoju veľkosť a tvar a prispôsobuje svoje správanie prostrediu.

V prostredí nadbytku potravy sa améby rozptyľujú, „podnikajú" samostatne, konkurujú si, správajú sa ako individuálne organizmy. Pri vyčerpaní potravy sa zhromažďujú do útvaru s definovanou hlavou a telom, ktorý sa pohybuje v prostredí a hľadá si novú potravu. Pri vhodných podmienkach sa hlava stáva základom, na ktorý sa ostatné améby „nakopia" a neskôr sa rozptýlia do okolitého, úrodnejšieho prostredia, v ktorom súťažia o potravu.

V podnikovej organizácii je améba najmenšia organizačná jednotka - efektívny a samoriadený autonómny tím, ktorý sa delí, zlučuje, rozpadá a pohybuje sa z miesta na miesto, ako biologická améba. Améba má okolo 50 členov. Vo výrobe sa delí podľa procesov, v oblasti predaja podľa výrobkov alebo oblasti výroby. Spoločnosť Kyocera má vyše tisíc améb, rozdelených podľa organizačných divízií, ktorých je vyše 50.

Vnútropodniková konkurencia a súťaživosť medzi amébami je veľmi živá, často ostrejšia ako konkurencia vonkajšia. Améby môžu predávať a kupovať medzivýrobky i mimo podniku, externým zákazníkom a od externých dodávateľov. Pri nedostatku zákazok v podniku si každá améba aktívne hľadá zákazky vonkajšie. Tak ako športové tímy, améby a ich členovia súťažia nielen s ostatnými podnikmi, ale súčasne aj medzi sebou.

Delenie a rozpad améb sa riadi podľa úrovne výroby a podľa pridanej hodnoty na člena za hodinu. Napr.: 

1. Pri nízkej výrobe a vysokej pridanej hodnote sa améba delí na menšie jednotky. 
2. Pri vysokej výrobe a vysokej pridanej hodnote sa améba udržuje. 
3. Pri vysokej výrobe a nízkej pridanej hodnote améba redukuje počet členov, radikálne sa    reorganizuje a pri nedostatku zlepšenia sa rozpúšťa.

 

Hlavným kritériom výkonu je pridaná hodnota améby, ktorá sa počíta: 

1. Celkový prietok = Celková expedícia (predaj) – nákupné platby ostatným amébám 
2. Celková pridaná hodnota = Celková výroba - (nákupné platby externým dodávateľom + prevádzkové náklady + administratívne náklady) 
3. Pridaná hodnota na hodinu = Celková pridaná hodnota/počet hodín

 

Pridaná hodnota na hodinu a na člena sa počíta denne, výsledky sú oficiálne zverejnené a celkové skóre každej améby sa oznamuje všetkým zamestnancom. 

Divízni manažéri kontrolujú améby podľa 4 kritérií: 
1. Výrobná kapacita 
2. Výrobný plán vzhľadom k dodacím termínom 
3. Zlepšovanie produktivity améb a členov 
4. Veľkosť zásob 
Améby sú obyčajne definované podľa produktov, ktoré vyrábajú alebo predávajú a podľa charakteru prác napr. výroba, marketing, výskum.

 

Prvky systému:

1. Podnikový zásobník. Podnikový zásobník zamestnancov je udržovaný a dopĺňaný s pomocou riadených procesov vstupu a výstupu, tak z vonkajších (prijatie) ako aj z vnútorných (preraďovanie, rotácia) zdrojov. Noví členovia vstupujú do zásobníka a postupne formujú nové améby, alebo vstupujú do améb už existujúcich.

2. Produkcia. Procesy tvorby a ustavovania améb, alokácia príslušných členov a zdrojov. Améby sa prepájajú do sietí, hľadajú dodávateľské a odberateľské vzťahy, nadväzujú spoluprácu.

3. Prepojenie. Sieťové spojenia a prepojenia sú sformované: améby nadväzujú trhové vzťahy s ostatnými amébami, ale tiež so zákazníkmi a dodávateľmi. Vzniká vnútropodnikový trh.

4. Rozpad. Procesy oddeľovania a zániku neefektívnych a nefunkčných améb. Niektoré améby sú zrušené a ich členovia prevedení (cez zásobník) do ostatných améb. Iní opúšťajú podnik, rotujú, sú zapožičiavaní, najímaní a pod.

Je dôležité, aby všetci členovia boli vystavení nutnosti preberať inovačnú iniciatívu a nie slepo kopírovať postupy. Tento systém podporuje a odmeňuje originálne myslenie viac ako akceptovanie existujúcich alebo konvenčných, ale často nepoužiteľných, myšlienok.

Ďalšie články z kategórie

-   Toyota Kata
-   Lean Layout
-   Force field analýza
-   VSM v službách
-   Kamishibai
-   Red tag

TOP články

Kvalita v administratívnych procesochKvalita vo výrobných firmách je vždy chápaná ako ...

Výrobný manažment bližšie k ľuďomAni špičkový futbalista, ktorý neustále netrénuje, ...

Nebojme sa lean administratívy alebo ...Vo februári otvárame druhý ročník Master štúdia štíhlej ...

Najnovšie články

Ako nevyhorieťV dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávam u svojich ...

Vedúci zamestnanci a ich povinnostiAbsolvent práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja ...

IPA sa zúčastní na konferencii HIDA ...Jak vést lidi k vyšší produktivitě v rovnováze
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved